За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-44-ПР/2014 г.

Решение № РУ-44-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за производство на биогаз чрез преработка на биомаса и Ко-генерационна инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия”, с местоположение: УПИ ІІІ-277, кв. 175 по плана на гр. Исперих .

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.06.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Решение № РУ-42-ПР/2014 г.

Решение № РУ-42-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения с плаващи средства от коритото на река Дунав”, с местоположение: участъкът от река Дунав от км 429.800 до 428.200

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.06.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ-41-ПР/2014 г.

Решение № РУ-41-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Газова инсталация за захранване на производствени помещения за технологични нужди – машина за сушене на скални материали”, с местоположение: имот № 000223 в землището на с. Басарбово, общ. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.06.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ-40-ПР/2014 г.

Решение № РУ-40-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда, автомивка и паркинг”, с местоположение: ПИ с идентификатор 66425.32.614 по КК и КР на гр. Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.06.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ-39-ПР/2014 г.

Решение № РУ-39-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Оптимизация на производствения процес и замяна на до 20% от използваното твърдо гориво- въглища с биомаса (слънчогледови люспи, дървесен чипс и други растителни отпадъци от селското и горското стопанство), с цел съвместно изгаряне в горивната инсталация на „Топлофикация – Русе” ЕАД, в т.ч. монтиране на система за транспортиране и предварителна подготовка на биомаса”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.37 по кадастралната карта на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.05.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-38-ПР/2014 г.

Решение № РУ-38-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Газова инсталация за захранване на производствени помещения за технологични нужди – изпичане на ядки”, с местоположение: УПИ V-7086, кв. 63, по РП на гр. Сливо поле, обл. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.05.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ-37-ПР/2014 г.

Решение № РУ-37-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Пристрояване и надстрояване на съществуваща сграда с цел изграждане на мотел със заведение за обществено хранене”, с местоположение: имот с номер 000121 в землището на с. Йонково, общ. Исперих.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.05.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-31-ПР/2014 г.

Решение № РУ-31-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Увеличаване на капацитета на инсталация за производство на добавки за фуражи и достигане на 9000 кг готов продукт на денонощие”, с местоположение: имот с № 000002 в землището на с. Долно Абланово, общ. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.05.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-36-ПР/2014 г.

Решение № РУ-36-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на нова сграда за угояване на свине с капацитет 2 400 бр. скотоместа, като част от сектор “Угояване” на съществуваща инсталация за отглеждане на свине”, с местоположение: имот с номер 031007 в землището на с. Бръшлен, общ. Сливо поле.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.05.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия