За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-60-ПР/2014 г.

Решение № РУ-60-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Застрояване на Мемориал „Военна гробница-1916 г.”, с местоположение имот № 050012 в землището на село Шуменци, община Тутракан.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 02.09.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Решение № РУ-58-ПР/2014 г.

Решение № РУ-58-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Обединяване на пет съществуващи животновъдни обекта (свинарници) в един, увеличаване на капацитета на фермата и достигане на общ капацитет 750 бр. свине майки, 6 000 бр. свине за угояване (над 30 кг) и 5000 бр. подрастващи свине (под 30 кг)”, с местоположение имоти с номера 056001, 053002, 053003, 053004, 053005, 053006 и 053007 в землището на с. Ветрен, общ. Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.08.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Решение № РУ-59-ПР/2014 г.

Решение № РУ-59-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на два броя тръбни кладенеца към вече съществуващи други два, които ще работят като дублетни двойки за нуждите на термопомпена климатична инсталация”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 63427.179.19 (ТК Дианел 1) и 63427.179.40 (ТК Дианел 2) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.08.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Решение № РУ-56-ПР/2014 г.

Решение № РУ-56-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Ремонт, реконструкция и промяна предназначението на кравеферма в свинеферма”, с местоположение имоти №№ 026002, 026008 в землището на село Ценович, община Силистра

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.08.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-55-ПР/2014 г.

Решение № РУ-55-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води, с цел напояване на земеделски земи”,с местоположение имот с № 000143 в землището на с. Севар, общ. Кубрат.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.08.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-57-ПР/2014 г.

Решение № РУ-57-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изготвяне на технически проект за изграждане на следните обекти: реконструкция и промяна предназначението на овчарник в телчарник за 140 телета; телчарник за 460 телета; телчарник за 100 телета; силажна яма 700 кв.м и разширение на силажни ями”, с местоположение имот с № 000143 в землището на с. Севар, общ. Кубрат.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.08.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-54-ПР/2014 г.

Решение № РУ-54-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за изкупуване, съхраняване и разкомплектоване на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)”,с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.167.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.08.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-52-ПР/2014 г.

Решение № РУ-52-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Разширяване на дейността на съществуваща площадка за събиране и временно съхранение до предаване за последващо оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), както и неопасни отпадъци като хартия, пластмаса, стъкло, излезли от употреба гуми и др.”,с местоположение УПИ I-168, кв. 7 по плана на гара Бяла, област Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.07.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-53-ПР/2014 г.

Решение № РУ-53-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на овчарник за до 100 броя овце”,с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.167.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.07.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия