За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-35-ПР/2022 г.

Решение № РУ-35-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на сондаж в УПИ XIII-365, кв.40 с. Борисово, община Сливо поле”.  Възложител – Н. Делихасанова

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 24.03.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38359

Решение № РУ-34-ПР/2022 г.

Решение № РУ-34-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопански и животновъдни сгради за отглеждане на овце”, с местоположение ПИ с идентификатор 69078.105.33 по КККР на с. Старо село и УПИ VIII-25, кв. 4 по плана на с. Старо село, общ. Тутракан, обл. Силистра.  Възложител – С. З. Любенов

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 18.03.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38346

Решение № РУ-33-ПР/2022 г.

Решение № РУ-33-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Монтиране на 2 броя водогрейни котли, всеки с топлинна мощност 720 kW, които да заменят предвиден водогреен котел с топлинна мощност 450 kW, за захранване с топла вода климатичните инсталации на площадката на инсталация за производство на имуногенни фармацевтични продукти, с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.503.6446 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград“.  Възложител – “БИОВЕТ” АД – Клон Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 11.03.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38071

Решение № РУ-32-ПР/2022 г.

Решение № РУ-32-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Система за капково напояване на поземлени имоти №№ 100001 и 101018 в землището на с. Тръстеник, община Иваново”, Възложител – „Авелана групˮ ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 09.03.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37467

Решение № РУ-31-ПР/2022 г.

Решение № РУ-31-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Система за капково напояване на ПИ 024024 (16674.24.24) и 024004 (16674.24.4) в землището на село Горно Абланово, община Борово”, Възложител –.ДУНАВ ЛЕНД АГРО ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 09.03.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37472

Решение № РУ-30-ПР/2022 г.

Решение № РУ-30-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Водовземане от река Янтра и изграждане на система за капково напояване на лешници в поземлен  имот с идентификатор 51977.17.246 по КК и КР на с. Новград, община Ценово, област Русе и изграждане на автоматизирана поливна система за торовнасяне на овощна градина – лешници чрез самостоятелна разпределителна водопроводна мрежа”, Възложител – „Агрола Екоинвестˮ ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 08.03.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37605

Решение № РУ-29-ПР/2022 г.

Решение № РУ-29-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Обособяване на паркинг за тежкотоварни автомобили”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.128.84 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе. Възложител – „Свободна зона-Русеˮ ЕАД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 07.03.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37957

Решение № РУ-28-ПР/2022 г.

Решение № РУ-28-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - "Инсталация за нанасяне на повърхностни полимерни покрития върху стоманени/ламаринени рулони с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.8.1080, Източна Промишлена Зона, град Русе“ Възложител – „ТРУД “ АД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 28.02.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36138

Решение № РУ-27-ПР/2022 г.

Решение № РУ-27-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Производствена сграда за производство на латексови продукти с лаборатория, административо-битова сграда и складова част в УПИ ХХ-1444, кв. 1001, ИПЗ, град Русе“ Възложител – „ДД ЛОГИСТИКА“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 28.02.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35932

Галерия