За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ– 19 – ПР/2013 г.

Решение № РУ-19-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на сондажен кладенец, прокарване на водопровод и изграждане на инсталация за капково напояване на съществуващи овощни градини ”, с местоположение УПИ I-112 по плана на с. Черешово, общ. Сливо поле, ПИ с № 210003 в землището на с. Черешово, общ. Сливо поле, и ПИ с №№ 022002 и 022007 в землището на с. Малко Враново, общ. Сливо поле.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.03.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-20-ПР/2013 г.

Решение № РУ-20-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Използване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) като суровини за производство на отливки (слитъци и детайли) в съществуващ леярски цех и достигане на общ капацитет за леене на 14 т/ден цветни метали”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.506.30 по кадастралната карта на гр. Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   20.03.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ – 12 – ПР/2013 г.

Решение № РУ-12-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изземване на наносни отложения от река Дунав в участък от км 407.000 до км 401.500 с местоположение: коритото на р. Дунав в участък от км 407.000 до км 401.500 на минимално разстояние от българския бряг – 100 м и максимално - 280 м, съгласно схема съгласувана от директора на Изпълнителна Агенция “Проучване и поддържане на р. Дунав” с писмо с изх. № VІІІ-1-338/05.04.2012г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.03.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ – 13 – ПР/2013 г.

Решение № РУ-13-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Сондаж с дълбочина 200 м и изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води с цел напояване”, с местоположение имот с номер 131048 в землището на село Ново село, община Русе, местността “Пранга”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  08.03.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ – 16 – ПР/2013 г.

Решение № РУ-16-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Риборазвъждане, аквакултури и спомагателни дейности в язовир “Островче”, с местоположение имот с номер 000047 в землището на село Островче, община Разград, област Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   08.03.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ –14– ПР/2013 г.

Решение № РУ-14-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за стопански нужди и система за капково напояване на окопни култури на обща площ от 48 ха.” с местоположение ПИ № 033008 в землището на с. Нова Черна, община Тутракан

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от     07.03.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-15-ПР/2013 г.

Решение № РУ-15-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуващи сгради от стопански двор в птицеферма за угояване на пилета бройлери с капацитет 26 000 броя птици” с местоположение имоти с №№ 468014 и 468082 в землището на с. Тертер, общ. Кубрат

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   06.03.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-18-ПР/2013 г.

Решение № РУ-18-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Залесяване на обща площ от 21 дка - част от имоти 001029 и 001041 в землището на село Копривец, община Бяла” с местоположение: част от имоти с номера 001029 и 001041, образувани от имот с номер 001020, в землището на село Копривец, община Бяла, местността “Гюнето”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.03.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ – 17 – ПР/2013 г.

Решение № РУ- 17-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на електрическа централа, използваща биомаса и сондажен тръбен кладенец за доставка на вода за технологичните процес” с местоположение поземлен имот с идентификатор 20184.63.309 по кадастралната карта на гр. Две могили

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от     06.03.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия