За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО-2664-(9)/10.08.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Водовземане на подземни води чрез тръбен кладенец с цел изграждане на автоматична система за капково напояване на кориандърˮ, с местоположение поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 78238.23.8, 78238.23.21, 78238.23.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Цар Самуил, общ. Тутракан

Изходящ № АО-3637-(1)/04.08.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Газификация на животновъдна ферма с. Попинаˮ, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 57577.201.40, 57577.201.4 и 57577.201.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Попина, общ. Ситово

Изходящ № АО-3590-(2)/04.08.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ II-609, кв. 2 по плана на производствена зона „Западˮ, гр. Силистра с цел създаване на устройствена основа за изграждане и монтаж на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност до 5 MWрˮ

Изходящ № АО-3640-(1)/04.08.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Газификация на животновъдна ферма с. Ветренˮ, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 10834.53.2, 10834.53.3, 10834.53.4, 10834.53.5, 10834.53.6, 10834.53.7 и 10834.53.101 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ветрен, общ. Силистра

Изходящ № АО-3599-2/03.08.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Въздушна електропроводна линия 110кV от възлова станция в ПИ 57251.500.2 по КК и КР на с. П. Ламбриново до разкъсване на ВЕЛ 110kV „Доростол“ в ПИ 41143.107.910 по КК и КР на с. Калипетрово, община Силистраˮ, възложител Р Инженеринг ЕООД

Изходящ № АО-3505-(2)-29.07.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ от О.Т. 10871 до  О.Т. 10875 и План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 63427.72.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електрическа централа  

Изходящ № АО-3504-(2)-28.07.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.72.68 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с цел създаване на устройствена основа за отреждане на терена като зона с разновидност „За техническа инфраструктура – фотоволтаичен парк“ и изграждане на фотоволтаична електроцентрала  

Изходящ № АО-3494-(3)/26.07.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на мандра за сирене, кашкавал и кисело мляко ˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 56232.16.5 по КККР на с. Печеница, общ. Исперих

Изходящ № АО-42736-(6)-25.07.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на резервоарно стопанство, с авторазтоварище, в границите на поземлени имоти с идентификатори 47336.82.54 и 47336.82.55 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе

Галерия