За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО-3268-(5)/17.08.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Складова база и гаражиˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.343.74 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград

Изходящ № АО-3841-(1)-19.08.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за Подробен устройствен план /ПУП/ – Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ IX-28 и УПИ X-29, кв. 4 по плана на с. Ново село, общ. Русе, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електроцентрала

Изходящ № АО-3765-(3)/18.08.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец с цен напояване на земеделски културиˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 51956.44.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова Черна, общ. Тутракан

Изходящ № АО-3935-(2)/17.08.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на автономна фотоволтаична електрическа централа с мощност до 80 kW и монтаж на машини за производство на консервиран био белен боб в съществуващ цехˮ, с местоположение гр. Силистра, промишлена зона Запад, кв. 7, парцел 2 /пл. №40/

Изходящ № АО-3747-(3)/17.08.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на два броя фотоволтаични централи с обща инсталирана мощност 2410 kWp ˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 83301.55.2 и поземлен имот с проектен идентификатор 83301.55.152 по КККР на с. Широково, общ. Две могили

Изходящ № АО-3777-(2)-18.08.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за предназначението на промишлена сграда с идентификатор 61710.509.504.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград в цех за обработка на плоско стъкло и монтаж на технологично оборудване за физико-химично пречистване на отпадъчни води, генерирани след процес на матиране на стъклото 

Изходящ № АО-3657-1/16.08.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Актуализиране на проектна документация и доизграждане на инсталация за предварително третиране на ТБО преди тяхното депониране в т.ч. компостиране на зелени отпадъци и линия за сепариране ˮ, възложител: Община Силистра

Изходящ № АО-3881-(1)/15.08.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане и монтаж на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 1 MW ˮ, с местоположение новообразуван имот от обединяването на УПИ XIV-1793, УПИ XIII-1793, УПИ XII-1793, УПИ XI-1793, УПИ X-1765, УПИ IX-1765, УПИ XVIII-1765, УПИ XVII-1765, кв. 102 по плана на гр. Ветово

Изходящ № АО-3787-(2)-15.08.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за монтаж на подземен резервоар за пропан-бутан с обем 10 куб.м., изпарителна станция и подземна газопроводна линия, в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.8.1216 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе   

Галерия