За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-68-ПР/2022 г.

Решение № РУ-68-ПР/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:  „Изграждане на сграда за разтегляне, опаковане и експедиция на ядки и сушени плодове”, с Възложител: „Биоселф” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 28.06.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39227

Решение № РУ-71-ПР/2022 г.

Решение № РУ-71-ПР/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:  „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди с мощност до 990 kW”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 06673.60.82 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бръшлен, общ. Сливо поле и възложител: „Свинекомплекс Бръшленˮ АД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 27.06.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39386

Решение № РУ-70-ПР/2022 г.

Решение № РУ-70-ПР/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:  „Промишлени сгради – предприятие за преработка и пакетиране на био черупкови плодове и ФВЕЦ с мощност 180 kWp”, с местоположение ПИ с идентификатори 57577.202.26 и 57577.202.27 по КККР на с. Попина, общ. Ситово, обл. Силистра (новообразуван УПИ X-33, кв. 17 по плана на с. Попина, съответстваш на ПИ с проектен идентификатор 57577.202.33 по КККР на с. Попина) и Възложител: „Агрими” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 27.06.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39059

Решение № РУ-69-ПР/2022 г.

Решение № РУ-69-ПР/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:  „Изграждане на фотоволтаични централи за производство на електрическа енергия, с местоположение ПИ с идентификатори 30346.27.4 (мощност 5 MW) и 30346.17.9 (мощност 3 MW) в землището на село Зарник, община Кайнарджа”, с Възложител: „Пента Макс 5” ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 23.06.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39306

Решение № РУ-64-ПР/2022 г.

Решение № РУ-64-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Водовземане от подземни води чрез един брой съществуващ тръбен кладенец с дълбочина 180 мˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 81150.721.20  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Чернолик, общ. Дулово и Възложител – „Моника 871ˮ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 16.06.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39303

Решение № РУ-63-ПР/2022 г.

Решение № РУ-63-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Линия за производство на топено сирене чрез допълнителна UHT-обработка” с местоположение УПИ CIV „Производствени и складови дейности”, кв. 105 по ПУП на село Брестовене, община Завет, област Разград и Възложител – „Маклер-Комерс“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 15.06.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39125

Решение № РУ-62-ПР/2022 г.

Решение № РУ-62-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Малък цех за транжиране на червено месо, производство на мляно месо, месни заготовки месни продукти с капацитет 1т/ден трупно месо“.  Възложител – „Низам Анимал“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 16.06.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39083

Решение № РУ-61-ПР/2022 г.

Решение № РУ-61-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – “Изграждане на Ветроенергиен парк “Обретеник”, състоящ се от 13 броя ветрогенератора с обща мощност 39 MW, разположен в землището на с. Обретеник, общ. Борово, обл. Русе”. Възложител – „Уинд Актив“ ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 08.06.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36973

Решение № РУ-60-ПР/2022 г.

Решение № РУ-60-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Изграждане на буферен паркинг”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 63427.178.114, 63427.178.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 03.06.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39485

Галерия