За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-36-ПР/2014 г.

Решение № РУ-36-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на нова сграда за угояване на свине с капацитет 2 400 бр. скотоместа, като част от сектор “Угояване” на съществуваща инсталация за отглеждане на свине”, с местоположение: имот с номер 031007 в землището на с. Бръшлен, общ. Сливо поле.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.05.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-35-ПР/2014 г.

Решение № РУ-35-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на джамия с минаре”, с местоположение: УПИ VІІ-142, кв. 16, по Регулационния план на с. Кошарна, общ. Сливо поле.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.05.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-35-ПР/2014 г.

Решение № РУ-35-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на джамия с минаре”, с местоположение: УПИ VІІ-142, кв. 16, по Регулационния план на с. Кошарна, общ. Сливо поле.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.05.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-34-ПР/2014 г.

Решение № РУ-34-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Разширение на съществуваща птицеферма до 39 500 броя места за птици - бройлери”, с местоположение: имоти с номера 431003, 431004 и 431007 в землището на с. Дянково, общ. Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.04.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-32-ПР/2014 г.

Решение № РУ-32-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане инсталация за производство на електрическа енергия чрез оползотворяване на биомаса от растителни и животински субстанции, с присъединителна мощност към електропреносната мрежа от 499 kW”, с местоположение: имоти с №№ 098221 и 098213 в землището на с. Окорш, общ. Дулово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.04.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-33-ПР/2014 г.

Решение № РУ-33-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на комплексен обект: газоснабдителна станция за природен газ, пункт за пълнене на бутилки с пропан-бутан и пункт за периодични технически прегледи на автомобили”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 66425.501.3017 по КК и КР на гр. Силистра

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.04.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-28-ПР/2014 г.

Решение № РУ-28-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на кравеферма с капацитет 100 броя животни”, с местоположение: имот с № 009002 в землището на с. Тодорово, община Исперих.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.04.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-30-ПР/2014 г.

Решение № РУ-30-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци от  растителен и животински произход, както и утайки от ПСОВ”, с местоположение: УПИ V-24 и УПИ VI-24, кв. 3 по плана на с. Градина, общ. Лозница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.04.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-29-ПР/2014 г.

Решение № РУ-29-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на животновъдна ферма с капацитет за отглеждане на 200 броя дребен рогат добитък – кози и овце”, с местоположение: имот с номер 124016 в землището на с. Пиргово, общ. Иваново.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.04.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Галерия