За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО-227-(2)/20.02.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Реконструкция на съществуващо и монтаж на ново технологично оборудване в съществуващ цех Вагонен”, с местоположение УПИ LXIII-1449пп, гр. Русе, обл. Русе, съществуваща сграда с идентификатор 63427.8.1449.1, възложител „Индустриален Парк ЛВЗ” ЕООД

Изходящ № АО-182-(6)/20.02.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разработване и усвояване на находище за подземни богатства „Ветово-ТГ, участък Север”, разположено в землището на с. Писанец, общ. Ветово, обл. Русе, с възложител „Каолин“ ЕАД

Изходящ № АО-6217-(15)-15.02.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за поетапно изграждане на завод за зелен водород, чрез електролиза на вода, в границите на поземлен имот с идентификатор 00895.506.85 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, общ. Силистра

Изходящ № АО-787-(2)/14.02.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на работилница за месопреработкаˮ, с местоположение УПИ I-473, кв. 48 по плана на гр. Лозница

Изходящ № АО-705-(2)/14.02.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Преустройство на част от съществуващо метално хале в цех за печене и пакетиране на ядкиˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 15031.502.2 по кадастралната карта и кадастраните регистри на гр. Главиница

Изходящ № АО-705-(2)/14.02.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Преустройство на част от съществуващо метално хале в цех за печене и пакетиране на ядкиˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 15031.502.2 по кадастралната карта и кадастраните регистри на гр. Главиница

Изходящ № АО-578-(1)/14.02.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на плодосушилня със склад за готова продукция в УПИ II, кв. 94 по плана на гр. Кубрат (ПИ с идентификатор 40422.504.610 по КККР на гр. Кубрат)”

Изходящ № АО-383-(1)/14.02.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Производство, съхранение, продажба и собствено потребление на зелен водород с капацитет от 10 до 50 кг/час”, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.107.38 по КККР на гр. Русе

Изходящ № АО-391-(8)-13.02.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец, в границите на поземлен имот с идентификатор 12022.28.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Вокил, общ. Дулово, за водовземане от подземни води за целите на напояване на земеделски култури

Галерия