За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-19-ПР/2023 г.

Решение № РУ-19-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на цех за месодобив и месопреработка и пречиствателна станция за отпадъчни води”, с разпоредителна част да се извърши ОВОС.

Възложител - „ГОЛД БАРН“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 23.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41637

Решение № РУ-18-ПР/2023 г.

Решение № РУ-18-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Промяна в параметрите, при които е издадено комплексно разрешително № 310-Н2/2014 г., актуализирано с Решение № 310-Н2-И1-А1/2018 г.”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 80460.132.227 и 80460.13.175 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червена вода, общ. Русе и разпоредителна част „да не се извършва ОВОСˮ.

Възложител - „Градус-98” АД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 20.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42064

Решение № РУ-16-ПР/2023 г.

Решение № РУ-16-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Оползотворяване на нови отпадъци с код 18 02 02* в горивната инсталация на „Грийнбърн“ ЕООД – площадка-гр.Разград ” с  разпоредителна част „да не се извършва ОВОСˮ.

Възложител - „ГРИЙНБЪРН” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 17.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42026

Решение № РУ-17-ПР/2023 г.

Решение № РУ-17-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Изграждане на иновативна инсталация за термолитично трансформиране на въглеводороди, с мощност на вход 19.8 MWh, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.37 (сграда с идентификатор 63427.8.37.70) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе”, с разпоредителна част да се извърши ОВОС.

Възложител - „ФЛАЙ ПАУЪР“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 16.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41111

Решение № РУ-15-ПР/2023 г.

Решение № РУ-15-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение -„Навес за разполагане на технологично съоръжение „Филтърен блок“ съм съществуващо складово стопанство в имот с идентификатор 47336.82.17 по КК и КР на град Мартен, община Русе ” с  разпоредителна част „да не се извършва ОВОСˮ.

Възложител - „Астра Биоплант” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 10.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42031

Решение № РУ-14-ПР/2023 г.

Решение № РУ-14-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Промяна предназначението на съществуваща стопанска постройка в „Кланичен пункт и месопреработка” към съществуваща ферма за едри преживни животни в ПИ 36703.103.461 по КККР на с. Кацелово, общ. Две могили” с  разпоредителна част „да не се извършва ОВОСˮ.

Възложител - „Агроплант 60” ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 09.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41942

Решение № РУ-13-ПР/2023 г.

Решение № РУ-13-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на складово-производствена база, логистичен център, фотоволтаична електрическа централа с мощност до 1 MW и зарядни станции”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 40422.505.502 и 40422.505.716 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кубрат и  разпоредителна част „да не се извършва ОВОСˮ.

Възложител - „Принт Солюшънс” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 08.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42111

Решение № РУ-12-ПР/2023 г.

Решение № РУ-12-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на въздушна електропроводна линия (ВЕЛ) 110 kV от новопредвидени повишаващи подстанции в ПИ 57251.500.2 по КККР на с. Полковник Ламбриново, общ. Силистра до разкъсване на ВЕЛ 110 kV „Пеликан” в ПИ 00895.121.9 по КККР на с. Айдемир, общ. Силистра”, с разпоредителна част „да не се извършва ОВОСˮ.

Възложител - „Р-Инженеринг” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 01.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40011

Решение № РУ-11-ПР/2023 г.

Решение № РУ-11-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение -  „ Пускане в експлоатация на 12 броя печки на твърдо гориво (сух надробен отпадъчен дървесен материал) с произход – производство на мебели и матраци от мебелна фабрика „Голд-аполоˮ ООД, гр. Русе”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.471 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе и  разпоредителна част „да не се извършва ОВОСˮ.

Възложител - „Голд-аполоˮ ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 09.02.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41312

Галерия