За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-93-ПР/2022 г.

Решение № РУ-93-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Изграждане на повишаваща подстанция СрН/110 kV, възлова станция 110 kV и два броя електропроводни отклонения 110 kV в границите на поземлен имот с идентификатор 53117.37.124 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Обретеник, общ. Борово“. Възложител - „ХЕЛИУС АКТИВ“ ООД. Решението е с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 13.09.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40295

Решение № РУ-92-ПР/2022 г.

Решение № РУ-92-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на предприятие за преработка и производство на продукти от индустиални минерали”, с местоположение: ПИ с идентификатори 24030.502.29 (УПИ Χ-29, кв. 6), 24030.41.1, 24030.41.2, 24030.42.12, 24030.42.13, 24030.42.2, 24030.42.10, 24030.42.11, 24030.42.8, 24030.42.9, 24030.42.5, 24030.42.7, 24030.25.95, 24030.42.98, 24030.42.6, 24030.45.14, 24030.45.16, 24030.45.50, 24030.45.51, 24030.45.58, 24030.45.144, 24030.45.72, 24030.45.73, 24030.45.74, 24030.45.75, 24030.45.17, 24030.45.12, 24030.45.13, 24030.45.15, 24030.45.145, 24030.45.22, 24030.45.20, 24030.42.22, 24030.501.9067, 24030.25.100 и 24030.42.99 по КККР на гр. Дулово, възложител Каолин ЕАД. Решението на Директора на РИОСВ е „да се извърши ОВОС”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 07.09.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29306

Решение № РУ-91-ПР/2022 г.

Решение № РУ-91-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „ Изграждане на възлова станция 110кV (ВС) и два броя повишаващи станции 33/110кV (ПС) с по един брой силов трансформатор 100MVA всяка ”, с възложител Р Инженеринг ЕООД. Решението на Директора на РИОСВ е „да не се извършва ОВОС”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 07.09.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40222

Решение № РУ-90-ПР/2022 г.

Решение № РУ-90-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Монтаж на поливна система – капково напояване на овощна градина чрез самостоятелна водопроводна мрежа в село Професор Иширково, община Силистра, овощна градина кайсии, местност „Кърмазу“ и местност „Ябчето“ ЕКАТТЕ 58699, с обща площ от 481дка”, с възложител ЗК Нива-93. Решението на Директора на РИОСВ е „да не се извършва ОВОС”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 02.09.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37003

Решение № РУ-89-ПР/2022 г.

Решение № РУ-89-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Склад за торове и препарати за растителна защита, семена, градински принадлежности и селскостопански машини ”, с местоположение ПИ с идентификатор 44166.10.381 по КККР на гр. Лозница и възложител: „ВиХ Глобал Агро” ООД. Решението на Директора на РИОСВ е „да не се извършва ОВОС”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 02.09.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39947

Решение № РУ-88-ПР/2022 г.

Решение № РУ-88-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Разширяване на дейността на съществуваща Площадка №3 (ПИ с идентификатор 63427.8.522 по КК и КР на град Русе) за дейности с отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)”, и възложител: „МЕГАПАРТС” ООД. Решението на Директора на РИОСВ е „да не се извършва ОВОС”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 30.08.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38954

Решение № РУ-87-ПР/2022 г.

Решение № РУ-87-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Ваканционен комплекс за селски и еко туризъм”, с местоположение ПИ с идентификатор 55186.117.284 по КККР на с. Паисиево, общ. Дулово, обл. Силистра и възложител: „Хит Строй” ООД. Решението на Директора на РИОСВ е „да не се извършва ОВОС”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 18.08.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40156

Решение № РУ-86-ПР/2022 г.

Решение № РУ-86-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Изграждане на фотоволтаична електрическа централа, с прогнозна инсталирана мощност от 9.5 MW, с местоположение поземлен имот с идентификатор 32874.13.171 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Исперих”. Възложители – „Сънрайс Електрик“ ООД и Община Исперих.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 10.08.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39656

Решение № РУ-85-ПР/2022 г.

Решение № РУ-85-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Промяна предназначението на сграда – ведомствен магазин в цех за транжиране на месо и производство на месни заготовки, варено-пушени и сурово-сушени колбаси, в границите на УПИ II, кв. 65 по плана на с. Бъзовец, общ. Две могили”. Възложител – ЕТ “НИКИ – Нихат Абилов”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 10.08.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39901

Галерия