За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-34-ПР/2013 г.

Решение № РУ-34-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия от биомаса и сондажен кладенец”, с местоположение: имот с номер 020053 в землището на с. Сандрово, общ. Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   29.05.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-30-ПР/2013 г.

Решение № РУ-30-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Обособяване на площадка за изкупуване и временно съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали – ОЧЦМ, отпадъчна хартия и акумулатори”, с местоположение: УПИ II – 908, кв. 99 в землището на с. Горно Абланово, общ. Борово, обл. Русе.

 Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.05.2013 г.

Решение № РУ-31-ПР/2013 г.

Решение № РУ-31-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Доизграждане и реконструкция на съществуващи канализационна и водопроводна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води – град Разград”, с местоположение: регулационните граници на гр. Разград – водопроводна и канализационна мрежи и поземлен имот с идентификатор 61710.509.223 по кадастралната карта на град Разград – съществуваща пречиствателна станция за отпадъчни води.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   21.05.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Рeшение № РУ – 28 – ПР/2013 г.

Решение № РУ-28-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Промяна предназначението и преустройство на съществуващи сгради в кланица с капацитет 3,3 т трупно месо/ден, месопреработвателен цех и допълващо застрояване”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.98.54 по кадастралната карта на гр. Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   10.05.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-29-ПР/2013 г.

Решение № РУ-29-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Разширение и реконструкция на съществуваща сграда "Краварник”, с местоположение: УПИ ХХХVІІІ, кв. 68, по плана на гр. Завет

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   10.05.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-27-ПР/2013 г.

Решение № РУ-27-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Реконструкция на Западна клетка на Северен сектор на депо за неопасни отпадъци – Сгуроотвал на „Топлофикация – Русе” ЕАД, гр. Русе”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.128.66 по кадастралната карта на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   25.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-23-ПР/2013 г.

Решение № РУ-23-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Обособяване на площадка за третиране и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)”, с местоположение: имот № 501.2323, за който е образуван УПИ V, кв. 156 по плана на с. Щръклево, общ. Иваново. Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   23.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Рeшение № РУ – 24 – ПР/2013 г.

Решение № РУ-24-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Преработка по време на строителството на проект за “Зърнобаза, бензиностанция, автомивка и автомобилен сервиз, свързана с изграждане на сграда с монтиране на линия за производство на пелети от слънчогледови люспи и линия за студено пресоване на семена за олио”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 24030.501.3374 по кадастралната карта на гр. Дулово. Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   23.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Рeшение № РУ – 26 – ПР/2013 г.

Решение № РУ-26-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на система за подземно капково напояване на земеделски земи на площ 171.22 дка”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 66425.33.1, 66425.33.5, 66425.33.7, 66425.33.8, 66425.33.20 и 66425.33.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  23.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия