За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО-2067-(1)/19.04.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Пристройка към съществуваща сграда за производство на олио”, с местоположение поземлен имот 503.1048 в с. Ново село, общ. Русе, обл. Русе

Изходящ № АО-2337-1/25.04.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за Разширение на ферма за отглеждане на кокошки носачки в ПИ с идентификатор 20184.149.10 по КК и КР на град Две Могили, възложител: „ЙОРДАН ЙОРДАНОВ - ЯЙЦА И ПТИЦИ“ ЕООД

Изходящ № АО-2156-(2)/25.04.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за отглеждане на ларви на Черна муха войник (Hermetia Illucens)ˮ, с местоположение УПИ VI, кв. 176 по плана на гр. Ветово и имот 000564 в землището на гр. Ветово

Изходящ № АО-2120-(2)/20.04.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за временно съхранение на бутилки с компресиран природен газ в поземлен имот с идентификатор 65348.20.53 в землището на с. Сандрово, общ. Русе и свързване с газовите котли, намиращи се в съществуващата сграда в имота”

Изходящ № АО-1226-(9)/10.04.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Създаване на насаждения от череши, изграждане на поливна система за тях и захранването им от тръбен кладенец и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 80 kW за захранване на кладенецаˮ, с местоположение: ПИ с идентификатор 44495.1.148 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Любен, местност „Балтаджи”, общ. Ситово, обл. Силистра

Изходящ № АО-1653-(5)/31.03.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на един брой тръбен кладенец за напояване на трайни насажденияˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 67578.83.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смирненски, общ. Ветово

Уведомление с вх. № АО-1563/14.03.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за Промяна в параметрите, при които е издадено Комплексно разрешително № 293-Н1/2015 г., актуализирано с Решение № 293-Н1-И1-А1/2018 г.ˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.304.53, местност „Чифликаˮ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Изходящ № АО-1301-(1)/10.03.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация на пропан-бутан за захранване на асфалтосмесител в „Асфалтова базаˮ, с. Зафировоˮ, с местоположение УПИ II-632, кв. 62 по плана на с. Зафирово, общ. Главиница

Изходящ № АО-5958-3/07.03.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Технологична модернизация на участък „Маслодобив“ към предприятие за производство на растителни масла и биодизел“ в УПИ VII-1158-Пп, УПИ  VIII-1158-Пп, кв.119 и УПИ V-1158 по плана на град Сливо поле, община Сливо поле ˮ, с възложител „Астра Грийнплант“ ЕООД

Галерия