За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ- 6 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 6 -ПР/2015 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на търговска сграда – 2 етажа, тип супермаркет”,  с местоположение: поземлен имот номер 66425.501.1149 по КК и КР на гр. Силистра, общ. Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  22.01.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ- 5 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 5 -ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за  „Разширение на съществуваща птицеферма с капацитет 74 000 броя птици до достигане на общ капацитет от 88 000 места за птици”, с местоположение: имот с № 000138 в землището на с. Киченица, община Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  22.01.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 4 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 4 -ПР/2015 г.. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за  „Изграждане на малък рибарник за интензивно отглеждане на дъгова пъстърва, включващ четири броя бетонови басейни и сграда за битови нужди”, с местоположение: имот с № 000271 в землището на с. Писанец, общ. Ветово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  12.01.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 3 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 3 -ПР/2015 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за  „Изграждане на дневен център за стари хора в кв. „Родина 1”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.5.1220 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  12.01.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ- 2 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 2 -ПР/2015 г.. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за  „Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението; социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе”, с местоположение: поземлени  имоти с идентификатори  63427.5.931 и 63427.5.932 по по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  12.01.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 1 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 1 -ПР/2015 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за  „Инсталация за третиране на торови маси до получаване на гранулиран подобрител за почви ”, с местоположение: имот с № 050036 в землището на с. Шуменци, общ. Тутракан.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  06.01.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Решение № РУ- 86 -ПР/2014 г.

Решение № РУ- 86 -ПР/2014 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за  „Вътрешна газопроводна инсталация за котелна централа на „Приста ойл – Завод за смазочни масла” с работно налягане 6 bar и максимална консумация на газ qV (20)=300 m3/h”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.3.323 по кадастралната карта на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  15.12.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Решение № РУ- 85 -ПР/2014 г.

Решение № РУ- 85 -ПР/2014 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за  „Обособяване на площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), и на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и др.”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 24030.501.9164 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дулово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  13.12.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Решение № РУ- 84 -ПР/2014 г.

Решение № РУ- 84 -ПР/2014 г.. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за  “Изграждане на резервоарен парк за нефтопродукти, включващ четири резервоара с общ обем 14 000 куб.м., ЖП кантар, ЖП разтоварище, помпена станция за горива и противопожарен резервоар”, с местоположение: УПИ ХХІ по регулационен план на “ТМ” АД - гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  08.12.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Галерия