За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ- 3 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 3 -ПР/2015 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за  „Изграждане на дневен център за стари хора в кв. „Родина 1”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.5.1220 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  12.01.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ- 2 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 2 -ПР/2015 г.. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за  „Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението; социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе”, с местоположение: поземлени  имоти с идентификатори  63427.5.931 и 63427.5.932 по по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  12.01.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 1 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 1 -ПР/2015 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за  „Инсталация за третиране на торови маси до получаване на гранулиран подобрител за почви ”, с местоположение: имот с № 050036 в землището на с. Шуменци, общ. Тутракан.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  06.01.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Решение № РУ- 86 -ПР/2014 г.

Решение № РУ- 86 -ПР/2014 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за  „Вътрешна газопроводна инсталация за котелна централа на „Приста ойл – Завод за смазочни масла” с работно налягане 6 bar и максимална консумация на газ qV (20)=300 m3/h”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.3.323 по кадастралната карта на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  15.12.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Решение № РУ- 85 -ПР/2014 г.

Решение № РУ- 85 -ПР/2014 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за  „Обособяване на площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), и на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и др.”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 24030.501.9164 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дулово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  13.12.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Решение № РУ- 84 -ПР/2014 г.

Решение № РУ- 84 -ПР/2014 г.. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за  “Изграждане на резервоарен парк за нефтопродукти, включващ четири резервоара с общ обем 14 000 куб.м., ЖП кантар, ЖП разтоварище, помпена станция за горива и противопожарен резервоар”, с местоположение: УПИ ХХІ по регулационен план на “ТМ” АД - гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  08.12.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Решение № РУ- 83 -ПР/2014 г.

Решение № РУ- 83 -ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на цялостна реинжекционна система за добив и реинжекция на подземни води с работен дебит 45 л/с на територията на промишлената площадка на „Витте Аутомотив България” ЕООД, гр. Русе”, с местоположение: ПИ с идентификатори 63427.85.30 и 63427.85.6 по КК и КР на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  26.11.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 82 -ПР/2014 г.

Решение № РУ- 82 -ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - Разширение на гробищен парк, с местоположение: имот с номер 000597 в землището на град Бяла.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  25.11.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 80 -ПР/2014 г.

Решение № РУ- 80 -ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - Преустройство на съществуваща складова база и изграждане на инсталация за производство на обезмаслител “ЕК-60” със складово стопанство за съхранение на готов продукт, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 41143.506.12 (сграда с идентификатор 41143.506.12.1) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калипетрово, общ. Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  19.11.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия