За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-88-ПР/2013 г.

Решение № РУ-88-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за Изграждане на присъединителен газопровод за захранване с компресиран природен газ на КТМ, гр. Русе, с местоположение: територията на бивш Комбинат за тежко машиностроене – КТМ, в регулационните граници на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.11.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-89-ПР/2013 г.

Решение № РУ-89-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на присъединителен газопровод за захранване с компресиран природен газ на Русенски индустриален парк - РИП, гр. Русе, с местоположение: територията на Русенски индустриален парк - РИП, в регулационните граници на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.11.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-86-ПР/2013 г.

Решение № РУ-86-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за Изграждане на обществено-обслужваща сграда – увеселителен комплекс и открит паркинг, с местоположение: ПИ с идентификатори 63427.8.1122, 63427.8.1129 и 63427.8.1131 по кадастралната карта на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.11.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-85-ПР/2013 г.

Решение № РУ-85-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за Изграждане на площадка за събиране и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), събиране и временно съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), хартия и пластмаса, с местоположение: гр. Русе, ПИ с идентификатор 63427.8.129.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.11.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-78-ПР/2013 г.

Решение № РУ-78-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Птицеферма с капацитет до 40 000 броя пилета бройлери”, с местоположение: имот № 003027 в землището на село Борисово, община Сливо поле, област Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.10.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-81-ПР/2013 г.

Решение № РУ-81-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Благоустрояване на зона за достъп до културно-исторически обект „Скални църкви” и обособяване на туристически маршрути - екопътеки”, с местоположение: част от поземлен имот № 367002 в землището на гр. Цар Калоян, община Цар Калоян.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.10.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-82-ПР/2013 г.

Решение № РУ-82-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски комплекс (хипермаркет), хотел с капацитет 50 легла със заведение за обществено хранене и игрище за спорт”, с местоположение: УПИ І-246, кв. 96, по плана на гр. Исперих.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.10.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-80-ПР/2013 г.

Решение № РУ-80-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране, съхранение, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и изграждане на склад за търговия с товарни автомобили и резервни части за тях, сервиз и паркинг”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 41143.503.141 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калипетрово, общ. Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.10.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-83-ПР/2013 г.

Решение № РУ-83-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Зарибяване на водоем, развъждане на риба и осигуряване на условия за спортен риболов”, с местоположение: имот № 000603 в землището на с. Долна Студена, общ. Ценово

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.10.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия