За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-59-ПР/2022 г.

Решение № РУ-59-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Изграждане на открит паркинг за тежкотоварни автомобили, с капацитет за 35 бр. паркоместа, в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.299.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 03.06.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38968

Решение № РУ-57-ПР/2022 г.

Решение № РУ-57-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателна станция за промишлени и битови отпадъчни води към съществуващо месодобивно и месопреработвателно предприятие“, с местоположение поземлен имот (ПИ) с идентификатор 24030.501.1915 по КК и КР на гр. Дулово и възложител „ДУЛО-АЛФА“ ЕООД. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 18.05.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38355   

Решение № РУ-58-ПР/2022 г.

Решение № РУ-58-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Монтаж на оборудване за сушене на плодове и зеленчуци в съществуващо предприятие“, с местоположение: УПИ XIV-232, кв.15 на село Паисиево, община Дулово. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 23.05.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39079

Решение № РУ-54-ПР/2022 г.

Решение № РУ-54-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Инсталация за рециклиране на излезли от употреба литиево-йонни батерийни модули от електрически превозни средства и фотоволтаични соларни панели и преконфигуриране на излезли от употреба литиево-йонни батерийни модули от електрически превозни средства в системи за съхранение на енергия“Изграждане на ферма за месодайни крави и угояване на телетаˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 00895.506.86 по КК и КР на ПЗ Запад, село Айдемир, община Силистра с възложител „И-УЕЙСТ СИЛИСТРАˮ ЕАД. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 20.05.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38723

Решение № РУ-56-ПР/2022 г.

Решение № РУ-56-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на енергоефективна птицекланица“ , с местоположение поземлен имот с идентификатор 34103.45.24 по КК и КР на село Йонково, община Исперих. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 18.05.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38477

Решение № РУ-55-ПР/2022 г.

Решение № РУ-55-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за месодайни крави и угояване на телетаˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 24092.102.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бели Лом, общ. Лозница с възложител С. Салимов. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 18.05.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38991

Решение № РУ-53-ПР/2022 г.

Решение № РУ-53-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Извършване на дейност шредиране с мобилен шредер на площадка за третиране на отпадъци № 1, с адрес гр. Русе, бул. „Тутраканˮ № 30-Аˮ, с възложител „Никтрансˮ ЕООД. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 12.05.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34802

Решение № РУ-53-ПР/2022 г.

Решение № РУ-53-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Извършване на дейност шредиране с мобилен шредер на площадка за третиране на отпадъци № 1, с адрес гр. Русе, бул. „Тутраканˮ № 30-Аˮ, с възложител „Никтрансˮ ЕООД. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 12.05.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34802

Решение № РУ-52-ПР/2022 г.

Решение № РУ-52-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за съхранение и преработка на растителни култури, с местоположение ул. Бачо Киро № 15, УПИ ХVІІ-1178 (производствени и складови дейности), кв.32 по плана на с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград”, с възложител „Екофарм 04“ ЕООД. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 11.05.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38519 

Галерия