За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ 1-1/2014 г.

Решение № РУ 1-1/2014 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Изграждане на пристанище Тьопфер - Силистра” с местоположение: ПИ с идентификатор 00895.506.78 по кадастралната карта на с. Айдемир, общ. Силистра /издадено на 25.02.2014г./

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.02.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Процедури ОВОС/ЕО/ОС

В този раздел можете да намерите информация за проведени процедури по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (екологична оценка на планове и програми и оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения) и съвместени или самостоятелни процедури по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони), както и издадените във връзка с това административни актове на Директора на РИОСВ – Русе.

Галерия