За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ – 17 – ПР/2013 г.

Решение № РУ- 17-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на електрическа централа, използваща биомаса и сондажен тръбен кладенец за доставка на вода за технологичните процес” с местоположение поземлен имот с идентификатор 20184.63.309 по кадастралната карта на гр. Две могили

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от     06.03.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-11-ПР/2013 г.

Решение № РУ-11-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на спортен център със закрит басейн” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.501.2270 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.03.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-10-ПР/2013 г.

Решение № РУ-10-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Подготовка за изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) и доизграждане на канализационната мрежа на гр. Тутракан”, с местоположение: регулационните граници на гр. Тутракан, поземлен имот с идентификатор 73496.506.9 (ГПСОВ) и имоти с идентификатори 73496.500.4035, 73496.500.840, 73496.500.855, 73496.500.836, 73496.500.852, 73496.506.5, 73496.506.6, 73496.506.7, 73496.53.19, 73496.53.24 (съпътстваща техническа инфраструктура и довеждащ колектор) по кадастралната карта на град Тутракан.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.03.2013 г.

Решение № РУ – 9 – ПР/2013 г.

Решение № РУ-9-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за Технологичен план за първоначално залесяване на неземеделски земи в землищата на с. Богданци, с. Коларово, с. Долно Ряхово, с. Малък Преславец, и гр. Главиница, община Главиница с местоположение поземлени имоти с №№ 000023, 000025 в землището на с. Богданци, община Главиница, 15031.31.101, 15031.4.104 в землището на гр. Главиница, община Главиница, 000051 в землището на с. Долно Ряхово, община Главиница, 003001, 018018, 018019, 018020, 018022 в землището на с. Коларово, община Главиница и 009205, 009207, 009210 в землището на с. Малък Преславец, община Главиница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  01.03.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-7-ПР/2013 г.

Решение № РУ-7-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Залесяване на неземеделски земи на територията на Община Борово”, с местоположение поземлени имоти с №№ 024001, 024002, 024003, 024006, 024007, 024011, 024016, 024022, 024023, 024050, 024051, 024052, 024053, 058002, 064107, 064112, 074050 и 000376 в землището на с. Горно Абланово, общ. Борово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.02.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-8-ПР/2013 г.

Решение № РУ-8-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Създаване на трайни насаждения от ягоди на обща площ 33 дка и изграждане на система за капково напояване”, с местоположение: поземлени имоти с идентификатори 66425.15.1, 66425.14.65, 66425.14.75 и 66425.14.77 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.02.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-6-ПР/2013 г.

Решение № РУ-6-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Проектиране и укрепване на "8-класно училище", с. Голеш, община Кайнарджа” с местоположение имот № 556, за който е образуван УПИ ХІV-556, кв. 11 по регулационния план на с. Голеш, община Кайнарджа

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.02.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-5-ПР/2013 г.

Решение № РУ-5-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 150 броя овце и 30 броя дойни крави” с местоположение УПИ ІІ-49, кв. 10 по плана на с. Листец, община Главиница и ПИ с № 014012 в землището на с. Листец, община Главиница

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.02.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-4-ПР/2013 г.

Решение № РУ-4-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на КАНЕВ ЦЕНТЪР Русенски университет "Ангел Кънчев" - блок А, Б, В, Г и Г1” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.1.232 по кадастралната карта на гр. Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.01.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия