За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО-4214-(4)-23.09.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за реконструкция на автоснабдителна станция за светли горива и пропан-бутан в поземлен имот с идентификатор 47336.82.102 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе

Изходящ № АО-4333-1/21.09.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Автоматизация на процеса пиролиза и подмяна на шахтова пещ на инсталацията за пиролиза, разположена в ПИ с идентификатор 63427.8.525ˮ, възложител „Пиролиза БГ“ ООД

Изходящ № АО-4180-(2)-15.09.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване /ПРЗ/ за УПИ V-503 и УПИ XV-503, кв. 75 по плана на с. Побит камък, общ. Разград, с цел създаване на устройствена основа за обединяване на двата имота и изграждане на фотоволтаична електроцентрала    

Изходящ № АО-4093-(1)/01.09.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Закриване и рекултивация на клетка III за неопасни отпадъци на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан”, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.60.24 по КККР на гр. Русе

Изходящ № .АО-4008-(1)/31.08.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на излезли от употреба моторни превозни средста (ИУМПС)ˮ, с местоположение 3000 кв. м от поземлен имот с идентификатор 63427.3.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Изходящ № АО-3987-(2)-31.08.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за УПИ XIV-880, кв. 59 по плана на с. Побит камък, общ. Разград, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електроцентрала  

Изходящ № АО-3947-(3)-30.08.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане нов присъединителен електропровод 110 kV за фотоволтаична електроцентрала „Пепелина - 35 MW“ в землищата на с. Пепелина и гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе

Изходящ № АО-3893-(1)-26.08.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за разширение на Филтрационно-сушилен цех № 3 в Обогатителна фабрика „Ветово“ с местоположение поземлен имот с идентификатор 10803.234.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ветово, обл. Русе

Изходящ № АО-3547-(2)/24.08.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 38830.211.1 по КК и КР на с. Костанденец, общ. Цар Калоян и отреждането му за предимно производствени нужди, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала

Галерия