За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-53-ПР/2013 г.

Решение № РУ-53-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Монтаж на нова индукционна пещ с топилен капацитет 3 т. в сграден фонд на съществуваща леярна”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.3.141 по кадастралната карта на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.07.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-51-ПР/2013 г.

Решение № РУ-51-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изземване на наносни отложения от коритото на река Дунав в участък от км 491.500 до км 490.500”, с местоположение: минимално разстояние от българския бряг – 100 м и максимално – 300 м при км 491.500, а при км 490.500 на минимално разстояние – 200 м и максимално – 400 м.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.07.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-52-ПР/2013 г.

Решение № РУ-52-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Реконструкция на съществуващо галванично отделение, разположено в цех 410, чрез монтаж на седем нови линии за нанасяне на покрития върху метали”, с местоположение: сграда номер 60 в границите на имот 000710 в землището на с. Николово, общ. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.07.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-49-ПР/2013 г.

Решение № РУ-49-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на молитвен дом - джамия”, с местоположение: УПИ XIII-334, кв. 9 по ПУП на с. Голеш, общ. Кайнарджа.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.07.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-50-ПР/2013 г.

Решение № РУ-50-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма за интензивно отглеждане на бройлери с общ капацитет 39 900 броя птици чрез преустройство на съществуваща сграда и изграждане на нова до нея”, с местоположение: имот № 066011 в землището на с. Лъвино, общ. Исперих. Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.07.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-47-ПР/2013 г.

Решение № РУ-47-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на автоматизирана поливна капкова система с водоснабдяване от нов сондажен тръбен кладенец”, с местоположение: ПИ с идентификатори 73496.32.4 и 73496.32.71 по КК и КР на гр. Тутракан. Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.07.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-48-ПР/2013 г.

Решение № РУ-48-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на автоматизирана поливна капкова система с водоснабдяване от нов сондажен тръбен кладенец”, с местоположение: ПИ с идентификатори 73496.16.242 и 73496.16.243 по КК и КР на гр. Тутракан. Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.07.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-46-ПР/2013 г.

Решение № РУ-46-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за производство на електроенергия от биогаз, чрез преработка на животински отпадъци и селскостопански растителни отпадъци”, с местоположение: имот с № 059021 в землището на с. Бъзън, общ. Русе. Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   09.07.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-43-ПР/2013 г.

Решение № РУ-43-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Поливна капкова система с водозахранване чрез изграждане на три броя тръбни кладенци”, с местоположение имоти с идентификатори 00895.113.3 и 00895.113.4 по КК и КР на с. Айдемир, общ. Силистра. Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   27.06.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия