За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО-5296-(11)/10.01.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на капково напояване на 285 дка ниви в землището на гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград”, с местоположение ПИ с идентификатори 44166.135.4, 44166.135.5, 44166.135.6 и 44166.135.7 по КККР на гр. Лозница

Изходящщ № АО-5943-4/10.01.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на закрити корабни места на територията на терминали Русе – Запад и Русе – Изток 2ˮ

Изходящ № АО-6417-(2)/04.01.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма за отглеждане на 14 815 броя кокошки носачкиˮ, с местоположение УПИ IX, кв. 132 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово

Изходящ № АО-6206-3/02.01.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Дейност по водовземане на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение тип тръбен кладенец с цел напояване на земеделски културиˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 67444.54.1 по КК и КР на град Сливо поле.

Изходящ № АО-6122-(5)/28.12.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури от съществуващ тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 67444.99.19 по КККР на гр. Сливо поле, обл. Русе” с възложител ЗКПУ„ВЪЗРАЖДАНЕ СЛИВО ПОЛЕ”

Изходящ № АО-6216-(1)/22.12.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за извършване на дейности по предварително третиране и временно съхраняване на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, дърво, стъкло, текстил и смесени опаковкиˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.1513 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Изходящ № АО-5916-(7)/21.12.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на ново водовземно съоръжение”, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.81 по КККР на гр. Русе и възложител „МЕТАЛСНАБ БЪЛГАРИЯ” АД

Изходящ № АО-5910-(4)/18.12.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец за напояване на съществуваща овощна градинаˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 66158.59.113 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Семерджиево, общ. Русе

Изходящ № АО-5951-(3)/13.12.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващ сондажен кладенец с цел напояване на съществуващи трайни и царевични насажденияˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 51956.16.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова Черна, общ. Тутракан

Галерия