За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-23-ПР/2013 г.

Решение № РУ-23-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Обособяване на площадка за третиране и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)”, с местоположение: имот № 501.2323, за който е образуван УПИ V, кв. 156 по плана на с. Щръклево, общ. Иваново. Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   23.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Рeшение № РУ – 24 – ПР/2013 г.

Решение № РУ-24-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Преработка по време на строителството на проект за “Зърнобаза, бензиностанция, автомивка и автомобилен сервиз, свързана с изграждане на сграда с монтиране на линия за производство на пелети от слънчогледови люспи и линия за студено пресоване на семена за олио”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 24030.501.3374 по кадастралната карта на гр. Дулово. Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   23.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Рeшение № РУ – 26 – ПР/2013 г.

Решение № РУ-26-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на система за подземно капково напояване на земеделски земи на площ 171.22 дка”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 66425.33.1, 66425.33.5, 66425.33.7, 66425.33.8, 66425.33.20 и 66425.33.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  23.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-25-ПР/2013 г.

Решение № РУ-25-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Сондаж и изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за захранване на система за капково напояване на обща площ 50 хектара”, с местоположение имот с номер 000264 в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле, съгласно скица № Ф61504/19.03.2013г., издадена от Общинска служба по земеделие - Сливо поле.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   23.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-21-ПР/2013 г.

Решение № РУ-21-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води с цел напояване”, с местоположение УПИ ХІV, кв. 13 по плана на с. Черешово, община Сливо поле

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   10.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-22-ПР/2013 г.

Решение № РУ-22-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на инсталация за преработка на вторична хартия и производство на овоцелни опаковки за яйца и други асортименти”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.614 по кадастралната карта на гр. Русе (сграда с идентификатор 63427.3.614.1), съгласно скица № 2030/07.03.2013г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   10.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ– 19 – ПР/2013 г.

Решение № РУ-19-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на сондажен кладенец, прокарване на водопровод и изграждане на инсталация за капково напояване на съществуващи овощни градини ”, с местоположение УПИ I-112 по плана на с. Черешово, общ. Сливо поле, ПИ с № 210003 в землището на с. Черешово, общ. Сливо поле, и ПИ с №№ 022002 и 022007 в землището на с. Малко Враново, общ. Сливо поле.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.03.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-20-ПР/2013 г.

Решение № РУ-20-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Използване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) като суровини за производство на отливки (слитъци и детайли) в съществуващ леярски цех и достигане на общ капацитет за леене на 14 т/ден цветни метали”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.506.30 по кадастралната карта на гр. Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   20.03.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ – 12 – ПР/2013 г.

Решение № РУ-12-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изземване на наносни отложения от река Дунав в участък от км 407.000 до км 401.500 с местоположение: коритото на р. Дунав в участък от км 407.000 до км 401.500 на минимално разстояние от българския бряг – 100 м и максимално - 280 м, съгласно схема съгласувана от директора на Изпълнителна Агенция “Проучване и поддържане на р. Дунав” с писмо с изх. № VІІІ-1-338/05.04.2012г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.03.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия