За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-52-ПР/2022 г.

Решение № РУ-52-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за съхранение и преработка на растителни култури, с местоположение ул. Бачо Киро № 15, УПИ ХVІІ-1178 (производствени и складови дейности), кв.32 по плана на с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград”, с възложител „Екофарм 04“ ЕООД. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 11.05.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38519 

Решение № РУ-51-ПР/2022 г.

Решение № РУ-51-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Разширяване на дейността на съществуваща площадка (№1), чрез добавяне на нови отпадъци”, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.158 по КККР на гр. Русе, община Русе. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 11.05.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38799

Решение № РУ-50-ПР/2022 г.

Решение № РУ-50-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение Разширение и реконструкция на депо за светли нефтопродукти със следните етапи: Етап 1: Реализация на инсталация за приемане и експедиция на авиационно гориво JET А-1; Етап 2: Подмяна на резервоари за противопожарна вода с обем 500куб.м – един брой и 1000куб.м-един брой, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.128.46 по КК и КР на град Русе. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 10.05.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36873

Решение № РУ-49-ПР/2022 г.

Решение № РУ-49-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „ Увеличаване капацитета на съществуваща ферма за отглеждане на биволи от 68 броя на 220 броя, намираща се в УПИ III-70, кв. 98 по плана на с. Горно Абланово, общ. Борово, обл. Русе ”

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 29.04.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39204

Решение № РУ-46-ПР/2022 г.

Решение № РУ-46-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение Изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия, с местоположение ПИ с идентификатори 57251.500.586, 57251.500.579, 57251.500.6, 57251.500.511, 57251.500.1 по КК и КР на село Полковник Ламбриново, община Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 28.04.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38587

Решение № РУ-48-ПР/2022 г.

Решение № РУ-48-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдна сграда за отглеждане на месодайни овце с капацитет 300 броя животни”, с местоположение – ПИ с идентификатор 68713.1.5 по КККР на    с. Стамболово, общ. Сливо поле, обл. Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 27.04.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38698

Изходящ № АО-2014-(1)/12.04.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз“, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.37 по КК и КР на гр. Русе

Решение № РУ-47-ПР/2022 г.

Решение № РУ-47-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за кашкавал, извара и масло, към съществуващо млекопреработвателно предприятие”, с местоположение УПИ XIX-249, кв. 36 по плана на с. Сейдол, общ. Лозница

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 21.04.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38547

Решение № РУ-45-ПР/2022 г.

Решение № РУ-45-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение Изграждане на паркинг за автомобили, с местоположение поземлен имот с идентификатор 07603.910.107 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла и възложител: Община Бяла.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 21.04.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38583

Галерия