За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО-4215-(2)/28.08.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за месодобив от едри преживни животни и месопреработкаˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 07231.40.566 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бъзън, общ. Русе

Изходящ № АО-4349-(1)/31.08.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна предназначението на част от доилно помещение в работилница за млечни продуктиˮ, с местоположение поземлен имот № 503.1058, кв. 82 по плана на с. Ново село, общ. Русе

Изходящ № АО-4224-(3)/31.08.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Управляване и разширяване на малко земеделско стопанство за отглеждане на овцеˮ, с местоположение поземлен имот № 051007 в землището на с. Тръстеник, общ. Иваново

Изходящ № АО-1602-14/25.08.2023 г.

Съобщение за „ПУП-ПЗ в обхват ПИ с идентификатори 41143.175.27 и 41143.11.342 по КК и КР на село Калипетрово, община Силистра с цел обединяването им за последващо проектиране и изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 4.99MW и ползване на вода от водностопанско съоръжениеˮ, възложител „РАК 2019 ˮ АД

Изходящ № АО-4122-(3)/23.08.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 63427.5.206 по КК и КР на гр. Русе за водоснабдяване за други цели – измиване на автомобили, оросяване на зелени площи и измиване на бетонови и асфалтови площадки”

Изходящ № АО-3794-(3)/09.08.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец с цел гравитачно напояване на собствени земеделски земи и захранване с вода на съществуваща птицеферма - поене на птици”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 51956.114.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова черна, общ. Тутракан.

Изходящ № АО-3931-(1)/07.08.2023 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – Изменение план за регулация и План за застрояване (ПУП-ИПР и ПЗ) на УПИ XI-974, кв. 10 по регулационния план на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе и изграждане на цех за цех за производство на сушени плодове и хладилник

Изходящ № АО-2787-(4)/03.08.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Третиране на отпадък с код 19 12 12 - други отпадъци /включително смеси от материали/ от механично третиране на отпадъци, различно от упоменатите в 19 12 11, отделяне на алуминиеви части от пясък, с дейност с  R12 /разделяне/ и R13 /временно съхранение/ˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 61710.501.34 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Изходящ № АО-3962-1/03.08.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадков газопровод и газификация на котелно, АГО, ПФО, ТБ, ХБ, МЦ към „МБАЛ Силистра ˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.2620 по КК и КР на град Силистра, възложител: МБАЛ Силистра АД

Галерия