За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-43-ПР/2013 г.

Решение № РУ-43-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Поливна капкова система с водозахранване чрез изграждане на три броя тръбни кладенци”, с местоположение имоти с идентификатори 00895.113.3 и 00895.113.4 по КК и КР на с. Айдемир, общ. Силистра. Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   27.06.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-44-ПР/2013 г.

Решение № РУ-44-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на Пристан за разтоварване на уловите от прясна риба или други водни организми и Място за временно укритие на риболовни кораби”, с местоположение част от поземлен имот № 000010 в землището на с. Пиргово, община Иваново на брега на река Дунав. Предвижда се да бъде обособен имот с площ от 1946.70 кв.м, от които 1730.00 кв.м - площ на пристана и 216.70 кв.м на кейовата стена. Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   27.06.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-45-ПР/2013 г.

Решение № РУ-45-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Напояване в поземлен имот № 003106 в землището на село Кривина, община Ценово чрез водоземно съоръжение – шахтов кладенец”, с местоположение поземлен имот № 003106 в землището на с. Кривина, община Ценово. Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   27.06.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-42-ПР/2013 г.

Решение № РУ-42-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на водовземно съоръжение за снабдяване на комплекс за отдих “Върбата”, с местоположение поземлен имот с номер 483009 в землището на с. Пиргово, общ. Иваново. Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   20.06.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-38-ПР/2013 г.

Решение № РУ-38-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на кравеферма с капацитет 48 броя едър рогат добитък и млекопункт”, с местоположение: УПИ ІІ-218, кв. 27, образуван от имот 218 по плана на с. Белинци, община Исперих,.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   13.06.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-39-ПР/2013 г.

Решение № РУ-39-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на ферма за интензивно отглеждане на овц с капацитет 120 дребен рогат добитък”, с местоположение: имот с идентификатор 35897.364.32 по кадастралната карта на с. Каменово, общ. Кубрат.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   13.06.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-40-ПР/2013 г.

Решение № РУ-40-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на мандра за производство на кисело мляко, сирене и кашкавал с капацитет 400 л. постъпващо мляко на денонощие”, с местоположение имот с номер 109005 в землището на с. Писанец, общ. Ветово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   13.06.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-41-ПР/2013 г.

Решение № РУ-41-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Промяна предназначението на две съществуващи стопански сгради в птицеферма за интензивно отглеждане на бройлери с капацитет до 40 000 места за птици”, с местоположение имоти с номера 431101 и 431001 в землището на с. Дянково, общ. Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   13.06.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-37-ПР/2013 г.

Решение № РУ-37-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на собствена пречиствателна станция за битови отпадъчни води на територията на производствената база на „Фибран България” АД”, с местоположение: УПИ XVI по регулационния план на ТМ АД - гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   11.06.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия