За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-73-ПР/2013 г.

Решение № РУ-73-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Реконструкция на съществуваща мандра в цех за производство на бяло саламурено сирене, кисело мляко и кашкавал, изграждане на рампа за товаро-разтоварна дейност и пристройка за склад”, с местоположение: УПИ V-214, кв. 19 по плана на с. Екзарх Йосиф, общ. Борово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.09.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-75-ПР/2013 г.

Решение № РУ-75-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Разширяване на дейността на съществуваща площадка за събиране и временно съхраняване до предаване за последващо оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), както и неопасни отпадъци като хартия, пластмаса, стъкло, излезли от употреба гуми и др.”, с местоположение: гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, район гара Бяла, ул. „Баба Тонка” № 1, УПИ I-168, кв. 7. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.09.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-74-ПР/2013 г.

Решение № РУ-74-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец за нуждите на автомивка”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.7.179.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.09.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-70-ПР/2013 г.

Решение № РУ-70-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за Изграждане на кладенец на територията на съществуваща птицеферма с цел водовземане за технологични и противопожарни нужди”, с местоположение: имот № 000061 в землището на село Киченица, община Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.09.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-71-ПР/2013 г.

Решение № РУ-71-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на четири стопански постройки – шатъри и навес и инсталиране на технологично оборудване за отглеждане на общо 36 000 броя пилета бройлери”, с местоположение: имот № 043037 в землището на село Ценово, община Ценово, област Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.09.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-72-ПР/2013 г.

Решение № РУ-72-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на кравеферма с капацитет до 100 броя едър рогат добитък”, с местоположение: имот № 059044 в землището на с. Трапище, общ. Лозница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.09.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-69-ПР/2013 г.

Решение № РУ-69-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на система за капково напояване на лозов масив от винени сортове лозя”, с местоположение: поземлен имот № 021002 в землището на с. Старо село, община Тутракан.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.09.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-68-ПР/2013 г.

Решение № РУ-68-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на два броя тръбни кладенци за добив на подземни води, с цел напояване на земеделски култури”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.318.167 и 63427.318.203 по кадастралната карта на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.09.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-62-ПР/2013 г.

Решение № РУ-62-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на терминал и склад за съхранение на втечнен природен газ”, с местоположение: : УПИ XLIX по регулационния план на ТМ АД- гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.09.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия