За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-72-ПР/2023 г.

Решение № РУ-72-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „ Изграждане на площадков газопровод и газификация на котелно, АГО, ПФО, ТБ, ХБ, МЦ към „МБАЛ Силистраˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.501.2620 по КК и КР на град Силистра, с разпоредителна част: „да не се извършва ОВОС”.

Възложител – МБАЛ Силистра АД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 31.10.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45139

Решение № РУ-74-ПР/2023 г.

Решение № РУ-74-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатори 41143.175.27 и 41143.11.342 по КК и КР на село Калипетрово с цел обединяването им за последващо проектиране и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 4.99MW и ползване на вода от съществуващо водностопанско съоръжение, с разпоредителна част: „да не се извършва ОВОС”.

Възложител – Мекосомбинат Добруджа АД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 31.10.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45308

Решение № РУ-71-ПР/2023 г.

Решение № РУ-71-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване за други цели – измиване на автомобили, оросяване на зелени площи и измиване на бетонови и асфалтови площадкиˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.5.206 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с разпоредителна част: „да не се извършва ОВОС”.

Възложител – „ШЕЛ БЪЛГАРИЯˮ ЕАД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 26.10.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45272

Решение № РУ-70-ПР/2023 г.

Решение № РУ-70-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Възстановяване на рибарник Брестовицаˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 06519.58.129 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Брестовица, общ. Борово, с разпоредителна част: „да не се извършва ОВОС”.

Възложител – ЕТ „Здравко Георгиев-2000”

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 23.10.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45334

Решение № РУ-69-ПР/2023 г.

Решение № РУ-69-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда за инвестиционно предложение – „Изграждане на Строителен хипермаркет и офиси в УПИ III-340, кв. 667, ПИ 61710.505.7199 по плана на гр. Разград, обл. Разград“, с разпоредителна част „да не се извършва ОВОС“.

Възложител – „ГАМИ“ ЕООД

Решението е оповестено на общественодостъпно място – информационното табло на РИОСВ- Русе /сграда на бул. „Придунавски“ №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 19.10.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/36789

Решение № РУ-66-ПР/2023 г.

Решение № РУ-66-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Промяна в параметрите на съгласувано инвестиционно предложение за изграждане на цех за производство на булгур, със силозно стопанство, с местоположение поземлен имот 1479 (стар номер УПИ II-1366,1416) - „За производствени и складови дейности“, кв. 130 по плана на с. Дянково, общ. Разград: проектиране и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, изграждане на газово стопанство, водоем за противопожарни нужди, монтиране на фотоволтаична централа върху покривни пространства”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „АМЕР“ ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 29.09.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43578

Решение № РУ-65-ПР/2023 г.

Решение № РУ-65-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец с цел гравитачно напояване на собствени земеделски земи”, с  местоположение поземлени имоти с идентификатори 51956.114.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова Черна, общ. Тутракан, 69078.3.23, 69078.3.24, 69078.3.25, 69078.3.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Старо село, общ. Тутракан, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „АГРОКОМ - 2000” АД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 29.09.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45197

Решение № РУ-64-ПР/2023 г.

Решение № РУ-64-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Почистване от горскодървесна и храстова растителност на поземлен имот с идентификатор 84049.60.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Щръклево, общ. Иваново”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – Н. Николов.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 29.09.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43310

Решение № РУ-68-ПР/2023 г.

Решение № РУ-68-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Водовземане на подземни води от съществуващ тръбен кладенец”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 65348.68.18 по КККР на с. Сандрово, общ. Русе, обл. Русе; поземлени имоти, попадащи в земеделски масиви с №№: 4, 8, 13, 18, 19, 20, 21, 22 и 26 в землището на гр. Мартен, общ. Русе; 56, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 76, 78, 103, 111, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 123, 128, 129, 131, 132, 133, 140, 142, 163, 164, 169, 170 и 213 в землището на с. Николово, общ. Русе; 72 и 74 в землището на гр. Русе; 10, 14, 16, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 55, 59, 62, 63 и 68 в землището на с. Сандрово, общ. Русе; 31, 39 и 58 в землището на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле; 401, 402, 403, 407, 414, 419, 460, 461, 462, 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 487, 492, 493, 494, 496, 498, 499, 500, 501, 503 и 568 в землището на с. Тетово, общ. Русе; 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78 и 310 в землището на с. Червена вода, общ. Русе, с разпоредителна част: „да не се извършва ОВОС.

Възложител – „Агриком 83” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 29.09.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45091

Галерия