За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-91-ПР/2013 г.

Решение № РУ-91-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на автомобилен паркинг”, с местоположение: ПИ с иденрификатор 24030.23.2 по кадастраланата рарта на гр. Дулово

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.11.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-93-ПР/2013 г.

Решение № РУ-93-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за Изграждане на цех за производство на кисело мляко към съществуваща мандра”, с местоположение: парцели III и X в землището на с. Ясеновец, общ. Разград

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.11.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-92-ПР/2013 г.

Решение № РУ-92-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за Изграждане на контролно-пропускателен пункт, битова сграда, експлоатационен център с гараж и офис, и паркинг за товарни автомобили”, с местоположение: имот № 020133 в землището на с. Осенец, общ. Разград

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.11.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-90-ПР/2013 г.

Решение № РУ-90-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен сондажен кладенец, с местоположение: ПИ № 021002 в землището на с. Старо село, община Тутракан

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.11.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-87-ПР/2013 г.

Решение № РУ-87-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на система от водочерпателен и реинжекционен кладенец, предназначена за водоснабдяване с подземни води на термопомпена климатична инсталация на съществуваща офис сграда и складова база”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.8.1185 по кадастралната карта на гр. Русе, съгласно скица № 2356/19.03.2013г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Русе, при следните координати на предвидените сондажи в система BG70:

СК-1 – Y (изток) 9484197.9; X (север) 4756656.8

СК-2 – Y (изток) 9484242.8; X (север) 4756678.6

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.11.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-88-ПР/2013 г.

Решение № РУ-88-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за Изграждане на присъединителен газопровод за захранване с компресиран природен газ на КТМ, гр. Русе, с местоположение: територията на бивш Комбинат за тежко машиностроене – КТМ, в регулационните граници на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.11.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-89-ПР/2013 г.

Решение № РУ-89-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на присъединителен газопровод за захранване с компресиран природен газ на Русенски индустриален парк - РИП, гр. Русе, с местоположение: територията на Русенски индустриален парк - РИП, в регулационните граници на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.11.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-86-ПР/2013 г.

Решение № РУ-86-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за Изграждане на обществено-обслужваща сграда – увеселителен комплекс и открит паркинг, с местоположение: ПИ с идентификатори 63427.8.1122, 63427.8.1129 и 63427.8.1131 по кадастралната карта на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.11.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-85-ПР/2013 г.

Решение № РУ-85-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за Изграждане на площадка за събиране и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), събиране и временно съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), хартия и пластмаса, с местоположение: гр. Русе, ПИ с идентификатор 63427.8.129.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.11.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия