За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО-4649-1/26.09.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна предназначението на търговска сграда с идентификатор 40422.505.201.1 по КК и КР на град Кубрат в цех за преработка на зеленчуци и магазин за промишлени стокиˮ, възложител: Потребителна кооперация Наркооп-Кубрат

Изходящ № АО-4264-(5)/26.09.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разработване и усвояване на находище за подземни богатства „Ветово-ТГ, участък Юг”, разположено в землищата на гр. Ветово и с. Писанец, общ. Ветово, обл. Русе, с възложител „Каолин” ЕАД

Изходящ № АО-4202-3/26.09.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на съоръжения против заливане на терминал Русе-запад при високи води на р. Дунав ˮ, с възложител: ДП Пристанищна инфраструктура

Изходящ № АО-4188-(5)-19.09.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на ново водовземно съоръжение и помпена станция за бъдещ довеждащ водоправод за автоматизирана поливна система за обект – „Зона за обществен отдих по крайбрежната ивица в района на ж.п. прелез на Речна гара - Русе до ул. „Мостова“ – град Русе“

Изходящ № АО-4517-1/14.09.2023 г.

Съобщение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, състоящ се от:

- Подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ XIV-932, кв.101 по плана на село Горно Абланово, община Борово;

- Технически проект за обект „Фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ с мощност 800Кw“

Изходящ № АО-4215-(2)/28.08.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за месодобив от едри преживни животни и месопреработкаˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 07231.40.566 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бъзън, общ. Русе

Изходящ № АО-4349-(1)/31.08.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна предназначението на част от доилно помещение в работилница за млечни продуктиˮ, с местоположение поземлен имот № 503.1058, кв. 82 по плана на с. Ново село, общ. Русе

Изходящ № АО-4224-(3)/31.08.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Управляване и разширяване на малко земеделско стопанство за отглеждане на овцеˮ, с местоположение поземлен имот № 051007 в землището на с. Тръстеник, общ. Иваново

Изходящ № АО-1602-14/25.08.2023 г.

Съобщение за „ПУП-ПЗ в обхват ПИ с идентификатори 41143.175.27 и 41143.11.342 по КК и КР на село Калипетрово, община Силистра с цел обединяването им за последващо проектиране и изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 4.99MW и ползване на вода от водностопанско съоръжениеˮ, възложител „РАК 2019 ˮ АД

Галерия