За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-7-ПР/2024 г.

Решение № РУ-7-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за „Водовземане от съществуващ сондажен кладенец с цел напояване на съществуващи трайни и царевични насаждения”, с местоположение съществуващ сондажен кладенец, разположен в поземлен имот с идентификатор 51956.16.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова Черна; предвидени за напояване имоти с идентификатори 51956.16.23, 51956.16.26, 51956.16.27, 51956.16.28 и 51956.16.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова Черна, общ. Тутракан, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – Земеделски производител Чавдар Ченков

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 01.02.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46343

Решение № РУ-4-ПР/2024 г.

Решение № РУ-4-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за „Добавяне на нови отпадъци и увеличаване на площта на съществуваща площадка № 1 от Решение № 10-ДО-621-07 от 15.09.2022 г. на Директора на РИОСВ-Русе”, с местоположение част от ПИ с идентификатор 63427.3.491 по КККР на град Русе, община Русе, област Русе, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „Инвест Стил” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 16.01.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44940

Решение № РУ-3-ПР/2024 г.

Решение № РУ-3-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за „Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ IV-202 „За гробищен парк“ и УПИ VI-274 в кв.859 по плана на ж.к. „Чародейка Г-Север“, град Русе“, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – Община Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 11.01.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45792

Решение № РУ-2-ПР/2024 г.

Решение № РУ-2-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „ Водовземане на подземни води от съществуващ тръбен кладенецˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.501.9159 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител - „РОКЕНРОЛАˮ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 10.01.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45787

Решение № РУ-1-ПР/2024 г.

Решение № РУ-1-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „ Изграждане на тръбен кладенецˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.514.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител - „АГРОТРАНСˮ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 09.01.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес:https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45702

Решение № РУ-89-ПР/2023 г.

Решение № РУ-89-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Обособяване на площадка за събиране, предварително третиране и оползотворяване отпадъци от пластмаса и хартия, с местоположение поземлен имот с идентификатор 55186.100.411 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паисиево, общ. Дулово”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „ГЕЛИГ“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 29.12.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46105

Решение № РУ-88-ПР/2023 г.

Решение № РУ-88-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на технологично оборудване на птицекланица, изграждане на съоръжение за преработка на СЖП и пречиствателна станция за птицекланица”  

Възложител – „АА Фарма“ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 22.12.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41923

Решение № РУ-87-ПР/2023 г.

Решение № РУ-87-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „ Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 51679.173.479 по КК и КР на село Николова, община Русе”  

Възложител – Община Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 22.12.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/45873

Решение № РУ-86-ПР/2023 г.

Решение № РУ-86-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Доставка и въвеждане в експлоатация на два броя когенерационни мощности, използващи като гориво природен газ, с номинална входяща топлинна мощност на всеки когенератор равна на 19.7 MW, в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.8.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 21.12.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41519

Галерия