За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО-2595-1/27.05.2022 г

Съобщение за уведомление за Подробен устройствен план–Изменение на план за регулация и застрояване ПУП-ИПРЗ за УПИ I-1341, 1342, 1959 и УПИ II-1341, 1342, 1343, 1959, кв. 165,       гр. Ветово, община Ветово

Изходящ № АО-2537-1/16.05.2022 г.

Съобщение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с планоснимачен номер 996, за който е отреден парцел I, кв.83 по плана на село Мортагоново, община Разград с цел изграждане на пелетно стопанство и монтиране на фотоволтаични панели. Възложител Дени-Дин ЕООД.

Изходящ № АО-2488-(1)/12.05.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 63427.178.114 и 63427.178.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с цел създаване на устройствена основа за изграждане на „Буферен паркингˮ

Изходящ № АО-2119-(6)/12.05.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води чрез 1 брой тръбен кладенец с дълбочина 200 м.ˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 53494.98.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Окорш, общ. Дулово

Изходящ № АО-2330-(2)/05.05.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за събиране, съхраняване и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства в част от имот с идентификатор 63427.8.1098 по КК и КР на гр. Русе (УПИ ХІІІ-1098)”

Изходящ № АО-2374-(1)/04.05.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Създаване на трайно насаждение от липа и дъбˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 00415.153.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Алфатар, общ. Алфатар.

Изходящ № АО-2317-(2)/04.05.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Ведомствена модулна станция за дизелово гориво и бензин с обем 20 куб.мˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 07603.254.361 по КККР на гр. Бяла

Изходящ № АО 2342-2/03.05.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Инсталиране на вятърен генератор с мощност до 3MW вкл.ˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 02083.29.33 по КК и КР на град Бабово, община Сливо поле

Изходящ № АО-2337-(1)/03.05.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди с мощност до 990 kWˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 06673.60.82 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бръшлен, общ. Сливо поле.

Галерия