За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-26-ПР/2022 г.

Решение № РУ-26-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение -                        „Разширение на инсталация за производство на междинни продукти“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.503.6440 по КК и КР на гр. Разград. Възложител – „БИОВЕТ” АД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 25.02.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38592

Решение № РУ-24-ПР/2022 г.

Решение № РУ-24-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение -                        „Водовземане на подземни води чрез съществуващ тръбен кладенец с дълбочина 39,0 м“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.514.169 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра. Възложител – „РОКЕНРОЛА” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 25.02.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38041

Решение № РУ-23-ПР/2022 г.

Решение № РУ-23-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение -  „Промяна на количеството на вече разрешени отпадъци на Площадка №6 от Разрешение за дейности с отпадъци №10-ДО-661-03 от 18.10.2021г. и увеличаване на площта й ”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 25.02.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38039

Решение № РУ-25-ПР/2022 г.

Решение № РУ-25-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение -                        „Цех за белене, калибриране и пакетиране на слънчогледови семена“, с подобекти:

 - „Производствена сграда”;

 - „Склад за готова продукция”;

 - „Изграждане на навес”;

 - „Фотоволтаична система за собствени нужди.”. Възложител – „АГРОСЕМ” ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 24.02.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38230

Решение № РУ-22-ПР/2022 г.

Решение № РУ-22-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение -                        „Промяна на количеството на вече разрешени отпадъци на площадка № 1 от Решение № 10-ДО-661-03 от 18.10.2021 г. с местоположение ПИ с идентификатор 73496.502.13 по КККР на гр. Тутракан, общ. Тутракан, обл. Силистра”. Възложител – ЕТ „Кристал-П-92-Пламен Добрев”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 22.02.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38072

Решение № РУ-21-ПР/2022 г.

Решение № РУ-21-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение -                        „ Добавяне на нови отпадъци, за извършване на дейности по оползотворяване с кодове R12 и R13 на съществуваща площадка за третиране на отпадъци с Разрешителен документ № 10-ДО-621-05/18.09.2019 г.”. Възложител – „ИНВЕСТ СТИЛ“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 17.02.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38069

Решение № РУ-20-ПР/2022 г.

Решение № РУ-20-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на водовземно съоръжение в поземлен имот с идентификатор 05611.180.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Борово и монтаж на поливна система – капково напояване, с включена автоматизирана система за торовнасяне на овощни градини, чрез самостоятелна водопроводна мрежа, в поземлени имоти с идентификатори 05611.180.6 и 05611.32.4 по КК и КР на гр. Борово”. Възложител – „Ува Агро“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 11.02.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37728

Решение № РУ-19-ПР/2022 г.

Решение № РУ-19-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на нива в язовир за спортен риболов”, с възложител С. Ахмед.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 11.02.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37890

Решение № РУ-18-ПР/2022 г.

Решение № РУ-18-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „ Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.182.43, образуван от ПИ с идентификатори 63427.182.34, 63427.182.35 и 63427.182.36 по КККР на гр. Русе и изграждане на два нови корпуса за домуващи в Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста””, с възложител Община Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 11.02.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36915

Галерия