За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-34-ПР/2024 г.

Решение № РУ-34-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.184.31 по КК и КР на гр. Русе с цел отреждане на имота „За паркинг“ в устройствена зона –Смесена многофункционална зона Смф и бъдещо изграждане на открит паркинг“.

Възложител – ЕТ „Атанасов – Атанас Атанасов“

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 26.04.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47143

Решение № РУ-33-ПР/2024 г.

Решение № РУ-33-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Промяна на параметрите, при които е било издадено Комплексно разрешително №471-Н1-И0-А1/2022г.”.

Възложител – „АДМ Разград“ ЕАД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 24.04.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45939

Решение № РУ-32-ПР/2024 г.

Решение № РУ-32-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Почистване от дървесна и храстовидна растителност на поземлени имоти с идентификатори 67526.26.18, 67526.26.31, 67526.26.62, 67526.26.79, 67526.45.31, 67526.32.12, 67526.2.65, 67526.2.66, 67526.2.78, 67526.39.29, 67526.37.29, 67526.39.61, 67526.39.53 и 67526.39.54 по КК и КР на с. Смилец, общ. Силистра”.

Възложител – Г. С. Бату

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 11.04.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45816

Решение № РУ-31-ПР/2024 г.

Решение № РУ-31-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Преустройство на газови инсталации. Монтаж на резервоар V=54 куб.м и газови инсталации на втечнен въглеводороден газ пропан-бутан за захранване на асфалтосмесител в Асфалтова база, кв. Средна кула, гр. Русе”.

Възложител – „Пътинженеринг” АД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 03.04.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45929

Решение № РУ-28-ПР/2024 г.

Решение № РУ-28-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Животновъдна сграда и склад за фуражи в поземлен имот с идентификатор 56232.16.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Печеница, общ. Исперихˮ.

Възложител – ЕТ „Зейти Мехмедˮ

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 01.04.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45653

Решение № РУ-27-ПР/2024 г.

Решение № РУ-27-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец (ТК) за поливане на ливада с цветни насаждения за нуждите на пчелин, с местонахождение поземлен имот с идентификатор 20609.32.6 (стар идентификатор 20609.32.3) по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Делчево, община Исперих, област Разград ˮ.

Възложител – ЕТ „САЛИМЕТ – САЛИ МЕХМЕД“

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 01.04.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45078

Решение № РУ-29-ПР/2024 г.

Решение № РУ-29-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Монтиране на камера за нанасяне на мокро покритие, инсталация за електростатично нанасяне на прахови бои и камера за бластиране, на съществуващата производствена площадка на „Елика Процесинг“ ООД, с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.514.460 (стар номер 514.19) по КК и КР на гр. Силистра“, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „ЕЛИКА ПРОЦЕСИНГ“ ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 05.04.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46122

Решение № РУ-30-ПР/2024 г.

Решение № РУ-30-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Водовземане от един брой съществуващ тръбен кладенец за нуждите на напояване, намиращ се в ПИ 44495.1.464 по КККР на с. Любен, общ. Ситово, обл. Силистра”.

Възложител – „Ариес-14” ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 03.04.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46737

Писмо до възложителя с изх. № И-1229/28.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1229/28.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт на част от покрив на учебен корпус Б-2", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.501.31 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Галерия