За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО-2340-(1)/03.05.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаичен парк, логистичен център и сгради, обслужващи съответните дейности ˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 80460.285.469, местност „Баламата”, с. Червена вода, община Русе

Изходящ № АО-2218-3/27.04.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаични централиˮ, с местоположение ПИ с идентификатори 30346.27.4, 30346.17.9 по КК и КР на село Зарник, община Кайнарджа. Възложител: „ Пента Макс-5“ ООД

Изходящ № АО-2118-(6)/27.04.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Получаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез 1 брой съществуващ тръбен кладенец с дълбочина 180 м. в ПИ с идентификатор 81150.721.20, по КККР на с. Чернолик, община Дулово, област Силистра“, с местоположение с идентификатор 81150.721.20, по КККР на  с. Чернолик, община Дулово, област Силистра

Изходящ № АО-1681-(4)-21.04.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електрическа централа, с мощност до 5000 kW, в границите на поземлен имот с идентификатор 61710.501.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград

Изходящ № АО-2250(1)/20.04.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на сграда за разтегляне, опаковане и експедиция на ядки и сушени плодовеˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 47336.63.370 по КККР на гр. Мартен, община Русе, област Русе.

Изходящ № АО-1901-(1)/14.04.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)”, с местоположение поземлен имот (ПИ) с идентификатор 54105.20.119 по КК и КР на с. Осенец, общ. Разград

Изходящ № АО-5446-9/12.04.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за:

- „Промяна предназначението на склад за инвентар с идентификатор 61710.522.225.3 по КК и КР на град Разград и навес с Г-образна форма в складове за изкуствени торове“;

- Промяна предназначението на склад за селскостопанска продукция с идентификатор 61710.522.222.1 по КК и КР на град Разград в склад за препарати за растителна защита“;

- „Промяна предназначението на склад за селскостопанска продукция с идентификатор 61710.522.221.3 в склад за изкуствени торове“

Възложител“ Семпе – 2“ ЕООД

Изходящ № АО-1975-2/08.04.2022 г.

Съобщение за уведомление за „Оборудване за преработка на семена и ядки с цел производство на масла, брашна и пастообразни продукти и монтаж на автономна фотоволтаична инсталация с мощност 80 kWˮ, с местоположение: УПИ VII, кв. 86 по плана на гр. Лозница

Изходящ № АО-1295-6/08.04.2022 г.

Съобщение за уведомление за „Изграждане на фотоволтаична централа за производство на електроенергия в ПИ 36364.13.10 по КККР на с. Каран Върбовка, 54362.38.104 и 54362.36.131 по КККР на с. Острица и 36703.92.257 по КККР на с. Кацелово, общ. Две могили, обл. Русеˮ

Галерия