За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО-4575-(1)/04.10.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на къмпинг ˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 38830.203.21 по КККР на с. Костанденец, общ. Цар Калоян, обл. Разград и възложител „ТОАН-69” ЕООД

Изходящ № АО-4557-1/04.10.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Монтаж на два броя подземни резервоари за пропан-бутан с обем 25куб.м и 10куб.м., изпарителна станция и подземна газопроводна линияˮ, с местоположение: УПИ XV-148, кв.44 по регулационния план на гара Бяла, община Бяла, възложител: Екон-91 ООД

Изходящ № АО-4446-2/04.10.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Фотоволтаична електрическа централа с мощност до 1МW за продажба  в ПИ с идентификатор 38529.502.2 по КК и КР на село Копривец и ЗРУ 20кV, и кабелна линия 20кV за присъединяване към електроразпределителната мрежа на фотоволтаичната инсталацияˮ, с възложител „Марти 2000“ ЕООД

Изходящ № АО-4184-3/04.10.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Складово стопанство за пропан-бутан с обем до 60куб.м, II категория и промишлена газова инсталация ˮ, с възложител: Биовет АД-клон Разград

Изходящ № АО-4442-(1)/29.09.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Фотоволтаична електрическа централа с мощност 1000 kW в ПИ с идентификатор 84049.172.1 по КККР на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе, местност „Бъзънско поле (път)”, с възложител „Ирис” АД

Изходящ № АО-4330-(3)/28.09.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Продължение на ул. „Дунавˮ от ул. „Св. Климентˮ до кръстовището на бул. „Българияˮ и бул. „Априлско въстаниеˮ в гр. Разградˮ

Изходящ № АО-4375-(1)/26.09.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Сграда с магазини за промишлени стоки и външни ВиК отклонения, находящи се в УПИ II-5396, кв. 876, гр. Русеˮ, с възложител „ТИТИ ЛОГИСТИК” ЕООД

Изходящ № АО-4337-(3)/26.09.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Пункт за разкомплектоване на автомобили за продажба на резервни части в УПИ VIII, кв. 178, гр. Ветовоˮ, с възложител Л. И. Николова

Изходящ № АО-4214-(4)-23.09.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за реконструкция на автоснабдителна станция за светли горива и пропан-бутан в поземлен имот с идентификатор 47336.82.102 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе

Галерия