За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО-705-(2)/14.02.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Преустройство на част от съществуващо метално хале в цех за печене и пакетиране на ядкиˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 15031.502.2 по кадастралната карта и кадастраните регистри на гр. Главиница

Изходящ № АО-578-(1)/14.02.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на плодосушилня със склад за готова продукция в УПИ II, кв. 94 по плана на гр. Кубрат (ПИ с идентификатор 40422.504.610 по КККР на гр. Кубрат)”

Изходящ № АО-383-(1)/14.02.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Производство, съхранение, продажба и собствено потребление на зелен водород с капацитет от 10 до 50 кг/час”, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.107.38 по КККР на гр. Русе

Изходящ № АО-391-(8)-13.02.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец, в границите на поземлен имот с идентификатор 12022.28.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Вокил, общ. Дулово, за водовземане от подземни води за целите на напояване на земеделски култури

Изходящ № АО-440-(3)/07.02.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец с цел напояване на 300 дка трайни насаждения – бадемиˮ

Изходящ № АО-6498-(8)/05.02.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение за производство на студено пресовани соковеˮ, с местоположение УПИ XXV, кв. 68 по плана на с. Червена вода, общ. Русе

Изходящ АО-6010-(8)/25.01.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващи тръбни кладенци с цел напояване на 62,59 ха земеделски земи, засети с културни насаждения, посредством дъждуване с пивотни кръгови системи в землището на с. Сандрово, общ. Русеˮ

Изходящ № АО-232-1/24.01.2024 г.

Съобщение за изготвяне на ПУП-ПЗ в обхват ПИ с идентификатор 63427.309.28 по КК и КР на град Русе с цел промяна предназначението на земята и изграждане на пълначна станция за транспортируеми съоръжения под налягане за компресиран природен газ (КПГ) и КПГ за МПС, възложител: „М-Газ“ ЕООД

Изходящ № АО-232-1/24.01.2024 г.

Съобщение за изготвяне на ПУП-ПЗ в обхват ПИ с идентификатор 63427.309.28 по КК и КР на град Русе с цел промяна предназначението на земята и изграждане на пълначна станция за транспортируеми съоръжения под налягане за компресиран природен газ (КПГ) и КПГ за МПС, възложител: „М-Газ“ ЕООД

Галерия