За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО-2957-(2)/19.06.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разнообразяване на видовете отпадъци, с които се извършват дейности на територията на Площадка № 1 от Разрешение за дейности с отпадъци № 10-ДО-00000769-01/07.03.2023 г.”, с местоположение ПИ 41143.502.75 по КККР на с. Калипетрово, общ. Силистра

Изходящ № АО-2936-(2)-13.06.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на пристройка, към съществуващ цех за печене на ядки, с две помещения: склад за дизелово гориво и помещение за компресор, с местоположение поземлен имот с идентификатор 15031.501.956 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Главиница   

Изходящ № АО-2285-(5)/13.06.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Пристройка за котелно към мивка за цистерни, сграда с идентификатор 61710.506.15.6, на територията на УПИ VIII-15 – за автомобилно депо, кв. 4 по плана на Гарова промишлена зона, гр. Разград ˮ, с възложител „ЕЙЧ ЕНД ЕС ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Изходящ № АО-2719-(5)-07.06.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за промяна в параметрите на съгласувано инвестиционно предложение за изграждане на цех за производство на булгур, със силозно стопанство, с местоположение поземлен имот 1479 (стар номер УПИ II-1366,1416) - „За производствени и складови дейности“, кв. 130 по плана на с. Дянково, общ. Разград: проектиране и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, изграждане на газово стопанство, водоем за противопожарни нужди, монтиране на фотоволтаична централа върху покривни пространства 

Изходящ № АО-2591-(5)-07.06.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за добив и първична преработка на подземни богатства – строителни материали (варовици) от площ “Правда” в землището на село Правда, община Дулово, област Силистра

Изходящ № АО-2821-(1)/06.06.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на склад в склад за търговия на едро с кът за пакетиране на плодове и зеленчуци, производство на млечни продукти и работилница  за производство на закуски“ в сграда с идентификатор 63427.3.629.1.10 по КК и КР на град Русе ˮ, възложител „Шогун“ ЕООД

Изходящ № АО2712-(4)/06.06.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Водовземане на подземни води от съществуващ тръбен кладенецˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 02097.91.101 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бабук, общ. Силистра

Изходящ № АО-1674-(5)/26.05.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Водовземане на подземни води от съществуващ шахтов кладенец „ШК Раней 4 – Лесилхард-Силистра” с действащо разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения № 11591385/10.02.2022 г. с титуляр „Марлинˮ ЕООДˮ,

Изходящ № АО-2402-(1)/27.04.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Ведомствена бензиностанция ˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 41143.506.4 по КККР на с. Калипетрово, общ. Силистра

Галерия