За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-48-ПР/2023 г.

Решение № РУ-48-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Водовземане от един брой съществуващ шахтов кладенец за нуждите на цех за обработка на стъкло в ПИ 61710.501.602 по КККР на гр. Разград“ с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС“.

Възложител – „Булкорп” ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ №20/ за перод от 14 (четиринадесет) дни считано от 03.08.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38217

Решение № РУ-49-ПР/2023 г.

Решение № РУ-49-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Отглеждане на риба и аквакултури в язовир „Голям извор” в землището на село Голям извор, общ. Самуил”, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС“.

Възложител – „СПРИНГ-АГРО” ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ №20/ за перод от 14 (четиринадесет) дни считано от 31.07.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36679

Решение № РУ-44-ПР/2023 г.

Решение № РУ-44-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение -„Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България - Русе ”, с местоположение ПИ с идентификатори 63427.74.40, 63427.74.62, 63427.96.3 и 63427.96.2 по КК и КР на град Русе и разпоредителна част „Да не се извършва ОВОСˮ.

Възложител –ДП „НКЖИ”

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 18.07.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42535

Решение № РУ-43-ПР/2023 г.

Решение № РУ-43-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Актуализиране на проектна документация и доизграждане на инсталация за предварително третиране на ТБО преди тяхното депониране в т.ч. компостиране на зелени отпадъци и линия за сепариране”, с местоположение ПИ с идентификатори 66425.14.32, 66425.14.122, 66425.14.601, 66425.14.602, 66425.14.604  по КК и КР на град Силистра и разпоредителна част „Да не се извършва ОВОСˮ.

Възложител – Община Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 14.07.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40562

Решение № РУ-42-ПР/2023 г.

Решение № РУ-42-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение -„Технологична модернизация на участък „Маслодобив“ към предприятие за производство на растителни масла и биодизел”, с местоположение УПИ VII-1158-Пп, УПИ VIII-1158-Пп, УПИ V-1158 по плана на град Сливо поле и разпоредителна част „Да не се извършва ОВОСˮ.

Възложител –„Астра Грийнплант” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 13.07.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42584

Решение № РУ-41-ПР/2023 г.

Решение № РУ-41-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на тръбен кладенец за водопой на животни”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 72337.413.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Тертер, общ. Кубрат и разпоредителна част „Да не се извършва ОВОСˮ.

Възложител – ЕТ „Асотекс – Хамза Чакър”

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 29.06.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42501

Решение № РУ-40-ПР/2023 г.

Решение № РУ-40-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на площадка за временно съхранение на компресиран природен газ в ПИ с идентификатор 65348.20.53 по КК и КР на село Сандрово и свързване с газови котли, намиращи се в съществуваща сграда в имота” с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОСˮ.

Възложител – „Строително оборудване” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 15.06.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/43089

Решение № РУ-39-ПР/2023 г.

Решение № РУ-39-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на птицеферма за отглеждане на 39 500 бр. кокошки носачки, находяща се в ПИ с идентификатор 67526.58.54 по КККР на с. Смилец, общ. Силистра” с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОСˮ.

Възложител – „Агросем ПКМ” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 09.06.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41509

Решение № ФГ-1/2023 г.

Решение № ФГ-1/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №РУ-38-ПР/2023г. за инвестиционно предложение “Изграждане на технологично оборудване на птицекланица, изграждане на съоръжение за преработка на СЖП и пречиствателна станция за птицекланицаˮ, в поземлен имот с идентификатор ПИ с идентификатор 83524.50.36 по КК и КР на село Шуменци, община Тутракан.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 09.06.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/41923

Галерия