За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-110-ПР/2021 г.

Решение № РУ-110-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение   „Изграждане на собствен водоизточник“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 54417.109.22, местност „Сиври кьоше“, с. Острово, община Завет. Възложител –  „АГРОСЕМˮ ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 17.12.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37475

Решение № РУ-101-ПР/2021 г.

Решение № РУ-101-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение   „Изграждане на мобилни системи за напояване на зърнени и етерично-маслени култури в землището на с. Белица“, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 03527.7.6, 03527.3.733, 03527.3.729 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белица, община Тутракан. Възложител –  Земеделска кооперация „Изгрев-92ˮ.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 13.12.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37422

Решение № РУ-117-ПР/2021 г.

Решение № РУ-117-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение –                    „Водовземане от река Янтра и изграждане на система за капково напояване, с включена автоматизирана система за торовнасяне в площи трайни насаждения – вишни, с местоположение поземлен имот с идентификатор 22277.271.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долна Студена, община Ценовоˮ. Възложител – „Агрола екоинвестˮ ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 04.01.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37608

Решение № РУ-116-ПР/2021 г.

Решение № РУ-116-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение –  „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение“, с местоположение поземлен имот № 201020 в землището на с. Попина, община Ситово. Възложител – „ЕКОПРОДУКТ“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 31.12.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37689

Решение № РУ-112-ПР/2021 г.

Решение № РУ-112-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение –  „Разширение на гробищен парк – град Силистра”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 66425.3.6, 66425.3.606 и 66425.3.607 по кадастралната кара и кадастралните регистри на гр. Силистра. Възложител – Община Силистра

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 20.12.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37537

Решение № РУ-114-ПР/2021 г.

Решение № РУ-114-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Изграждане на автоматизирана поливна система – капково напояване за овощна градина – сливи, чрез самостоятелна разпределителна водопроводна мрежа в поземлени имоти с идентификатори 56366.57.1, 56366.57.164 и 56366.68.252 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пиперково, община Ценовоˮ. Възложител – „Агрола екоинвестˮ ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 21.12.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37536

Решение № РУ-113-ПР/2021 г.

Решение № РУ-113-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение –                    „Увеличаване капацитета на отглежданите птици бройлери в съществуващата сграда (Хале 1), чрез увеличаване гъстотата на отглеждане от 39 900 до 44 400 места за птици, с местоположение поземлен имот с идентификатор 34103.45.32 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Йонково, общ. Исперих;

- Изграждане на нова птицевъдна сграда (Хале 2) с капацитет 32 500 места за птици бройлери, ведно с вертикална планировка с площадкови мрежи, в поземлени имоти с идентификатори 34103.45.37 и 34103.45.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Йонково, общ. Исперих;

- Подобряване на енергийната ефективност чрез монтиране на система за производство на водород към отоплителната система на Хале 1 и монтиране на котел на пелети, ведно със система за производство на водород в Хале 2;

- Монтаж на фотоволтаична инсталация за собствени нужди върху покривни пространства“. Възложител – „ЕКОФАРМ 04ˮ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 20.12.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36872

Решение № РУ-109-ПР/2021 г.

Решение № РУ-109-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение                     „Изграждане на магазин за промишлени стоки и автомивка”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 77308.137.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Цар Калоян. Възложител –  „ЕСЮˮ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 17.12.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36983

Решение № РУ-108-ПР/2021 г.

Решение № РУ-108-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на многофункционален център за устойчиво промотиране и ползване на културното и природно наследство, открита сцена, благоустрояване на прилежащата територия и трафопост в ПИ с идентификатор 32095.165.7 по КК и КР на село Иваново, община Иваново ”. Възложител –  Община Иваново.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 16.12.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37717

България в Юнеско

Галерия