За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО-4937-( 1)/28.10.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за Изработване на проект на Подробен устройствен план – План за улична регулация от о.т. 10902 до о.т. 10904 и План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 63427.8.17 по КК и КР на гр. Русе, кв. 3015 по плана на ЗПЗ, гр. Русе и изграждане на ФЕЦ

Изходящ № АО-4788-(2)-27.10.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за подмяна на източник на енергоносител за съществуваща газова инсталация и котли в завод за производство на фуражни смески – подмяна на платформа за бутилкова група за природен газ със стационарно монтиран съд за съхранение на втечнени газове – пропан-бутан, с обем 10 куб.м., в границите на поземлен имот с идентификатор 05517.21.274 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борисово, общ. Сливо поле  

Изходящ № АО-4100-(4)/27.10.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Реконструкция на горивна уредба на 2 бр. Парни котли- изграждане на подземно газово стопанство за пропан-бутан и газопроводна връзка до съществуваща площадкова газопроводна мрежаˮ, в УПИ LX по плана на гр. Мартен, общ. Русе

Изходящ № АО-4915-(2)/25.10.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Пускане в експлоатация на печки на твърдо гориво (сух отпадъчен чамов материал и отпадъчно сухо надробено ПДЧ) - отпадъчен материал само от собствено производствоˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.471 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Изходящ № АО-4851-(1)/20.10.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разширение на гробищен паркˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 07603.901.597 (стар № 000597) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла

Изходящ № АО-4759-(2)-19.10.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение /ИП/ за Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 61710.503.6340 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 20 MW

Изходящ № АО-4651-(1)/11.10.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с генерирана мощност до 1 МW.ˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 07603.502.155 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла

Изходящ №АО-4571-2/06.10.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична централа (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия, подстанция и необходимата линейна инфраструктура за връзка с мрежатаˮ, с местоположение ПИ с идентификатори 56366.30.101, 56366.30.80, 56366.28.228, 56366.43.4, 56366.66.163, 56366.65.148 по КК и КР на село Пиперково, община Ценово, възложител Ценово Солар Плант ЕООД

Изходящ № АО-4576-(1)/04.10.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на къмпинг ˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 38830.203.17 по КККР на с. Костанденец, общ. Цар Калоян, обл. Разград и възложител ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „ХЪРЦОИ”

Галерия