За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-24-ПР/2024 г.

Решение № РУ-24-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Напояване на 62.59 хектара земеделски земи, засаждани с културни насаждения, посредством дъждуване с пивотни кръгови системи, в землището на с. Сандрово, общ. Русе – масиви 60, 61 и 33“, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител - „ИВКОМ“ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 22.03.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46569

Решение № РУ-23-ПР/2024 г.

Решение № РУ-23-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Преработка на проект по чл.150 от ЗУТ за газификация на обект „Промяна предназначението на помещение „Водоподготовка“ в производствен корпус №1 в помещение за „Маслоподгревател“ към участък „Глицеролиза на свободни мастни киселини”, с възложител: „АСТРА ГРИЙНПЛАНТ“ ЕООД .

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 20.03.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/46300

Решение № РУ-21-ПР/2024 г.

Решение № РУ-21-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране и съхраняване на стъклени отпадъци”, с местоположение: ПИ с идентификатор 61710.509.504 по КК и КР на град Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 18.03.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/46126

Решение № РУ-18-ПР/2024 г.

Решение № РУ-18-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:

 1. Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за промишлени отпадъчни води, генерирани след обработка на плоско стъкло, находящо се в УПИ V 504 с идентификатор 61710.509.504 по КК и КР на град Разград, кв.5, Западна промишлена зона;

2. Преустройство на закрит склад с идентификатор 61710.509.504.3 по КК и КР на град Разград в цех за обработка на плоско стъкло, находящ се в УПИ V 504 с идентификатор 61710.509.504 по КК и КР на град Разград.

Възложители – „МТ Пласт“ ЕООД, „Водстрой“ АД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 11.03.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45791

Решение № РУ-22-ПР/2024 г.

Решение № РУ-22-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Обособяване на площадка за дейности по разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства с местоположение поземлен имот с идентификатор 41143.503.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калипетрово, общ. Силистра“, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител - „ВМ ТРЪКС“ ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 18.03.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45945

Решение № РУ-19-ПР/2024 г.

Решение № РУ-19-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 07603.910.107, 07603.910.106 и 07603.910.886 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла

Възложител – Община Бяла

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 14.03.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46566

Решение № РУ-20-ПР/2024 г.

Решение № РУ-20-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на складово стопанство за киселини и основи и експлоатационен център за камиони в поземлени имоти с идентификатори 63427.78.78 и 63427.78.79 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложители:

  • „ХИМ КОМЕРС 2009“ ЕООД, ЕИК 200737056;
  • „ВЕНИДАН“ ЕООД, ЕИК 200500751.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 15.03.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46475

Решение № РУ-17-ПР/2024 г.

Решение № РУ-17-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „ Изграждане на пълначна станция за транспортируеми съоръжения под налягане за компресиран природен газ (КПГ) и КПГ за МПСˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.309.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Възложител – „М-ГАЗˮ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 06.03.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46644

Решение № РУ-16-ПР/2024 г.

Решение № РУ-16-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури от съществуващ тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 67444.99.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливо поле, обл. Русеˮ.

Възложител – „КООПЕРАЦИЯ ЗКПУ – ВЪЗРАЖДАНЕ СЛИВО ПОЛЕˮ

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 05.03.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46443

Галерия