За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО-2630-(4)/23.06.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в ПИ с идентификатор 41143.502.75 по КККР на с. Калипетрово, общ. Силистра ˮ, с възложител „ВОДСТРОЙ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Изходящ № АО-2929-(2)/23.06.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 55186.117.284 по КККР на с. Паисиево, общ. Дулово, за промяна предназначението на територията от „земеделска“ в „урбанизирана” и предназначението на имота от „нива“ в „за ваканционен комплекс и ниско жилищно застрояванеˮ

Изходящ № АО-2772-(4)/22.06.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Склад за торове и препарати за растителна защита, семена, градински принадлежности и селскостопански машини ˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 44166.10.381 по КККР на гр. Лозница и възложител „ВИХ ГЛОБАЛ АГРО" ООД

Изходящ № АО-2874-1/14.06.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Транжиране на месо и производство на месни заготовки, варено-пушени и сурово-пушени колбаси“ с местоположение: УПИ II, кв.65 по плана на село Бъзовец, община Две Могили, възложител: ЕТ „Ники – Нихат Абилов“

Изходящ № АО-2639-2/14.06.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Инсталиране на линия за производство на полимерни продуктиˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.92.7 по КК и КР на град Русе

Изходящ № АО-2536-4/14.06.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за извършване на дейности с ОЧЦМ и негодни акумулатори в част от ПИ с идентификатор 63427.3.225 по КК и КР на град Русе ˮ, възложител: „Дани-Н-Николова“ ЕООД

Изходящ № АО-2578-(4)/06.06.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Парен котел за производство на технологична пара, посредством изгаряне на пшенична и рапична слама”, с местоположение Поземлен имот с идентификатор 47336.82.59 по КККР на гр. Мартен, община Русе

Изходящ № АО-2519-3/06.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 06519.58.129 по КК и КР на село Брестовица, община Борово от територия, заета от води и водни обекти с НТП: Язовир в обработваема земеделска земяˮ, възложител Община Борово

Изходящ № АО-2520-(3)-30.05.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електрическа централа, с прогнозна инсталирана мощност от 9.5 MW, с местоположение поземлен имот с идентификатор 32874.13.171 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Исперих

  

Галерия