За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-54-ПР/2022 г.

Решение № РУ-54-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Инсталация за рециклиране на излезли от употреба литиево-йонни батерийни модули от електрически превозни средства и фотоволтаични соларни панели и преконфигуриране на излезли от употреба литиево-йонни батерийни модули от електрически превозни средства в системи за съхранение на енергия“Изграждане на ферма за месодайни крави и угояване на телетаˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 00895.506.86 по КК и КР на ПЗ Запад, село Айдемир, община Силистра с възложител „И-УЕЙСТ СИЛИСТРАˮ ЕАД. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 20.05.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38723

Решение № РУ-56-ПР/2022 г.

Решение № РУ-56-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на енергоефективна птицекланица“ , с местоположение поземлен имот с идентификатор 34103.45.24 по КК и КР на село Йонково, община Исперих. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 18.05.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38477

Решение № РУ-55-ПР/2022 г.

Решение № РУ-55-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за месодайни крави и угояване на телетаˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 24092.102.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бели Лом, общ. Лозница с възложител С. Салимов. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 18.05.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38991

Решение № РУ-53-ПР/2022 г.

Решение № РУ-53-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Извършване на дейност шредиране с мобилен шредер на площадка за третиране на отпадъци № 1, с адрес гр. Русе, бул. „Тутраканˮ № 30-Аˮ, с възложител „Никтрансˮ ЕООД. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 12.05.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34802

Решение № РУ-53-ПР/2022 г.

Решение № РУ-53-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Извършване на дейност шредиране с мобилен шредер на площадка за третиране на отпадъци № 1, с адрес гр. Русе, бул. „Тутраканˮ № 30-Аˮ, с възложител „Никтрансˮ ЕООД. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 12.05.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34802

Решение № РУ-52-ПР/2022 г.

Решение № РУ-52-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за съхранение и преработка на растителни култури, с местоположение ул. Бачо Киро № 15, УПИ ХVІІ-1178 (производствени и складови дейности), кв.32 по плана на с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград”, с възложител „Екофарм 04“ ЕООД. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 11.05.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38519 

Решение № РУ-51-ПР/2022 г.

Решение № РУ-51-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Разширяване на дейността на съществуваща площадка (№1), чрез добавяне на нови отпадъци”, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.158 по КККР на гр. Русе, община Русе. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 11.05.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38799

Решение № РУ-50-ПР/2022 г.

Решение № РУ-50-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение Разширение и реконструкция на депо за светли нефтопродукти със следните етапи: Етап 1: Реализация на инсталация за приемане и експедиция на авиационно гориво JET А-1; Етап 2: Подмяна на резервоари за противопожарна вода с обем 500куб.м – един брой и 1000куб.м-един брой, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.128.46 по КК и КР на град Русе. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 10.05.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36873

Решение № РУ-49-ПР/2022 г.

Решение № РУ-49-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „ Увеличаване капацитета на съществуваща ферма за отглеждане на биволи от 68 броя на 220 броя, намираща се в УПИ III-70, кв. 98 по плана на с. Горно Абланово, общ. Борово, обл. Русе ”

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 29.04.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39204

Галерия