За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-82-ПР/2022 г.

Решение № РУ-82-ПР/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:  „Ведомствена модулна станция за дизелово гориво и бензин”, с местоположение ПИ с идентификатор 07603.254.351 по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, с възложител: Община Бяла

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 03.08.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39390

Решение № РУ-81-ПР/2022 г.

Решение № РУ-81-ПР/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:  „Обособяване на площадка за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ)”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.506.65 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград , с възложител: „ДАЙЕР ТРЕЙД” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 29.07.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39506

Решение № РУ-80-ПР/2022 г.

Решение № РУ-80-ПР/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:  „Изграждане на фотоволтаична централа за производство на електроенергия в ПИ 36364.13.10 и 36364.100.4 по КККР на с. Каран Върбовка, 54362.38.104 и 54362.36.131 по КККР на с. Острица и 36703.92.257 по КККР на с. Кацелово, общ. Две могили, обл. Русе”, с възложител: „Грийн Проджектс Дивелъпмънт” ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 19.07.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39156

Решение № РУ-75-ПР/2022 г.

Решение № РУ-75-ПР/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:  „Монтиране на оборудване за преработка на семена и ядки с цел производство на масла, брашна и пастообразни продукти и монтаж на автономна фотоволтаична инсталация с мощност 80 kWˮ, с местоположение УПИ VІІ, кв. 86 по плана на гр. Лозница. Възложител: „МАРИСТО И КО” ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 11.07.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39155

Решение № РУ-77-ПР/2022 г.

Решение № РУ-77-ПР/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:  „ Изграждане на фотоволтаичен парк, логистичен център и сгради, обслужващи съответните дейностиˮ , с местоположение ПИ с идентификатор 80460.285.469 по плана на село Червена вода, община Русе и възложител: "НЕТСОЛАР“ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 08.07.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39392

Решение № РУ-77-ПР/2022 г.

Решение № РУ-77-ПР/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:  „ Изграждане на фотоволтаичен парк, логистичен център и сгради, обслужващи съответните дейностиˮ , с местоположение ПИ с идентификатор 80460.285.469 по плана на село Червена вода, община Русе и възложител: "НЕТСОЛАР“ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 08.07.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39392

Решение № РУ-74-ПР/2022 г.

Решение № РУ-74-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение –„Изграждане на млекопреработващо предприятие с капацитет 20 тона/ден постъпващо сурово мляко и фотоволтаична система за производство на електрическа енергия за собствени нужди, на покрива на млекопреработвателното предприятие, с местоположение – УПИ XII - „За производствена и складова дейност“, кв. 34 по плана на с. Дянково, общ. Разград. Възложител – „РАМАРИС” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 06.07.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39057

Решение № РУ-73-ПР/2022 г.

Решение № РУ-73-ПР/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:  „Оптимизация на процесите за сепариране на отпадъци на съществуваща инсталация за сортиране /сепариране/ на отпадъци с цел повишаване на производствения капацитет” и възложител: „Д Консей“ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 28.06.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39016

Решение № РУ-72-ПР/2022 г.

Решение № РУ-72-ПР/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:  „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност до 5000кW в границите на поземлен имот с идентификатор 61710.501.10 по КК и КР на град Разград” и възложител: „Булмасо“АД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 28.06.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39280

Галерия