За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО-1185-(1)/01.03.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русеˮ, с местоположение поземлени имоти с идентификатори: 63427.74.62 (предишен идентификатор 63427.74.40); 63427.96.2, 63427.96.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Изходящ № АО-832-(2)-21.02.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за промени на съществуваща площадка за третиране на отпадъци с Разрешителен документ № 10-ДО-750-03/28.05.2021 г. и с посочено местоположение поземлен имот с идентификатор 84049.166.369 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Щръклево, общ. Иваново

Изходящ № АО-712-(2)-21.02.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на открит паркинг за товарни автомобили, гараж, склад, административно-битова сграда и трафопост в границите на поземлен имот с идентификатор 72357.706.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Тетово, общ. Русе

Изходящ № АО-596-(5)/21.02.2023 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и План за застрояване (ПУП-ИПР и ПЗ) на УПИ VI-2317 и УПИ V-2316, кв.158 по плана на с. Щръклево, общ. Иваново и изграждане на работилница за демонтаж на моторни превозни средства

Изходящ № АО-777-(1)/20.02.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Увеличаване количество отпадък с код 06 01 01* в разрешително за дейности с отпадъци № 10-ДО-625-05 от 20.12.2017 г.”, с местоположение сграда с идентификатор 63427.3.460.1, с площ 328 кв.м., разположена на територията на ПИ с идентификатор 63427.3.460 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Изходящ № АО-573-(4)/17.02.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за напояване на животни”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 72337.413.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Тертер, общ. Кубрат

Изходящ № АО-400-(2)-15.02.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на нафтово стопанство, на територията на  съществуваща асфалтова база, с местоположение УПИ II-632, кв. 62 по плана на с. Зафирово, общ. Главиница  

Изходящ № АО-412-(1)-14.02.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за развитие на земеделското стопанство чрез увеличаване броя на отглежданите овце, финансиран по Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия”, Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Изходящ № АО-4982-(11)-14.02.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на съоръжения за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала /ФвЕЦ/ „Кацелово 195 MW“ към електропреносната мрежа  - въздушен електропровод 220 kV, възлова станция в поземлен имот с идентификатор 20184.42.107 в землището на гр. Две могили и въздушни електропроводи 400 kV до ВЕЛ „Стрелец“ в землищата на с. Пепелина с. Острица, с. Чилнов, с. Широково и гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе

Галерия