За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО-5104-(5)/20.10.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Почистване от дървесна и храстовидна растителност на поземлени имоти с идентификатори 67526.26.18, 67526.26.31, 67526.26.62, 67526.26.79, 67526.45.31, 67526.32.12, 67526.2.65, 67526.2.66, 67526.2.78, 67526.39.29, 67526.37.29, 67526.39.61, 67526.39.53 и 67526.39.54 по КК и КР на с. Смилец, общ. Силистраˮ, с възложител Г. С. БАТУ

Изходящ № АО-4944-1/11.10.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за производство на кашкавал ˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 32874.167.194 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих

Изходящ № АО-4846-7/11.10.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изкопаване на кладенец от 30-35 м. дълбочина за битови нужди и непромишлени цели”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.514.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра, общ. Силистра

Изходящ № АО-4845-7/11.10.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изкопаване на кладенец от 30-35 м. дълбочина за битови нужди и непромишлени цели”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 00895.506.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, общ. Силистра

Изходящ № АО-3419-7/11.10.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец с цел водоснабдяване на производствена дейност на дружеството”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 80460.187.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червена вода, общ. Русе

Изходящ № АО-1649-(7)-10.10.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за обособяване на складова площ за добавки за гориво и изграждане на тръбопровод за дизелово гориво, от съществуваща помпена станция до съществуваща жп-товаро-разтоварна естакада на територията на Петролна база „Ромпетрол България“ ЕАД, в границите на поземлен имот с идентификатор 47336.82.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе

Изходящ № АО-4854-(1)/09.10.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Животновъдна сграда и склад за фураж в поземлен имот с идентификатор 56232.16.11 по КККР на с. Печеница, общ. Исперих, обл. Разградˮ, с възложител ЕТ „ЗЕЙТИ МЕХМЕД”

Идходящ № АО-4195-4/26.09.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение при речен км. 499 от река Дунав – Русе за съдове с тонаж под 1350 бруто тонаˮ

Изходящ № АО-4793-2/28.09.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изменение на Подробен устройствен план /ИПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхвар поземлен имот с идентификатор 61710.503.6325 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, за който е отреден УПИ XII-6325 „Промишлени и складови дейностиˮ, кв. 1А по плана на гр. Разград и създаване на устройствена основа за изграждане на жилищен компелкс

Галерия