За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-59-ПР/2024 г.

Решение № РУ-59-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение„Почистване на поземлени имоти с идентификатори 38529.193.7 и 38529.193.8 по КК и КР на с. Копривец, общ. Бяла с начин на трайно ползване „Гори и храсти в земеделска земя“, от горско-дървесна и храстова растителност с цел използването им като нива”. Решението е с разпоредителна част “да не се извършва ОВОС”.

Възложител – „АГРОФАКТОР“ ЕООД

с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47513

Решение № РУ-58-ПР/2024 г.

Решение № РУ-58-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на ново водовземно съоръжение за водовземане от подземни води, предназначено за напояване и измиване, находящо се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 47336.82.67 по КККР на гр. Мартен, обл. Русе“. Решението е с разпоредителна част “да не се извършва ОВОС”.

Възложител – „АЛЕКС ТРАНС 2010“ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 17.07.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47612

Решение № РУ-57-ПР/2024 г.

Решение № РУ-57-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Премахване на горскодървесна растителност в поземлен имот с идентификатор 24829.28.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дянково, общ. Разград”. Решението е с разпоредителна част “да не се извършва ОВОС”.

Възложител – М. Ахмед

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 16.07.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47229

Решение № РУ-56-ПР/2024 г.

Решение № РУ-56-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Възстановяване производствената дейност на предприятие за месодобив и месопреработка (месокомбинат „Добруджа“), разположено в Индустриална зона на гр. Силистра“, с разпоредителна част да се извърши ОВОС.

Възложител – „МЕСОКОМБИНАТ ДОБРУДЖА“ АД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 12.07.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47255

Решение № РУ-55-ПР/2024 г.

Решение № РУ-55-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Увеличаване количеството на отпадък с код 06 01 01* (сярна и серниста киселина) от 500 тона годишно на 2000 тона годишно на площадка № 1”, с местоположение сграда с идентификатор 63427.3.460.1 по КККР на гр. Русе. Решението е с разпоредителна част “да се извърши ОВОС”.

Възложител – „Сириус Стар БГ” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 12.07.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42443

Решение № РУ-54-ПР/2024 г.

Решение № РУ-54-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на закрити корабни места на територията на терминали Русе – Запад и Русе – Изток 2ˮ Решението на Директора на РИОСВ е „да не се извършва ОВОС”.

Възложители: ДП „Пристанищна инфраструктура ”

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 11.07.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46465

Решение № РУ-53-ПР/2024 г.

Решение № РУ-53-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Строителство на плавателни съдове за отдих в част от поземлен имот с идентификатор 66425.514.590 по КККР на гр. Силистра, в това число преустройство на съществуваща промишлена сграда с идентификатор 66425.514.590.3 в цех за производство на компоненти на плавателни съдовеˮ Решението на Директора на РИОСВ е „да не се извършва ОВОС”.

Възложители: „ЕЛИКА ЯРД” ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 11.07.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47548

Решение № РУ-52-ПР/2024 г.

Решение № РУ-52-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на автоматизирани поливни системи за напояване на земеделски културиˮ Решението на Директора на РИОСВ е „да не се извършва ОВОС”.

Възложители: „АГРОЗ” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 11.07.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47421

Решение № РУ-50-ПР/2024 г.

Решение № РУ-50-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Рибарник за развъждане и отглеждане на риба за търговски цели”, с местоположение ПИ с идентификатор 38830.203.30 по КККР на с. Костанденец, общ. Цар Калоян, обл. Разград, с разпоредителна част „да не се извършва ОВОС“.

Възложител: Земеделска Кооперация „Хърцои”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 08.07.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47303

Галерия