За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-111-ПР/2022 г.

Решение № РУ-111-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Складово стопанство за пропан-бутан с обем до 60 куб.м, II категория и промишлена газова инсталация“ - ПИ с идентификатори 61710.503.6305 и 61710.503.6440 по КК и КР на град Разград.

Възложител - „БИОВЕТ“ АД – Клон Разград.

Решението е с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 04.11.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41059

Решение № РУ-108-ПР/2022 г.

Решение № РУ-108-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Монтаж на подземен резервоар за пропан-бутан с обем 10 куб.м., изпарителна станция и подземна газопроводна линия към съществуваща парокотелна централа, в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.8.1216 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе”.

Възложител - „Топ Ман“ ЕООД.

Решението е с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 26.10.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40544

Решение № РУ-107-ПР/2022 г.

Решение № РУ-107-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 400 kW”, с местоположение УПИ IX-28 и УПИ X-29, кв. 4 по плана на с. Ново село, общ. Русе, с възложител „Солар груп 2022ˮ ООД. Решението на Директора на РИОСВ е „да не се извършва ОВОС”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 19.10.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40662

Решение № РУ-103-ПР/2022 г.

Решение № РУ-103-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Водовземане на подземни води чрез тръбен кладенец с цел изграждане на автоматична система за капково напояване на кориандър и полски култури”, с възложител „Планет груп” ЕООД. Решението на Директора на РИОСВ е „да не се извършва ОВОС”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 11.10.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40645

Решение № РУ-104-ПР/2022 г.

Решение № РУ-104-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на фотоволтаична централа за производство на електроенергия до 1 MW”, с местоположение УПИ I-1341, 1342, 1959 и УПИ II-1341, 1342, 1343, 1959, кв. 165 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе (проектен УПИ XII-2142, кв. 165 по плана на гр. Ветово) и възложител: „Ди Си Ди Корект” ЕООД. Решението на Директора на РИОСВ е „да не се извършва ОВОС”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 11.10.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39632

Решение № РУ-96-ПР/2022 г.

Решение № РУ-96-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Обособяване на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства с местоположение поземлен имот с идентификатор 54105.20.119 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Осенец, общ. Разград”. Възложител - „Форс Трак“ ЕООД. Решението е с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 29.09.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39204

Решение № РУ-98-ПР/2022 г.

Решение № РУ-98-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване  (ПУП-ИПРЗ) на УПИ XIV-1793, УПИ XIII-1793, УПИ XII-1793, УПИ XI-1793, УПИ X-1765, УПИ IX-1765, УПИ XVIII-1765, УПИ XVII-1765, кв.102 по плана на град Ветово с цел изграждане на фотоволтаична централа за производство на електроенергия в новия обединен урегулиран поземлен имот”, с възложител „Солси Инвест” ООД. Решението на Директора на РИОСВ е „да не се извършва ОВОС”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 28.09.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40646

Решение № РУ-100-ПР/2022 г.

Решение № РУ-100-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на магазин за строителни материали с битова и складова част”, с възложител „СИКО ТРЕЙД” АД. Решението на Директора на РИОСВ е „да не се извършва ОВОС”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 28.09.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40460

Решение № РУ-99-ПР/2022 г.

Решение № РУ-99-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Увеличаване количеството на съхранение и изгаряне на отпадък с код 02 03 04 – материали, негодни за консумация или преработване до 1500 т/год., добавяне на оризова люспа, като произход на отпадък за горене на площадка с местоположение поземлен имот с идентификатор 15829.12.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Голямо Враново, общ. Сливо поле и използване на получената пепел от изгаряне на люспата за дейност R10 - Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда /тороне/”, с възложител „МАККЕНА 08” ООД. Решението на Директора на РИОСВ е „да не се извършва ОВОС”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 28.09.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39199

Галерия