За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-55-ПР/2014 г.

Решение № РУ-55-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води, с цел напояване на земеделски земи”,с местоположение имот с № 000143 в землището на с. Севар, общ. Кубрат.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.08.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-57-ПР/2014 г.

Решение № РУ-57-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изготвяне на технически проект за изграждане на следните обекти: реконструкция и промяна предназначението на овчарник в телчарник за 140 телета; телчарник за 460 телета; телчарник за 100 телета; силажна яма 700 кв.м и разширение на силажни ями”, с местоположение имот с № 000143 в землището на с. Севар, общ. Кубрат.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.08.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-54-ПР/2014 г.

Решение № РУ-54-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за изкупуване, съхраняване и разкомплектоване на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)”,с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.167.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.08.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-52-ПР/2014 г.

Решение № РУ-52-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Разширяване на дейността на съществуваща площадка за събиране и временно съхранение до предаване за последващо оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), както и неопасни отпадъци като хартия, пластмаса, стъкло, излезли от употреба гуми и др.”,с местоположение УПИ I-168, кв. 7 по плана на гара Бяла, област Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.07.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-53-ПР/2014 г.

Решение № РУ-53-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на овчарник за до 100 броя овце”,с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.167.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.07.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-51-ПР/2014 г.

Решение № РУ-51-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на инсталация за газификация и втечняване на тежко гориво от материали по Стандарт СД CEN/TS 14243 (материали получени от излезли от употреба гуми)”,с местоположение имот с номер 000279 в землището на с. Пиргово, общ. Иваново.   

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.07.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-50-ПР/2014 г.

Решение № РУ-50-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на детски и младежки център”,с местоположение УПИ І-698, кв. 122, по плана на гр. Исперих   

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.07.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-49-ПР/2014 г.

Решение № РУ-49-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на инсталация за отглеждане на аквакултури – водорасло Chlorella vulgaris и собствен водоизточник за техническите нужди на инсталацията”,с местоположение УПИ І, кв. 20, по плана на с. Ловско, община Лозница   

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.07.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-48-ПР/2014 г.

Решение № РУ-48-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за Проектиране и  изграждане на собствен водоизточник на подземни води – тръбен кладенец”, с местоположение:поземлен имот номер 008155 в землището на с. Сокол, общ. Главиница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.07.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия