За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитени зони за местообитанията

Информация за защитени зони за местообитанията може да намерите тук

 

Изграждането на НАТУРА 2000 местата в Р България е регламентирано в Закона за биологичното разнообразие. В него е предвидено изграждането на Национална екологична мрежа, която се състои от два основни елемента:

 • Защитени зони, като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“, в които могат да участват защитени територии (по смисъла на Закона за защитените територии);
 • Защитени територии, които не попадат в защитените зони.   

Защитените зони са нова форма на териториална защита на биологичното разнообразие. Тя се въвежда конкретно за целите на прилагането на изискванията на  Директивата за местообитанията и Директивата за птиците и по-конкретно за изгаждането на НАТУРА 2000 в България. Понятието защитена зона, въведено със Закона за биологичното разнообразие, обединява употребените в директивите понятия: „Специално защитена зона“ по Директивите за птиците и „Зони под специална защита“ по Директивата за местообитанията.

Към 2021 г. за териториалния обхват на РИОСВ-Русе всички ЗЗ имат заповеди за обявяване и визирани в тях режими и норми. На територията на РИОСВ-Русе се намират следните защитени зони:

 • за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

                                                                                           

 Списък на ЗЗ по Директивата за местообитанията

Код

Наименование

Обща площ в ха

Общини на територията на РИОСВ-Русе

Забележка

BG0000169

„Лудогорие-Сребърна“

5223,8

Силистра, Алфатар

Ситово

 

BG0000171

„Лудогорие-Боблата“

4838,03

Завет, Кубрат

Главиница,Тутракан

 

BG0000173

„Островче“

6749,19

Разград, Лозница

Попада и в област Търговище

BG0000180

„Боблата“

3216,87

Тутракан

 

BG0000231

„Беленска гора“

7312,21

Бяла

Попада и в област В. Търново

BG0000233

„Студена река“

5299,36

Ценово

Попада и в област В. Търново

BG0000530

„Пожарево-Гарван“

6304,92

Главиница,Ситово

Тутракан, Силистра

 

BG0000605

„Божкова дупка“

1,6

Ветово

 

BG0000610

„Река Янтра“

13899,88

Борово,Бяла

Ценово

Попада и в областите В. Търново и Габрово

BG0000107

„Суха река“

62528,73

Кайнарджа

Попада и в областите Варна и Добрич

BG0000168

„Лудогорие“

59447,46

Алфатар,Главиница

Ситово, Силистра

Дулово, Кубрат

Завет, Исперих

Разград, Самуил

Ветово, Русе

Сливо поле

 

BG0000232

„Батин“

2654,77

Борово

Иваново

 

BG0000241

„Сребърна“

1448,22

Силистра

 

BG0000377

„Калимок-Бръшлен“

7550,18

Сливо поле, Тутракан

 

BG0000529

„Мартен-Ряхово“

1172,74

Русе, Сливо поле

 

BG0000534

„Остров Чайка“

504,17

Силистра

 

BG0000608

„Ломовете“

32488,93

Разград

Цар Калоян

Ветово, Две могили

Иваново, Русе

Попада и в област Търговище

BG0000106

„Хърсовска река“

36756,7

Силистра, Алфатар

Кайнарджа, Дулово

Попада и в областите Добрич и Шумен

Защитени зони за птиците

Информация за защитени зони за птиците може да намерите тук

 

Изграждането на НАТУРА 2000 местата в Р България е регламентирано в Закона за биологичното разнообразие. В него е предвидено изграждането на Национална екологична мрежа, която се състои от два основни елемента:

 • Защитени зони, като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“, в които могат да участват защитени територии (по смисъла на Закона за защитените територии);
 • Защитени територии, които не попадат в защитените зони.   

Защитените зони са нова форма на териториална защита на биологичното разнообразие. Тя се въвежда конкретно за целите на прилагането на изискванията на  Директивата за местообитанията и Директивата за птиците и по-конкретно за изгаждането на НАТУРА 2000 в България. Понятието защитена зона, въведено със Закона за биологичното разнообразие, обединява употребените в директивите понятия: „Специално защитена зона“ по Директивите за птиците и „Зони под специална защита“ по Директивата за местообитанията.

Към 2021 г. за териториалния обхват на РИОСВ-Русе всички ЗЗ имат заповеди за обявяване и визирани в тях режими и норми. На територията на РИОСВ-Русе се намират следните защитени зони:

 • Списък на ЗЗ по Директивата за опазване на дивите птици

  Код

  Наименование

  Обща площ в ха

  Общини на територията на РИОСВ-Русе

  Забележка

  BG0002024

  „Рибарници Мечка“

  2582,34

  Иваново, Борово

   

  BG0002025

  „Ломовете“

  33541,22

  Русе, Ветово

  Иваново

  Две могили

  Разград

  Цар Калоян

  Попада и на територията на област Търговище

  BG0002030

  „Комплекс Калимок“

  9429,22

  Тутракан

  Сливо поле

   

  BG0002031

  „Стената“

  79,73

  Тутракан

   

  BG0000237

  „Остров Пожарево“

  975,79

  Тутракан

   

  BG0002039

  „Хърсовска река“

  35428,63

  Силистра

  Кайнарджа

  Дулово,

  Алфатар

  Попада и на територията на област Добрич

  BG0000241

  „Сребърна“

  1448,22

  Силистра

   

  BG0002048

  „Суха река“

  25437,79

  Кайнарджа

  Попада и на територията на област Добрич

  BG0002062

  „Лудогорие“

  91389,06

  Самуил, Разград

  Завет, Кубрат

  Исперих

  Ветово

  Сливо поле

  Русе

  Тутракан

  Главиница

  Алфатар

  Силистра

  Дулово Ситово

   

  BG0002064

  „Гарванско блато“

  324,27

  Ситово

   

  BG0002065

  „Блато Малък Преславец“

  372,22

  Главиница

   

                                                                                           

Информация за извършени проверки на оператори с издадени Комплексни разрешителни

Информация за извършени контролни проверки

Контролна проверка за спазване условията в КР № 513-НО/2015 г. на "Депо за неопазни отпадъци-сгуроотвал на Топлофикация-Русе" АД, 02.08-04.08.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 46/2005 г., актуализирано с Решение  № 46-НО-ИО-А7/2021 г. на "Топлофикация Руусе" АД, ТЕЦ "Русе Изток", 18-21.07.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 537-НО/2016 г., актуализирано с Решение № 537-НО-ИО-А1/2022 г., с. Ветрен, Община Ситово, 12-13.07.2022 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 234-НО/2016 г. на "Екопродукт" ЕООД, с. Попина, Община Ситово, 12-13.07.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 478-НО-ИО-А2/2020 г. на "Оберьостерайхише Биодизел България+" ЕООД, 04-05.07.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 94-Н3/2022 г. на "Хан Аспарух" АД, 27-30.06.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 254-Н1-ИО-А2/2020 г. на "Астра Биоплант" ЕООД, 20-23.06.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 352-Н1/2018 г. на "Лубрика" ООД, 13-14.06.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 493-НО-ИО-А1/2021 г. на "Екотрейдметал" ЕООД, 07-08.06.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 592-НО/2021 г. на "Зо Зам" ЕООД, с. Йонково, 01.06-06.06.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 564-НО-ИО-А1/2022 г. на "Пилко" ЕООД, 17-19.05.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 532-НО-ИО-А1/2021 г. на "Грийнбърн" АД, гр. Разград, 10-11.05.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 318-НО/2008 г. на "Агротайм" ЕООД, 26-27.04.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 499-НО/2014 г. на Община Бяла, 20.04.2022 г.  

Контролна проверка за спазване условията в КР № 449-НО/2021 г., актуализирано с Решение № 449-НО-И1-А1/2018 г. на "Непал-10" ЕООД, 19.04.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 450-НО/2012 г. актуализирано с Решение № 450-НО-ИО-А1/2022 г. на "Ел Джи 15" ЕООД, 12-15.04.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 456-НО-ИО-АО/2013 г. на "Балканцинк" АД-площадка в гр. Русе-Индустриален парк, 05.-07.04.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 319-НО-ИО-А1/2022 г. ,на "Свинекомплекс Голямо Враново" АД, 28-31.03.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 181-H1/2010 г. на Регионално дело - Русе, 22.03.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 15/2014 г., актуализирано с Решение № 15-Н1/2019 г. на "Оргахим Резинс" АД, 21-23.02.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 526-НО-ИО-А1/2018 г. на "Биопродукт" ООД, 16-17.03.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 22/2006 г., актуализирано с Решение № 22-НО-И1-А2/2014 г. на "Русе Кемикълс" АД, 09-11.03.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 458-АО/2013 г. на "Екогалваник" ЕООД, 15-17.02.2022 г. 


Контролна проверка за спазване условията в КР № 10-Н1-И1-А10/2021 г. на "Биовет"АД, 11-15.10.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 250-Н1/2017 г. на "Авис" ЕООД-гр. Завет, 07.10.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 471-Н1/2020 г. на "АДМ" ЕАД, 27.09.01.10.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 213-НО/2011 г., актуализирано с Решение № 213-Н1-А1/2018 г. на "Авис" ЕООД, гр. Завет, 20-24.09.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 583-НО/2020 г. на "Б-контакт" ООД, 13-17.09.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 254-Н1-ИО-А2/2020 на "Астра биоплант" ЕООД, 07-09.09.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 512-НО/2015 г., актуализирано с Решение № 512-НО-ИО-А1/2018 г. на "АА Фарма" ЕООД, 26-28.08.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 248-НО/2008 г. на Регионално депо - Разград, 02-06.08.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 499-НО/2014 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци, с оператор Община Бяла, 09-11.08.2021 г.  

Контролна проверка за спазване условията в КР № 557-НО/2017 г. на "Язошефи" ООД, 26-30.07.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 181-Н1-ИО-АО/2010 г. на Регионално депо - Русе, 19-23.07.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 180-Н1/2009 г., на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница, 14-17.07.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 532-НО-ИО-А4/2021 г. на "Грийнбърн" ЕООД, 05-08.07.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 478-НО-ИО-А2/2020 г. на "Оберьостерайхише Биодизел България" ЕООД, 28.06.-30.06.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 479-НО/2013 г., на "Пилко" ЕООД, гр. Разград, 14-15.06.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 105-Н2/2019 г. на "Линамар Лайт Метълс Русе" ЕООД, 02-10.06.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 547 НО-ИО-А1/2018 г.  на "Денимал" ООД, на 17.05. и 09.06.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 546-НО-ИО-А1/2018 г. на "Нарсел" ООД, 21.05.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № И-15/2004 г., актуализирано с Решение 15-Н1/2019 г. на "Оргахим" Резинс" АД, 17-19. 05.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 352-Н1/2018 г. на "Лубрика" ООД, 21-23.04.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 551-НО-ИО-А1/2019 г. на "КО и БО Импорт-Експорт" ЕООД, 23.04.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 46/2005 г., актуализирано с Решение № 46-НО-ИО-Н6/2020 г. на "Топлофикация Русе" ЕАД, "ТЕЦ Изток", 25-27.05.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 490-НО-ИО-А1/2019 г. на "Емакс" ЕООД - гр. Силистра, 26.-28.04.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 480-Н1-ИО-АО/2021 г., на "Новал1" ЕООД, 15-16.04.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 243-Н1/2013 г., 05-07.04.2021 г. 


Контролна проверка за спазване условията в КР № 577-НО-2019 на "Синерджи груп" ООД, 04.12.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 331-НО-2016 на "Пилнекс" с. Дянково, 01.12.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 535-НО-ИО-А2/2018 г. на "Еджи Ем" ЕООД, 23.10.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 311-НО/2008 г. на "Екон 91" ЕООД, на 28-30.09.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 167-Н1-ИО-А1/2016 г. на  "Керос България" АД, 16-17.10.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 254-Н1-ИО-А2/2020 г. на "Астра Биоплант" ЕООД, гр. Сливо поле, 12-14.10.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № Регионално депо за неопасни отпадъци - Бяла за общините Бяла, Борово, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака, 05-07.10.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 543-НО-ИО-А1/2016 г., на "Детелина -08" ЕООД, площадка Ветово, 25.09.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 327-НО-ИО-А1/2018 г. на "Свинекомплекс Юделник" ООД, площадка Голямо Враново, 11.09.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 471-Н1/2020 г. на "АДМ Разград" ЕАД, 01-04.09.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 105-Н2/2019 г. на "Монтюпе" ЕООД, 10-18.09.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 181/Н1/2010 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, 03-04.08.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 180-Н1/2019 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница, 27-28.07.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 15/2004 г., актуализирано с Решение № 15-Н1/2019 г., на Оргахим Резинс" АД, 20-22.07.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 478/НО-ИО-А2/2020 г. на "Оберьостерайхише биодизел България" ЕООД, 13-14.07.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 288-Н1-ИО-А1/2018 г. на "Пилко" ЕООД - с. Киченица, 06.07.-10.07.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 10-Н1-И1-А9/2019 г., на "Биовет" Ад, клон Разград, 06-07.07.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 287-Н1-ИО-А1/2018 г. на "Пилко" ЕООД- с. Липник, 29.06.-03.07.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 526-НО-ИО-А1/2018 г. на "Биопродукт"ЕООД-площадка Тетово, 19.06.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 352- Н1/2018 г. , на "Лубрика" ООД, гр. Русе, 15-17.06.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 34-Н2-ИО-А1/2014 г., на "Хан Аспарух" АД, гр. Исперих, 08-10.06.2020 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 360-А1/2013 г. на "Мегахим" АД, 01-02.06.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 493-НО/2014 г. на "Електротрейдметал" ЕООД -Гр. Русе, площадка - Силистра, 26-27.05.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 532-НО-ИО-А1/2018 г. на "Грийнбърн" ЕООД гр. София, площадка -Разград, 18-19.05.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 293-Н1-И1-А1/2018 г. на "Градус-98" ЕООД-площадка Средна кула, 13-22.05.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 310-Н2-И1-А1/2018 г. на "Градус-98" АД-площадка Червена вода, 13-22.05.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 456-НО-ИО-АО/2013 г., на "Балканцинк" АД, 14-15.05.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 458-АО/2013 г., на "Екогалваник" ЕООД, 11-12.05. 2020 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 46/2005 г., актуализирано с Решение № 46-НО-ИО-А5/2018 г. на "Топлофикация-Русе" ЕАД, ТЕЦ "Русе Изток", 09-10.03.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 22/2006 г., актуализирано с Решение № 22-НО-И1-А2/2014 г. на "Русе Кемикалс" АД, 05-06.03.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 513-НО-ИО-ИО-АО/2015 г. на Депо за неопасни отпадъци - Сгуроотвал" на "Топлофикация Русе" ЕАД, 17-21.02.2020 г. 


Контролна проверка за спазване условията в КР № 499-НО/2019 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци Бяла, Борово, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака, 14-15.10.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 478-НО/2013 г. на "Оберьостерайхише Биодизел България" ЕООД, 09-10.10.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 105/Н2/2019 г. на "Монтюпе" ЕООД, 08-10.10.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 251/НО-ИО-АО/2008 г. на СД "Марвас-90 Френкеви и Сие", 07.10.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 180-H1/2009 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци - Силистра, 24-25.09.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 254-H1-ИО-А1/2017 г. на "Астра Биоплант" ЕООД, 17.09.-18.09.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 10 - Н1-И1-А8/2019 г., на "Биовет" АД, клон Разград, 30.09.-01.10.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 441-НО-ИО-АО/2012 г., актуализирано с Решение № 441-НО-ИО-АО/2018 г. , на "Мемотрейд" ЕООД, 12-16.08.2019 г. 

C46/2005 г., на "Топлофикация Русе" ЕАД, ТЕЦ "Русе-Изток", 22-24.07.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 181/Н1/2010 г., на Регионално депо за отпадъци-Русе, 08-09.07.2019 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 532-НО-А1/2018 г., на "Грийнбърн"ЕООД, 02-04.07.2019 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 318-НО-ИО-АО/2008 г., на "Агротайм" ООД, 27.06.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 15/2004 г., актуализирано със Заповед № КР15-НО-И1-А2/2016 г., на "Оргахим Резинс" АД, 24-26.06.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 471-НО/2013 г., на "Амилум България" ЕАД, 17-19.06.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 248-ИО-АО-НО/2008 г., на Регионално депо за неопасни отпадъци-Разград, 15-16.07.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 479-НО/2013 г., на "Пилко" ЕООД, 10-11.06.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 352-Н1/2018 г., на "Лубрика" ООД, 28-30.05.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 511-НО/2018 г., на "Рикота-4-Силвия Симеонова", 27.05.2018 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 490-НО/2014 г., на "Емакс" ООД, 20-21.05.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 442-НО-/2012 г., на "Карас" ООД, 10.05.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на КР № 243-Н1/2013 г. на "Труд" АД, 16-17.04.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 480-НО-ИО-АО/2013 г., на "Икомет" ЕООД, 14-15.04.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 450-НО/2012 г., на "Ел Джи-15" ЕООД, 12.04.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на КР-449-НО-ИО-А1/2018 г., на "Непал-10" ЕООД, 29.03.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на КР № 10-Н1-И1-А7/2019 г., "Биовет" АД-клон  Разград, 25-27.03.2019 г.

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на КР № 105-Н1-ИО-АО/2012 г. на "Монтюпе" ЕООД, 11-13.03.2019 г. 


Контролна проверка за спазване условията в КР № 577-Н0-И0-А0/2017 г., на "Язошефи" ЕООД, 08.11.2018 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 167-Н1-И0-А1/2016 г., на "Керос България" АД, 23-25.10.2018 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 311-НО/2018 г., на "Екон 91" ЕООД, 15-17.10.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 254/Н1/-ИО-А1/2017 г., на "Астра биоплант" ЕООД, 09-10.10.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 478-НО/2013 г., на "Оберьостерайхише Биодизел България" ЕООД, 01-02.10.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 10-Н1-И1-Н5/2018 г., на "Биовет" АД-клон Разград, 20-26.09.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 327-НО-ИО-А1/2018 г., на "Свинекомплекс Юделник" ООД, 19.09.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 180-Н1/2009 г. на Регионално депо - Силистра за неопасни отпадъци, 30.07.-01.08.2018 г.  

Контролна проверка за спазване условията в КР № 319-НО-ИО-НО/2008 г., на "Свинекомплекс Голямо Враново Инвест" АД, 25.07.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 530-НО-ИО-АО/2018 г., на "Пилко" ЕООД, с. Киченица, 20.07.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 181-Н1/2010 г., на Регионално депо - Русе за неопасни, инертни и опасни отпадъци, 16-17.07.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 213-Н1-ИО-АО/2011 г., на "Авис" ЕООД, 13.07.2018 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 471-НО/2013 г. на "Амилум България" ЕАД гр. Разград, 09-11.07.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 456-НО-ИО-АО/2013 г., на "Балканцинк" АД, площадка в гр. Русе, Индустриален парк, 02-03.07.2018 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 46-НО-ИО-А4/2015 г. на "Топлофикация - Русе" ЕАД, ТЕЦ-Русе-Изток, 25-27.06.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 248-НО-ИО-АО/2008 г. на Регионално депо - Разград за неопасни отпадъци, 11-15.06.2018 г.    

Контролна проверка за спазване условията в КР № 15/2004 г., актуализирано с Решение № 15-НО-И1-А2/2016 г. на "Оргахим Резинс" АД, 18-19.06.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 250-Н1-ИО-АО/2017 г. на "Авис" ЕООД, 04.06.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 458-АО/2013 г. на "Екогалваник" ЕООД, 28-29.05.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 94-Н2-ИО-А1/2014 г. на "Хан Аспарух" АД, 21-22.05.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 22/2006 г. на "Лубрика" ООД, 15-17.05.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 105-Н1/2012 г. на "Монтюпе" ЕООД, 08-11.05.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 360-А1/2013 г. на "Мегахим" АД, 02-03.05.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 493-НО/2014 г. на "Екотрейд метал", 23-24.04.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 22/2016 г. на "Русе Кемикалс" АД, 16-17.04.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 243-Н1/2013 г. на "Труд" АД, 10-11.04.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 512-НО-О-АО/2015 г. на "АА Фарма" ЕООД, 27.03.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 547-НО-ИО-АО/2017 г. на "Денимал" ООД, 26.03.2018

Контролна проверка за спазване условията в КР № 551-НО-ИО-АО/2017 г. на "Ко и Бо Импорт Експорт" ЕООД, 19.03.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 546-НО-ИО-АО/2017 г. на "Нарсел" ЕООД, 07.03.2018 г. 

C480-НО/2013 г. на "Икомет" ЕООД, 02-03.04.2018 г.  


Контролна проверка за спазване условията в КР № 343-НО/2018 г. на "Полисан" АД - гр. Русе, 10-12.10.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 535-НО-ИО-А1/2017 г. на "Еджи Ем" ЕООД, 13-14.09.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 471-НО/2013 г. на "Амилум България" ЕАД, гр. Разград, 10-11.07.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 254-Н1/2012 г. на "Астра биоплант" ЕООД гр. Сливо поле, 04-07.09.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 478-НО/2013 г. на "Оберьостерайхише Биодизел България" ЕООД, 29-31.08.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 10-Н1/2011 г. на "Биовет" АД-клон Разград, 15-18.08.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 180-Н1/2009 г. на Регионално депо - Силистра, 09-11.08.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 352-НО/2008 г., на "Лубрика" ООД, 01-04.08.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 105-Н1/2012 г. на "Монтюпе" ЕООД, 24-27.07.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 479-НО/2013 г. на "Пилко" ЕООД - гр. Разград, 03-05.07.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 532-HO/2016 г. на "Грийнбърн" ЕООД, 16-21.08.2017 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 46/2005 г. на "Топлофикация Русе" ЕАД, 19-21.07.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 15/2014 г., на "Оргахим резинс" АД, 04.07.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 490-НО/2014 г. на "Емакс", 28-29.06.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 531-НО/2016 г. на "Пилнекс" ЕООД, с. Дянково, 13-14.06.2017 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 248-НО/2008 г. на Регионално депо-Разград,  06-07.06.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 288-Н1/2013 г. на "Пилко" ЕООД, площадка с. Киченица, 30.05-01.06.2017 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 287-Н1/2013 г. на "Пилко" ЕООД, площадка с. Липник, 30.05-01.06.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 181-Н1/2010 г. на Регионално депо - Русе, 25-29.07.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 526-НО-ИО-АО/2016 г. на "Биопродукт" ООД, 17-18.05.2017 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 537-НО-ИО-НО/2016 г. на "Екопродукт" ЕООД, с. Попина 04-05.05.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 534-НО-ИО-НО/2016 г. на "Екопродукт" ЕООД, с. Ветрен,  04-05.05.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 293-Н1/2017 г. на "Бисер олива - 98" в кв. "Средна кула, 26-27.04.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 310-Н2/2014 г. на "Бисер олива - 98" АД, с. Червена вода, 26-27.04.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 543-НО/2016 г. на "Детелина" ЕООД, 18-20.04.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 318-НО-ИОАО/2008 г., на "Агротайм" ООД, 10-11.04.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 322-НО-ИО-А1/2012 г. на "Свинекомплекс Бръшлен" АД, 22-24.03.2017 г. 


 Контролна проверка за спазване условията в КР № 343-НО/2008 г., на "Полисан" АД, 30.11-02.12.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 15/2004 г., на "Оргахим резинс" АД, 28-29.11.2016 г.  

Контролна проверка за спазване условията в КР № 446-НО/2012 г. на "СЕТ" АД, 17.11.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 458-НО/2013 г. на "Екогалваник" ЕООД, 08-09.11.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 478-НО/2013 г. на "Оберьостерайхише Биодизел България" ЕООД,, 26.10.-01.11.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 94-Н2/2011 г. на "Хан Аспарух" Ад гр. Русе, площадка в гр. Исперих, 18-24.10.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 46/2005 г. на "Топлофикация Русе" ЕАД, 10-14.10.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в  КР №  360-НО/2008 г. ,на "Мегахим" АД, 19-21.09.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 10-Н1/2001 г. на "Биовет" АД гр. Разград, 14-16.09.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в  КР № 180-Н1/2009 г., на Регионално депо - Силистра, 07-08.09.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в  КР № 456-НО-ИО-АО/2013 г. "Балканцинк" АД, 30.31.08.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в  КР № 254-НИ/2012 г. на "Астра Биоплант" ЕООД, 22-24.08.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в KR № 480-НО/2013 г., на "Икомед" ЕООД, 09-10.08.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в  КР № 471-KF/2013 г. на "Амилум България" ЕАД, гр. Разград,  04-05.08.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в  КР № 352-НО/2008 г. на "Лубрика" ООД, 25-29.07.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в KR № 441-НО-ИО-АО/2012 г., "Мемотрейд" ЕООД, 28-29.07.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 311-Н1/2008 г. на "Екон - 91" ООД гр. Русе, 14-15.07.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 105-Н1/2012 г. на "Монтюпе" ЕООд гр. Русе, 27.06.-01.07.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в  КР №493-НО/2014 г., на "Електротрейдметал" ЕООД гр- Русе,  площадка гр. Силистра 23-24.06.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 167-Н1/2016 г. на "Керос България" ЕАД, 13-15.06.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в  КР № 79-НО-ИО-АО/2013 г. на "Пилко" ЕООД, 07-08.06.2016 г.

Контролна проверка за спазване условията в  КР № 442-НО/2012 г., на "Карас" ООД, площадка град Глоджево, Община Ветово 31.05-01.06.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 511-НО/2015 г. на ЕТ "Рикота 4-Силвия Симеонова", с. Голям Извор, община Самуил, 26-27.04.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 248/НО/2008  г.  на Регионално депо - Разград, 27.05.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 243/Н1/2013 г.  на "Труд" АД, гр. Русе, 17.05.2016 г.  

Контролна проверка за спазване условията в КР № 181/Н1/2010 г.  на Регионално депо - Русе, 13.05.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 449/НО/2012 г.  на "Непал 10" ЕООД, гр. Варна, площадка с. Щръклево, 22.04.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 448/НО/2012 г.  на "Метал" ЕООД, гр. Лозница, 19.04.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 450/НО/2012 г.  на "Ел Джи - 15" ЕООД  07-08.04.2016 г.  


Контролна проверка за спазване условията в КР № 478 НО/2013 г. на "Оберьостерайхише Биодизел България" ЕООД, 16-18.11.2015 г. 

Контролна проверка за спазване  на условията в КР №456/2013 г. на "Балканцинк" АД, гр. Русе 02-03.12.2015 г. 

Контролна проверка за спазване на екологичното законодателство на „Оргахим Резинс” АД - гр. Русе, 20.11.2015 г.

Контролна проверка за спазване изискванията на КР № 458-А0/2013 г. на „Екогалваник”ЕООД- гр.Русе, 11-12.11.2015 г.   

Контролна проверка за спазване условията в КР № 251-Н0/2008 г. на СД „Марвас-90-Френкеви и Сие ”- гр. Пловдив, с. Киченица, Област Разград, 05.-06.11.2015 г. 

 Контролна проверка за спазване условията в КР № 10-Н1/2011 г. на „Биовет”АД - клон Разград, 29-30.10.2015 г.

Контролна проверка за спразване условията в Комплексно разрешително № 315-Н0/2008 г. на „Свинекомплекс Николово” АД – с. Николово, 21-22.10.2015 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР  № 352-А1/ 2012 г. на „Лубрика” ООД – гр. Русе, 17-19.09.2015 г. 

Контролна проверка за спазване изискванията на КР № 480–Н0/2013 г. на „Икомет”ЕООД - гр. Разград, 01.10.2015 г.- 02.10.2015 г.

Контролна проверка за изпълнение на предписанията, дадени при тази за изпълнение на условията в КР № 105/2012 г. на „Монтюпе” ЕООД - гр. Русе, 01.09.-16.09.2015 г. 

 Контролна проверка за спазване условията в КР №181-Н1-И0-А0/20.04.2010 г. на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан,  31.08.01.09.2015 г. 

Кантролна проверка за спазване условията в КР № 479 – Н0/2013 г. на „Пилко” ЕООД, гр. Разград, площадка – ПТИЦЕКЛАНИЦА, 19.08.-20.08.2015 г.

Контролна проверка за спазване изискванията на КР  № 471–Н0/2013 г. на „Амилум България”ЕАД - гр.Разград, 25.08.2015 г.-26.08.2015 г.

Контролна проверка по спазване условията в КР № (КР) № 243-Н1/ 2009 г. на „ТРУД” АД, 04 – 05.08.2015 г.

 Контролна проверка за спазване изискванията на КР № 319-Н0/2008 г. на „Свинекомплекс Голямо Враново-Инвест”АД- с.Голямо Враново, 03-04.08.2015 г.  

 Контролна проверка за спазване условиятав КР № 311-Н0/2008 г. на „Екон 91” ООД, 23-24.07.2015 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 94-Н2/2014 г., на „Хан Аспарух” АД -гр. Исперих, 22-23.07.2015 г. 

Контролна проверка за спазване условията на КР № 493-НО-АО/2014 г. на "Екотрейд метал" ЕООД, 14-15.07.2015 г. 

Контролна проверка по спазване условията в Комплексно разрешително № 254-Н1/ 2012 г.  на „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле,10-14.07.2015 г.

Контролна проверка по спазване условията в КР № (КР) № 46/ 2005 г. на „Топлофикация - Русе” ЕАД, ТЕЦ „Русе Изток”, 01 – 02.07.2015 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 105/2012 г. на „Монтюпе” ЕООД - гр. Русе, 25.06. до 30.06.2015 г.

Контролна проверка за спазване изискванията на КР № 22/2006г. на „Русе Кемикълс” АД - гр.Русе, 22-23.06.2015 г.   

Контролна проверка за спазване усломията в КР № 248 - Н0/2008 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил, Цар Калоян”, 11-12.06.2015 г.

Контролна проверка за спазване изискванията на КР  № 448 – Н0/2012 г. на „МЕТАЛ”Е ООД гр. Лозница, 09.06.2015 г. 

Контролна проверка по спазване условията в КР № (КР) № 446-Н0/ 2012 г. на „СЕТ” АД, 02 – 03.06.2015 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР  № 180-Н1-И0-А0/2009 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница”, 11 май 2015 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 327 - Н0/2008 г., на „Свинекомплекс Юделник” ООД – село Юделник, 27-28 април 2015 г. 

Контролна проверка за спазване условията на (КР) № 213 - Н1/2011 г. на  „Авис” ЕООД гр. Завет, 23-24 април 2015 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 280 - Н0/2008 г. на „Депо за неопасни отпадъци–сгуроотвал”, на  „Топлофикация Русе” ЕАД, 06.04.2015 г. 


Контролна проверка по спазване условията в КР № (КР) № 22/2006 г. на „Русе Кемикълс” АД,  09-10.12.2014 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 456 – Н0 – А0/2013 г.на  „Балканцинк” АД – гр. Русе, 25-26.11.2014 г. 

Контролна провр-ека за спазване условията в КР 493-Н0-И0-А0/2014 г., на „Екотрейдметал” ЕООД - гр. Русе, 18-20.11.2014 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 490-Н0/2014 г. на „Емакс” ООД – гр. Силистра, 12-14.11.2014 г.

Контролна проверка за спазване условията на КР № 167-Н0/2007г. на „Керос България” ЕАД, 4-5.11.2014 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 343 – Н0/2008 г., издадено на „Полисан” АД-гр. Русе, 28-29.10.2014 г.

Контролна проверка  за спазване условията в КР № 10-Н1-А2/2014 г., издадено на „Биовет” АД, клон Разград, 21-23.10.2014 г. 

Контролна проверка по спазване условията в КР № 15/2004 г. на  „Оргахим Резинс” АД-гр.Русе, 20-21.10.2014 г. 

Контролна проверка за спазване условията на КР№ 105-Н1-И0-А0/2012 г. на „Монтюпе” ЕООД, гр. Русе, 14-16.10.2014 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 311-Н0/2008 г. на „Екон -91” ООД, гр. Русе, 08-09.10.2014 г. 

Контролна проверка за спазване условията вКР № 94-Н2/2011 г. на „Хан Аспарух” АД, гр.Исперих, 01-03.10.2014 г. 

Контролна проверка по спазване условията в КР № (КР) № 471-Н0/ 2013 г. на „Амилум България” ЕАД,  17 – 19.09.2014 г.

Контролна проверка за спазване изискванията на КР  № 352 – Н0 – А2/2013 г. на „Лубрика” ООД гр. Русе, 29.08.2014 г. 

Контролна проверка за спазване условията в Комплексно разрешително № 248-Н0/2008 г. на на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил, Цар Калоян”, с оператор Община Разград, 26-27.08.2014 г. 

Контролна проверка по спазване условията в Комплексно разрешително № 254-Н1/ 2012 год. на „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле, 19 – 21.08.2014 г.

Контролна проверка за спазване на условията в КР № 293-Н0/2008 г. на „Бисер Олива - 98” АД – площадка в  кв. Средна кула, м. „Чифлика”, гр. Русе , област Русе, 14-15 май 2014 г.

 Контролна проверка за спазване на условията в КР № 310-Н1-ИО-АО/2011 г. на „Бисер Олива - 98” АД – площадка с. Червена вода, област Русе, 14-15 май 2014 г.

Контролна проверка по спазване условията в КР № (КР) № 446-Н0/ 2012 г. на „СЕТ” АД, 11 – 13.08.2014 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 458 А0/2013 г. на „Екогалваник” ЕООД, 23.07.2014 г. 

Контролна проверка по спазване условията в КР № (КР) № 243-Н1/ 2009 г. на „ТРУД” АД, 16 – 18.07.2014 г.

Контролна проверка по спазване условията в КР  № 46/ 2005 г. на „Топлофикация - Русе” ЕАД, ТЕЦ „Русе Изток”, 09 – 10.07.2014 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 480-НО/2013 г. „ИКОМЕТ” ЕООД - гр.Разград, 26-27.06.2014 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 318-Н0/2008г.на „Агротайм” ООД, 20.06.2014 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР №181-Н1-Ио-Ао/20.04.2010 г. на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, 11-13.06.2014 г. 

Контролна проверка за изпълнение на условията в КР № 479–Н0/2013 г. на „Пилко” ЕООД, гр. Разград, площадка, гр. Разград – ПТИЦЕКЛАНИЦА, 3-4.06.2014 г. 

Контролна проверка за спазване  условията от КР № 287-Н1/2013 г. на „Пилко” ЕООД, гр. Разград с производствена площадка в с. Липник, 3-4.06.2014 г.

Контролна проверка за спазване  условията в КР № 288-Н1/2013 г. на „Пилко” ЕООД, гр. Разград с производствена площадка в с. Киченица, 03-04.06.2014 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР КР № 478–Н0/2013 г. на „Оберьостерайхише Биодизел България” ЕООД-гр.Русе, 28.05 – 30.05.2014 г.

Контролна проверка за спазване на условията в КР № 180-Н1-ИО-АО/2009 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница”, 23.05.2014 г.  

Контролна проверка за спазване условията в КР № 293-Н0/2008 г. на „Бисер Олива - 98” АД - площадка с. Червена вода, 14-15.05.2014 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 310-Н1-ИО-АО/2011 г. на „Бисер Олива - 98” АД - площадка кв. "Средна кула", 14-15.05.2014 г. 

Контролна проверка за спазване условията на КР № 322-Н0-ИО-А1/2012 г. на „Свинекомплекс Бръшлен” АД, 07.05-10.05.2014 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 448-НО/2012 г. на „Метал” ЕООД-гр. Разград, 30.04.2014 г. 

Глоби и санкции

 1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 август – 31 август  2022 г.

За периода от 01.08.2022 г. до 31.08.2022 г. е издадено едно наказателно постановление (НП) за увеличаване на санкция и две  заповеди за намаляване на текущи месечни санкции за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 август 2022 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 3339.13 лв., от които 2671.30 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 август  – 31 август  2022 г.

За периода от 01.08.2022 г. до 31.08.2022 г. не са издавани наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. През август не са  сключвани споразумения по чл. 58 от ЗААН за прекратяване на производство по съставен акт за установяване на административни нарушения.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП) в размер на 17220,00 лв.

От структурите на НАП през юли  2022 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили 130,00  лв.


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 юли – 31 юли  2022 г.

За периода от 01.07.2022 г. до 31.07.2022 г. са издадени две наказателни постановления (НП) за налагане на санкции и три заповеди,  от които една за намаляване и две за отмяна на текущи месечни санкции за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 юли 2022 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 7054.05 лв., от които 5643.24 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 юли  – 31 юли  2022 г.

За периода от 01.07.2022 г. до 31.07.2022 г. са издадени 12 наказателни постановления, от които 9 бр. на юридически и 3 бр. на физически лица за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. През юли са  сключени 4 бр. споразумения по чл. 58 от ЗААН за прекратяване на производство по съставен акт за установяване на административни нарушения и е издаден 1 предупредителен протокол.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП) в размер на 13 010 лв.

От структурите на НАП през юли  2022 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили 1510.76  лв.


 1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 юни – 30 юни  2022 г.

За периода от 01.06.2022 г. до 30.06.2022 г. са издадени НП за налагане на санкции, от които 1 – текуща и 2 – еднократни за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 30 юни 2022 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 3 082.9300 лв., от които 2 466.34 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 юни  – 30 юни  2022 г.

За периода от 01.06.2022 г. до 30.06.2022 г. са издадени 2 наказателни постановления, от които 1 бр. на юридически и 1 бр. на физически лица за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. През юни са  сключени 6 бр. споразумение по чл. 58 от ЗААН за прекратяване на производство по съставен акт за установяване на административни нарушения.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП) в размер на 30 104.02 лв.

От структурите на НАП през юни  2022 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили 100 лв.


  1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 май – 31 май  2022 г.

За периода от 01.05.2022 г. до 31.05.2022 г. е издадено НП за налагане, 3 заповеди за отмяна и 1 за намаляване  една заповед за намаляване  на текущи месечни санкции (ТМС) за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 30 май  2022 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 6667.00 лв., от които 5333.60 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 май  – 31 май  2022 г.

За периода от 01.05.2022 г. до 31.05.2022 г. са издадени 5 наказателни постановления, от които 2 бр. на юридически и 3 бр. на физически лица за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. През май са  сключени 7 бр. споразумение по чл. 58 от ЗААН за прекратяване на производство по съставен акт за установяване на административни нарушения.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП) в размер на 10 753.51 лв.

От структурите на НАП през май  2022 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили 200 лв.


 1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 април – 30 април  2022 г.

За периода от 01.04.2022 г. до 30.04.2022 г. е издадена една заповед за намаляване  на текуща месечна санкция (ТМС) за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 30 април  2022 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 6586.00 лв., от които 5268.80 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 април  – 30 април  2022 г.

За периода от 01.04.2022 г. до 30.04.2022 г. са издадени 5 наказателни постановления, от които 3 бр. на юридически и 2 бр. на физически лица за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. През април са  сключени 5 бр. споразумение по чл. 58 от ЗААН за прекратяване на производство по съставен акт за установяване на административни нарушения.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП) в размер на 21 465.95 лв.

От структурите на НАП през април 2022 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили 2100 лв.


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 март – 31 март 2022 г.

За периода от 01.03.2022 г. до 31.03.2022 г. не са издавани заповеди за налагане, намаляване или отмяна на текущи санкции (ТМС) за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 март 2022 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 11 126.05 лв., от които 8 900.84 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 март  – 31 март  2022 г.

За периода от 01.03.2022 г. до 31.03.2022 г. е издадено 1 наказателно постановление на физическо лица за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони и са сключени 2 споразумения с физически лица по чл. 58 от ЗААН. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП) в размер на 2 508.61 лв.

От структурите на НАП през март 2022 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили 1 103.00 лв. лв.


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 февруари – 28 февруари 2022 г.

За периода от 01.02.2022 г. до 28.02.2022 г. е издадена една заповед за намаляване  на текуща месечна санкция (ТМС) за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 28 февруари 2022 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 8769.47 лв., от които 7015.58 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 февруари  – 28 февруари  2022 г.

За периода от 01.02.2022 г. до 28.02.2022 г. са издадени 3 наказателни постановления, от които 2 бр. на юридически и 1 бр. на физически лиция за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. През февруари е сключено 1 бр. споразумение по чл. 58 от ЗААН за прекратяване на производство по съставен акт за установяване на административни нарушения.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП) в размер на 14642.92 лв.


От структурите на НАП през февруари 2022 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили 200 лв.. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 януари – 31 януари  2022 г.

За периода от 01.01.2022 г. до 31.01.2022 г. са издадени две заповеди за намаляване  на текущи месечни санкции (ТМС) за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 декември 2021 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 29 025.96 лв., от които  23 220.77 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 януари – 31 януари  2022 г.

За периода от 01.01.2022 г. до 31.01.2022 г. не са издавани наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП) в размер на 67 784.99 лв.

От структурите на НАП през януари 2022 г. по  наложени административни мерки  не са  постъпвали  средства.


Архив на съобщенията за наложените глоби и санкции по години: 2011 г. - 2012 г. - 2013 г. - 2014 г. - 2015 г. - 2016 г. - 2017 г. - 2018 г. -  2019 г. - 2020 г. - 2021 г. 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 – 31 декември2012 г.

За периода от 01.12.2012 г. до 31.12.2012 г. са издадени 4 Заповеди за санкции на стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми, от които 2 за налагане и 2 за отмяна. Постъпилите суми от санкции към 31.12.2012 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 9 798.15 лв., от които 5 438.52 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 – 31 декември 2012 г.

За периода от 01.12.2012 г. до 31.12.2012 г. са издадени 1 Наказателно постановление (НП) на физическо лице за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период са постъпили суми по издадени Наказателни постановления в размер на 6 300 лева.

Месечни справки за контролна дейност

Отчет  за осъществената контролна дейност от РИОСВ – Русе за месец август 2022 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец август 2022 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 99 проверки, в т.ч. планови 59  бр., извънредни 40 бр. Броят на проверените обекти е 88, като 61 са планови и 27 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 25 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

За установено административно нарушение на ЗБР от РИОСВ-Русе е съставен 1 акт.

През месец август няма издадени наказателни постановления и не са сключвани споразумени съгласно чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе е извършено пробонабиране на отпадъчни води, както следва:

 • на 14.07.2022 г. от РШ на „Ейч енд Ес транспорт“ ЕАД е взета проба пречистени отпадъчни води, преди заустване във водоприемник р. Бели Лом. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. Съставен и връчен е на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за увеличаване на текущата месечна санкция, наложена на 24.01.2022 г., във връзка с установено увеличаване замърсяване на водния обект. Изготвена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер от 20 лв. Издадено е наказателно постановление за налагане на ТМС в размер от 80 лв.
 • на 14.07.2022 г. от изход ГПСОВ-Разград е взета проба пречистени отпадъчни води, преди заустване във водоприемник р. Бели Лом. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. Съставен и връчен е на оператора констативен протокол по чл. 69а от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на текуща месечна санкция, във връзка с установено намаляване на замърсяването на водния обект. Изготвена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на ТМС в размер от 828 лв. на 456 лв.
 • на 25.07.2022 г. от РШ на изход ЛПСОВ на „АДМ Разград“ ЕАД, гр. Русе е взета проба пречистени отпадъчни води, преди заустване на във водоприемник р. Бели Лом. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите На 18.08.2022 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на текуща месечна санкция, във връзка с установено намаляване на замърсяването на водния обект. Изготвена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на ТМС в размер от 2 115 лв. на 294 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 12 600 лв., по сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН са 4 620 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 3 339,12 лв.

От получените суми през месец юли 2022 г., на общините през месец август са преведени 5 643,24 лв. Най–голяма сума е получила Община Разград – 4 915,24 лв.

От НАП през месец август са преведени 130,00 лв. по наказателни постановления.

За периода 01.08.2022 г. - 31.08.2022 г. в РИОСВ-Русе има постъпила една жалба от жители на село Черногор, община Главиница относно появата на неприятна миризма от отглеждане на биволи в лоши хигиенни условия. Жалбата е препратена по компетентност до Областна дирекция по безопасност на храните гр. Силистра.

За периода 01.08.2022 г. до 31.08.2022 г. са постъпили общо 119 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща, чрез контактната форма в Интернет, чрез системата за документообработка и на централата на РИОСВ – Русе.

От тях 19 са препратени по компетентност; 9 са основателни, 83 са неоснователни и по 8 сигнала предстои извършване на проверки.

За проблеми на територията на РИОСВ-Русе са постъпили 119 сигнали:

Община Русе – 93; Община Разград – 5; Община Сливо поле – 1; Община Бяла -1; Община Самуил – 1; Община Исперих – 4; Община Главиница – 1; Община Силистра – 7; Община Иваново -2; Община Лозница – 1; Община Алфатар – 1; Община Дулово -1; Община Цар Калоян -1.

През месец август преобладаващи са сигналите за усещане на неприятни миризми, 12 сигнала за нерегламентирани дейности с отпадъци, 10 сигнала по Закона за водите и 18 сигнала по Закона за биологичното разнообразие.

Общо сигналите са били в следните направления:

 • неприятни миризми и замърсяване на въздуха;
 • нерегламентирано изхвърляне и изгаряне на отпадъци;
 • замърсяване на водите;
 • намерени в безпомощно състояние птици.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец август е извършване на проверки по изпълнението на годишния план, по постъпили сигнали и жалби, като основните бяха за: наличие на неприятни миризми в гр. Русе, замърсени терени с отпадъци в гр. Тутракан, птици в безпомощно състояние.

Превантивен контрол

За 33 броя от разгледаните инвестиционни предложения, планове и програми, е указана необходимост от провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС (6 броя по реда на Раздел II и 27 броя по реда на Раздел III). При анализ на характера на инвестиционните инициативи прави впечатление, че делът на тези в областта на енергийното стопанство е относително голям - около 44% (12 бр.), следван от инфраструктурните предложения – около 26% (7 бр.). По отношение на плановете и програмите се наблюдава същата тенденция. Разгледано е едно уведомление за изработване на Общинска програма за управление на отпадъците, а останалите 5 броя са в областта на енергийното стопанство.

Финализирани са 7 броя процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 5 броя процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. И тук се наблюдава същата тенденция – преобладават инциативите в областта на енергийното стопанство.

По отношение на процедурите по задължителна ОВОС са разгледани следните инвестиционни предложения:

 • „Разработване на кариера за добив на варовици и производство на трошено-каменни фракции в находище „Тетово” – участък „Тетово-2” в землищата на с. Тетово, общ. Русе и с. Беловец, общ. Кубрат“: Проведено е заседание на експертния екологичен съвет към РИОСВ-Русе и е постановено Решение с характер „одобрявам“. 
 • „Изработване на проект на генерален план на пристанище „Порт Булмаркет“, включващ разширение на съществуващо пристанище, ПУП-план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен план на пристанищната акватория“: Възложителят е внесъл задание за определяне на обхвата и съдържанието на ДОВОС, като предстои произнасяне от страна на РИОСВ-Русе.

Паралелно с работата и оценяването по текущите преписки, експертите изготвят становища и  отговори на множество запитвания и заявления.

Tекущ контрол

През месец август 2022 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 24;
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като общо 31 проверки: 16 планови и 15 извънредни;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – общо 24 бр., от които 16 бр. планови проверки (с 12 бр. пробонабирания) и 3 бр. извънредни проверки (с 1 бр. пробонабиране)
 • Проверки по Закона за защитените територии – 31 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“.
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 1 планова проверка на вековни дървета и 2 извънредни проверки по сигнал за изземване на инертни материали и неуведомяване за регистрация на папагал и 11 извънредни проверки за 14 броя екземпляри по сигнали за бедстващи защитени видове .
 • Проверки по Закона за лечебните растения – 5 планови проверки и 2 извънредни проверки на пунктове за билки.

Засилен последващ контрол

През периода са инициирани 5 проверки по дадени предписания. На физическо лице, което не е внесло в РИОСВ-Русе заявление в срок за регистрация на екземпляр съгласно Закона за биологичното разнообразие е съставен АУАН.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух

През месец август 2022 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра, отчитат 4 дни с превишение на средноденощнaта норма на ФПЧ10 за град Русе и нито едно за град Силистра. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра данните касаят само периода 01.08.- 16.08.2022 г. Останалите данни до края на месец август, ще са налични към средата на м. септември. Нивата и на останалите атмосферни замърсители се запазват трайно ниски.

През месец август 2022 г. експертите от направление „Атмосферен въздух“, са извършили 9 проверки, в т.ч. планови - 5 бр. и 4 извънредни (3 от които са по сигнали за миризми). Броят на проверените обекти е 5. В рамките на осъществения контрол е дадено 1 предписание за отстраняване на констатирани нарушения. 

През месец август в РИОСВ – Русе са постъпили 6 броя Доклади на оператори, за извършени Собствени периодични измервания (СПИ) и 2 броя месечни Доклади на оператори, за извършени Собствени непрекъснати измервания (СНИ). Експерти от направлението са участвали в две държавни приемателни комисии за въвеждане в редовна екпслоатация на строежи на територията на инспекцията.

През отчетния период не са постъпвали дневници на оператори на бензиностанции за завеждане в регистъра, в изпълнение на изикванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

 Шум

През месец август 2022 г. не са извършвани контролни проверки във връзка с емисионен контрол по фактор шум, т.к. с проверките през месец юли планът е изпълнен.

Експертът е бил координатор на една проверка по условия в КР.

Постъпили са шест доклада с резултати от СПИ на шум от: „Хан Аспарух“ АД, „Оргахим“ АД, „Оргахим Резинс“ АД, „Русе Кемикълс“ АД , „Екопродукт“ ЕООД пл. Ветрен, „Екопродукт“ ЕООД  пл. Попина. Не са установени превишения на граничните стойности на нивата на шум, излъчван от инсталациите.

Изготвени са две вътрешни становища по Глава Шеста от ЗООС във връзка с:

 • ИП „Изграждане на предприятие за преработка и производство на продукти от индустриални минерали“ – Каолин АД;
 • Определяне на обхвата и съдържанието на ДОВОС за ИП ,,Изработване на проект на генерален план на пристанище ,,Порт Булмаркет“, включващ разширение на съществуващо пристанище, ПУП-план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен план на пристанищната акватория“.

Води

През месец август 2022 г. са извършени общо 24 бр. проверки, от които 19 бр. контролни проверки на планови обекти и 2 бр. контролни проверки на извънпланови обекти както следва:

- 16 бр. планови, от които 12 бр. с пробонабиране на: „Каолин“ ЕООД-2 бр., ГПСОВ-Бяла, ЕТ „Мъдър - Хасан Али, Фатме Али“, „Интер ЕС 2 000“ ЕООД, „Моника 871“ ЕООД, ГПСОВ-Кубрат, „Фешко ФСК“ ООД, „Модул“ АД, „Маклер комерс“ ЕООД, „Път консулт“ ООД, „Островче“ ЕООД, „Имдо“ ООД, „Водстрой“ АД, „Тракция“ АД, „Булмилк-871“ ЕООД-с. Мортагоново

- 3 бр. планови екипни проверки на „Маклер комерс“ ЕООД, „Интер ЕС 2000ˮ ЕООД, „Моника 987“ ЕООД

- 3 бр. извънредни на планови обекти с 1 бр. пробонабиране - ГПСОВ-Разград, „Ейч енд Ес транспорт България” ЕООД-КП, „АДМ-Разград“ ООД-КП

- 2 бр. извънредни на извънпланови обекти – с. Балкански, община Разград „Агротех росата” ЕООД във връзка със сигнали.

Проверени са условията по компонент „води” на 5 бр. Комплексни разрешителни на следните оператори: „Топлофикация Русе” ЕАД - депо, „АДМ Разград” ЕАД, СД „Марвас – Френкева и сие”, Свинекомплекс Бръшлен, Депо Силистра 

На операторите е дадено 1 бр. предписание. 

През отчетния период не са съставяни АУАН.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през периода са издадени: 1 бр. Наказателно постановление за налагане на ТМС на „Ейч енд Ес транспорт България” ЕАД и 3 бр. Заповеди за намаляване и отмяна на ТМС на „АДМ Разград” ЕАД, ГПСОВ-Разград и „Ейч енд Ес транспорт България” ЕАД.

През месец август са извършени две проверки във връзка с постъпили сигнали в РИОСВ-Русе. По компетентност на „ВиК“ ООД, гр. Русе са препратени сигнали за изтичане на цветни води в река Русенски Лом.

Във връзка със сигнал за замърсяване на река Бели Лом в района на село Балкански, община Разград е извършена съвместна проверка и оглед с представители на БДДР и ОДБХ на жилищен имот, посочен в информацията. В близост до имота е установено наличие на заустваща тръба в река Каловска, приток на река Бели Лом. Тръбата е положена от собственика на имота, поради високи подпочвени води и преливане на септичната яма в двора. Дадено е предписание за предприемане на необходимите действия за преустановяване на нерегламентираното заустване. Съставен е и констативен протокол от ОДБХ.

Получени са сигнали за наличие на миризми в град Разград на 23.08.2022 г. Направени са обходи в централната част на града и в района на ГПСОВ-Разград, ЛПСОВ-„АДМ Разград“ ЕАД и заустването на „АДМ Разград“ ЕАД в река Бели Лом. Не са установени нарушения.

През месец август приоритетите в направлението са били следните:

- въвеждане на всички налични данни за контролен и собствен мониторинг на отпадъчни води на 14 бр. обекта с издадени разрешителни за заустване и КР, за които са определени приоритетно и приоритетно опасни вещества.

- извършени са извънредни проверки по заповед на Директора на РИОСВ-Русе на ИПЗ.

 - попълнена е информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите;

- изготвени са вътрешни становища по глава шеста на ЗООС – 10 бр.;

- кореспонденция с други институции.

Почви

През месец август в направление „Почви” е извършена 1 планова проверка на: „Скални материали” АД - гр. Русе-кариера „Топчии - по реката“ в землището на с. Топчии, община Разград.

Експертът от направлението е участвал в извършването на 5 проверки по фактор отпадъци, както и в 3 проверки по условия на издадени комплексни разрешителни.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 21 броя контролни проверки от които 6 са планови, а 15 са извънредни, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна“, които през месец август са 31.

Единадесет от проверките са по сигнали за 14 броя екземпляри в безпомощно състояние. С нарочни разпореждания на Директора на РИОСВ-Русе седем екземпляра от вида бял щъркел (Ciconia ciconia), един екземпляр от вида горска ушата сова (Asio otus), два екземпляра от вида селска лястовица (Hirundo rustica), един екземпляр от вида земеродно рибарче (Alcedo atthis) и един екземпляр от вида обикновен мишелов (Buteo buteo) са изпратени за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора. Един екземпляр от вида малък воден бик (Ixobrychus minutus) е изпратен за рехабилитация във ветеринарна клиника „Добро хрумване“, гр. София, партньор на Фондация „Дивите животни“. Един екземпляр от вида бял щъркел (Ciconia ciconia) е предаден на Регионален исторически музей – гр. Русе за препариране.

Въз основа на това са изготвени 8 броя писма до Дирекция „НСЗП“, както и 9 броя разпореждания за настаняване на гореописаните екземпляри. Също така са изготвени 9 броя писма до ЦРРРВ – Стара Загора/ „ДИВИТЕ ЖИВОТНИ“ и 9 броя протоколи за настаняване на цитираните екземпляри.

Във връзка с постъпил сигнал, касаещ изземване на инертни материали от скали в землището на с. Острица, общ. Две могили е извършена 1 извънредна проверка. Според сигналоподателя собственикът на урегулиран поземлен имот на ул. „Космонавти“ в селото, е извършил изземване и извоз на над 30 камиона с инертни материали, добити от скали, разположени в близост до рибарниците. При извършен оглед на място се установи, че в скалист терен, разположен на билото на склон източно от рибарниците, се наблюдава гнездо от извършени наскоро изкопни дейности с диаметър от порядъка на 20 м. Северозападно от същото, на разстояние приблизително 25-30 м., е оформено място за обръщане на товарни автомобили. Целият терен представлява стара кариера за добив на скални материали, която вече е покрита с тревиста, а на места – и с храстовидна растителност. Засечени са GPS координати на изкопното гнездо и терена е заснет с дрон. По време на проверката не са констатирани лица и машини, извършващи дейности по изземване. Не е открито лицето, посочено като извършител на деянието, но в двора на един от урегулираните поземлени имоти на ул. „Космонавти“ е установено заравняване с материали, наподобяващи тези от посоченото за добив място. Осъществената дейност представлява „инвестиционно предложение“ по смисъла на т. 17, буква „б“ от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда, във връзка с което, възложителят е следвало да подаде уведомление за инвестиционно предложение, но такова не е депозирано в РИОСВ-Русе. С цел установяване самоличността на извършителите е изготвено писмо за съдействие от органите на МВР. За момента няма отговор на същото.

Извършени са пет планови проверки на пунктове за изкупуване на билки, находящ се в с. Брестовене, общ. Завет, с. Дряновец, общ. Разград, с. Китанчево и гр. Исперих, общ. Исперих, с. Сяново, общ. Тутракан. За два от пунктовете се установи, че са нефункциониращи. На място собствениците попълниха заявления за закриване на пунктовете. Останалите три пункта са активно действащи. Изкупуват предимно култивирана маточина. За два от пунктовете са дадени предписания да се представят книгите за изкупените, налични и реализирани количества билки, като последващо са извършени 2 извънредни проверки по изпълнение на дадените предписания. Нарушения не са констатирани.

Извършена е 1 планова проверка на 2 броя вековни зимни дъбове с ДР №№ 1063 и 1065, находящи се в землището на гр. Исперих, общ. Исперих. При проверката на място се установи, че двете дървета са в добро биологично състояние. Нарушения не са констатирани.

Във връзка с внесено в РИОСВ-Русе заявление за регистрация на екземпляр от вида Голям александър (Psittacula eupatria), маркиран със затворен пръстен № BG10C2021TST0002 и издадена регистрационна карта с № 2021-Вн 109/29.04.2021 г. е констатирано нарушение на ЗБР. Видът е включен в Приложение В на Регламент 338/97 и съгласно чл. 90 от ЗБР подлежи на задължителна регистрация в 15-дневен срок от придобиването му. За констатираното нарушение е изпратена покана за съставяне на акт за установявяне на административно нарушение (АУАН) на собственика. Същият не се е явил на указаната дата и се състави АУАН в негово отсъствие. Изпратено е писмо до Община Силистра за съдействие за предявяване на АУАН на нарушителя. Все още не е върнат отговор от Община Силистра.

През месеца са издадени 10 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Издадена е 1 брой регистрационна карта на основание чл. 22, ал. 1, във връзка с чл. 22а от Закона за защита на животните.

През отчетния период не са регистрирани книги за билки, нито са организирани нови билкозаготвителни пунктове.

Защитени територии

Възникнали проблеми при извършването на контролната дейност за месеца

За експертите от направление „Биоразнообразие, защитени територии и зони“ има постоянен и нерешим проблем с транспортирането и престоя преди транспортирането на защитени екземпляри в безпомощно състояние. ЦРРРВ функционира в гр. Стара Загора и единственият автобус, който може да се използва за целта е от 9:30 ч., като следващ такъв няма до края на деня. Транспортирането на екземплярите трае около 6 часа, което е предпоставка за увеличаване на смъртността на транспортираните екземпляри от РИОСВ-Русе. Отделно от това при постъпване на бедстващ екземпляр РИОСВ-Русе не разполага с необходимите помещения и съоръжения за съхранение на диви животни. Експертите са принудени да затварят болни и ранени диви животни в тесни кашони, които се поставят в кабинетите на служителите. Това е предпоставка за висока смъртност при защитените екземпляри и опасност от разпространение на заразни болести/опаразитяване с външни паразити сред експертите. Решение на изброените проблеми е изграждането на спасителен център на територията на областите Русе, Разград, Силистра. 

 Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 31 проверки: 16 планови и 15 извънредни, от които 6 бр. - по сигнали и жалби, 3 бр. - по изпълнение на предписания, 2 бр. – съвместно с НАП и МВР и 3 бр. проверки по друго извън посочените. Извършени са  и 4 съвместни проверки с участие на експерти от отдел УООП.

Акценти през месеца са извършени две извънредни проверки на община Тутракан, едната е по жалба, а другата във връзка с излъчен репортаж по БНР за замърсяване с отпадъци. По отношение на жалбата е установено, че се касае за междусъседски отношения. При втората проверка не са констатирани замърсявания с отпадъци. Съставен е Констативен протокол и е дадено едно предписание с постоянен срок, относно недопускане на нерегламентирани замърсявания на територията на общината.

С Решение № 01/2022 г. от 19.08.2022 г. на директора на РИОСВ-Русе е закрито „Общинско депо за неопасни отпадъци“, разположено в гр. Бяла, община Бяла, местност „Трапито“.

Друг акцент е извършването на контрол на дейността на леярна, на която е отнето разрешението за дейност с отпадъци. На площадката на дружеството се съхраняват над 900 т. пясък от леярски сърца, използавени при формуването на детайли. Предстои същите да бъдат предадени на площадка за рециклиране на строителни отпадъци. Информацията е на база представен в РИОСВ – Русе писмен договор. При втората проверка е установено, че е започнало предаването на въпросния отпадък. Съгласно договора, отпадъците следва да бъдат предадени до  30.09.2022 г.     На площадка за съхранение на ИУМПС, стопанисвана от „Карко логисткс“ ЕООД в гр. Русе, е извършена съвместна проверка с представители на НАП, ГД „Фискална политика“, отдел „Оперативен контрол“. През предходен период е извършена проверка със съдействието на МВР, при която не са били представени необходимите документи, т.к. според юридическото лице същите не са от компетентносттта на РИОСВ.

Поради недопускане в имота от страна на дружеството, предстои РИОСВ-Русе да предаде случая на прокуратурата.

През месеца е извършена още една съвместна проверка с представители на НАП- Разград. Проверена е площадка за третиране на ИУМПС в с. Ясеновец, община Разград във връзка с дадено предписание. Констатирано е частично изпълнение. Контролът ще продължи.

Експерти от направлението са участвали в общо 4 проверки по условия в издадени комплексни разрешителни.

През месец август не са установени замърсявания на речни дерета и корита.

През отчетния период 2022 г. са извършени проверки за чистотата на населените места на общините Русе, Разград, Тутракан и Исперих. Дадено е 1 предписание .

Не са констатирани замърсявания или други нарушения на ЗУО.

В НИСО са въведени  30 работни листи за класификация на отпадъците.

През периода са изготвени и изпратени:

-в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците – ЗУО;

-ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;              

-информация за резултатите от извършен контрол на фирмите, относно спазване разпоредбите на Регламент 1013/2006 г.

През отчетния период са получени 9 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците. Сигналите се отнасят за запалено сметище, изхвърляне на отпадъци на неразрешени места или друг вид нерегламентирани дейности с отпадъци. По четири от сигналите е извършена проверка на място. Останалите са препратени по компетентност.

Химикали

През отчетния период, в изпълнение на годишния план за контролната дейност на РИОСВ – Русе, експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ са извършили:

 • 1 самостоятелна проверка на „Сафари-М“ ЕООД и
 • 1 съвместна проверка на ЕТ „Павлин Павлов-Магнус“.

На единия оператор са дадени 2 предписания. Не са съставени актове за установяване на административни нарушения и ПАМ.

Дружествата са проверени относно спазването на изискванията на Регламент № (ЕО) 1907/2006 г. (REACH), Регламент № (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, ети-кетирането и опаковането на вещества и смеси, Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

През месеца е извършена една извънредна проверка във връзка с постъпил сигнал с вх. № С-397/11.08.2022 г. на „Цех за производство на пластмасови изделия-закачалка“ с оператор „Касева чешма“ ООД.

През отчетния период са изготвени четири вътрешни експертни становища:

 • По процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП „Изграждане на предприятие за преработка и производство на продукти от индустриални ми-нерали“, с възложител „Каолин“ ЕАД;
 • По процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП „Склад за то-рове и препарати за растителна защита, семена, градински принадлежности и селскостопански машини“ – гр. Лозница , с възложител „ВиХ Глобал Агро“ ООД;
 • По процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП „Производст-во на PVC топки и др. изделия за спорт и развлечения“ – гр. Бяла, с възложител „Джон България“ ЕООД;
 • Задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС за инвестиционно предло-жение „Изработване на проект на Ген. план на пристанище „Порт Булмаркет“, включващ разширение на съществуващо пристанище, ПУП-план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен план на пристанищната акватория“ – гр. Русе, с възложител „Порт Булмаркет“ ЕАД.

 ОВОС и ЕО

През отчетния период е депозиран един доклад по наблюдение и контрол във връзка с изпълнението на мерки и условия в Становище по ЕО на общ устройствен план. Докладът е приет без забележки.

Извършени са 8 броя от проверките, заложени в Плана за контролна дейност на инспекцията за текущата година. Съставени са 8 констативни протокола, като не са установени нарушения и не са давани предписания. За 4 от проверените инвестиционни предложения е установено, че не е започнала реализация, но все още не са загубили правно действие, тъй като не е изтекъл нормативно определения срок от 5 години.

Екпертите са взели участие в държавни приемателни комисии за приемане на обекти: пътна връзка и рехабилитация на улици.

Комплексни разрешителни

През месец май са извършени 6 планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни:

 • „Топлофикация-Русе“ ЕАД-сгуроотвал;
 • СД „Марвас-90-Френкеви с-ие“, с. Киченица, община Разград;
 • „Регионално депо гр. Разград“;
 • „АДМ Разград“ ЕАД;
 • „ Свинекомплекс Бръшлян“ АД, с. Бръшлян, община Сливо поле;
 • „Регионално депо гр. Силистра“; както и една извънредна проверка на „Лубрика“ ООД, гр. Русе.

На операторите не са давани предписания и не са съставяни актове за установяване на административни нарушения и принудително административни мерки.

Постъпили и разгледани са две актуализации на КР на операторите „Грийнбърн“ ЕООД - гр. Ловеч, площадка гр. Разград – „Депо за опасни отпадъци“ и „Лубрика“ ООД, гр. Русе.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец август 2022 г. са извършени планови комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда на четири обекта: „Интер ес-2000” ЕООД с. Ситово (води и отпадъци), „Моника 871” ООД, с. Чернолик, Община Дулово, (води и отпадъци), ЕТ „Павлин Павлов-Магнус”, с. Калугерене, Община Главиница, (химикали и въздух) и „Маклер комерс” ЕООД, с. Брестовене, Община  Завет (води и отпадъци).

При проверките не са дадени предписания. Не са съставяни АУАН за констатирани при проверките нарушения.

СЕВЕЗО

През месец август са извършени две планови проверки, комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е извършила планов контрол на две предприятия, класифициране с висок и с нисък рисков потенциал  „Складово стопанство за дизелово гориво и втечнен газ пропан-бутан“ – гр. Русе, с оператор „Петър Караминчев“ АД и „Предприятие за производство на хранителни продукти“, с оператор „АДМ Разград“ ЕАД, гр. Разград. На единия оператор са дадени три предписания, като не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност.

През отчетния период за становище към ИАОС, в съответствие с чл. 114, ал. 2 от ЗООС са получени документи по чл. 112, ал. 3, т. 1-3 на предприятие с висок рисков потенциал „Складова база за съхранение на минерални торове“, с. Долна Студена, Община Ценово,  с оператор „Болеалис Л.А.Т. България“ ЕООД, гр. София. 

През отчетния период няма констатирани случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ.

АУАН, НП и ПАМ

1. Петър Иванов Атанасов, АУАН № 0002704/19.08.2022 г. – не е внесъл в РИОСВ-Русе заявление в срок за регистрация на екземпляр съгласно Закона за биологичното разнообразие.

През отчетния период не са издавани наказателни постановления, не са сключвани споразумения по чл. 58г, ал. 1 от ЗАНН, не са налагани принудителни административни мерки. Основната причина е напускането на юрисконсулта.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

През месец август 2022 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пункта за мониторинг в гр. Русе отчитат 6 последователни дни с превишения на средно денощнaта норма на ФПЧ10. Превишенията се дължат на трансграничен пренос на прахови частици от пустинята Сахара в периода 25-30.08.2022 г.

В град Силистра не са регистрирани превишения, но поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра.

Нивата и на останалите атмосферни замърсители се запазват трайно ниски.

С Решение № 01/2022 г. от 19.08.2022 г. на директора на РИОСВ-Русе е закрито „Общинско депо за неопасни отпадъци“, разположено в гр. Бяла, община Бяла, местност „Трапито“.

В началото на месец август, във връзка със сигнал за замърсяване на река Бели Лом в района на село Балкански, община Разград е извършена съвместна проверка и оглед с представители на БДДР и ОДБХ на жилищен имот, посочен в информацията. В близост до имота е установено наличие на заустваща тръба в река Каловска, приток на река Бели Лом. Тръбата е положена от собственика на имота, поради високи подпочвени води и преливане на септичната яма в двора. Дадено е предписание за предприемане на необходимите действия за преустановяване на нерегламентираното заустване. Съставен е и констативен протокол от ОДБХ. 

Бизнеса

През месец август 2022 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 191 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 1 указателно писмо за последваща процедура по ОС;
 • 31 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 33 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 27 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 6 указателно писмо за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 90 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, в т.ч.:
 • 31 писма до възложител за представяне на допълнителна информация;
 • 17 писма за консултация с РЗИ;
 • 17 писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС;
 • 14 писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 6 писмо до БДДР;
 • 5 писма до: ИАОС-1 бр, община за становище-2 бр. и до ИБЕИ-БАН-за становище-2 бр.;
 • 7 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 1 мотивирано решение по ОВОС с разпоредителна част „съгласувам”;
 • 5 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 1 решение за прекратяване на процедури по глава шеста от ЗООС;
 • 39 писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”;
 • 1 брой Решение по преценяване на необходимостта от провеждане на ОС за ППП/ИП с разпоредителна част „съгласува“.

През отчетния период по процедури по Глава Пета на ЗУО са издадени едно решение и четири броя регистрационни документа.

Издадените в периода 01.087.2022 -31.08.2022 г. документи по чл. 35 от ЗУО са въведени в Националната информационна система „отпадъци.”

В НИСО са утвърдени 30 работни листи.

През периода е взето участие в заседания на общо 4 ДПК за приемане на строежи.

Обществеността

            През месец август 2022 г., на основание чл. 64 от Закона за управление на отпадъците на Община Русе е възстановена сумата от 686 933.14 лв. съответно:

 • с Решение № 81-64/10.08.2022 г. - 29 520.00 лв. за изготвяне на Общинска програма за управление на отпадъците 2021-2028 г.;
 • с Решение № 82-64/11.08.2022 г. - 432 920,74 лв. за „Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци от територията на общините Русе, Ветово, Сливо поле и Тутракан за периода 01.04.-30.06.2022 г.“;
 • с Решение № 83-64/18.08.2022 г. - 26 760.00 лв. за финансиране на услуга „Извършване на предварително (прединвестиционни) проучвания, с цел определяне потребностите на община Русе за постигане на нормативно определените цели по отношение управлението на отпадъците, в т.ч. преминаване към кръгова икономика, ресурсна ефективност и намаляване количествата на депонираните отпадъци“;
 • с Решение № 84-64/26.08.2022 г. - 197 732.40 лв. за закупуване на специализиран товарен автомобил с надстройка двураменен контейнеровоз за лифтдъмпер системи.

Екип по проекта на РИОСВ-Русе „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна“ реализира работно посещение в град Доротея, окръг Вестерботен, в Швеция през периода 22-26 август. Целта на работната визита беше посещение на завода-производител на  многофункционалната амфибия Truxor T40, доставена по проекта и запознаване с всичките й функционалности. Експертите са имали възможността да добият практически умения на терен, в сладководен водоем.

На територията на резервата се предвижда всеки момент да започне изпълнението на дейностите по косене на тръстика и драгиране на наноси от дъното на езерото със специализираната машина. Те са включени в Плана за управление на поддържан резерват „Сребърна“.

През август е проведен открит урок с възпитаници на Занималня „Бърборино“ на тема: „Как да помогнем на животно в беда?“.

В сградата на РИОСВ-Русе е проведена работна среща с представители на ОД на МВР-Русе относно координиране на действията за извършване на съвместни проверки.


Отчет  за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец юли 2022 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец юли 2022 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 125 проверки, в т.ч. планови 89  бр., извънредни 36 бр. Броят на проверените обекти е 122, като 91 са планови и 31 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 59 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 5 акта.  

От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 12 бр. наказателни постановления, с които на физически и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 24 200 (двадесет и четири хиляди и двеста) лв. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил четири споразумения по съставени АУАН. Наложени са наказания „глоби“ и „имуществени санкции“ на обща сума 8 120 лв., като в 14-дневния срок са прeведени 7 210 лв.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе е извършено пробонабиране на отпадъчни води, както следва:

 - на 26.05.2022 г. от изход ПСОВ на „Биовет“ АД, клон Разград е взета проба отпадъчни води, преди заустване на  пречистените отпадъчни води във водоприемник р. Бели Лом. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 21.06.2022 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на инспекцията е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на текуща месечна санкция, във връзка с установено намаляване замърсяването на водния обект.  Изготвена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на ТМС в размер от 1683 лв.  на 578 лв.

- на 26.05.2022 г. от изход ПСОВ на „АДМ Разград“ ЕАД, гр. Разград е взета проба отпадъчни води, преди заустване на  пречистените отпадъчни води във водоприемник р. Бели Лом. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 21.06.2022 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69а от ЗООС. В деловодството на инспекцията е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на текуща месечна санкция, във връзка с установено замърсяване на водния обект.  Изготвено е Наказателно постановление на Директора на РИОСВ-Русе за нанагане на ТМС в размер от 2115 лв.

- на 02.06.2022 г. от Пункт №1 – последна резизионна шахта на „Жити“ АД, гр. Русе е взета проба отпадъчни води, преди заустване на  пречистените отпадъчни води във водоприемник р. Русенски Лом. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 08.07.2022 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ-Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текуща месечна санкция, във връзка с установено преустановяване на замърсяването на водния обект.  Изготвена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер от 40 лв.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе е извършен емисионен контрол на отпадъчни газове, както следва:

- на 09.06.2022 г. на изпускащо устройство към парен котел ПК 1,6 на „Органик ленд корпорейшън“ ЕООД, с. Калипетрово, Община Силистра, и пробонабиране с посдедващ анализ по показател „прах“. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 07.07.2022 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69а от ЗООС. В деловодството на инспекцията е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текуща месечна санкция, и налагане на нова ТМС, във връзка с установено увеличаване на замърсяването на атмосферния въздух.  Изготвени са: Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер от 43 лв. и Наказателно постановление на Директора на РИОСВ-Русе за налагане на нова ТМС в размер на 94 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 5 800 лв., по сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН са 7210 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 7 054,05 лв.

От получените суми през месец юни 2022 г., на общините през месец юли са преведени 2 466,34 лв. Най–голяма сума е получила Община Разград – 1 386,40 лв.

От НАП през месец юли са преведени 1510,76 лв. по наказателни постановления.

През периода 01.07.2022г. - 31.07.2022г. в РИОСВ-Русе са постъпили три жалби, относно:

- шум и замърсяване от зърносушилня в стопански двор в село Тръстеник, собственост на ПК „Зора“ и „Терра Глоуб“. Предстоят измервания на нивата на шум от Регионална лаборатория Русе към ИАОС. След получаване на резултатите ще бъдат предприети необходимите действия.

- замърсяване на въздуха на гр. Русе. Изготвен е обстоен отговор на жалбоподателката с всички налични данни от измервания и е посочен източника на неприятните миризми – запалена баржа на румънския бряг на река Дунав.

- изхвърлянето на тонове отпадъци в чужд имот. Предстои проверка.

През периода 01.07.2022 г. до 31.07.2022 г. са постъпили общо 250 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща, чрез контактната форма в Интернет, чрез системата за документооборот и на централата на РИОСВ-Русе.

От тях 12 са препратени по компетентност; 187 са основателни, 48 са неоснователни и по 3 сигнала предстои извършване на проверки.

Разпределението на сигналите по общини е както следва: Община Русе-234; Община Разград-4; Община Сливо поле-4; Община Две Могили-2; Община Кубрат-1; Община Главиница-1; Община Ценово-1; Община Дулово-1; Община Борово-1; Община Тутракан-1.

През месец юли преобладаващи са сигналите за усещане на неприятни миризми, 6 сигнала са за нерегламентирани дейности с отпадъци, 10 сигнала по Закона за водите и 17 сигнала са по Закона за биологичното разнообразие.

Общо сигналите са били в следните направления:

- неприятни миризми и замърсяване на въздуха;

- нерегламентирано изхвърляне и изгаряне на отпадъци;

- запрашаване на въздуха в резултат на строителни дейности в гр. Русе;

- замърсяване на водите на река Дунав и р. Бели Лом;

- намерени в безпомощно състояние птици.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец юли е извършване на проверки по изпълнението на годишния план, по постъпили сигнали и жалби, като основните бяха: за наличие на неприятни миризми в гр. Русе, дължащо се на тлеене на две баржи с въглища, разположени в румънския участък на река Дунав, замърсяване на водите на река Дунав от колектора на „Топлофикация Русе“ АД и на водите на р. Бели Лом, продължи контрола във връзка със сигнал за тежка неприятна миризма в резултат на депонирани опасни отпадъци в района на м. „Хиподрума“ в гр. Русе.

Превантивен контрол

През отчетния период експертите от Дирекция „Превантивна дейност“ продължиха своята работа, която е основополагаща в политиката за опазване на околната среда на територията на РИОСВ-Русе, както по текущи процедури, стартирали през предходен отчетен период, така и по нови инициирани инвестиционни предложения/планове/програми. Изправени са и пред много предизвикателства и казуси в областта на превантивния контрол.

За 19 от разгледаните инвестиционни предложения, планове и програми, е указана необходимост от провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС. За разглеждания период няма такива, които да са отнесени към самостоятелни процедури по оценка за съвместимост (ОС) по реда на Закона за биологичното разнообразие.

Приключилите процедури по реда на Глава Шеста на ЗООС с издаване на съответните индивидуални административни актове са 17, от които: 7 бр. са разгледаните и финализирани решения с характер „да не се извършва ОВОС“, 1 бр. с характер „да се извърши ОВОС“ и 9 бр. мотивирани решения „да не се извършва ЕО“. Паралелно с работата и оценяването по текущите преписки, експертите изготвят становища и  отговори на множество запитвания и заявления.

Tекущ контрол

През месец юни 2022 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 17;
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени общо общо 57 проверки: 47 планови и 10 извънредни;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – общо 21 бр., от които 14 бр. планови проверки и 7 бр. извънредни проверки;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на шум - 2 бр. планови;
 • Проверки по Закона за защитените територии – 31 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“;
 • Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 10 извънредни проверки за 12 броя екземпляри;
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 1 извънредна проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от ЗБР;
 • Проверки по Закона за лечебните растения – 1 планова проверка на пункт и 1 извънредна по сигнал за нерегламентирано изкупуване на билки.

Засилен последващ контрол

През периода са инициирани 2 проверки по дадени предписания. При едната проверка за неосигурен достъп до площадка с ИУМПС е съставен АУАН.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух

През месец юли 2022 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра, не отчитат превишение на средноденощнaта норма на ФПЧ10 за град Русе и за град Силистра. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра превишенията касаят само периода 01.07.- 16.07.2022 г. Останалите данни до края на месец юли, ще са налични към средата на м. август. Нивата и на останалите атмосферни замърсители се запазват трайно ниски.

През месец юли са получени множество сигнали от жители на град Русе за наличие на неприятни миризми. Причина за неприятните миризми, е тлеещ товар-въглища, натоварени на плавателно средство по река Дунав, намиращо се в участъка на Република Румъния. Към 27 юли въглищата са претоварени и изгасени в гр. Русе. При проверка на данните от пунктовете за мониторинг на КАВ, в града не са отчитани превишения на нормите на следените атмосферни замърсители.

През месец юли 2022 г. експертите от РИОСВ-Русе, направление „Атмосферен въздух“, са извършили 18 проверки, в т.ч. планови - 15 бр. Броят на проверените обекти е 14. В рамките на осъществения контрол са дадени 8 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

През месец юли в РИОСВ-Русе са постъпили 8 броя Доклади на оператори, за извършени СПИ и 2 броя месечни Доклади на оператори, за извършени СНИ. Експерти от направлението са участвали в две държавни приемателни комисии за въвеждане в редовна екпслоатация на строежи на територията на инспекцията.

През месеца са изготвени: една заповед за отмяна и една заповед за налагане на санкция за замърсяване на атмосферния въздух с вредни емисии  от организирани източници. Те са изготвени на база извършена оценка на резултати от емисионен контрол, осъществен, съгласно утвърден график на РИОСВ-Русе за 2022 г.

През отчетния период са заверени 4 броя дневници на оператори на бензиностанции в регистъра, в изпълнение на изикванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

Шум

През месец юли 2022 г. са извършени две планови контролни проверки във връзка с емисионен контрол по фактор шум, на: : „ВСТ Кинематикс България“ ЕООД-гр. Русе и „Рока Со“ ООД-гр. Разград.

Експертът е бил координатор на две проверки по условия в КР.

Постъпили  са пет Доклада с резултати от СПИ на шум от: „Труд“ АД, гр. Русе „Авис“ ЕООД-площадка гр. Завет, „Авис“ ЕООД-площадка с. Брестовене, „Агротайм“ ООД – по предписания от комплексната проверка, Регионално депо за отпадъци - гр. Силистра. Не са установени превишения на граничните стойности на нивата на шум, излъчван от инсталациите.

Експертът от направлението е взел участие в заседание на едно ДПК.

Изготвена и предоставена е информация за шумова карта на агломерация Русе за периода 2017-2021 г.

Води

 През месец юли 2022 г. са извършени общо 21 бр., от които 14 бр. контролни проверки на планови обекти  и 7 бр. контролни проверки на извънпланови обекти както следва:

- 7 бр. планови, от които 6 бр. с пробонабиране на: Колектор Трети март, „Винпром Русе“ АД, ГПСОВ-Разград, „Ейч енд ес транспорт Бг“ ЕООД, „Топлофикация Русе“ АД, „АДМ Разград“ ЕАД, „Бетон 05“ ООД

- 4 бр. планови екипни проверки на „Винпром Русе трейд 1956“ ЕООД, „Надежда Мˮ ЕООД, „Бороимпекс“ АД, „Силома“ АД

- 3 бр. извънредни на планови обекти – „Жити” АД-КП, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „Бетон 05“ ООД

 - 6 бр. извънредни на извънпланови обекти - „АБ груп” ООД, „Доминекс Про“ ЕООД, „Устрем“ ООД, „Метавак“ ЕООД, гр. Разград/р. Бели Лом и с. Ряхово/гр. Мартен.

В проверка по сигнал на ДАНС за замърсяване водата на р. Дунав в района на гр. Силистра и за замърсени терени с отпадъци, експерт от направлението е участвал заедно с експерт от направление отпадъци и представители на други институции. Тази проверка е отчетена към фактор отпадъци.

Проверени са условията по компонент „води” на 4 бр. Комплексни разрешителни.

На операторите са дадени общо 11 бр. предписания. 

През отчетния период не са съставяни АУАН.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през периода са издадени: 1 бр. Наказателно постановление за налагане на ТМС на „АДМ Разградˮ ЕАД и 2 бр. Заповеди за намаляване и отмяна на ТМС на „Биовет” АД и „Жити” АД.

През месец юли са извършени четири проверки във връзка с постъпили сигнали в РИОСВ-Русе:

Във връзка с постъпили сигнали в РИОСВ-Русе и БДДР, и информация от Държавна агенция „Национална сигурност“ в МОСВ за нерегламентирани сметища на територията на област Силистра и за замърсяване водата на р. Дунав, свързано с реализирането на „Воден цикъл“- Силистра 2015 г., е извършена проверка съвместно с представители на община Силистра, област Силистра и „ВиК“ ООД, гр. Силистра на означените в сигналите места.

По поречието на реката са посочени три източника на замърсяване (промяна в цвета и консистенцията на водата и натрупан кафеникав слой по брега и повърхността). Направен е обход на дъждовни колектори №№ 1,2 и 5, които се намират в участъците от р. Дунав, описани в подадените сигнали. За заустване на дъждовни води чрез дъждовните колектори, община Силистра има издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13140303/10.09.2018 г. със срок на действие до 10.09.2028 г. При направения оглед не е установено наличие на замърсяване водите на р. Дунав. От представителите на компетентните институции с участието, на които е извършена проверката, е получена следната информация:

 - Дъждовен колектор № 1 има поток дъждовни отпадъчни води. Преустановено е използването му за  битово-фекални отпадъчни води (БФОВ).

 - Причина за изтичане на кафявооцветени води и увеличен дебит от Дъждовен колектор № 2 и Дъждовен колектор № 5, е преливането на БФОВ през преливните стени на дъждопреливниците в посока дъждовни колектори и заустване в река Дунав. Извършени са профилактика и почистване от ВиК оператора на дъждопреливника на Дъждовен колектор № 5 и прилежащата към него канализация, с което е спрян потока от БФОВ. Дъждовен колектор № 2 е бил затлачен с инертни материали при извършване на ремонтни дейности. По време на проверката се довършваше необходимото почистване.

„ВиК“ ООД, гр. Силистра като оператор на градската канализационна система изпълнява поставените условия в разрешителното за заустване на отпадъчни води. За дъждовните колектори се провежда собствен мониторинг по показатели неразтворени вещества и нефтопродукти с честота на пробовземане един път годишно. За 2022 г., представения в РИОСВ-Русе анализ на дъждовните отпадъчни води е без превишения на заложените норми.

 • Във връзка с постъпили сигнали за замърсяване на водите на река Бели Лом, в участъка от ГПСОВ-Разград до с. Дряновец и разпространение на неприятни миризми, в периода от 22.07.2022 г. до 25.07.2022 г. са проверени следните участъци:

1. Пасарелка в землището на с. Дряновец-Установени са мътни води в реката със сивкав оттенък. Усетена е специфична миризма.

2. Пасарелка в землището на с. Осенец – водите са сиви със специфична миризма.

3. Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) - Разград – Не са установени несъответствия при експлоатация на същата. При оглед в района на точката на заустване (ТЗ №1) не са установени замърсявания, отлагания по брега и неприятни миризми.

4. Последна ревизионна шахта (РШ) на ПСОВ на „Биовет” АД – отпадъчните води на изход са бледо жълти, без мирис.

5. Затруднен е достъпът до заустващите съоръжения на „Биовет” АД и „АДМ Разград“ ЕАД – гр. Разград, поради наличие на висока растителност в района. Предвид това не е осъществен оглед на реката в участъците на заустване. С писмо с изх. № И-2955/22.07.2022 г., на „АДМ Разград“ ЕАД – гр. Разград е дадено задължително предписание за осигуряване на необходимия достъп, със срок: 25.07.2022 г.;

6. Точка на заустване (ТЗ) в река Бели Лом на „Биовет” АД , намираща се в близост до завода „Охлаждащи води от ОП 1 и дъждовни води от площадката“ – не са установени замърсявания и миризми.

7. Мост на входа на гр. Разград, по посока течението на реката – водите, идващи от язовир Бели Лом  са със характерния кафеникав цвят. Не се усещат миризми.

8. Пасарелка в района на община Разград - не са установени замърсявания и миризми.

 При продължението на  проверката на 25.07.2022 г. са предприети следните действия:

- Направено е фото и видео заснемане с дрон  на река Бели Лом и прилежащи терени в района на гр. Разград, с. Гецово и с. Осенец.

- Извършено е пробонабиране на отпадъчни води от изход ЛПСОВ на „АДМ Разград“ ЕАД – гр. Разград, преди заустването им в река Бели Лом. За извършеното пробонабиране е съставен КП № ГК-44/25.07.2022 г. езултатите се очакват.

- Във връзка с даденото предписание на „АДМ Разград“ ЕАД, е осигурен достъп до заустващите съоръжения на двете дружества - „Биовет“ АД и „АДМ Разград“ ЕАД. При огледа на местата им на заустване, са констатирани видимо бистри води, без цвят и мирис. Не се наблюдават отлагания по бреговата ивица в обходения участък.

В резултат на извършените проверки и огледи по поречието на реката, е установено:

На главен път, посока Варна – Русе, при пасарелка, след с. Гецово, водите са видимо бистри, без мирис. В посока по течението на реката, при пасарелка в землището на с. Осенец  се наблюдава помътняване на водите и нехарактерен сивкав цвят. 

 • На 26.07.2022 г. е получен в РИОСВ-Русе сигнал за замърсяване водите на река Дунав в участъците на село Ряхово и град Мартен. Обходени са районите на пристанището в с. Ряхово и буните в гр. Мартен. Не са констатирани налични петна във водата и отлагания по брега на реката.

През месец юли приоритетите в направлението са били следните:

- извършване на извънредни проверки по заповед на Директора на РИОСВ-Русе на ИПЗ.

- попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите;

- становища за съгласуване за план за мониторинг в изпълнение на условия от КР – 4 бр.;

- кореспонденция с други институции.

Почви

През месец юли в направление „Почви” са извършени 7 самостоятелни планови проверки на: рекултивирано общинско депо – Цар Калоян, „Скални материали”АД-кариера в с. Ценово, „Каолин” АД, рудник „Ветово VII участък” и „Есенниците“, склад за ИУПРЗ в с. Езерче, община Цар Калоян, „Терекс и КО” АД, две кариери съответно в с. Копривец, община Бяла и с. Могилино, община Две могили.

Експертът от направлението е участвал в извършването на 5 проверки по фактор отпадъци.

По съставен АУАН на „Рамарис“ ЕООД, е издадено едно споразумение по ЗАНН, за заплащане на 3500 лв. в срок до 12.08.2022 г.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 13 броя контролни проверки, от които 1 е планова, а 12 са извънредни, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна“, които през месец юли са 31.

Десет от проверките са по сигнали за 12 броя екземпляри в безпомощно състояние. С разпореждания на Директора на РИОСВ-Русе един екземпляр от вида бял щъркел (Ciconia ciconia), четири екземпляра от вида черен бързолет (Apus apus), един екземпляр от вида черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) и един екземпляр от вида домашна кукумявка (Athene noctua) са изпратени за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора. Един екземпляр от неуточнен вид сухоземна костенурка е изпратен в Център за рехабилитация и размножаване на сухоземни костенурки – с. Баня. Един екземпляр от вида шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) е изпратен за рехабилитация във ветеринарна клиника „Добро хрумване”, гр. София, партньор на Фондация „Дивите животни”. Два екземпляра от вида черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) и един екземпляр от вида домашна кукумявка (Athene noctua) са предадени на Регионален исторически музей – гр. Русе за препариране.

Въз основа на това са изготвени 10 броя писма до Дирекция „НСЗП“, както и 7 броя разпореждания за настаняване на гореописаните екземпляри. Също така са изготвени 7 броя писма до ЦРРРВ – Стара Загора (ЦРРСК – с. Баня/Дивите животни и 7 броя протоколи за настаняване на цитираните екземпляри.

Извършена е една планова проверка на пункт за изкупуване на билки, находящ се в с. Зафирово, община Главиница. Пунктът е извършвал дейност през текущия сезон, като са представени необходимите позволителни за събиране на лечебни растения. Същите съответстват на наличните количества и описаните в книгата за билки. Нарушения не са констатирани. Извършена е една извънредна проверка по сигнал за незаконно изкупуване на билки в частен дом, находящ се в с. Средище, община Кайнарджа. Към момента на проверката не са установени съхраняващи се количества билки в частния имот. Нарушения не са констатирани.

Извършена е една извънредна проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.).

През месеца са издадени 2 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Издадени са 2 броя регистрационни карти на основание чл. 22, ал. 1, във връзка с чл. 22а от Закона за защита на животните.

През отчетния период не са регистрирани книги за билки, нито са организирани нови билкозаготвителни пунктове.

 Защитени територии

През отчетния период са извършени ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна“, които през месец юли са 31. Проверна е и ЗМ „Гарвански блата”, землища с. Гарван и с. Попина, община Ситово. Не са дадени предписания.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 57 проверки: 47 планови и 10 извънредни, от които 4 бр. – по сигнали, 1 бр. - по изпълнение на предписания, 1 бр. - по искане на ДАНС, 3 са в резултат на самосезиране, една по преустановяване образуването на отпадъци. Съставени са четири АУАН: за неизпълнено предписание; за нарушение на чл. 19 от ЗУО на кмет на  населено място; за неизпълнено условие в разрешение за дейности с отпадъци и един за извършване на дейност с ИУМПС, без разрешение по ЗУО. Изадени са: едно Наказателно постановление на юридическо лице на стойност 7 000 лв., едно писмено предупреждение и едно споразумение.

В РИОСВ – Русе са постъпили протоколи от изпитване на почвени проби, взети от терен, в който през месец юни бе установено загробване на отпадъци с  неустановен произход и състав в имот с идентификатор № 63427.179.27 по КК на гр. Русе – местност „Под Ормана“. Пробите не показват наличие на пестициди. Не е приключила процедурата по досъдебното производство.

Акцент при проверките е констатиране на нерегламентирано съхранение на отпадъци, на площадка в гр. Русе, Източна промишлена зона. Поискана е информация за предостявяне на документи за произход. Установено е, че на открито се съхраненяват отпадъци от пластмасови опаковки, както и съхранение на опасни химични вещества в пластмасови еднокубикови контейнери.          Друг акцент е извършването на контрол на дейността на леярна, на която е отнето разрешението за дейност с отпадъци. На площадката на дружеството се съхраняват над 900 т. пясък от леярски сърца, използавени при формуването на детайли. Предстои същите да бъдат предадени на площадка за рециклиране на строителни отпадъци. Информацията е на база представен в РИОСВ – Русе писмен договор. Съгласно договора отпадъците ще бъдат предадени до  30.09.2022 г.

На площадка за съхранение на ИУМПС, стопанисвана от „Карко логисткс“ ЕООД в гр. Русе, по постъпили 4 броя сигнали в рамките на два дни, е извършена съвместна проверка с представители на НАП, ГД „Фискална политика“, отдел „Оперативен контрол“. През предходен период е извършена проверка със съдействието на МВР, при която не са били представени необходимите документи, т.к. според юридическото лице същите не са от компетентносттта на РИОСВ. Съставен е АУАН за съхранение на ИУМПС без разрешение за дейности с отпадъци.  Проверката ще продължи и през следващия месец.  

Експерти от направлението са участвали в общо 4 проверки по условия в издадени комплексни разрешителни.

През месец юли не са установени замърсявания на речни дерета и корита.

През отчетния период 2022 г. са извършени проверки за чистотата на населените места на общините Иваново, Борово, Две могили, Сливо поле, Цар Калоян. Дадени са 2 предписания за почистване на замърсени терени.

По искане на ДАНС бе извършена проверка на територията на общините Силистра и Алфатар. Не са констатирани замърсявания или други нарушения на ЗУО.

По процедури по Глава Пета на ЗУО са направени два отказа на дружества, извършващи дейност с отпадъци: на „Д Консей“ ЕООД,  която дейност попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС и „Балкантур -2008“ ЕООД, които имат парични задължения.

В НИСО са въведени  50 работни листи за класификация на отпадъците.

През периода са изготвени и изпратени:

-в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците – ЗУО;

-ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;   -информация за резултатите от извършен контрол на фирмите, относно спазване разпоредбите на Регламент 1013/2006 г;

- писмо до ДАНС ;

- писмо за лицата подизпълнители на Органицзации по оползотворяване на гуми;

През отчетния период са получени 5 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците. Сигналите се отнасят за запалено сметище, изхвърляне на отпадъци на неразрешени места или друг вид нерегламентирани дейности с отпадъци. По четири от сигналите е извършена проверка на място. Един от сигналите е във връзка със съхранение на ИУГ от физическо лице в собствен имот. Дадено е предписание община Русе да информира собственика на имота за възможността да предаде гумите пунктове/площадки, които кметът е определил за съхранение.

 Химикали

През отчетния период, в изпълнение на годишния план за контролната дейност на РИОСВ – Русе, експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ са извършили 4 самостоятелни проверки на: ET„Арко – Иван Пенев”, ЗП „Мирчо Мирчев” ООД, „Бондър Трейдинг” ЕООД,  и „Агростил” ООД.

Дружествата са проверени относно спазването на изискванията на Регламент № (ЕО) 1907/2006 г. (REACH), Регламент № (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Дадени са 6 предписания. Не са съставени актове за установяване на административни нарушения и ПАМ.

Експерт от направлението е взел участие в една държавна приемателна комисия.

ОВОС и ЕО

През отчетния период е входиран един доклад по наблюдение и контрол във връзка с изпълнението на мерки и условия в Становище по ЕО на общ устройствен план. Докладът е приет без забележки. Екпертите имат едно участие в държавна приемателна комисия за приемане на селскостопански обект за съхранение и инвентар.

Извършена е една извънредна проверка на издаден административен акт - решение по реда на Глава Шеста на ЗООС. Установено е неизпъление на постановено в решението условие, в резултат на което е съставен и връчен акт за установяване на административно нарушение на нарушителя/възложителя.

 Комплексни разрешителни

През месец юли са извършени четири планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни на: „Екопродукт“ ЕООД, с. Попина; „Екопродукт“ ЕООД, с. Ветрен; „Оберьостеайхише Биодизел България” ЕООД; „Топлофикация-Русе” ЕАД - гр. Русе, ТЕЦ „Русе Изток” и една извънредна на „Айлин Дизайнс” ЕООД във връзка с промяна на оператора и даване на предписание за подаване на заявление по чл. 14, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.

Дадени са 14 предписания и не са съставяни актове за установяване на административни нарушения и принудително административни мерки.

Постъпила и разгледана е документация по актуализация на КР на оператор „Биовет” АД - гр. Пещера , клон Разград.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец юли 2022 г. са извършени планови комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда на четири обекта: „Винпром Русе 1956” АД - гр. Русе (по компоненти води и въздух), „Силома” АД - град Силистра, (по компоненти води и въздух), „Бороимпекс” АД - град Борово, (по компоненти води и въздух) и „Надежда М” ООД - град Бяла (по компоненти води и въздух).

При проверките са дадени шест предписания. Не са съставяни АУАН за констатирани при проверките нарушения.

СЕВЕЗО

През месец юли са извършени две планови проверки от комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда на две предприятия, класифицирани с висок и с нисък рисков потенциал на: „Булмаркет ДМ“ ЕООД, складово стопанство за пропан-бутан (LPG), гр. Бяла и „Булмаркет ДМ“ ЕООД, петролна база Тегра, гр. Русе. Дадено е едно предписание.

През месец юли е постъпил и разгледан един Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии ДППГА на „Сафикалкан“ АД и един Доклад за безопасност на „Ойролог“ ЕООД.

През отчетния период няма констатирани случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ.

АУАН, НП и ПАМ

1. А.А., село Дянково, АУАН № 0002510/07.07.2022 г. – не е осъществил контрол по предотвратяване изхвърлянето на отпадъци и образуването на незаконни сметища – чл. 19, ал. 3, т.15 от Закона за управление на отпадъците;

2. В.В., гр. Русе, АУАН № 0002414/01.07.2022 г. – не е изпълнил дадено предписание по чл. 113 от Закона за управление на отпадъците;

3.Сид грийн“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002597/20.07.2022 г. – не е изпълнило условие от разрешение за дейности с отпадъци – чл. 136, ал. 2, т. 4 от Закона за управление на отпадъците;

4. В.И., село Кацелово, АУАН № 0002564/28.07.2022 г. – не е изпълнил условие по издадено решение по ОВОС – чл. 82, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда;

5. „Карко логистикс“ ЕООД, гр. София, АУАН № 0002625/15.07.2022 г. – съхранява ИУМПС на площадка в гр. Русе без издадено разрешение по ЗУО – чл.35, ал.1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците.

Издадени Наказателни постановления

1. „Рамарис“ ЕООД, гр. София, , НП № 17/04.07.2022 г. по чл. 126, ал.1 от Закона за водите в размер на 2000 лева - не поддържа в изправност ЛПСОВ.

2. Х.Х., село Сеслав, НП № 18/04.07.2022 г. по чл. 31, ал.2, т.6, във вр. с чл. 74 от Закона за лечебните растения в размер на 100 лева - не е представил в РИОСВ информация за билки.

3. Н.И., село Малко Враново, НП № 19/19.07.2022 г. по чл. 31, ал.2, т.6, във вр. с чл. 74 от Закона за лечебните растения в размер на 100 лева - не е представил в РИОСВ информация за билки.

4. „Унипак – В“ ЕООД, гр. Русе, НП № 20/19.07.2022 г. по чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на околната среда  в размер на 4 000 лева – не е изпълнило дадено задължително предписание;

5. „Еуро енд Конт“ ЕООД, гр. Разград, НП № 21/19.07.2022 г. по чл. 17, ал.2, т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух в размер на 1000 лева – не представило годишен отчет за оборудване, съдържащо ФПГ;

6. Община Тутракан, гр. Тутракан, НП № 22/20.07.2022 г. по чл.  чл. 126, ал. 1 от Закона за водите  в размер на 1 000 лева – не поддържа в техническа и експлоатационна изправностпречиствателните съоръжения;

7. Община Тутракан, гр. Тутракан, НП № 23/20.07.2022 г. по чл.  чл. 200, ал. 1, т. 29 от Закона за водите  в размер на 1 000 лева – не е извършила собствен мониторинг;

8. „Княжевска гора“ ООД, село Смирненски, НП № 24/25.07.2022 г. по чл. 83, ал. 1, т. 1 от Закона за защитените територии в размер на 1000 лева – извършило е сеч на дървесна растителност извън границите на възложеното;

9. „Свинекомплекс Голямо Враново инвест“ АД, село Голямо враново, НП № 25/25.07.2022 г. по чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на околната среда  в размер на 2 000 лева – не е изпълнило дадено задължително предписание;

10. „Брадърс Ауто 22“ ЕООД, гр. Исперих, НП № 26/25.07.2022 г. по чл. 18, ал.1 от Наредба №1 за ИУМПС, във връзка с чл.13 от Закона за управление на отпадъците в размер на 7 000 лева - не е предало ИУМПС в центрове за ракомплектоване или на площадка за събиране и съхранение;

11. „Астра биоплант“ ЕООД, гр. Сливо поле, НП № 27/28.07.2022 г. по чл. 16, т. 1 от Закон за защита от шума в размер на 3 000 лева - не е осъществило дейността си по начин, който да не предизвиква шум в ОС над граничните стойности;

12. А.А., село Дянково, НП № 28/28.07.2022 г. по чл. – чл. 19, ал. 3, т.15 от Закона за управление на отпадъците в размер на 3000 лева - не е осъществил контрол по предотвратяване изхвърлянето на отпадъци и образуването на незаконни сметища.

Споразумения

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил четири споразумения със:

1. ППК „Бръшлен“, Бръшлен, Община Сливо поле по съставен АУАН № 0002227/30.05.2022 г. – не е съгласувал дейност в защитена територия – параграф 7 от ПРЗ на Закона за защитените територии. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 83, ал. 1, т. 2 и чл. 83, ал. 2 от Закона за защитените територии в размер на 5000 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 3500 лева.

2. „Авис“ ООД, гр. Завет по съставен АУАН № 0002509/27.06.2022 г. – нерегламентирано изгаря неопасни отпадъци – чл. 29, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците. Наложено е наказание „глоба“ за нарушение на чл. 134, ал. 1, т. 2 от Закона за управление на отпадъците в размер на 1400 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 980 лева.

3. „Херба 2012“ ЕООД, гр. Кубрат по съставен АУАН № 0002646/23.06.2022 г. – изкупило е билки извън разрешените количества по посволително – чл. 28б от Закона за лечебните растения. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 72, ал. 2 от Закона за лечебните растения в размер на 200 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 140 лева.

4. „Рамарис“ ЕООД, гр. София по съставен АУАН № 0002523/28.06.2022 г. – допуснало е заблатяване на почвата – чл. 40 от Закона за опазване на околната среда. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 162, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в размер на 5000 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 3500.

От Директора на РИОСВ-Русе е издадено едно писмено предупреждение.

През отчетния период не са налагани принудителни административни мерки има наложено едно писмено предупреждение.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

През отчетния период данните за качество на атмосферния въздух не отчитат превишения на нивата на финни прахови частици 10 и 2,5 мкр. в град Русе и на финни прахови частици 2,5 мкр. град Силистра.

В началото на месец юли, на две плавателни средста (баржи), разположени в река Дунав в участъка на Република Румъния е възникнало самозапалване на 2400 т въглища. При вятър с посока север – северозапад, димните газове са достигали до територията на град Русе. В периода 14-20 юли, в РИОСВ Русе са постъпили над 100 сигнала на жители на града за наличие на неприятна миризма. При преглед на данните от пунктовете на мониторинг на качеството на атмосферния въздух в този пеирод, не са установени превишения на следените атмосферни замърсители. За проблема са информирани компетентните органи – ИА Морска адмиристрация и областен управител Русе. След предприети спешни мерки по разтоварване и гасене, на 25 юли тлеенето бе преустановено.

Бизнеса

През месец юли 2022 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 129 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 3 указателни писма за последваща процедура по ОС;
 • 31 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 19 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 11 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 8 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 71 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, в т.ч.:
 • 22 писма до възложител за представяне на допълнителна информация;
 • 24 писма за консултация с РЗИ;
 • 8 писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС;
 • 9 писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 5 писмо до БДДР;
 • 3 писма до: РДГ, община за становище и до възложител с уведомителен характер;
 • 7 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 1 мотивирано решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да се извършва ОВОС”;
 • 9 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 3 решение за прекратяване на процедури по глава шеста от ЗООС;
 • 17 писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”;
 • 6 броя Решения по преценяване на необходимостта от провеждане на ОС за ППП/ИП с разпоредителна част „съгласува“.

През отчетния период са издадени:

- 8 регистрационни документа, от които два отказа за извършване на промяна в документа.

Издадените в периода 01.07.2022-31.07.2022 г. документи по чл. 35 от ЗУО са въведени в Националната информационна система „отпадъци.”

          В НИСО са утвърдени 50 работни листи.

През периода е взето участие в заседания на общо 5 ДПК за приемане на следните строежи:

„АГРС „Русе Изток“, подобект „нова измервателна линия за присъединяване и аклиент „Алфа Транс Газ“ ЕООД“-Русе;

„Склад за съхранение на зърно, стопанска техника и инвентар“ – с. Киченица, община Разград;

„Изграждане на инсталация за производство на етилов алкохол, инсталиране на газови турбини за производство на електричество и пара и увеличаване на производството на основни продукти“ ЕТАП 34: „Инсталация за нова секция мелене, сепарация и зародиш и пречистване на нишестено мляко“, находящ се в УПИ XXIl-26, кв.4, по плана на гр. Разград, ПИ с идентификатор 61710.506.26 по КККР на гр. Разград, Северна индустриална зона, гр. Разград, община Разград, област Разград с възложител „АДМ РАЗГРАД“ ЕАД, гр. Разград;

„Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с мощност

4859 кW, Бетонова комплектна разпределителна уредба (БКРУ) 20 kV; Бетонова комплектна разпределителна трансформаторна подстанция (БКТП) №1- 2x1000 кVA /20/0,4 кV и БКТП № 2 - 2x1000 кVA 20/0,4 кV u БКТП № 3 – 1x1250 кVA 20/01кV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа с мощност 4859 kW, Електрически кабел от стоманорешетъчен стълб (СРС) 20 kV на електропровод (EII) 20 кV в гр. Бяла, област Русе“

„Инсталиране на 21 бр. адиабатни охладители на покрива на хале 2 и хале 3 на завод „Монтюпе“

„Склад за зърно“ /ЗП-909,55 кв.м/-с. Войново, община Кайнарджа, община Кайнарджа, област Силистра.

Обществеността

Директорът на РИОСВ-Русе  е взел участие в заседание на ВЕЕС в гр. София за приемане на Плана за развитие на Северен централен район.

Директорът на РИОСВ-Русе проведе среща с посланикът на Канада  Н. Пр. Аник Гуле в инспекцията. На срещата са обсъдени изискванията на екологичното законодателство, свързани с бъдещи инвестиции в региона, както и проблемните аспекти, касаещи  дейноста на „Линамар Лайт Метълс“ЕООД-канадски консорциум придобил „Монтюпе“ ЕООД. 


Отчет  за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец юни 2022 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец юни 2022 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършиха 162 проверки, в т.ч. планови 117  бр., извънредни 45 бр. Броят на проверените обекти е 144, като 109 са планови и 35 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 56 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 8 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 2 бр. наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 5 300 (пет хиляди и триста) лв. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил шест споразумения по съставени АУАН. Наложени са наказания „глоби“ и „имуществени санкции“ на обща сума 5 040 лв., като в 14-дневния срок са приведени 1 540 лв. По две сключени споразумения не са приведени суми, т.к. са връчени на 30.06.2022 г.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе е извършено пробонабиране на отпадъчни води, както следва:

 - на 11.05.2022 г. от изход ГПСОВ Разград, с оператор „Водоснабдяване Дунав“ ЕООС  е взета проба отпадъчни води, преди заустване на  пречистените отпадъчни води във водоприемник р. Бели Лом. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 09.06.2022 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69а от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на текуща месечна санкция, във връзка с установено  замърсяване на водния обект.  Изготвено е  Наказателно постановление на Директора на РИОСВ-Русе за налагане на ТМС в размер на 828 лв.

Операторът „Топлофикация Русе“ АД е внесъл на 07.02.2022 г. Годишен доклад с резултати от извършени през 2021 г. собствени непрекъснати измервания на организираните източници на емисии в ТЕЦ-Русе Изток. Същият е върнат за допълване и представен на 09.05.2022 г.

- въз основа на извършената оценка е съставен прококол от 26.05.2022 г. на Парогенератор № 8 за констатирани нарушения на НДЕ, заложени в условие 9 на КР. За установените превишения на НДЕ на 02.06.2022 г. е съставен констативен протокол. Изготвено е предложение до Директора на РИОСВ – Русе, за налагане на еднократна санкция на дружеството за замърсяване на атмосферния въздух с вредни емисии. На 20.06.2022 г. е издадено  наказателно постановление за налагане на еднократна санция по чл. 69 от ЗООС на „Топлофикация Русе“ АД в размер на 243 лв. за Парогенератор № 8.

- въз основа на извършената оценка е съставен прококол от 26.05.2022 г. на Парогенератор № 7 за констатирани нарушения на НДЕ, заложени в условие 9 на КР. За установените превишения на НДЕ на 02.06.2022 г. е съставен констативен протокол. Изготвено е предложение до Директора на РИОСВ – Русе за налагане на еднократна санкция на дружеството за замърсяване на атмосферния въздух с вредни емисии. На 20.06.2022 г. е издадено  наказателно постановление за налагане на еднократна санция по чл. 69 от ЗООС на „Топлофикация Русе“ АД в размер на 303 лв. за Парогенератор № 7.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 28 564, 02 лв., по сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН са 1 540 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 3 082, 93 лв.

От получените суми през месец май 2022 г., на общините през месец юни са преведени 5333,60 лв. Най–голяма сума е получила Община Силистра – 3562, 40 лв.

От НАП през месец юни са преведени 100 лв. по наказателни постановления.

В периода 01.06.2022 г. - 30.06.2022 г. в РИОСВ-Русе е постъпила една жалба, относно изхвърлени торови маси в с. Бъзън, община Русе. Жалбата е препратена до Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Русе за предприемане на мерки по компетентност.

В периода 01.06.2022 г. до 30.06.2022 г. са постъпили общо 83 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща, чрез контактната форма в Интернет, чрез системата за документооборот и на централата на РИОСВ – Русе.

От тях 16 са препратени по компетентност; 19 са основателни, 47 са неоснователни и по 1 сигнал предстои извършване на проверка.

По два сигнала, постъпили през месец май, са извършени проверки през месец юни. Единият сигнал е за незаконен пункт за билки, а другият е за нерегламентирано заустване на производствени отпадъчни води от млекопреработвателно предприятие. Същите са неоснователни. 

Разпределението на сигналите по общини е както следва: Община Русе – 62; Община Разград – 3; Община Сливо поле – 3; Община Силистра – 1; Община Две могили – 4; Община Завет – 1; Община Тутракан – 2; Община Иваново – 3; Община Дулово – 3; Община Кубрат – 1.

През месец юни преобладаващи са сигналите за усещане на неприятни миризми, 9 сигнала са за нерегламентирани дейности с отпадъци, 4 сигнала относно замърсяване на почвите, 9 сигнала по Закона за водите и 20 сигнала по Закона за биологичното разнообразие.

Общо сигналите са били в следните направления:

- неприятни миризми и замърсяване на въздуха;

- нерегламентирано изхвърляне и изгаряне на отпадъци;

- замърсяване на водите на река Дунав и река Русенски Лом;

- намерени в безпомощно състояние животни;

- нерегламентирано изхвърляне на торови маси.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец юни е извършване на проверки по изпълнението на годишния план, по постъпили сигнали и жалби, по искане на Прокуратурата в гр. Разград и по писма на МВР.

Друг основен акцент беше работата по констатирано нерегламентирано третиране на опасни отпадъци в гр. Русе, в местността „По ормана“, имот с идентификатор № 63427.179.27 по кадастралната карта на гр. Русе, като в случая са извършени 7 извънредни проверки с различни по компетентност институции: Община Русе, ОД на МВР-Русе, ДАНС, РЛ-Русе. По случая е сезирана и Районна прокуратура – Русе. Взети са почвени проби, резултатите от анализа на които са изпратени в РЛ-Пловдив и се очакват.

През месеца е проведена комисия за обявяване на нова защитена местност по Закона за защитените територии.

Превантивен контрол

През отчетния период продължава работата по прилагане на обхватен и ефективен превантивен контрол на разширението на съществуващи и изграждането на нови обекти, дейности, инсталации, както и на елементите от устройственото планиране.

По отношение на текущите процедури по ОВОС и ЕО експертите от дирекция ПД са работили по депозирани нови и/или стартирали през предходен период процедури. За 20 инвестиционни предложения, планове и програми е указана необходимостта от провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС и 5 броя за провеждане на процедури по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

През отчетния период са завършени 15 процедури, приключили  с издаване на съответните решения, както следва: 14 бр. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 8 бр. по преценяване на необходимостта от провеждане ЕО и 1 бр. преценяване на необходимостта от провеждане на ОС. За една процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е постановено Решение „да се извърши ОВОС“.

Tекущ контрол

През месец юни 2022 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 15;
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени общо общо 68 проверки: 46 планови, от които 4 са комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 22 извънредни;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 18 бр. самостоятелни планови, с 6 бр. пробонабиране и 3 бр. комплексни по компоненти и фактори, 6 бр. извънредни;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на емисиите на вредни вещества от организирани източници – 5 измервания на организирани източници в три обекта;
 • Проверки по Закона за защитените територии – 30 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“ и 1 планова проверка на ЗМ;
 • Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 9 извънредни проверки за 10 броя екземпляри;
 • Проверки по Закона за биолоичното разнообразие – 1 извънредна проверка на физическо лица размножаващо екземпляри по чл. 70 от ЗБР и 1 планова проверка на защитена зона Река Янтра;
 • Проверки по Закона за лечебните растения – 10 планови проверки на пунктове (8) и администрации (2).

Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 13 проверки по дадени предписания. Всички са във връзка с прилагане разпоредбите на ЗУО, като е установено, че са предприети действия по изпълението им. За неизпълнено предписание с съставен един АУАН.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух

През месец юни 2022 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра, не отчитат превишение на средноденощнaта норма на ФПЧ10 за град Русе и за град Силистра. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра превишенията касаят само периода 01.06.- 15.06.2022 г. Останалите данни до края на месец юни, ще са налични към средата на м. юли. Нивата и на останалите атмосферни замърсители се запазват трайно ниски. През месеца са получени сигнали от жители на град Русе за наличие на неприятни миризми в различни квартали. Сигналите са получавани само през нощните часове и при проверка на данните от пунктовете за мониторинг на КАВ в града не са отчитани превишения на нормите на следените атмосферни замърсители.

През месец юни 2022 г. експертите от РИОСВ-Русе, направление „Атмосферен въздух“, са извършили 13 проверки, в т.ч. планови - 9 бр. Броят на проверените обекти е 9. В рамките на осъществения контрол са дадени 4 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

През месец юни в РИОСВ – Русе са постъпили 4 броя Доклади на оператори, за извършени СПИ и 2 броя месечни Доклади на оператори, за извършени СНИ.

През месеца са изготвени две еднократни санции за замърсяване на атмосферния въздух с вредни емисии  от организираните източници на „Топлофикация Русе“ АД, ТЕЦ-Русе Изток. Санкциите са изготвени на база извършена оценка на годишните резултати от собствените непрекъснати измервания, осъществени от оператора през 2021 г.

През отчетния период са постъпили 2 броя дневници на оператори на бензиностанции за заверяване, в изпълнение на изикванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

Извършен е емисионен контрол на пет пробоотборни точки на три обекта, с източници на емисии отпадъчни газове, заложени в годишния график за контрол на РИОСВ-Русе за 2022 г.

Шум

През месец юни 2022 г. не са извършвани контролни проверки във връзка с емисионен контрол по фактор шум.  На база резултатите от извършения контрол на нивата на излъчван шум в околната среда, на „Астра биоплант” ЕООД - гр. Сливо поле са съставени: констативен протокол и АУАН за установено нарушение на Закона за защита от шума в околната среда.

Експертът е бил координатор на четири проверки по условия в КР.

Постъпили  са четири Доклада с резултати от СПИ на шум от: „Балканцинк“ АД, гр. Русе „АА Фарма“ ЕООД, с. Шуменци, Община Тутракан „Свинекомплекс Юделник“ ООД, с. Юделник, Община Сливо поле и „АДМ Разград“ ЕАД, гр. Разград. Не са установени превишения на граничните стойности на нивата на шум, излъчван от инсталациите.

Експертът от направлението е взел участие в заседание на едно ДПК.

Води

През месец юни 2022 г. са извършени общо 29 бр. контролни проверки на обекти, както следва:

- 18 бр. планови, с 6 бр. пробонабирания на: „Жити“ АД; „Калатея“ ООД; „Ромпетрол Бг“ ЕАД; „Екогалваник“ ЕООД; ГПСОВ-Русе; „Екопродукт“ ЕООД; ЕТ „Верас 90-Алиш Хамид“; „Строител“ ЕАД; „Лукойл Бг“ ЕООД; „Пристанищен комплекс Русе“ ЕООД; „Уай джи уай лодгистикс“ ЕООД; „СД Стройпроект“ ООД; ГПСОВ-Тутракан; „Аполо 35“ ЕООД; „Унистроймат“ ООД; „Пътно строителство“ АД; „АМ Черно море“ АД; „Стройсвет“ ЕООД.

- 3 бр. планови комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда, на: „Уай джи уай лодгистикс“ ЕООД, „Пристанищен комплекс Русеˮ ЕАД и ГПСОВ-Разград.

- 6 бр. извънредни на: ГПСОВ-Разград, „Тракция” АД, „Биовет” АД, „АДМ-Разград“ ЕАД - във връзка с връчване на КП по чл. 69 от ЗООС на „Биохим“ ЕООД, и„Унипак-В“ ЕООД по сигнали за изпускане на цветни води в река Дунав и р. Русенски лом.

Проверени са условията по компонент „води” на 5 бр. оператори с комплексни разрешителни – „Екотрейдметал” ЕООД, гр. Силистра „Астра биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле„Лубрика” АД, гр. Русе, „Хан Аспарух” АД, гр. Исперих и „Зо Зам” ЕООД, с. Лъвино, Община Исперих.

На операторите са дадени общо 7 бр. предписания. 

През отчетния период са съставени общо 3 бр. АУАН: 2 бр. АУАН на Община Тутракан и 1 брой на „Унипак-В“ ЕООД, гр. Русе.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през периода е издадено едно Наказателно постановление на „Водоснабдяване Дунавˮ ЕООД за ГПСОВ-Разград за налагане на ТМС.

През месец юни са извършени две проверки, във връзка с постъпили сигнали в РИОСВ-Русе.

- на 13.06.2022 г. в РИОСВ-Русе са получени сигнали за разлято черно петно при буната в района на бившето КТМ Русе. Получена е информация, че по брега на река Дунав има кал и тиня с миризма на нефтопродукти. Направени са обход и оглед  на реката по кейовата стена на пристанището на „Булмаркет ДМ“ ЕООД. В близост до брега е установено наличие на водна площ (5-10 м²) от малки черни петна с неустановен произход. Вероятната причина за замърсения участък е преливане на дъждовна вода от площадката на индустриалната зона.  Дадено е предписание на оператора на площадката за почистване на остатъците в реката, като същото е изпълнено в срок.   

- на  21.06.2022 г. е извършена проверка в с. Езерче, Община Цар Калоян, по постъпил в РИОСВ-Русе сигнал за наличие на отпадъчни води с неизяснен произход в сухо дере на селото. При проверката е установено, че отпадъчните води не са с промишлен характер, а в сведствие на изхвърлени отпъдци и дъждовни води, преминали през тях. На кмета на населеното място е дадено предписание за почистване на замърсените участъци.

Във връзка с получени сигнали за изтичане на оцветени води от колектора на „Топлофикация-Русе“ АД, заустващ в р. Дунав, е издадена заповед на директора на Инспекцията за пълна инвентаризация на дружествата, които допълнително са включени във въпросния колектор. Започнали са проверки, които ще продължат и през месец юли.          

Почви

През месец юни в направление „Почви” са извършени 9 самостоятелни планови проверки на: общинско депо - Русе, подлежащо на контрол по Наредба № 6; рекултивирано депо за битови отпадъци - гр. Кубрат; ЕТ „Асотекс-Хамза Чакър”- село Севар, община Кубрат; „Пътперфект Т” АД-кариера „Богорово”; „Пътперфект Т” АД -кариера за добив на скални материали в с. Поп Кралево, община Силистра; общинско депо – Две могили, подлежащо на контрол по Наредба № 6; „Скални материали”АД – кариера „Тетово 1” в с. Тетово, община Русе;  „Скални материали”АД-рудник „Вапцаров” в с. Басарбово, община Русе; „Скални материали”АД-рудник „Изгорелица” в с. Басарбово, община Русе. Не са констатирани нарушения.

Експертът е участвал в две комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда на: ППК „Старт 93” , с. Караманово, Община Ценово, компостираща инсталация за биотор и „Агрохимконсулт-3-земеделие” ООД, гр. Разград-земеделски производител със склад за пестициди.

Експертът от направлението е участвал в извършването на 14 проверки по фактор отпадъци.

Постъпили са 4 сигнала по почви: за отглеждане на 30 броя овце в урбанизирана територия, за запалено торище, за неправомерно ползване на вода  и струпване на торови маси и за изсипване на две ремаркета с тор от кокоши изпражнения. По два от сигналите са извършени извънредни проверки. Всичките сигнали са препратени по компететност до съответните институции.

За констатирано нарушение през предходен период, е съставен акт за нарушение на Закона за опазване на околната среда за замърсен с отпадъчни води терен на „Рамарис“ ООД-с. Дянково, община Разград.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 21 броя контролни проверки, от които 11 са планови, а 10 са извънредни, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна“, които през месец юни са 30.

Девет от проверките са по сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. С нарочни разпореждания на Директора на РИОСВ-Русе един екземпляр от вида бял щъркел (Ciconia ciconia), четири екземпляра от вида горска ушата сова (Asio otus), един екземпляр от вида синявица (Coracias garrulus), един екземпляр от вида черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), два екземпляра от вида черен бързолет (Apus apus) и един екземпляр от вида домашна кукумявка (Athene noctua) са изпратени за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора.

Извършени са осем планови проверки на пунктове за изкупуване на билки, находящи се в гр. Кубрат, гр. Ветово, с. Сеново, с. Ценово и с. Владимировци. За пункта на „Херба 2012“ ЕООД в гр. Кубрат съгласно книгата за изкупените, налични и реализирани количества билки е констатирано превишаване на изкупените количества в сравнение с отпуснатите квоти съгласно представените позволителни. Това деяние представлява нарушение по чл. 28б от Закона за лечебните растения и вследствие на което е съставен АУАН. Извършени са две планови проверки на „Кубратска гора“ ЕООД и Община Ценово, като предмет на контрол са издадените позволителни за ползване на лечебни растения. Нарушения на екологичното законодателство не са констатирани.

Извършена е една планова проверка за спазване на режимите визирани в заповедта за обявяване на защитена зона BG0000610 „Река Янтра“. Обходени са част от землищата на с. Ценово, с. Джулюница и с. Пиперково, община Ценово. Извършен е оглед на терен, предвиден за рекултивация в с. Ценово, както и имоти в землищата на с. Джулюница и с. Пиперково, предвидени за изграждане на Фотволтаична електроцентрала, с възложител „Ценово солар плант“ ЕООД. Установено е, че не се извършват дейности на гореописаните терени. ПИ, в които ще бъдат монтирани фотоволтаичните панели не притежават характеристиките на природни местообитания предмет на опазване в най-близко разположените ЗЗ, т.к. се засягат основно имоти с НТП „нива“, а трасетата на ел. кабелите преминават предимно през съществуващи полски пътища, които от своя страна също не представляват местообитания на видове. Не са установени нарушения в режима на дейности.

Извършена е една извънредна проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие.

През месеца са издадени 6 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

През отчетния период не са регистрирани книги за билки, нито са организирани нови билкозаготвителни пунктове.

Защитени територии

През отчетния период са извършени ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна“, които през месец юни са 30.

Извършена е една планова проверка на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Естествено находище на Кримска какула“ – с. Полско Косово, община Бяла. При проверката не са констатирани нарушения в режима на дейности, регламентиран в заповедта за обявяване на ЗТ.

Проведена е една комисия за обяваване на нова защитена местност „Есетрите-Ветрен“ в землището на село Ветрен, община Силистра.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 68 проверки: 46 планови, от които 4 са  комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 22 извънредни, от които 2 бр. – по сигнали, 13 бр.-по изпълнение на предписания, 2 бр.- по писма на МВР, 1 бр. по искане на Прокуратурата в Разград, 1 бр.  – по писмо на МОСВ, 1 самосезиране, две по преустановяване образуването на отпадъци. Съставени са два акта за установени нарушения на ЗУО. Един за неизпълнени предписания и един за нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Изадени са: едно Наказателно постановление на физическо лице на стойност  300 лв.  и  три споразумения.

През месец юни е констатирано нерегламентирано депониране на отпадъци с неустановен произход и състав, силно дразнещ лигавицата и кожата. На 09.06.2022 г., в имот с идентификатор № 63427.179.27 по КК на гр. Русе – местност „Под Ормана“, експерти на инспекцията са констатирали заровени в траншея отпадъци, запръстени със земни маси. Сезирана е Областна дирекция на МВР – Русе. От Регионална лаборатория – Русе към ИАОС са взети почвени проби за анализ. Към момента няма резултати от анализите.

По искане на РИОСВ – Русе отпадъците са извадени, в присъствие на разследващ поличай, и поставени на съхранение при отговорно пазене до приключване на  досъдебно произвоство.                

Експерти от направлението са участвали в общо 5 проверки по условия в издадени комплексни разрешителни.

През месец юни не са установени замърсявания на речни дерета и корита.

През месец юни 2022 г. са извършени проверки за чистотата на населените места на общините Лозница, Русе, Разград и Кубрат. Дадени са 2 предписания за почистване на замърсени терени.

При направени извънредни съвместни проверки на експерти от направлението с представители на МВР е  констатиран замърсен с отпадъци терени в с. Дянково, община Разград. На кмета на населеното място е съставен констативен протокол. До кмета на Община Разград е изпратено писмо с предписания за предприемане на действия по  почистването на терена. Оставена е покана за съставяне на акт за установено административно нарушение по ЗУО.

В НИСО са въведени  90 работни листи за класификация на отпадъците.

През периода са изготвени и изпратени:

-в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците – ЗУО;

-ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;               -информация за резултатите от извършен контрол на фирмите, относно спазване разпоредбите на Регламент 1013/2006 г;

- писмо до Окръжна прокуратура – Разград.

През отчетния период са получени 9 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците. Сигналите са във връзка с нерегламентирано изхвърляве и изгаряне  на отпадъци. Извършени са проверки по сигнал в с. Гецово, община Разград и в гр. Русе, района на х. „Приста“. По първия сигнал се извършва повторна проверка. Констатирано е, че по случая, Община Разград е дала предписание за почистване на строителни отпадъци. В деня на проверката, е установено, че същото е изпълнено. Вторият сигнал се отнася за изхвърлени тонер касети на общински имот в гр. Русе. На кмета на общината са дадени предписания за почистване. Останалите сигнали са изпратени до съответните общини по компетентност.        

Химикали

През отчетния период, в изпълнение на годишния план за контролната дейност на РИОСВ – Русе, експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ са извършили:

 • 5 самостоятелни проверки, от които 4 планови на: „Фазерлес” АД, „Ковачев прес” ООД, „Семпе 2” ООД, „Лодкостроител” ЕАД и една извънредна на „Мегахим“ АД.
 • 1 комплексна на проверка по фактори отпадъци и химикали на „Агрохимконсулт 3 Земеделие“ ООД.

Дадени са пет предписания на гореописаните оператори.

На едно дружество е извършена промяна в издадена Заповед за ПАМ, поради настъпила авария на пломбиран резервоар. Дадени са и са изпълнени в срок две предписания.

Дружествата са проверени относно спазването на изискванията на Регламент № (ЕО) 1907/2006 г. (REACH), Регламент № (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

През отчетния период експерт от направлението е взел участие в 1 държавна приемателна комисия.

Не са констатирани нарушения, съответно не са съставяни АУАН.

ОВОС и ЕО

През отчетния период експертите са  извършили общо 17 броя проверки, както следва:

 • 16 проверки, съгласно плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе за 2022 г.
 • 1 брой извънредна проверка във връзка с депозирано в РИОСВ-Русе уведомление за инвестиционно предложение (ИП) с вх. № АО 2581/13.05.2022 г. за ИП „Мандра за преработка до 12т/ден сурово мляко - пристройки и частични вътрешни промени”.

Внесено е искане за издаване на становище по екологична оценка на ОУП на община Ветово. (вх.№ АО-2630-/19/-12.05.2022 г.).

За процедурата по ОВОС за „Добив на строителни материали в находище „Ценово-1”варовици за хидротехнически съоръжения в землището на с. Ценово”, с възложител: „Скални материали” АД е изготвен отговор на Задание за извършване на консултации. (изх. № И-2108/20.05.2022г.).               

Във връзка с процедура по ОВОС за инвестиционното предложение за „Разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт с регионално значение Силистра-Лесил“, с възложител „Агротранс” ЕООД е проведено заседание на експертния екологичен съвет при РИОСВ-Русе и е издадено Решение по ОВОС № РУ 1-2/2022г. от 20.05.2022г.

Проведени са консултации по чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда - преди задание за  изработване на проект на генерален план на пристанище „Порт Булмаркет“, включващ разширение на съществуващо пристанище, ПУП-план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен план на пристанищната акватория.

Комплексни разрешителни

През месец май са извършени 5 планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни, както следва: „Зо Зам“ ЕООД-с. Лъвино, община Исперих; „Астра Биоплант“ ЕООД-гр. Сливо поле; „Лубрика“ АД-гр. Русе; „Екотрейдметал“ ЕООД-гр. Силистра; „Хан Аспарух“ АД-гр. Исперих.

Дадено е едно предписание на „Лубрика“ АД-гр. Русе, което е изпълнено в срок.

Не се констатирани нарушения, съответно не са съставяни АУАН.

Изготвени са становища по постъпила информация по процедури по актуализация на КР на три  оператора.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец юни 2022 г. са извършени щест планови проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „АДМ България Лоджистик” ЕООД - гр. София, с нов оператор „Уай Джи Уай Лоджистикс ЕООД, Товарно пристанище АДМ Силистра (по компонент води и фактор отпадъци), „Водоснабдяване Дунав” ЕООД – гр. Разград, ГПСОВ  на гр. Разград, (по компонент води и фактор отпадъци), ППК „Старт 93” , с. Караманово, Община Ценово, компостираща инсталация за биотор в с. Караманово, (по компонент почви и фактор отпадъци), „Фазерлес” АД, гр. Силистра,  прозводство на дървесновлакнести плочи в гр. Силистра (по фактор ОХВ и ЗОПОЕЩ), „Агрохимконсулт- 3-земеделие” ООД, гр. Разграз - земеделски производител със склад за пестициди в с. Дряновец, Община Разград (по фактори отпадъци и ОХВ) и „Пристанищен комплекс – Русе” ЕАД - гр. Русе, товарно речно пристанище в гр. Русе (по компонент води и фактор отпадъци).

При проверките е дадено едно предписание. Не са съставяни АУАН за констатирани при проверките нарушения.

СЕВЕЗО

През месец юни са извършени две планови проверки от комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда на две предприятия, класифицирани с висок и с нисък рисков потенциал на територията на Област Русе „Б-Контакт“ ООД и „Топливо“ АД. Дадено е едно предписание.

През отчетния период няма констатирани случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ.

АУАН, НП и ПАМ

1. ЕТ „М-Андрей Иванов“, гр. Две могили, АУАН № 0002413/01.06.2022 г. – не е изпълнил дадено предписание – чл. 119, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците;

2. Община Тутракан, гр. Тутракан, АУАН № 0002284/17.06.2022 г. – не е извършила собствен мониторинг – чл. 200, ал. 1, т. 29 от Закона за водите;

3. Община Тутракан, гр. Тутракан, АУАН № 0002684/17.06.2022 г. – не поддържа в техническа и експлоатационна изправностпречиствателните съоръжения – чл. 126, ал. 1 от Закона за водите;;

4. Унипак - В ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002685/11.05.2022 г. – не е изпълнило дадено задължително предписание – чл. 166, т.3 от Закона за опазване на околната среда;  

5. „Астра биоплант“ ЕООД, гр. Сливо поле, АУАН № 0002139/21.06.2022 г. – не е осъществило дейността си по начин, който да не предизвиква шум в ОС над граничните стойности – чл. 16, т. 1 от Закона за защита от шума;  

6. „Рамарис“ ЕООД, гр. София, АУАН № 0002523/28.06.2022 г. – допуснало е заблатяване на почвата – чл. 40 от Закона за опазване на околната среда;  

7. „Авис“ ООД, гр. Завет, АУАН № 0002509/27.06.2022 г. – нерегламентирано изгаря неопасни отпадъци – чл. 29, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците;

8. „Херба 2012“ ЕООД, гр. Кубрат, АУАН № 0002646/23.06.2022 г. – изкупило е билки извън разрешените количества по посволително – чл. 28б от Закона за лечебните растения.

Издадени Наказателни постановления

1. „Мегапартс“ ООД, гр. Русе, НП № 15/28.06.2022 г. по чл. 162, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, във вр. с чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в размер на 5000 лева - не е подало уведомление за инвестиционно предложение на най-ранен етап.  

2. С.И., село Хърсово, област Разград, НП № 16/28.06.2022 г. по чл. 18, ал. 1 от Наредба № 1 за ИУМПС, във връзка с чл. 13 от Закона за управление на отпадъците в размер на 300 лева – не е предал ИУМПС на площадки за събиране и съхранение или центрове за разкомплектоване.

Споразумения

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил шест споразумения със:

1. „Адко България“, гр. Сливо поле по съставен АУАН № 0002495/11.04.2022 г. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения в размер на 300 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 210 лева и същата е заплатена в предвидения 14-дневен срок.

2. Г.Ш., с. Белинци по съставен АУАН № 0002596/04.05.2022 г. Наложено е наказание „глоба“ за нарушение на чл. 18, ал.1 от Наредба №1 за ИУМПС, във връзка с чл.13 от Закона за управление на отпадъците в размер на 300 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 210 лева и същата е заплатена в предвидения 14-дневен срок.

3. „Мапей България“ ЕООД, гр. София по съставен АУАН № 0002577/11.05.2022 г. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 17, ал. 2, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух в размер на 1 000 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 700 лева и същата е заплатена в предвидения 14-дневен срок.

4. Н.Н., гр. Кубрат, по съставен АУАН № 0002461/16.05.2022 г. Наложено е наказание „глоба“ за нарушение на чл. 18, ал.1 от Наредба №1 за ИУМПС, във връзка с чл.13 от Закона за управление на отпадъците в размер на 300 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 210 лева и същата е заплатена в предвидения 14-дневен срок.

5. С.Д., гр. Цар Калоян по съставен АУАН № 0002624/26.04.2022 г. Наложено е наказание „глоба“ за нарушение на чл. 18, ал.1 от Наредба №1 за ИУМПС, във връзка с чл.13 от Закона за управление на отпадъците в размер на 300 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 210 лева, която е още в срока за плащане.

6. „БРН Слийп продуктс България“ ЕООД, гр. Русе по съставен АУАН № 0002475/26.05.2022 г. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 9а, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух в размер на 5000 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 3500 лева, която е още в срока за плащане.

През отчетния период не са налагани принудителни административни мерки.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

През отчетния период данните за качество на атмасферния въздух не отчитат превишения на нивата на финни прахови частичи 10 и 2,5 мкр. и в двата града – Русе и Силистра.

През месец юни на „Топлофикация-Русе“ АД са наложени две еднократни санкции за замърсяване на атмосферния въздух, на база годишен доклад от СНИ за 2021 г. Сумите са много по-ниски спрямо наложените през предходни календарни години.

Приета е техническата рекултивация на депо за опасни отпадъци на „Биовет“ АД – клон Разград.

Почистени са замърсени с отпадъци терени. Предотвратено е замърсяването на почвата с опасни отпадъци в гр. Русе.

Изпълнени са дадени през предходен период предписания по компоненти води и почви, като са почистени и запръстени нарушени терени в землището на с. Дянково, община Разград.

Бизнеса

През месец юни 2022 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 111 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 3 указателни писма за последваща процедура по ОС;
 • 36 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 20 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 11 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 9 указателно писмо за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 57 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, в т.ч.:
 • 10 писма до възложител за представяне на допълнителна информация;
 • 19 писма за консултация с РЗИ;
 • 10 писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС;
 • 12 писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 1 писмо до БДДР;
 • 5 писма до: РИМ-Русе и общини за становища или с напомнителен/информативен характер;
 • 14 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 1 мотивирано решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да се извършва ОВОС”;
 • 8 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 4 решение за прекратяване на процедури по глава шеста от ЗООС;
 • 18 писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”;
 • 2 броя Решения по преценяване на необходимостта от провеждане на ОС за ППП/ИП с разпоредителна част „съгласува“;
 • 2 броя Решения за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост, на основание чл. 11, ал. 2 от Наредбата за ОС и § 2 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС и чл. 56, ал. 1 от АПК.

През отчетния период са издадени:

- едно разрешение;

- 4 регистрационни документа.

Издадените в периода 01.05.2022 -31.05.2022 г. документи по чл. 35 от ЗУО са въведени в Националната информационна система „отпадъци.”

В НИСО са утвърдени 50 работни листи на 20 оператори.

През периода е взето участие в заседания на общо 5 ДПК за приемане на строежи.

Обществеността

През месец юни РИОСВ-Русе проведе 2 кампании с разнообразни инициативи – 5 юни – Световен ден на околната среда и 29 юни – Международен ден на река Дунав. Проведена е първата инициатива във връзка с 50-годишнината от приемането на Конвенцията за опазването на Световното културно и природно надледство на ЮНЕСКО.

На 3 и 4 юни 2022 г. в град Силистра се проведе  ХХХI Международен екологичен форум „Сребърна 2022“ - Конкурс за ученически проекти по екология и опазване на околната среда „Сребърна 2022“. Проведени са международни  конкурси за рисунка, есе, стихотворение, разказ на тема: „Планетата Земя - безценен дар“, съпътстващи форума. Събитието е организирано от ЦПЛР-ОДК, МОН, РИОСВ-Русе, Национален дворец на децата, фондация „Еврика“ под патронажа на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов и Община Силистра.  Като партньор на ЦПЛР-ОДК-Силистра РИОСВ-Русе отличи 8  участника в съпътстващите конкурси с грамоти и предметни награди.

На 7 юни 2022 г. в РИОСВ-Русе се проведе пресконференция, посветена на Световния ден на околната среда. Директорът на РИОСВ-Русе представи кратък отчет за контролната дейност от началото на годината, очерта специфичните екологични проблеми за контролираната територия. Беше използван случая за запознаване на представителите на медиите с условията на  стартиралата Програма на МОСВ „Политики за младежта в сферата на околната среда“, като е отправена покана към непревителствените организации да се включат с проекти по приоритетните за Програмата точки.

На  Световния ден на околната среда 5 юни 2022 г. са посветени още 3 събития, проведени в рамките на месец юни:

 • РИОСВ-Русе отличи трима автори  в в юбилейния 10-ти екоконкурс „Мисли Зелено“, организиран от ПГВДА „Йосиф Вондрак“, с партньорството на РИОСВ-Русе;
 • Проведе се открит урок по информатика, посветен на Световния ден на околната среда и 50-годишнината от приемането на Конвенцията за Световното наследство на ЮНЕСКО. Събитието се проведе на 29 юни 2022 г. в АГ „Гео Милев“ гр. Русе.
 • На 25 юни в гр. Цар Калоян се проведе празник, посветен на Световния ден на околната среда и конкурс за детска рисунка на асфалт. РИОСВ-Русе осигури част от наградния фонд.

РИОСВ-Русе отбеляза празника на р. Дунав с две инициативи. На 27 юни участници в клубовете „Екология“ и „Съвременник“ на ПГО „Недка Иван Обретенова“ в Русе посетиха Флотската кула в гр. Русе. Инициативата е съвместна между РИОСВ-Русе, ИАППД и двата клуба на училището.  На място  са представени исторически факти за корабоплаването,  стари уреди и дейността на една от 6-те хидрометеорологични служби на Агенцията. Децата се запознаха и с ролята на РИОСВ-Русе, Басейнова дирекция и Регионална лаборатория – Русе към Изпълнителна агенция по околна среда за опазване водите и биоразнообразието на река Дунав.

На 30 юни 2022 г. деца от Занималня „Бърборино“ посетиха Информационния център на екоинспекцията. С помоща на представител на Регионална лаборатория - Русе те извършиха експресни анализи на водни проби от три участъка на реката - pH, електропроводимост и разтворен кислород.


Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец май 2022 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец май 2022 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 158 проверки, от които 117 планови, а 41 са извънредни. Броят на проверените обекти е 148, като 120 са планови и 28 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 48 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 12 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 5 бр. наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 2 600 (две хиляди и шестотин) лв. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил седем споразумения по съставени АУАН. Наложени са наказания „глоби“ и „имуществени санкции“ на обща сума 1 330 лв., като в 14-дневния срок са приведени 1 120 лв. По едно сключено споразумение не е приведена сума, т.к. е връчено на 31.05.2022 г.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе е извършено пробонабиране на отпадъчни води, както следва:

- на 17.03.2022 г. от изход ПСОВ на „Интер ЕС 2000“ ЕООД, с. Ситово, област Силистра е взета проба отпадъчни води, преди заустване на  пречистените отпадъчни води, чрез селищната канализационна мрежа във водоприемник „сухо дере“, местност „Айванлъка“. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. Съставен е и връчен на оператора констативен протокол. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за увеличаване на текуща месечна санкция, във връзка с установено повишаване на замърсяването на водния обект.  Изготвени са: Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер на 14 лв. и Наказателно постановление за налагане на нова текуща месечна санкция (ТМС) в размер на 21 лв.

- на 07.04.2022 г. от пункт №1 (промишлени отпадъчни води) на „Водстрой“ АД, гр. Разград е взета проба отпадъчни води, преди заустване на  пречистените отпадъчни води, чрез селищната канализационна мрежа във воден обект „дере/водослив“ на река Бели лом. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. Съставен е и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69а от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на текуща месечна санкция, във връзка с установено намаляване на замърсяването на водния обект.  Изготвена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на ТМС в размер от 130 лв. на 71 лв.

- на 13.04.2022 г. от изход ЛПСОВ на млекопреработвателно предприятие в с. Лъвино, Община Исперих, собственост на „Борисов и син“ ООД, с. Старо селище, е взета проба отпадъчни води, преди заустване на  пречистените отпадъчни води във водоприемник „дере“, част от водосбора на р. Сенкьовица. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. Съставен е и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текуща месечна санкция, във връзка с установено преустановяване на замърсяването на водния обект.  Изготвена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер от 39 лв.

- на 27.04.2022 г. от резервоар за краен контрол към ПСОВ на „Фазерлес“ АД, гр. Силистра, е взета проба отпадъчни води, преди заустване на  пречистените отпадъчни води, чрез колектор „Лесилхарт“ в река Дунав. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. Съставен е и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текуща месечна санкция, във връзка с установено преустановяване на замърсяването на водния обект.  Изготвена е Заповед на Директора на РИОСВ Русе за отмяна на ТМС в размер от 4410 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 9655, 51 лв., по сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН са 1 120 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 6 667 лв.

От получените суми през месец април 2022 г., на общините през месец май са преведени 5268,80 лв. Най–голяма сума е получила Община Силистра – 3562, 40 лв.

От НАП през месец април са приведени 1200 лв. по наказателни постановления.

За периода 01.05.2022г. - 31.05.2022г. в РИОСВ-Русе е постъпила една жалба, относно незаконно застрояване на тревни площи в с. Ценово, Община Ценово. Жалбата е изпратена по компетентност до Община Ценово за предприемане на мерки по компетентност, като сме уведомени, че същата не е разгледана поради установени неточности, съгласно чл. 87, ал.2 от АПК.

За периода 01.05.2022 г. до 31.05.2022 г. са постъпили общо 58 сигнала, получени нa зеления телефон,  чрез контактната форма в Интернет, чрез системата за документообработ и на централата на РИОСВ – Русе.

От тях 10 са препратени по компетентност; 13 са основателни, 33 са неоснователни и 1 сигнал от април. По 2 сигнала от месец май, предстои извършване на проверки на място през месец юни.

Разпределението на сигналите по общини е както следва:Община Русе – 49; Община Разград – 3; Община Тутракан – 2; Община Ценово– 1; Община Главиница – 2; Община Кайнарджа – 1.      

През месец май преобладаващите сигнали-28 са свързани със ЗЧАВ за усещане на неприятни миризми, оприличени на химически вещества; 11 са по ЗУО, свързани с нерегламентирано изкупуване  на МПС, горене на гуми, замърсяване с битови, строителни, пластмасови отпадъци, 3 сигнала са по ЗВ и 11 сигнала са по ЗБР.

Общо сигналите са били в следните направления:

- неприятни миризми и замърсяване на въздуха;

- нерегламентирано изхвърляне/горене на отпадъци;

- нерегламентирано изкупуване  на МПС

- замърсяване на водите на река Дунав и нерегламентирано изпускане на отпадъчни води от млекопреработвателно предприятие;

- намерени в безпомощно състояние птици

-незаконно изкупуване на билки.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец май беше извършване на проверки по изпълнението на годишния план, по постъпили сигнали и жалби, по писма на МВР. Извършен е плановият съвместен контрол с ИАОС по Закона за генетичномодифицираните организми.

По искане на община Сливо поле е изготвена писмена информация по компоненти и фактори на околната среда. 

Всички 62 ГДОС на оператори с комплексни разрешителни са съгласувани от РИОСВ-Русе и са изпратени в ИАОС.

Превантивен контрол

През отчетния период продължава работата по прилагане на обхватен и ефективен превантивен контрол на разширението на съществуващи и изграждането на нови обекти, дейности, инсталации, както и на елементите от устройственото планиране.

По отношение на текущите процедури по ОВОС и ЕО експертите от дирекция ПД са работили по депозирани нови и/или стартирали през предходен период процедури. За 20 инвестиционни предложения, планове и програми е указана необходимостта от провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и 5 броя за провеждане на процедури по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. 14 процедури са финализирани с издаване на съответните решения, както следва: 9 бр. за преценяване на необходимостта от провеждане по ОВОС и 4 бр. по преценяване на необходимостта от провеждане ЕО и 1 бр. преценяване на необходимостта от провеждане на ОС.

Tекущ контрол

През месец май 2022 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 11
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени общо общо 86 проверки: 65 планови, от които 3 са комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 21 извънредни.
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 12 бр. планови, с 8 бр. пробонабиране 3 бр. извънредни.
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на шум- 3 бр. планови.
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на емисиите на вредни вещества от организирани източници – 1 планова и 1 извънредна проверка.
 • Проверки по Закона за защитените територии – 31 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“ и 4 планови проверки на ЗМ.

-  Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 5 извънредни проверки за 6            броя екземпляри.

-  Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 4 извънредни проверки на       пунктове за изкупуване на охлюви и 2 планови на вековни дървета.

-  Проверки по Закона за генетично модифицираните организми – 4 извънредни проверки    на опитни полета.

Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 8 проверки по дадени предписания, като е установено, че са предприети действия по изпълението им.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец май 2022 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра, не отчитат превишение на средноденощнaта норма на ФПЧ10 за град Русе и за град Силистра. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра превишенията касаят само периода 01.05.- 16.05.2022 г. Останалите данни до края на месец май, ще са налични към средата на м. юни. Нивата и на останалите атмосферни замърсители се запазват трайно ниски.

През месец май 2022 г. експертите от направление Атмосферен въздух, са извършили 7 проверки, в т.ч. планови - 7 бр. Броят на проверените обекти е 6. В рамките на осъществения контрол са дадени 6 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗЧАВ от РИОСВ-Русе са съставени 4 броя АУАН.

През месец май в РИОСВ – Русе са постъпили 7 броя Доклади на оператори, за извършени СПИ и 2 броя месечни Доклади на оператори, за извършени СНИ.

През отчетния период са постъпили 5 броя дневници на оператори на бензиностанции за заверяване, в изпълнение на изикванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

През месеца е регистрирана една Средногоривна инсталация в Регистъра на горивните инсталации по чл. 9 г, ал. 4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. Извършен е емисионен контрол на една пробоотборна точка на източник на емисии отпадъчни газове, заложен в годишния график за контрол на РИОСВ-Русе за 2022 г. и един извънреден емисионен контрол на източник по искане на ИАОС.

До края на месец май, броят на одобрените с Решение на Директора на РИОСВ-Русе Планове за управление на разтворителите (ПУР) е 18. За неизпълнение на нормите за допустими емисии, констатирани с представените ПУР, на двама оператори са съставени АУАН по ЗЧАВ.

Шум

През месец май 2022 г. са извършени три контролни проверки във връзка с емисионен контрол по фактор шум на: „Екон-91” ООД - град Русе, производство на пенолатексови изделия в гр. Бяла; „Мегахим“ АД-площадка бул. „Липник“ в гр. Русе-производство на бои и на „Астра биоплант” ЕООД - гр. Сливо поле, производство на биодизел. При извършения контрол от експерт на РЛ-Русе не са установени превишения на шумовите нива в районите на производствените площадки

Експертът е бил координатор на една проверка по условия в КР на  „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Разград.

Постъпил е един Доклад с резултати от СПИ на шум: „Денимал“ ООД. Не са установени превишения на граничните стойности на нивата на шум, излъчван от инсталацията.

Експертът от направлението е взел участие в заседания на три ДПК.

Води

През месец май 2022 г. са извършени общо 20 бр. контролни проверки на планови обекти както следва:

- 12 бр. планови, с 8 бр. пробонабиране на „Тракция“ АД, „Булмилк 1783“ ЕООД, „Биовет“ АД, ГПСОВ-Разград, ГПСОВ-Лозница, „Пилко“ ЕООД, „АДМ-Разград“ ЕАД, „Моника 781“ ЕООД, „Мероне Н“ ЕООД, „Лактоком“ ЕООД, „ГИП“ ЕООД, „Свиневъдно сдружение“ ЕООД

- 5 бр. планови комплексни проверки с други компоненти и фактори на околната среда, на: „Сенипластˮ ЕООД, „ЕМЦ Дистрибюшънˮ ЕООД, „Еделвайс” ЕООД, „Стил ЕА” ЕООД, „Тракция” АД

- 3 бр. извънредни на: „Борисов и син” ЕООД-във връзка с връчване на КП по чл. 69 от ЗООС, „Фазерлес” АД- във връзка с връчване на КП по чл. 69 от ЗООС и на „Рамарис” ЕООД-във връзка с проверка по изпълнение на предписание.

Проверени са условията по компонент „води” на 2 бр. Комплексни разрешителни – „Грийнбърн” ЕООД- гр. Разград и „Пилко” ЕООД – с. Чуковец, община Алфатар.

На операторите са дадени общо 6 бр. предписания. 

През отчетния период са съставени: 1 бр. АУАН на „Рамарис” ЕООД и 1 бр. ПАМ.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през периода са издадени Заповед и Наказателно постановление на „Интер ЕС 2000ˮ ЕООД за налагане на нова ТМС.

През месец май приоритетите в направлението са били следните:

- изготвяне на становища за ГДОС на КР;

- изготвяне на вътрешни становища по процедури по Глава Шеста от ЗООС;

- попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите;

- кореспонденция с други институции.

През месец май са извършени две проверки, във връзка с постъпила жалба в РИОСВ-Русе.

Във връзка с постъпила  жалба с вх. № Ж-3/15.04.2022 г. за наводняване на частен имот и заблатяване на почвата, е извършена проверка на млекопреработвателно предприятие, собственост на „Рамарис“ ЕООД – гр. София, намиращо се в с. Дянково, община Разград.

При проверката е установено, че мазниноуловителят е затлачен и не функционира по предназначение. Не се осъществява необходимото своевременно изземване на съдържащите се мазнини. В резултат на това, производствените отпадъчни води, в смесен поток с битово-фекалните отпадъчни води постъпват в 2 (два) броя вкопани цистерни, откъдето следва да се препомпват в транспортни цистерни и извозват за допречистване в селищна пречиствателна станция за отпадъчни води (СПСОВ).

Съгласно чл. 125, ал. 1 от Закона за водите, в пречиствателните станции за отпадъчни води на населени места се включват само отпадъчни води, които могат да бъдат пречистени при съществуваща технологична схема на пречиствателната станция.

Технологията на пречистване в СПСОВ не предвижда отделяне на мазнини от входящите количества производствени отпадъчни води, посредством мазниноуловител, поради което е задължително първичното пречистване и отделянето им.

За установеното нарушение на дружеството е съставен АУАН за нарушаване разпоредбата на чл. 126, ал. 1 от Закона за водите.

При извършена проверка на територията на обекта, е установена нерегламентирана канализационна връзка към наличната помпа, посредством тръба с ф 110 мм, чрез която, съдържанието на събирателните резервоари се препомпва в крайпътна отводнителна канавка (земнонасипна), намираща се на полски път между селата Дянково и Липник, по ул. „Мадъра“, с. Дянково. От там, чрез изграден водосток, отпадъчните води от предприятието постъпват в упоменатия в жалбата частен имот, намиращ се в близост до МПП. Налице е заблатена площ. По цялата дължина на нерегламентираното трасе се наблюдава замърсяване с непречистени В изпълнение на дадени предписания е преустановено нерегламентираното заустване на производствени отпадъчни води. Изпълнена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за прилагане на ПАМ, чрез пломбиране на изходяща тръба, предназначена за отвеждане на отпадъчните води в крайпътна отводнителна канавка.

Предстои да бъде извършен последващ контрол на предписание, касаещо почистване и запръстяване на замърсените терени.               

Почви

През месец май в направление „Почви” са извършени три планови проверки на: склад за негодни  ПРЗ в с. Владимировци, Община Самуил, общинско депо на Община Бяла, склад за пестициди в с. Балкански, собственост на ОД „Земеделие”, гр. Разград. Извънредните проверки са две: една проверка на ББ- кубове в с. Тодорово, община Исперих по изпълнение на предписание и една проверка по писмо на МОСВ на ББ-кубове за ИУПРЗ в гр. Алфатар.

Дадено е едно предписание на общинско депо Бяла. 

Експертът от направлението е участвал в извършването на проверки по фактор отпадъци.

 

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 11 контролни проверки от които 2 са планови, а 9 са извънредни, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна“, които през месец май са 31.

Пет от проверките са по сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. С нарочни разпореждания на Директора на РИОСВ-Русе два екземпляра от вида бял щъркел (Ciconia ciconia), един екземпляр от вида горска ушата сова (Asio otus), един екземпляр от вида сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) и един екземпляр от вида домашна кукумявка (Athene noctua) са изпратени за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора. Един екземпляр от вида домашна кукумявка (Athene noctua) е предаден на Регионален исторически музей – гр. Русе за препариране.

Извършени са четири извънредни проверки на регистрирани пунктове за изкупуване на охлюви в с. Черковна и с. Паисиево, община Дулово, с. Малко Враново, община Сливо поле и с. Сеслав, община Кубрат. Пунктовете функционират. Нарушения не са констатирани.

Извършени са 2 планови проверки на вековни летни дъбове с ДР №№ 1270 и 1436, находящи се в землището на с. Черковна, община Дулово.

През месеца е издадена една регистрационна карта съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

През отчетния период са регистрирани 3 книги за билки, и са организирани два нови билкозаготвителни пункта.

Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни проверки (31 за месец май) на ПР „Сребърна“.   

Извършени са 4 планови проверки на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Горната кория“ – с. Добротица, община Ситово, ЗМ „Божурите“ – с. Подайва, община Исперих, ЗМ „Мющерека“ – с. Беловец, община Кубрат и ЗМ „Находище на червен божур“ – с. Печеница, община Исперих. При проверките не са констатирани нарушения в режима на дейности, регламентиран в съответните заповеди за обявяване.

Генетично модифицирани организми

В изпълнение на годишна програма на ИАОС за провеждане на контрол върху работата с генетично модифицирани организми и освобождаването им в околната среда, са извършени четири планови проверки. Посетени са опитните полета на ОПС „Бръшлен“, с. Бръшлен, община Сливо поле, ИЗС „Образцов чифлик“, гр. Русе, община Русе, СЖС – „България“ ЕООД, гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, община Русе и „Специализирано поделение и опитна станция по зърнени и маслодайни култури – Лозница“, гр. Лозница. Взети са общо тринадесет проби от царевица, слънчоглед, тритикале, фий, соя, пшеница и рапица. Взетите проби ще послужат за изпитване наличието на генетично-модифицирана ДНК.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 86 проверки: 65 планови, от които 3 са  комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 21 извънредни, от които 6 бр. – по сигнали, 6 бр.-по изпълнение на предписания, 3 бр.- по писма на МВР, 1 бр. – по искане на Окръжна прокуратура - Разград, 1 бр.  – по писмо на МОСВ, 1 бр. по писмо на оператора, 3 са в резултат на самосезиране.                

Експерти от направлението са участвали в общо 5 проверки по условия в издадени комплексни разрешителни.

През месец май не са установени замърсявания на речни дерета и корита.

През месец май 2022 г. са извършени проверки за чистотата на населените места на общините Бяла, Самуил, Исперих, Силистра, Дулово и Ситово. Дадени са 5 предписания за почистване на замърсени терени.

При направени извънредни съвместни проверки на експерти от направлението с представители на МВР са установени нарушения на Наредбата за излезлите от употреба МПС.       През периода е съставен АУАН на физическо лице за нерегламентирани дейност с ИУМПС.

При направени извънредни съвместни проверки на експерти от направлението с представители на МВР са установени нарушения на Наредбата за излезлите от употреба МПС.         През периода е съставен АУАН на физическо лице за нерегламентирани дейност с ИУМПС.  Издадени са три споразумения на физически лица. Няма издадени наказателни постановления.

В НИСО са въведени над 50 работни листа за класификация на отпадъците.

През периода са изготвени и изпратени:

- в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците – ЗУО;

- ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;             

- информация за резултатите от извършен контрол на фирмите, относно спазване разпоредбите на Регламент 1013/2006 г;

- доклади с попълнен въпросници за дейността на лица, подизпълнители на ООп на опаковки и ИУМПС;

- доклад относно състоянието на ББ-кубове;

- писмо за напредъка по изпълнение на проектите за рекултивация на депа, обект на изпълнение на Решение на съда на ЕС по дело – С-145/14;

През отчетния период са получени 11 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците. Шест от тях са за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и създадени нерегламентирани сметища – строителни и битови. По три сигнала са извършени проверки и други три са препратени по компетентност. Два от тях са основателни, съставени са  констативни протоколи. Два сигнала са подадени са изгаряне на отпадъци, извършена е проверка. Три са за съхранение на ИУМПС-та, като по същите е извършена проверка на място.

По сигнал от Окръжна прокуратура – гр. Разград е извършена извънредна проверка на терен в с. Киченица, община Разград за нерегламентирано съхранение на огромно количество земни маси и натрушени камъни. Установено е, че сигналът е неоснователен.

В резултат на извършени съвместни проверки с представители на МВР, е съставен един АУАН за нарушение на разпоредбите на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства.

Химикали

През отчетния период, в изпълнение на годишния план за контролната дейност на РИОСВ – Русе, експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ са извършили 4 самостоятелни проверки на „Разград полиграф” АД, „Юта” АД, ЕТ „Полихимтех - Петър Копчев” и „Фенопласт - 99” ЕООД.

Дадени са две предписания на гореописаните оператори.

През отчетния период експерт от направлението е взел участие в 3 държавни приемателни комисии.

Дружествата са проверени относно спазването на изискванията на Регламент № (ЕО) 1907/2006 г. (REACH), Регламент № (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

UОВОС и ЕО

През отчетния период експертите са  извършили общо 15 броя проверки, както следва:

 • 14 проверки, съгласно плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе за 2022 г.
 • 1 брой извънредна проверка във връзка с депозирано в РИОСВ-Русе уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за ИП „Мандра за преработка до 12т/ден сурово мляко - пристройки и частични вътрешни промени”.

Внесено е искане за издаване на становище по екологична оценка на ОУП на община Ветово.

За процедурата по ОВОС за „Добив на строителни материали в находище „Ценово-1”варовици за хидротехнически съоръжения в землището на с. Ценово”, с възложител: „Скални материали” АД е изготвен отговор на Задание за извършване на консултации.

Във връзка с процедура по ОВОС за инвестиционното предложение за „Разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт с регионално значение Силистра-Лесил“, с възложител „Агротранс” ЕООД е проведено заседание на експертния екологичен съвет при РИОСВ-Русе и е издадено Решение по ОВОС № РУ 1-2/2022г. от 20.05.2022г.

Проведени са консултации по чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда - преди задание за  изработване на проект на генерален план на пристанище „Порт Булмаркет“, включващ разширение на съществуващо пристанище, ПУП-план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен план на пристанищната акватория.

Комплексни разрешителни

През месец май са извършени 4 проверки (две планови и две извънредни ) на оператори с издадени комплексни разрешителни, както следва: планови на „Грийнбърн” ЕООД, гр. Разград и „Пилко” ЕООД, с. Чуковец, община Алфатар  и извънпланови на „Айлин Дизайнс“ ЕООД („Енсан 95“ ЕООД,  с. Дянково, община Разград),  и „Свинекомплекс Голямо Враново инвест” АД.

Дадено е едно предписание.

За неизпълнение на дадено през предходен месец предписание е съставен един акт за установяване на административно нарушение на „Свинекомплекс Голямо Враново инвест” АД.

Постъпила и разгледана е информация по процедури по издаване/актуализация на КР на пет оператора. За един е установено, че към момента дружеството е обявено в несъстоятелност.            

През месец май са проверени и утвърдени още 15 ГДОС на оператори с комплексни разрешителни. Така в законоустановения срок са утвърдени всички 62 годишни доклада по околна среда (ГДОС) за изпълнение на дейностите, за които е издадено комплексно разрешително.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец май 2022 г. са извършени осем планови проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „БРН Слийп продуктс България” ЕООД,  гр. Русе, (по компонент въздух и фактор отпадъци), „Стил ЕА“ ЕООД-с. Дянково, община Разград, (по компоненти въздух и води), „ЕМЦ Дистрибюшън” ЕООД, гр. Русе, площадка с. Иваново (по компонент води и фактор отпадъци), „Семпласт” ЕООД, с. Дянково, община Разград (по компоненти въздух и води), „Еделвайс – 77” ЕООД - село Сейдол, община Лозница (по компоненти въздух и води), „Тракция” АД - село Самуил (по компонент води и фактор отпадъци), „Фенопласт - 99“ ЕООД, гр. Русе (по фактор химикали и ЗОПОЕЩ) и ЕТ „Полихимтех - Петър Копчев“, гр. Русе (по фактор химикали и ЗОПОЕЩ).

При проверките са дадени общо 8 предписания. За нарушение на ЗЧАВ е съставен един АУАН.

СЕВЕЗО

През месец май са извършени две планова проверка, комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е извършила планов контрол на две предприятия, класифициране с висок и с нисък рисков потенциал на територията на Област Русе „Оргахим Резинс“ АД и „Оргахим“ АД. Не са дадени предписания.

Във връзка с изискванията на чл. 106, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, през месец май е потвърден Доклада за политика за предотвратяване на големи аварии на „Топлофикация Русе“ АД.

През отчетния период няма констатирани случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ.

АУАН, НП и ПАМ

1. Г.Ш., с. Белинци, Община Исперих, АУАН № 0002596/04.05.2022 г. – не е предал ИУМПС на площадки са събиране и съхранение или центрове за разкомплектоване – чл. 18, ал.1 от Наредбата за ИУМПС, във връзка с чл.13 от Закона за управление на отпадъците;

2. „Еуро енд Конт“ ЕООД, гр. Разград, АУАН № 0002578/11.05.2022 г. – не представило годишен отчет за оборудване, съдържащо ФПГ– чл. 17, ал.2, т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух;

3. Мапеи България ЕООД, гр. София, АУАН № 0002577/11.05.2022 г. – не представило годишен отчет за оборудване, съдържащо ФПГ– чл. 17, ал.2, т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух;  

4. Д.Б., гр. Разград, АУАН № 0002646/13.05.2022 г. – не е удедомил РИОСВ на най-ранен етап за реализация на ИП – чл. 31, ал.5 от Закона за биологичното разнообразие;  

5. „Рамарис“ ЕООД, гр. София, АУАН № 0002558/13.05.2022 г. – не поддържа в изправност ЛПСОВ – чл. 126, ал.1 от Закона за водите;  

6. Н.Н., гр. Кубрат, АУАН № 0002461/16.05.2022 г. – не е предал ИУМПС на площадки са събиране и съхранение или центрове за разкомплектоване – чл. 18, ал.1 от Наредбата за ИУМПС, във връзка с чл.13 от Закона за управление на отпадъците;

7. ЕТ „Аери – 44 - Иван Добрев“, гр. Русе, АУАН № 0002474/19.05.2022 г. – нарушил е нормите за общи емисии на летливи органични съединения – чл. 9а, ал 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух;  

8. ППК „Бръшлен“, Бръшлен, Община Сливо поле, АУАН № 0002227/30.05.2022 г. – не е съгласувал дейност в защитена територия – параграф 7 от ПРЗ на Закона за защитените територии;

9. Свинекомплекс Голямо Враново Инвест АД, с. Голямо Враново, Община Сливо поле, АУАН № 0002010/20.05.2022 г. – не е изпълнил дадено задължително предписание – чл.166, т.3 от Закона за опазване на околната среда;  

10. БРН Слийп Продуктс България ЕООД, гр. Русе АУАН № 0002475/26.05.2022 г. – не е спазило  нормите за неорганизирани емисии на летливи органични съединения – чл. 9а, ал 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух;  

11. Н.И., с. Малко Враново, Община Сливо поле, АУАН № 0002324/12.04.2022 г. – не е представил в РИОСВ информация за билки – чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения;  

12. ЕТ „Пламен Димов – 2001“, с. Гецово, Община Разград, АУАН № 0002562/27.05.2022 г. – не е удедомил РИОСВ на най-ранен етап за реализация на ИП – чл. 31, ал.5 от Закона за биологичното разнообразие;;  

Издадени Наказателни постановления

1. Е.Г., в качеството й на ЕТ „Мусимед – 92- Емине Газинова“, с. Трапище, Община Лозница, НП № 10/16.05.2022 г. по чл. 31, ал.2, т.6, във вр. с чл. 74 от Закона за лечебните растения в размер на 300 лева - не е представила в РИОСВ информация за билки.  

2. И.И., село Брестовене, община Завет, НП № 11/16.05.2022 г. по чл. 31, ал.2, т.6, във вр. с чл. 74 от Закона за лечебните растения в размер на 100 лева – като билкозаготвител не е представил в РИОСВ информация за билки.

3. Н.М., гр. Сеново, НП № 12/16.05.2022 г. по чл. 31, ал.2, т.6, във вр. с чл. 74 от Закона за лечебните растения в размер на 100 лева – като билкозаготвител не е представил в РИОСВ информация за билки.

4. А.А., село Голеш, община Кайнарджа, НП № 13/16.05.2022 г. по чл. 31, ал.2, т.6, във вр. с чл. 74 от Закона за лечебните растения в размер на 100 лева – като билкозаготвител не е представил в РИОСВ информация за билки.

5. „Дулово Алфа“, гр. Дулово, НП № 14/18.05.2022 г. за нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 43, във вр. с чл. 126, ал. 1 от Закона за водите в размер на 2 000 лева – не поддържа в изправност ЛПСОВ.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил седем споразумения със:

1. ПК„Стефан Караджа“, село Окорш по съставен АУАН № 00626/16.03.2022 г. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения в размер на 300 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 210 лева и същата е заплатена в предвидения 14-дневен срок.

2. С.Ю. в качеството му на ЕТ „Темас – Самет Юсуф“, гр. Русе, по съставен АУАН № 0002494/18.03.2022 г. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения в размер на 300 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 210 лева и същата е заплатена в предвидения 14-дневен срок.

3. С.Р., с. Кошарна по съставен АУАН № 0002522/07.04.2022 г. Наложено е наказание „глоба“ за нарушение на чл. 18, ал.1 от Наредба №1 за ИУМПС, във връзка с чл.13 от Закона за управление на отпадъците в размер на 300 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 210 лева и същата е заплатена в предвидения 14-дневен срок.

4. ПК „Айдемир“, село Айдемир по съставен АУАН № 0002319/15.03.2022 г. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения в размер на 300 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 210 лева и същата е заплатена в предвидения 14-дневен срок.

5. С.Н., с. Подайва по съставен АУАН № 0002508/19.04.2022 г. Наложено е наказание „глоба“ за нарушение на чл. 18, ал.1 от Наредба №1 за ИУМПС, във връзка с чл.13 от Закона за управление на отпадъците в размер на 300 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 210 лева и същата е заплатена в предвидения 14-дневен срок.

6. П.Л., село Айдемир по съставен АУАН № 0002460/27.04.2022 г. Наложено е наказание „глоба“ за нарушение на чл. 18, ал.1 от Наредба №1 за ИУМПС, във връзка с чл.13 от Закона за управление на отпадъците в размер на 300 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 210 лева, която е още в срока за плащане.

7. „Итал кар“ ЕООД, гр. Русе по съставен АУАН № 0002473/21.04.2022 г. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 36, ал. 1, във вр. с чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух в размер на 100 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 70 лева и същата е заплатена в предвидения 14-дневен срок.

През отчетния период е наложена една принудителна административна мярка на „Рамарис“ ЕООД.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

През отчетния период данните за качество на атмасферния въздух не отчитат превишения на нивата на финни прахови частичи 10 и 2,5 мкр. и в двата града – Русе и Силистра.

Във връзка със сигнал за замърсяване на частен имот в с. Дянково, Община Разград с отпадъчни води от млекопреработвателно предпиятие в съседен имот, при извършена съвместна проверка са констарани нарушение на Закона за водите и Закона за почвите. Съставени са АУАН по ЗВ и предстои налагане на еднократна санкция по ЗООС за заблатяване на терен. Дадените предписания на оператора са изпълнени, като нарушения терен е рекултивиран.

В резултат на съвместните проверки с регионалните структури на МВР в трите области и дадените предписания, и през месец май продължи почистването на заетитите с ИУМПС-та терени.

Бизнеса

През месец май 2022 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 103 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 5 указателни писма за последваща процедура по ОС;
 • 28 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 20 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 12 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 8 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 71 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, в т.ч.:
 • 16 писма до възложител за представяне на допълнителна информация;
 • 22 писма за консултация с РЗИ;
 • 11 писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС;
 • 13 писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 5 писма до БДДР;
 • 4 писма до: ОД „Земеделие“ и община за становища или с напомнителен/информативен характер;
 • 8 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 1 мотивирано решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да се извършва ОВОС”;
 • 4 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 2 решения за прекратяване на процедури по глава шеста от ЗООС;
 • 9 писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”;
 • 1 брой Решение по преценяване на необходимостта от провеждане на ОС за ППП/ИП с разпоредително част „съгласува“;
 • 1 брой Решение за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост, на основание чл. 11, ал. 2 от Наредбата за ОС и § 2 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС.

През отчетния период са издадени:

- едно разрешение

- 4 регистрационни документа.

Издадените в периода 01.05.2022 -31.05.2022 г. документи по чл. 35 от ЗУО са въведени в Националната информационна система „отпадъци”

          В НИСО са утвърдени 50 работни листи на 20 оператори.

През периода е взето участие в заседания на общо 10 ДПК за приемане на следните строежи:

„Изграждане на инсталация за преработка на етерично-маслени култури“-Втори етап, с. Белица, община Тутракан

„Складово стопанство-4 броя силози за тиквени семена, 2 броя бункери с плоско дъно, ПП водоем и площадков водопровод“-с. Паисиево, община Дулово

„Инсталация за производство на имуногенни фармацефтични продукти и Трафопост 5х2500 kVA с КЛ СрН. ЕТАП 1. Зона за производство на бактериални ваксини, зона банки, зона за пълнене и трафопост“- „Биовет“ АД - Разград

„Външни връзки за захранване на инсталация за производство на имуногенни фармацефтични продукти в УПИ III-6446, кв. 604, гр. Разград по подобекти: 1. Противопожарен водопровод, помпена станция; 2. Паропровод с налягане 6 bar; 3. Газопровод DN 150“-„Биовет“ АД - Разград

„Инсталация за компресиран природен газ, ГРП, бутилкови групи и площадков газопровод до сгради в ПИ, ул. „Хвойна“, гр. Русе, кв. ДЗС

„Нов стоманорешетъчен стълб /СРС/ в оста на ВЕЛ 20 kV „Кутловица“; МКРУ до новомонтиран в оста на ВЕЛ „Кутловица“ СРС; Кабелна линия СрН от новомонтиран СРС през МКРУ до нов трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 1х400 kVА и тръбен  кладенец за капково напояване ТК-2“ /ЗП трафопост 6,75м2; ЗП МКРУ-3,75 м2; ЗП за СРС-2,89 м2;  дължина на кабелната линия 11,60 м/-с. Кутловица, община Алфатар

„Тръбен кладенец за капково напояване; Кабелна линия СрН от МКРУтип до нов трафопост БКТП; трафопост тип БКТП в ПИ /ЗП трафопост 7,41м2; дължина на кабелната линия 425 м/-с. Кутловица, община Алфатар

„Тръбен кладенец за капково напояване; Кабелна линия СрН от МКРУтип до нов трафопост БКТП; трафопост тип БКТП в ПИ /ЗП трафопост 7,41м2; дължина на кабелната линия 1977,25 м/-с. Кутловица, община Алфатар

„Пристройка към съществуваща сграда за обособяване на склад за съхранение на сурово олио“ /ЗП-116, 73 кв.м/ -„Органик Ленд корпорейщън“-с. Калипетрово, община Силистра

„Модернизация на зърночистачна инсталация към съществуваща силозна сграда“ /ЗП-61,26 кв. м./ -„Органик Ленд корпорейщън“-с. Калипетрово, община Силистра.

Обществеността

В екологичния календар на месец май има две дати. На 21 май се навършиха 30 години от създаването на мрежата от защитени зони Натура 2000, а на 22 май се отбеляза Международния ден на биологичното разнообразие. Информационният център на РИОСВ-Русе бе посетен от възпитаници на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе и СУЕЕ „Св. Константин –Кирил Философ“ –гр. Русе. Пред учениците са изнесени презентации по темите, в рамките на информационните дни по повод годишнината от Общоевропейската мрежа НАТУРА 2000.


 

Отчет  за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец април 2022 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец април 2022 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 98 проверки, в т.ч. планови 58 бр., а извънредни - 40 бр. Броят на проверените обекти е 89, като от  67 са планови и 22 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 74 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 13 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 5 бр. наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 18 800 (осемнадесет хиляди и осемстотин) лв. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ-Русе е сключил пет споразумения по съставени актове за установяване на административно нарушения (АУАН). Наложени са наказания „глоби“ и „имуществени санкции“ на обща сума 5 950 лв., като в 14 дневния срок са приведени 5 880 лв. По едно сключено споразумение предстои издаване на Наказателно постановление (НП) поради неспазване на 14 дневния срок за плащане на дължима сума по наложена „глоба“.

- Във връзка с чл. 69б, от ЗООС на 14.03.2022 г. от Община Исперих е постъпило писмо – молба за повторно пробонабиране на отпадъчни води, формирани от ГПСОВ Исперих. На 22.03.2022 г. от пункт №2 – пречистени отпадъчни води на изход ГПСОВ са взети проби отпадъчни води, преди заустване във водоприемник – сухо дере „Бейгир гьолджук“. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. На 13.04.2022 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ-Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на текущата месечна санкция (ТМС), във връзка с установено намаляване на замърсяване на водния обект. Изготвена е заповед на Директора на РИОСВ-Русе от 27.04.2022 г. за намаляване  на ТМС от 727 лв. на 218 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 15 585, 95 лв., по сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН са 5 880 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 6 586 лв.

От получените суми през месец март 2022 г., на общините през месец април са преведени 10 657,69 лв. Най–голяма сума е получила Община Силистра – 3562, 40 лв.

От НАП през месец април са приведени 2 100 лв. по наказателни постановления.

За периода 01.04.2022 г. - 30.04.2022 г. в РИОСВ-Русе е постъпила една жалба, относно замърсяване с производствени отпадъчни води в с. Дянково, община Разград. Извършена е съвместна проверка с БДДР-Плевен, при която е установено, че жалбата е основателна. Дадени са задължителни предписания със срокове и предстоят последващи административно-наказателно действия.

За периода 01.04.2022 г. до 30.04.2022 г. са постъпили общо 23 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща, чрез системата за документообработ и на централата на РИОСВ – Русе. От тях 6 са препратени по компетентност, 5 са основателни, 11 са неоснователни. Два сигнала, постъпили през месец март, са препратени по компетентност, а по един сигнал предстои извършване на проверка. Разпределението на сигналите по общини е както следва: Община Русе – 17; Община Разград – 4; Община Главиница – 1; Община Дулово – 1.

През месец април преобладаващи са сигналите за усещане на неприятни миризми, 5 сигнала са за нерегламентирани дейности с отпадъци, 3 сигнала са по Закона за водите и 4 сигнала са по Закона за биологичното разнообразие.

Общо сигналите са били в следните направления:

- неприятни миризми и замърсяване на въздуха;

- нерегламентирано изхвърляне на отпадъци;

- замърсяване на водите на река Русенски Лом и река Бели Лом;

- намерени в безпомощно състояние птици.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец април беше извършване на проверки по изпълнението на годишния план, по постъпили сигнали и жалби, работа по регионалния доклад за околна среда за 2021 г.

Друг акцент в работата бе извършване на извънредни проверки на юридически и физически лица по писма на регионалните структури на МВР за нерегламентирано съхранение и третиране на ИУМПС. 

Превантивен контрол

През отчетния период продължава работата по прилагане на обхватен и ефективен превантивен контрол на разширението на съществуващи и изграждането на нови обекти, дейности, инсталации, както и на елементите от устройственото планиране.

По отношение на текущите процедури по ОВОС и ЕО експертите от дирекция „Превантивна даейност“ са работили по депозирани нови и/или стартирали през предходен период процедури. За 23 инвестиционни предложения, планове и програми е указана необходимостта от провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и 1 брой за провеждане на процедури по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Финализирани са 20 процедури с издаване на съответните  решения, както следва: 10 бр. по ОВОС и 9 бр. по ЕО и 1 бр. по чл. 31 от  ЗБР.    

Tекущ контрол

През месец април 2022 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 9;
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени общо общо 58 проверки: 37 планови, от които 1 е комплексна по компоненти и фактори на околната среда и 21 извънредни;.
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 6 бр. планови, с 5 бр. пробонабиране 9 бр. извънредни;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на шум- 2 бр. планови;

 -     Проверки по Закона за защитените територии – 30 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“;

 -    Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 2 извънредни проверки за 2    броя екземпляри;

 -    Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 2 извънредни проверки по сигнал за незаконна сеч и на физическо лице размножаващо екз. по чл. 70.

Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 4 проверки по дадени предписания, като е установено, че са предприети действия по изпълението им.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец април 2022 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра, отчитат: 1 денонощие с превишение на средноденощнaта норма на ФПЧ10 за град Русе, и нито едно за град Силистра. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра превишенията касаят само периода 01.04.- 16.04.2022 г. Останалите данни до края на месец април, ще са налични към средата на м. май. Нивата на останалите атмосферни замърсители се запазват трайно ниски.          

През месец април 2022 г. експертите от РИОСВ-Русе, направление Атмосферен въздух, са извършили 8 проверки, в т.ч. планови - 4 бр. Броят на проверените обекти е 8. В рамките на осъществения контрол са дадени 8 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

Извършена е проверка по постъпил сигнал за наличие на спицифична миризма на амоняк в съседен производствен обект, изпускана от инсталация за химично третиране на филтърна хартия. При проверката е установено, че сигналът е основателен. На дружеството са дадени 2 предписания за предприемане на технически мерки за ограничаване на емисиите на амоняк в атмосферата. На двама оператора на инсталации, заредени с флуорирани парникови газове, са съставени констативни протоколи за установяване на нарушение на ЗЧАВ и наредбата на ФПГ. С писма са поканени за съставяне на АУАН през м. май.

За установени административни нарушения на ЗЧАВ от РИОСВ-Русе е съставен един АУАН.

През месец април в РИОСВ – Русе са постъпили 8 броя Доклади на оператори, за извършени собствени периодични измервания (СПИ) и 2 броя месечни Доклади на оператори, за извършени собствени непрекъснати измервания (СНИ).

През отчетния период не са постъпвали дневници на оператори на бензиностанции за заверяване, в изпълнение на изикванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

През м. април са одобрени с Решение на Директора на РИОСВ-Русе 5 броя Планове за управление на разтворителите. Регистрирана е една Инсталация, извършваща дейности по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители.

Шум

През месец април 2022 г. са извършени две контролни проверки по фактор шум: на „Елика процесинг” ООД, гр. Силистра, производство на транспортни и семечистачни машини и съоръжения в гр. Силистра и „Интер ес-2000” ЕООД - село Ситово, млекопреработвателно предприятие в с. Ситово. При извършения контрол от експерт на РЛ-Русе не са установени превишения на шумовите нива в районите на производствените площадки.

Изготвено е вътрешно становище по фактор „шум“ по процедура по Глава Шеста от ЗООС за инвестиционно предложение – изграждане на птицекланница.

Експертът от направлението е взел участие в заседание на едно ДПК.

Води

През месец април 2022 г. са извършени общо 16 бр. контролни проверки на планови обекти както следва:

- 6 бр. планови, с 5 бр. пробонабиране на: „Водстрой“ АД, „Имдо“ ООД, „Борисов и син“ ЕООД, ГПСОВ-Силистра, „Фазерлес“ АД;

- 2 бр. планова екипна проверка на „МТ Пласт” ЕООД,  гр. Разград и на ЕТ „Георги Петров – Камен” - село Дянково;

- 9 бр. извънредни във връзка с връчване на КП по чл. 69 от ЗООС на: „Астра биоплант” ЕООД, „Фишери 2009” ЕООД, „Русе Кемикълс” АД, „Водстрой“ АД, „Имдо“ ООД, ГПСОВ-Исперих, ГПСОВ-Дулово, „Интер ЕС 2000” ЕООД, „Рамарис” ЕООД.

Проверени са условията в комплексни разрешителни по компонент „води” на три оператори: община Бяла /Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Бяла, Борово, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака /, „Ел джи 15” ЕООД и „Непал-10” ЕООД.

На операторите са дадени общо 6 бр. предписания.  През отчетния период са съставени 3 бр. АУАН на „Астра биоплант” ЕООД, Община Дулово за ГПСОВ, „Дуло алфа” ООД.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през периода не са издавани Заповеди/Наказателни постановления.

През месец април са постъпили в РИОСВ-Русе три сигнала и една жалба:

 • Сигнал с вх. № С-96/31.03.2022 г., подаден в ОД на МВР гр. Силистра за получена информация за силна неприятна миризма и натрупан кафеникав слой по повърхността на водата в р. Дунав и брега. Същият е препратен за предприемане на действия по компетентност на „ВиК” ООД, гр. Силистра. Получен е отговор, в които ВиК операторът уведомява РИОСВ-Русе за извършена проверка и основателност на сигнала. Констатирано е наличие на кафявооцветени води в р. Дунав, което се дължи на преливане на битово-фекални отпадъчни води от дъждопреливник в посочения участък от реката. Предприети са действия за отстраняване на проблема.
 • На 15.04.2022 г. в РИОСВ-Русе е постъпил сигнал за наличие на отпадъчни води в дере, в с. Дряновец, община Разград с вх. № С-111/15.04.2022 г. Сигналоподателят съобщава за отвеждане на отпадъчни води от септична яма в дере, в близост до река Бели Лом. Сигналът е препратен за предприемане на действия по компетентност на Община Разград.
 • В РИОСВ-Русе е получено писмо от „ВиК“ ООД, гр. Русе от 13.04.2022 г. във връзка с констатирани превишения стойностите на анализираните показатели ХПК и рН на отпадъчните води на „Русе Кемикълс“ АД, които се заустват в градската канализационна мрежа (през месец декември 2021 г. и месец март 2022 г.). С писмо с вх. № АО 193/30.03.2022 г. „Русе Кемикълс“ АД депозира съобщение за временно спиране работата на „Инсталация за производство на фталов и малеинов анхидрид“ от 29.03.2021 г. Извършена е проверка на площадката на дружеството съвместно с представители на ВиК-Русе. Установено е, че инсталацията не работи и се извършват ремонтни дейности. Формират се единствено охлаждащи води от компресорна станция за непрекъснато поддържане на налягането в инсталацията и битово-фекални отпадъчни води. Дадено е предписание да не се допуска изпускане на непречистени отпадъчни води в градската канализационна мрежа с постоянен срок. Контролът ще продължи.
 • В РИОСВ – Русе е постъпила жалба с вх. № Ж-3/15.04.2022 г. за наводняване на частен имот и заблатяване на почвата, в резултат на производствени отпадъчни води от дейността на млекопработвателно предприятие /МПП/ в с. Дянково, община Разград. Същата жалба е препратена по компетентност от МОСВ с изх. № 94-00-426/27.04.2022 г.

Извършена е съвместна проверка с БДДР – Плевен на 28.04.2022 г., на производствената площаката на предприятието, стопанисвано от „Рамарис“ ЕООД – гр. София, при която е установено, че жалбата е основателна. 

Производствените отпадъчни води, формирани от дейността на МПП, в смесен поток с битово-фекалните отпадъчни води, следва, след необходимото първично пречистване в мазниноуловител, да се извозват за допречистване в селищна ПСОВ на територията на гр. Разград, съгласно сключен Договор с ВиК оператора.

При извършен оглед на територията на обекта, е констатирано, че мазниноулоителят не функционира по предназначение. Същият е затлачен, съответно, образуваните мазнини и утайки не се изземват своевременно.

За събиране на отпадъчните води са налични два броя вкопани резервоари, оборудвани с помпа за препомпване на водите в транспортни цистерни.

Към наличната помпа е изградена нерегламентирана канализационна връзка, посредством тръба с ф 110 мм, чрез която, съдържанието на събирателните резервоари се препомпва в крайпътна отводнителна канавка (земнонасипна), намираща се на полски път между селата Дянково и Липник, по улица в с. Дянково. От там, чрез изграден водосток, отпадъчните води от предприятието постъпват в упоменатия в жалбата частен имот. Налице е заблатена площ от около 100 м².

Към момента на проверката не е установен отток на отпадъчни води към имота. Наблюдава се попиване и намаляване на водната площ.

По цялата дължина на нерегламентираното трасе се наблюдава замърсяване с непречистени отпадъчни води и мазнини.

Дадени са задължителни предписания и срокове за изпълнението им, касаещи: преустановяване на нерегламентираното заустване на производствени отпадъчни води; осигуряване на възможност за пломбиране на канализационната връзка; почистване и запръстяване на замърсените терени.

На управителя на дружеството е връчена покана за съставяне на АУАН по Закона за водите и Закона за почвите.

През месец април приоритетите в направлението са били следните:

- изготвяне на становища по постъпили ГДОС на КР;

- изготвяне на вътрешни становища по глава шеста от ЗООС;

- изготвяне на Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2021 г.

- попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите;

- кореспонденция с други институции.

Почви

През месец април в направление „Почви” е извършена една планова проверка на ББ- кубове за съхранение на излезли от употреба препарати за растителна защита в гр. Алфатар. Не са установени несъответствия и нарушения, не са дадени предписания.

Експертът от направлението е участвал в извършването на извънредна проверка по жалба в с. Дянково, община Разград (подробно описана в част „Води“), както и в проверки по фактор отпадъци.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 4 броя извънредни проверки, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна“, които през месец април са 30.

Две от проверките са по сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. Един екземпляр от вида селска лястовица (Hirundo rustica) и един екземпляр от вида обикновен мишелов (Buteo buteo) са изпратени за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора.

Извършена е една извънредна проверка по сигнал за незаконно, избирателно отсичане на орехови дървета и единични акации на възраст около 70 г. по протежение на река Садинска, минаваща през село Осенец, община Разград. При проверката на място е установено, че са извършвани дейности по почистване на участък от река Садинска от началото на регулацията на с. Осенец до вторият мост по протежението на реката, с приблизителна дължина около 900 м, като са изсичани дървета и храсти в речното легло и по двата откоса, на видове, чиито наклон предполага пропадане в коритото на реката и би застрашило проводимостта й. В останалата непочистена част на реката горецитираните дейности се предвижда да продължат. Община Раград не е подавала уведомление за извършеното почистване, което представлява „инвестиционно предложение“ по смисъла т. 17 от §1 ва Допълнителните разпоредби на ЗБР. Неуведомяването на РИОСВ-Русе за извършването на почистването на р. Садинска се явява нарушение на чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС. За нарушението предстои да се състави АУАН (изпратена е покана до общината за явяване за съставянето на акта през месец май).

Извършена е една извънредна проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.).

През месеца са издадени 5 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

През месеца са регистрирани два пункта за изкупуване на охлючи.

През отчетния период няма регистрирани книги за билки, нито са организирани нови билкозаготвителни пунктове.

Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни проверки (30 за месец април) на ПР „Сребърна“.   

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 58 проверки: 37 планови, от които 1 е комплексна по компоненти и фактори на околната среда и 21 извънредни, от които 4 бр. – по сигнали, 3 бр.-по изпълнение на предписания, 11 бр.- по писма на МВР, 1 бр. –по изпълнение на условие от Разрешение, 1 бр.  – по писмо на МОСВ, 1 бр. по писмо на оператора. Експерти от направлението са участвали в общо 5 проверки по условия в издадени комплексни разрешителни.

През месец април 2022 г. са извършени проверки за чистотата на населените места на общините Алфатар, Главиница, Кайнарджа, Тутракан и Завет.

При направени извънредни съвместни проверки на експерти от направлението с представители на МВР са установени нарушения на Наредбата за излезлите от употреба МПС.        През периода са съставени 5 бр. АУАН за нерегламентирани дейност с ИУМПС, като 4 бр. са на физически лица и 1 бр.  на „Брадърс Ауто 22 “ ЕООД, гр. Исперих. По АУАН, съставен през месец февруари 2022 г., през месец април е издадено  НП на юридическо лице на стойност 7 000 лв.

В НИСО са въведени над 70 работни листа за класификация на отпадъците.

През периода са изготвени и изпратени:

-в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците – ЗУО;

-ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;               

-информация за резултатите от извършен контрол на фирмите, относно спазване разпоредбите на Регламент 1013/2006 г;  

-писмо до МОСВ за усвояване на банкова гаранция;

-справка за тримесечие до МОСВ, относно масово разпространени отпадъци;

През отчетния период са получени 5 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и създадени нерегламентирани сметища – строителни и битови. Eдин от тях е основателен, извършена е проверка на място и е съставен констативен протокол. Два са препратени по компетентност, а по друг  - предстои проверка. В резултат на извършени съвместни проверки с представители на МВР, експертите от направлението са съставили 5 акта за нарушение на разпоредбите на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства. През месец май предстои съставяне на АУАН на физическо лице за нерегламентирани дейности с ИУМПС.

Химикали

През отчетния период, в изпълнение на годишния план за контролната дейност на РИОСВ – Русе, експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ са извършили една самостоятелна проверка на „Мизия глас“ ООД, експерт от направлението е бил водещ на една комплексна проверка по компоненти и фактори на околнаат среда на „МТ Пласт” ЕООД.

Дадени са четири предписания на гореописаните оператори.

През отчетния период експерт от направлението е взел участие в 2 държавни приемателни комисии.

Дружествата са проверени относно спазването на изискванията на Регламент № (ЕО) 1907/2006 г. (REACH), Регламент № (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

ОВОС и ЕО

През отчетния период е извършена една извънредна проверка за ИП „Възстановяване на проектните параметри на железопътната линия Русе-Варна” (Решение МОСВ №1-ПР/2018) – участие в ДПК.

За инвестиционното предложение за „Разработване на кариера за добив на варовици  и  производство на трошено-каменни фракции в находище „Тетово” – участък „Тетово-2”, с възложител: „Скални материали” АД  е внесен допълнен ДОВОС и ДОСВ на 01.04.2022 г.

За инвестиционното предложение за „Добив на строителни материали в находище “Ценово-1”варовици за хидротехнически съоръжения в землището на с. Ценово”, с възложител: „Скални материали” АД е внесено Задание на 14.04.2022 г.

Във връзка с процедура по ОВОС за инвестиционното предложение за „Разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт с регионално значение Силистра-Лесил“, с възложител „Агротранс” ЕООД, е проведено обществено обсъждане на ДОВОС на 15.04.2022 г.

Комплексни разрешителни

През месец април са извършени 5 планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни – „Балканцинк“ АД, „Непал 10“ ООД, „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Бяла, Борово, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака“; „Ел Джи 15“ ЕООД, „Агротайм“ ООД и 2 извънредни проверки на: „Оргахим Резинс“ АД по писмо за съгласуване на актуализирана схема на местата за съхранение на ОХВС съгласно условие в КР и по документи е извършена още една извънредна проверка на „Николови груп“ ООД относно непредставен ГДОС за 2021 г.

Дадени са единадесет предписания. Съставен е един акт за установено административно нарушение – неспазване на условие в КР на „Астра Биоплант“ ЕООД – гр. Сливо поле. Издадено е НП на стойност 10 000 лв. Не са налагани ПАМ.

Изготвени са шест становища по постъпила документация за актуализация на КР на шест оператора с издадени разрешителни.

През месец април са потвърдени 19 ГДОС на оператори с КР.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец април 2022 г. са извършени три планови проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „МТ Пласт” ЕООД,  гр. Разград, (по компонент води и фактор ОХВ), „Итал кар” ЕООД,  гр. Русе, (по компонент въздух и фактор отпадъци) и „ЕТ „Георги Петров – Камен” - село Дянково, Община Разград (по компоненти води и въздух).  При проверките са дадени общо 6 предписания. За нарушение на ЗЧАВ е съставен един АУАН.

Извършена е една извънредна съвместна проверка по постъпил сигнал за наличие на миризма на амоняк в района на площадката на „АЛ Филтър” ЕАД - град Русе. При проверката по компонент „въздух“ и от експерт от дирекция ПД е констатирано, че от организиран източник на нова инсталация за химическо третиране на филтърна хартия се отделя специфична миризма на амоняк. За инвестиционното си предложение дружестовото е провело процедура по Глава шеста от ЗООС, но в информацията подадена от фирмата няма данни за организизирано обхващане на емисиите от инсталацията, тяхното пречистване и изхърляне в атмосферата. На оператора е дадено предписание за прилагане на технически мерки за ограничаване на емисиите на амоняк, като за тях да бъде уведомена писменно и РИОСВ Русе.  В указания срок предписанието е изпълнено.

СЕВЕЗО

През месец април са извършени две планови проверки по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда на две предприятия, класифицирани с висок и с нисък рисков потенциал на територията на Област Русе „999 – Ивайло Асенов“ ООД и „Ромпетрол България“ ЕАД.

Във връзка с изискванията на чл. 106, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, през месец април са  постъпили три Доклада за политика за предотвратяване на големи аварии ДППГА на „Русе Кемикълс“ АД, „Биовет“ АД и „Топлофикация Русе“ АД 

През отчетния период няма констатирани случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ.

АУАН, НП и ПАМ

1. „Мегапартс“ ООД, гр. Русе, АУАН № 0002563/04.04.2022 г. – не е подало в РИОСВ уведомление за инвестиционно предложение – чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда;

2. С.Р., с. Кошарна, Община Сливо поле, АУАН № 0002522/07.04.2022 г. – не е предал ИУМПС в центрове за ракомплектоване или на площадка за събиране и съхранение – чл. 18, ал.1 от Наредба №1 за ИУМПС, във връзка с чл.13 от Закона за управление на отпадъците;

3. Астра Биоплант ЕООД, гр. Сливо поле, АУАН № 0002556/08.04.2022 г. – не е изпълнил условие в КР – чл. 123в, т.2 от Закона за опазване на околната среда;  

4. Адко България ООД, гр. Сливо поле, АУАН № 0002495/11.04.2022 г. – не е представило в РИОСВ информация за билки – чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения;  

5. Община Дулово, АУАН № 0002558/13.04.2022 г. – изхвърля отпадъчни води от канализационната мрежа на гр. Дулово в нарушение на ИЕО, посочени в РЗ – чл. 200, ал.1, т.6 от Закона за водите;  

6. Дуло Алфа ООД , гр. Дулово, АУАН № 0002557/13.04.2022 г. – не поддържа в техническа и експлоатационна изправност ЛПСОВ на площадката – чл. 126, ал.1 от Закона за водите;

7. С.И., с. Хърсово, Община Самуил, АУАН № 0002507/19.04.2022 г. – не е предал ИУМПС в центрове за ракомплектоване или на площадка за събиране и съхранение – чл. 18, ал.1 от Наредба №1 за ИУМПС, във връзка с чл.13 от Закона за управление на отпадъците;  

8. С.Н., с. Подайва, Община Исперих, АУАН № 0002508/19.04.2022 г. – не е предал ИУМПС в центрове за ракомплектоване или на площадка за събиране и съхранение – чл. 18, ал.1 от Наредба №1 за ИУМПС, във връзка с чл.13 от Закона за управление на отпадъците;  

9. Брадърс Ауто 22 ЕООД, гр. Исперих, АУАН № 0002595/20.04.2022 г. – не е предало ИУМПС в центрове за ракомплектоване или на площадка за събиране и съхранение – чл. 18, ал.1 от Наредба №1 за ИУМПС, във връзка с чл.13 от Закона за управление на отпадъците;  

10. Итал Кар ЕООД, гр. Русе АУАН № 0002473/21.04.2022 г. – не е извършило СПИ на организираните източници на вредни емисии в обекта – чл.18, т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въдух;

11. Х.Х., с. Сеслав, Община Кубрат, АУАН № 0002644/26.04.2022 г. – не е представил в РИОСВ информация за билки – чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения;  

12. Х.С., гр. Лозница, АУАН № 0002645/26.04.2022 г. – не е представил в РИОСВ информация за билки – чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения;  

13. П.Л., гр. Силистра, АУАН № 0002460/27.04.2022 г. – не е предал ИУМПС в центрове за ракомплектоване или на площадка за събиране и съхранение – чл. 18, ал.1 от Наредба №1 за ИУМПС, във връзка с чл.13 от Закона за управление на отпадъците;  

Издадени Наказателни постановления

1. „Спартак-2018“ ЕООД, гр. Габрово, НП № 5/26.04.2022 г.  по чл. 18, ал. 1 от Наредба № 1 за ИУМПС, във връзка с чл. 13 от Закона за управление на отпадъците в размер на 7000 лева – не е предал ИУМПС на площадки за събиране и съхранение или центрове за разкомплектоване.

2. „Астра биоплант“ ЕООД, гр. Сливо поле, НП № 6/28.04.2022 г. за нарушение на чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда в размер на 10 000 лева – не е изпълнило условие в комплексно разрешително.

3. Община Дулово, гр. Дулово, НП № 7/29.04.2022 г. за нарушение на чл. 200, ал. 1 т. 6 от Закона за водите в размер на 1 500 лева – изхвърля отпадъчни води формирани от канализационната мрежа на гр. Дулово в нарушение на ИЕО.

4. М.К., село Алеково, НП № 8/29.04.2022 г. за нарушение на чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения в размер на 200 лева – не е предоставила в РИОСВ – Русе в срок до 20.01.2022 г. информация за билки.

5. Д.Д., село Алеково, НП № 9/29.04.2022 г. за нарушение на чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения в размер на 100 лева – не е предоставил в РИОСВ – Русе в срок до 20.01.2022 г. информация за билки.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил пет споразумения със:

1. „Мегапартс“ ООД, гр. Русе по съставен АУАН № 0002459/10.03.2022 г. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 71, ал. 3, т. 13 от Закона за управление на отпадъците, във вр. с чл. 136, ал. 2, т. 4 от Закона за управление на отпадъците в размер на 7000 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 4900 лева и е заплатена от дружеството в предвидения 14-дневен срок.

2. Ж.Ж., с. Осенец, Община Разград по съставен АУАН № 00627/17.03.2022 г. Наложено е наказание „глоба“ за нарушение на чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения в размер на 100 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 70 лева и същата е заплатена в предвидения 14-дневен срок.

3. А.А., с. Голеш, Община Кайнарджа по съставен АУАН № 0002491/16.03.2022 г. Наложено е наказание „глоба“ за нарушение на чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения в размер на 100 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 70 лева и същата не заплатена в предвидения 14-дневен срок. Предстои издаване на НП.

4. ПК „Единство“, гр. Разград по съставен АУАН № 2320/16.03.2022 г. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения в размер на 300 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 210 лева и същата е заплатена в предвидения 14-дневен срок.

5. „Хидроизолации Вълков“ ЕООД, гр. Русе по съставен АУАН № 0002472/31.03.2022 г. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 34м, във вр. с чл. 30л, ал. 3 и ал. 4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух в размер на 1 000 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 700 лева и същата е заплатена в предвидения 14-дневен срок.

През отчетния период не са налагани принудителни административни мерки.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

През отчетния период данните за качество на атмасферния въздух не отчитат превишения с изключение на едно превишение на 01 април в гр. Русе, дължащо се на преноса на сахарски пясък.

Във връзка със сигнал за миризма на амоняк в промишлена зона в гр. Русе е извършена проверка и са дадени предписания на оператора. Същите са изпълнени в срок и е преустановено изпускането на миризма на амоняк от дейността на предприятието.

При проверка по изпълнение на предписание в гара Бяла за изтичане на отпадъчни води в заблатен участък до река Янтра и замърсяване с отпадъци, е установено, частично изпълнение. Преустановено е изпускането на отпадъчни води, като се работи по включването им в канализационната мрежа на град Бяла. Частично са почистени отпадъците в района, предстои проверка през месец май.

В резултат на съвместните проверки със регионалните структури на МВР в трите области, са установени незаконни дейности по съхранение и третиране на ИУМПС. На нарушителите са дадени предписания за почистване на заетите с ИУМПС терени и предаване на автомобилите на регламентирани площадки. Съответно са съставени АУАН за констатираните нарушения. 

Бизнеса

През месец април 2022 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 118 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 1 указателно писмо за последваща процедура по ОС;
 • 28 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 23 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 18 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 5 указателно писмо за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 65 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, в т.ч.:
 • 18 писма до възложител за представяне на допълнителна информация;
 • 12 писма за консултация с РЗИ;
 • 10 писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС;
 • 14 писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 4 писма до БДДР;
 • 7 писма до: ИАОС, ОД Земеделие, ДАМТН, РДПБЗН и община за становища или с напомнителен/информативен характер;
 • 10 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 9 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 4 решение за прекратяване на процедури по Глава Шеста от ЗООС;
 • 29 писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”.;
 • 1 брой Решение по преценяване на необходимостта от провеждане на ОС за ППП/ИП с разпоредителна част „съгласува“;
 • 1 брой Решение за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост, на основание чл. 13, ал. 3 от Наредбата за ОС и във връзка с чл. 31а, ал. 1 от ЗБР.

През отчетния период са издадени:

- 5 регистрационни документа.

Издадените в периода 01.04.2022 -30.04.2022 г. документи по чл. 35 от ЗУО са въведени в Националната информационна система „отпадъци”

В НИСО са утвърдени 70 работни листи на 28 оператори. През периода е взето участие в заседания на общо 7 ДПК.

Обществеността

РИОСВ-Русе отбеляза Деня на Земята 22 април с два открити урока и конкурс, предназначен за средношколци за снимка с послание на тема: „Инвестирай в нашата планета“.

На 7 април 2022 г. сборна група от Занималня „Бърборино“ посетиха информационния център на екоинспекцията. Занятието бе посветено на Деня на Земята 22 април. С помощта на Ламята Вихра и Ози-озон децата научиха повече за образуването на парниковите газове и влиянието им  върху хората и природата.

Децата от подготвителна група на ДГ „Иглика“-гр. Русе вече знаят всичко за разделното събиране на отпадъците. Това стана ясно след открит урок, проведен в навечерието на Деня на Земята. На 12 април 2022 г. с помощта на старши учител Даниела Димитрова децата демонстрираха желанието си за една по-чиста и приветлива среда.

Конкурсът за снимка с послание на РИОСВ-Русе по повод Деня на Земята приключи. Пълният списък на победителите от конкурса е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/konkursi-na-riosv-ruse.

На 29 април директорът на РИОСВ-Русе участва в конференция, организирана от  Българската телеграфна агенция (БТА)-Русе. Експерти, екоактивисти и граждани обсъждиха идеи за опазването на природата и биоразнообразието у нас и в Европа. Форумът на тема „Българските гласове за Европа: Как да опазим природата?“ е част от инициативата на БТА „Българските гласове за Европа“, която търси мненията на българите - както в страната, така и извън пределите й, какъв да бъде Европейският съюз през 2050 година.


Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец март 2022 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец март 2022 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 110 проверки, в т.ч. планови 85 бр., извънредни 25 бр. Броят на проверените обекти е 105, като 86 са планови и 19 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 45 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 16 акта.

През месец март 2022 г не са налагани текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС за установени замърсявания на компонентите на околната среда. Не са изготвяни и заповеди за намаляване, спиране или отмяна на ТМС.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции и сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН са 3611, 61 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 11 126,25 лв.

От получените суми през месец февруари 2022 г., на общините през месец март са преведени 7015, 58 лв. Най–голяма сума е получила Община Силистра – 3562, 40 лв.

От НАП през месец март са приведени 1103 лв. по наказателни постановления.

За периода от 01.03.2022 г. до 31.03.2022 г. са постъпили общо 43 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща, чрез контактната форма в Интернет, чрез системата за документооборот и на централата на РИОСВ – Русе.

От тях 20 са препратени по компетентност; 5 са основателни, 17 са неоснователни и по 2 сигнала предстои извършване на проверки.

За проблеми на територията на РИОСВ-Русе са постъпили 44 сигнала:

Община Русе – 19; Община Разград – 3; Община Сливо поле – 2; Община Силистра – 6; Община Лозница – 1; Община Тутракан – 3; Община Иваново – 1; Община Ветово – 1; Община Главиница – 1; Община Бяла – 2; Община Дулово – 1.

През месец март преобладаващи са били сигналите по компонент атмосферен въздух за усещане на неприятни миризми, оприличени на химически вещества и/или въглища; 18 сигнала са за запалени сметища и нерегламентирани дейности с отпадъци, един сигнал е по компонент води за замърсяване на воден обект, 3 сигнала по компонент биологично разнообразие и 2 сигнала по фактор шум.

Общо сигналите са били в следните направления:

- неприятни миризми и замърсяване на въздуха;

- запалени отпадъци  и разкомплектоване на ИУМПС;                

- замърсяване на водите на река Дунав;

- превишаване на пределно допустими норми за шум

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец март беше извършване на проверки по изпълнението на годишния план, по постъпили сигнали, работа по регионалния доклад за околна среда за 2021 г.

Друг акцент в работата бе събирането на информация от общините и обобщаването й за наличието и функционирането на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, както и за третирането на строителни отпадъци. 

Превантивен контрол

През отчетния период продължава работата по прилагане на обхватен и ефективен превантивен контрол на разширението на съществуващи и изграждането на нови обекти, дейности, инсталации, както и на елементите от устройственото планиране.

По отношение на текущите процедури по ОВОС и ЕО експертите са работили по депозирани нови  и/или стартирали през предходен период процедури. За 18 инвестиционни предложения, планове и програми е указана необходимостта от провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и 3 броя за провеждане на процедури по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Приключили са 21 процедури с издаване на съответните  решения, както следва: 12 бр. по ОВОС и 6 бр. по ЕО и 3 бр. по чл. 31 от  ЗБР.

През месец март 2022 г. експертите от дирекция „Превантивна дейност“ освен рутинната работа, са работили и по изготвяне на регионалния доклад за състоянието на околната среда.     

Tекущ контрол

През месец март 2022 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали на граждани: 7
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени общо общо 58 проверки: 48 планови, от които 8 са комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 10 извънредни.
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 11 планови и 2 извънредни.
 • Проверки по Закона за защитените територии – 31 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“, 1 извънредна на ЗМ „Калимок-Бръшлен“ и 3 планови на защитени територии.
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 3 планови проверки на пазари за цветя и 1 извънредна проверка на физическо лице размножаващо екз. по чл. 70 от ЗБР.

Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 3 проверки по дадени предписания, като е установено, че са предприети действия по изпълението им. По дадено предписание е извършено пломбиране на тръбопровод за отвеждане на отпадъчни води от млекопреработвателно предприятие към съществуващи земнонасипни лагуни, с цел преустановяване на заутването им.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец март 2022 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра, отчитат: 10 денонощия с превишения на средноденощнaта норма на ФПЧ10 за град Русе, и 1 денонощие за град Силистра. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра превишенията касаят само периода 01.03.- 16.03.2022 г. Останалите данни до края на месец март, ще са налични към средата на м. април. Нивата на останалите атмосферни замърсители се запазват трайно ниски.

В град Русе, през месец март, за превишенията на нормата за фини прахови частици е допринесла интензивната строителна дейност, следствие на която, уличната мрежа в града  и прилежащите й тротоари са били замърсени с фин прах и в периодите на сухо време, силния вятър е пренасял праховите частици. Дадено е предписание на кмета на община Русе за предприемане на мерките, посочени в актуализираната общинска програма за качество на атмосферния въздух.

През втората половина на месец март, със северозападен вятър до Балканите, през централна Европа, достигна прах от Сахара, което оказа влияние върху концентрацията на фини прахови частици в региона. Обичайно преносът на прах от Сахара става през пролетта – през март, април и май,  защото се повишава динамиката на процесите през пролетното време.

През месец март 2022 г. експертите от направление Атмосферен въздух, са извършили 11 проверки, в т.ч. планови - 10 бр. Броят на проверените обекти е 11. В рамките на осъществения контрол са дадени 3 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗЧАВ е съставен един за установяване на административно нарушение (АУАН).

През месец март в РИОСВ – Русе са постъпили 4  доклада на оператори, за извършени Собствени периодични измервания (СПИ) и 2 месечни доклада на оператори, за извършени Собствени непрекъснати измервания (СНИ).

През отчетния период не са постъпвали дневници на оператори на бензиностанции за заверяване, в изпълнение на изикванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

Съгласно изискванията на Наредба № 1/ 2017 г. за флуорирани парникови газови (ФПГ), експертите са изготвили обобщен годишен отчет за 2021 г. на 199 оператори, ползватели и дистрибутори на ФПГ.           

През месец март са одобрени с Решение на Директора на РИОСВ-Русе 7 Плана за управление на разтворителите.

По искане от оператор на горивна инсталация в гр. Разград, експерти на РИОСВ-Русе са разпломбирали и след корекция на топлинната мощност са пломбирани горивни системи, за да се спази заявената от оператора обща топлинна мощност на площадката под 20 МW. Действията се налагат във връзка с повишаването на цените на природния газ.

Шум

През месеците март 2022 г. не са извършвани контролни проверки по фактор шум.

През отчетния период е постъпил един Доклад за СПИ на шум на: „Биовет“ АД, клон Разград. При проверката му не са установени несъответствия.

Изготвени са две вътрешни становища по фактор „шум“ по процедури по Глава Шеста от ЗООС за инвестиционни предложения.

Експертът от направлението е взел участие в заседания на едно ДПК.

Води

През месец март 2022 г. са извършени общо 20 бр. контролни проверки на планови обекти, както следва:

12 бр. планови проверки, с 11 бр. пробонабиране на: „Астра биоплант“ ЕООД, „Фишери 2009“ ООД, „Дестан“ ЕООД, „Интер ЕС 2000“ ЕООД, ГПСОВ-Главиница, ГПСОВ-Исперих, ГПСОВ-Дулово, „Олео протеин“ ЕООД, „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД, „Каолин” ЕАД – 2 бр., „Лактен” ООД;

Експертите от направлението са участвали в общо 4 бр. планови комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „Дестан” ЕООД, „Едрина” ООД, „Дуло алфа” ООД, „Протекс” ООД;

4 бр. извънредни проверки на: Астра биоплант” ЕООД – 2 бр., „Екон-91” ООД, „Мартен мес” ЕООД.

Взето е участие в едно заседание на ДПК.

Проверени са условията по компонент „води” в 3 бр. комплексни разрешителни на операторите: Регионално Депо Русе, „Биопродукт” ООД, „Голямо Враново Инвест” АД..

На операторите са дадени общо 8 бр. предписания. 

През отчетния период не са съставени АУАН за нарушения на Закона за водите. Не са налагани текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС за замърсяване на водни обекти

 През месец март са постъпили два сигнала по компонент води.

- Получен е видеосигнал, препратен от МОСВ за замърсяване с отпадъчни води в района на  „Астра биоплант“ ЕООД, гр. Сливо поле. При извършена проверка е установен разлив на отпадъчни води в близост до ПСОВ на обекта и извън площадката. Отпадъчните води са сиво-бели на цвят, без мирис. Започнато е извършване на запръстяване. По получена информация на място, в 6,30 ч. на 18.03.2022 г. е настъпила авария и е преустановено подаването на отпадъчни води към пречиствателното съоръжение. Отпадъчни води са постъпили в дъждовната канализация, което е довело до преливане от последна РШ. Посредством шланг са направени опити за отводняване и непречистените отпадъчни води са изпуснати в почвената площ на площадката.

Установена е новоизградена байпасна връзка, която ще се използва до възстановявяне работата на ПСОВ. Във връзка с направените констатации и съгласно Условие 14.4. от КР на дружеството, не е извършено незабавно уведомяване на РИОСВ-Русе за аварията. Дадено е предписание да се представят писмени обяснения за възникналата ситуация и да се предприемат мерки за предотвратяването и.

Извършена е проверка за изпълнение на дадените предписания. Констатирано е, че залятите площи с непречистени отпадъчни води са запръстени. Почистени са приемните шахти. Изградената временно байпасна връзка е затапена. Подменен е сензорен датчик за определяне нивото на усреднителите, който е причина за настъпилата авария. На управителя на дружеството е дадена покана за съставяне на АУАН. Дадени са предписания за представяне на входящи и изходящи връзки на ПСОВ с обозначен байпас и необходимост от последващото му използване.

-Получен е сигнал за замърсени терени в гр. Бяла в района на „Екон-91” ООД. Производствените отпадъчни води от дейността постъпват в площадковата канализация на Гара Бяла и посредством помпена станция се отвеждат в ПСОВ (2 бр. утайници) и се заустват в колектор на ВиК оператор.

При извършен оглед на замърсения участък е установено преливане на ревизионна шахта от площадковата канализация на Гара Бяла, с вероятна причина – запушване на шахта. В резултат на това, отпадъчните води не са достигали до помпената станция и са се разливали повърхностно до най-ниската точка в района, представляваща водосбор.

При направена проверка в Кадастралната информационна система се уточни, че водосборът фигурира като блато с наличие на подпочвени води и няма връзка с р. Янтра. Дадено е предписание  да се почисти канализационното трасе и осигури нормална проводимост.

Почви

През месец март в направление „Почви” са извършени общо 8 проверки: 2 планови и 6 извънредни проверки по писмо на МОСВ във връзка с инвентаризация на складове и ББ- кубове за съхранение на излезли от употреба препарати за раститетлна защита.

Плановите проверки са на ССОЗ „КЛАС”,  гр. Завет – склад за съхранение на залежали пестициди, който се охранява, има звукова сигнализация и е в добро конструктивно състояние, и на кариера за добив на скални материали в с. Ястребна, община Ситово, експлоатирана от „Водно строителство - Силистра” АД, гр. Силистра. При проверките на са констатирани нарушения, съответно не са давани предписания и не са съставяни АУАН.

Експертът от направлението е извършил и проверки по фактор отпадъци.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 4 броя контролни проверки от които 3 са планови, а 1 е извънредна, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна“, които през месец март са 31.

Във връзка с пролетните празници са извършени 3 планови проверки на пазари и места за продажба на цветя в гр. Русе, гр. Разград и гр. Силистра, с оглед на осъществяване на превенция върху търговията с ранно цъфтящи диви цветя. Проверките са свързани с контрола върху търговията с растителни екземпляри, включени в Приложение III на Закона за биологичното разнообразие. Не бяха констатирани нарушения.

Във връзка със задълженията, регламентирани в чл. 31, ал. 6 от Закона за лечебните растиния за билкозаготвители, които не са представили обобщена иформация за изкупените, обработените и реализираните през предходната 2021 г. билки и техния произход по позволително, както и за складовите наличности, в срок до 20 януари 2022 г., са съставени 14 броя АУАН. Част от тях са съставени в отсъствие на нарушителите и съответно изпратени до кметовете на общини по местожителство за съдействие при връчването на АУАН. Към момента не са издадени НП.

Извършена е 1 проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от ЗБР.

През месеца са издадени 9 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие.

Издадени са 4 броя регистрационни карти на основание чл. 22, ал. 1, във връзка с чл. 22а от Закона за защита на животните.

През отчетния период няма регистрирани книги за билки, нито са организирани нови билкозаготвителни пунктове.

Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни проверки (31 за месец март) на ПР „Сребърна“. Извършена е една извънредна проверка в ЗМ „Калимок-Бръшлен“ във връзка с възникнал пожар. Посетени са терени в землищата на селата Цар Самуил и Нова Черна, община Тутракан. Същите попадат изцяло в ЗМ „Калимок-Бръшлен“, както и в обхвата на влажна зона „Калимок-Бръшлен“, изградена по проект „Възстановяване на влажни зони и намаляване на замърсяването GEF TF 050706 влажна зона „Калимок-Бръшлен“. Пожарът е засегнал площи, заети от тръстика, суха тревиста растителност и единични дървета. По обща преценка засегнатата площ възлиза приблизително на 5 600 дка. Към момента на проверката са констатирани пламъци и отделни активни огнища. В борбата с пламъците и с цел ограничаване на засегнатите площи, в района на стопанския двор, разположен северно от селото, се е включил и пожарен автомобил. Не е установено мястото, откъдето е тръгнал пожарът.

Извършени са 3 планови проверки на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Находище на пролетно ботурче” – с. Бреница, община Тутракан, ЗМ „Находище на пролетно ботурче“ – с. Осенец, община Разград и ПЗ „Орлова чука” – с. Пепелина, община Две могили. При проверките не са констатирани нарушения в режимите на дейности, регламентирани в съответните заповеди за обявяване на териториите.  

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 58 проверки: 48 планови, от които 8 са комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 10 извънредни, от които 5 бр. – по сигнали, една по нотификация на „Лубрика“ ООД, една по заповед на кмета на Община Лозница за рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, една по предписание и две по писма на операторите.                     

Експерти от направлението са участвали в общо 8 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда. На три от тях координатор е бил експерт от направлението.

При проверките са установени нарушения на Наредбата за излезлите от употреба МПС. През периода е съставени един АУАН за нерегламентирани дейност с ИУМПС на „Мегапартс“ ЕООД. По АУАН, съставен през месец януари 2022 г., през месец март е издадено е НП на физическо лице на стойност 300 лв.

В НИСО са въведени над 140 работни листа за класификация на отпадъците.

През периода са изготвени и изпратени:

-в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците – ЗУО;

-ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;

- писма до кметовете на община във връзка с разделно събиране на отпадъците от опаковки;

- информация до МОСВ за инсталациите за третиране на строителни отпадъци;

- информация до МОСВ относно съществуващите системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки;

-информация за резултатите от извършен контрол на фирмите, относно спазване разпоредбите на Регламент 1013/2006 г;

- доклад до министъра на околната среда и водите за проблемните обекти на територията, контролирана от РИОСВ – Русе

В РИОСВ – Русе на 23.03.2022 г. е проведена среща с представители на Териториална дирекция „Митница – Русе“ относно съхраняваните на площадка на бивш завод на „Полисан“ АД отпадъчни нефтопродукти. РИОСВ – Русе по случая извършва контрол. Дадени са предписания, които са обжалвани пред министъра на околната среда и водите.

През отчетния период са получени 18 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците. Десет сигнала са подадени за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и създадени нерегламентирани сметища – строителни и битови. Два от тях са основателни, извършена е проверка на място и са съставени констативни протоколи. Четири са препратени по компетентност, а по други 4 - предстои проверка. По сигнал, препратен от МОСВ, за замърсен терен, който е частна собственост, е извършена проверка на място. Дадени са предписания за почистване на община Силистра. Седем сигнала са подадени за  нерегламентирано изгаряне на отпадъци – гуми и пластмаса, битови,  които са препратени за решаване по компетентност. В резултат на извършените проверки по сигнали, експертите от направлението са съставили един акт за нарушение на разпоредбите на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства. През месец април предстои съставяне на АУАН на физическо лице за нерегламентирани дейности с ИУМПС.

Химикали

През отчетния период, в изпълнение на годишния план за контролната дейност на РИОСВ – Русе, експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ са извършили 2 самостоятелни проверки на „Дунарит” АД и „Ветхим“ ООД  и са участвали в 3 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „АЛ Филтър“ ЕАД, „Иновакорп“ ЕООД и „Хидроизолации Вълков“ ЕООД, като на две от тях са били водещи.

Дадени са общо единадесет предписания на гореописаните оператори.

През отчетния период експерт от направлението е взел участие в заседание на една държавна приемателна комисия за строеж: „Дестилерия за преработка на етерично-маслени култури“ с. Бреница, местност „Аланджика“ община Тутракан.

Дружествата са проверени относно спазването на изискванията на Регламент № (ЕО) 1907/2006 г. (REACH), Регламент № (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

ОВОС и ЕО

През отчетния период са извършени 4 броя проверки съгласно Плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе за 2022 г., с което са изпълнени всички проверки, планирани за първото тримесечие на годината.

Проверени са 4 бр. индивидуални административни актове (3 бр. Решения по ПНОВОС и 1 бр. Решение по ПНЕО), издадени от Директора на РИОСВ-Русе. Проверките са извършени в сградата на РИОСВ-Русе, по документи. В резултат на осъществения контрол е установено, че едно от решенията по ПНОВОС е загубило правно действие. Не са констатирани нарушения на екологичното законодателство.

През периода са извършени и 2 броя извънредни проверки:

 • 1 бр. във връзка с постановен от Министъра на околната среда и водите индивидуален административен акт – Решение по ОВОС. Установено е, че е започнала реализацията на инвестиционното предложение.

-1 бр. във връзка с внесено уведомление за инвестиционно предложение. Направена е проверка на терена, предвиден за реализация на ИП.

Комплексни разрешителни

През месец март са извършени 4 планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни – „Русе Кемикълс“ АД и „Биопродукт“ ЕООД, „Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан“ и „Свинекомплекс Голямо Враново - Инвест“ АД.

Дадено е едно предписание на „Свинекомплекс Голямо Враново - Инвест“ АД за актуализация на информационни листи за безопасност на всички съхранявани  химични вещства и смеси, съгласно изискванията на Приложение II към Регламент (ЕО) 1907/2008 (REACH).

Не са съставени актове за установяване на административни нарушения и ПАМ.

По получен сигнал за изтичане на отпадни води от площадката на „Астра Биоплант“ ЕООД, в град Сливо поле е установено неизпълнение на условие в КР за уведомяване на РИОСВ – Русе за настъпила аварийна ситуация. Предприети са последващи действия, като предстои съставянето на АУАН през месец април.

Постъпили и разгледани са предложения за актуализация на КР на три оператора с издадени разрешителни.

През месец март са постъпили 60 годишни доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2021 година, за които са предоставени комплексни разрешителни. Не е представен един ГДОС на оператор с КР за интензивно отглеждане на птици - бройлери в с. Дянково, Община Разград-„Енсан 96” ЕООД. На оператора е съставен АУАН за същото нарушение през 2021 г. Предстои извършване на проверка и предприемане на административнонаказателни мерки.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец март 2022 г. са извършени девет контролни проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „СГМ Пластикс” ЕООД, гр. Тутракан (по компонент води и фактор отпадъци), „Едрина” ООД - гр. София, месопреработвателно предприятие в гр. Тутракан (по компоненти води и въздух) „Иновакорп” ЕООД, гр. Русе, цех за смесване на компоненти за производство на бои в с. Писанец, община  Ветово (по фактори отпадъци и ОХВ); „АЛ Филтър” ЕАД - град Русе (по фактори отпадъци и ОХВ); „Сид Грийн” ЕООД - град Русе (по компонент въздух и фактор отпадъци); „Дестан” ЕООД - гр. София, млекопреработвателно предприятие в с. Искра, Община Ситово (по компонент води и фактор отпадъци); „Хидроизолации Вълков” ЕООД, с. Червена вода, Община Русе (по компонент въздух и фактори отпадъци и ОХВ); „Дуло алфа” ООД - град Дулово (по компоненти води и въздух) и „ПРОТЕКС” ООД – Бяла (по компонент води и фактор отпадъци). При проверките са дадени общо 19 предписания. За нарушение на ЗЧАВ е съставен един АУАН.

Извършена е една извънредна съвместна проверка по постъпил сигнал за замърсяване на терени с отпадъци в близост до река Янтра, на територията на гара Бяла. При проверката по фактори „отпадъци“ и компонет „води“ са констатирани нарушения, като на оператора „Екон 91“ ООД, гр. Русе са дадени 3 предписания. Предстои последващ контрол по изпълнение на предписанията.

 СЕВЕЗО

През месец март са извършени две планови проверки по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда на две предприятия на територията на Област Русе -„Ойролог“ ЕООД и „ДМВ Петрол“ ЕООД, класифицирани съответно с висок и с нисък рисков потенциал.  

Във връзка с изискванията на чл. 106, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, през месец март е постъпил един Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии на „Русе Кемикълс“ АД.

По процедури по Глава Шеста от ЗООС, през отчетния период са изготвени две вътрешни експертни становища за следните инвестиционни предложения:

 • „Изграждане на нови дейности на територията на съществуваща инсталация за интензивно отглеждане на птици в с. Шуменци, Община Тутракан, инсталация за преработка на СЖП и пречиствателна станция за отпадни води “ в имот 83524.50.36 по КК и КР, с възложител „АА Фарма“ ЕООД Ерай.
 • ИП „Изграждане на енергоефективна птицекланница в ПИ с идентификатор 34103.45.24 по КК и КР на село Йонково, Община Исперих“ с възложител „Голд Барн“ ЕООД

През отчетния период няма констатирани случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ.

АУАН, НП и ПАМ

1. „Мегапартс“ ООД, гр. Русе, АУАН № 0002459/10.03.2022 г. – осъществява дейност по третиране на отпадъци извън разрешените му площадки – чл. 35 от Закона за управление на отпадъците;  

2. Д.Д, гр. Ветово, АУАН № 0002490/14.03.2022 г. – не е представил в РИОСВ информация за билки – чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения;

3. М.К., с. Алеково, Община Алфатар, АУАН № 0002318/15.03.2022 г. – не е представила в РИОСВ информация за билки – чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения;  

4. И.И., с. Брестовене, Община Завет, АУАН № 000625/15.03.2022 г. – не е представил в РИОСВ информация за билки – чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения;  

5. ПК „Айдемир“, с. Айдемир, Община Силистра, АУАН № 0002319/15.03.2022 г. – не е представило в РИОСВ информация за билки – чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения;  

6. ПК „Стефан Караджа“, с. Окорш, Община Дулово, АУАН № 000626/16.03.2022 г. – не е представило в РИОСВ информация за билки – чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения;

7. ПК „Единство“, гр. Разград, АУАН № 0002320/16.03.2022 г. – не е представило в РИОСВ информация за билки – чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения;  

8. Н.М., гр. Сеново, Община Ветово, АУАН № 0002321/16.03.2022 г. – не е представил в РИОСВ информация за билки – чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения;  

9. А.А., с. Голеш, Община Кайнарджа, АУАН № 0002491/16.03.2022 г. – не е представил в РИОСВ информация за билки – чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения;  

10. Ж.Ж., с. Осенец, Община Разград, АУАН № 000627/17.03.2022 г. – не е представил в РИОСВ информация за билки – чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения;  

11. „Оркиде – 2010“ ООД, гр. Русе, АУАН № 0002322/18.03.2022 г. – не е представило в РИОСВ информация за билки – чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения;  

12. ЕТ „Мусимед – 92- Емине Газинова“, с. Трапище, Община Лозница, АУАН № 0002492/18.03.2022 г. – не е представило в РИОСВ информация за билки – чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения;  

13. „Емел 2019“ ЕООД, с. Ясеновец, Община Разград, АУАН № 0002493/18.03.2022 г. – не е представило в РИОСВ информация за билки – чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения;  

14. ЕТ „Телус-Самет Юсуф“, гр. Русе, АУАН № 0002494/18.03.2022 г. – не е представило в РИОСВ информация за билки – чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения;  

15. М.К., с. Острово, Община Завет, АУАН № 0002323/28.03.2022 г. – не е представил в РИОСВ информация за билки – чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения;  

16. „Хидроизолации Вълков“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002472/31.03.2022 г. – не е подал в РИОСВ заявление за регистрация на инсталация – чл. 34м от Закона за чистотата на атмосферния въздух.  

Издадени Наказателни постановления

1. И.И., гр. Цар Калоян, НП № 1.4/11.03.2022 г.  по чл. 18, ал. 1 от Наредба № 1 за ИУМПС, във връзка с чл. 13 от Закона за управление на отпадъците в размер на 300 лева – не е предал ИУМПС на площадки за събиране и съхранение или центрове за разкомплектоване.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил две споразумения със:

1. П.И., гр. Русе по съставен АУАН № 0002505/04.02.2022 г. Наложено е наказание „глоба“ за нарушение на чл. 13, от Закона за управление на отпадъците, във вр. с чл. 18, ал. 1 от Наредба № 1 за ИУМПС в размер на 300 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 210 лева и е заплатена от физическото лице в предвидения 14-дневен срок.

2. С.П., с. Гороцвет, Община Лозница по съставен АУАН № 0002458/24.02.2022 г. Наложено е наказание „глоба“ за нарушение на чл. 13, от Закона за управление на отпадъците, във вр. с чл. 18, ал. 1 от Наредба № 1 за ИУМПС в размер на 300 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 210 лева. Срокът на заплащане на редуцираната сума изтича през месец април.

През отчетния период не са налагани принудителни административни мерки.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

През отчетния период е извършено пломбиране на тръбопровод за отвеждане на отпадъчни води от млекопреработвателно предприятие към съществуващи земнонасипни лагуни, с цел преустановяване на заутването им.

Дадено е предписание на кмета на община Русе за предприемане на мерките, посочени в актуализираната общинска програма за качество на атмосферния въздух.

Проведена е среща с представители на Териториална дирекция „Митница – Русе“ относно съхраняваните на площадка на бивш завод на „Полисан“ АД отпадъчни нефтопродукти, на която са обсъдени спешните мерки, които следва да се изпълнят за извеждането им с цел предотвратяването на замърсяване на околната среда.

Във връзка с възникнал пожар на територията на Република Румъния, срещу град Русе и опасността за замърсяване на въздуха с димните газове, своевременно са предприети действия за уведомяване на областния управител на област Русе.

Бизнеса

През месец март 2022 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 194 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 3 указателни писма за последваща процедура по ОС;
 • 56 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 18 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 8 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 10 указателни писми за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 104 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, в т.ч.:
 • 31 писма до възложител за представяне на допълнителна информация;
 • 26 писма за консултация с РЗИ;
 • 6 писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС;
 • 21 писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 8 писма до БДДР;
 • 12 писма до: ИАОС, ОДБХ, МЗ, ОД Земеделие и общини за становища или с напомнителен/информативен характер;
 • 10 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 1 мотивирано решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да се извършва ОВОС”;
 • 6 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 1 решение за прекратяване на процедури по Глава Шеста от ЗООС;
 • 48 писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”;
 • 3 броя Решения по преценяване на необходимостта от провеждане на ОС за ППП/ИП с разпоредително част „съгласува“.

През отчетния период са издадени:

- 9 разрешения за дейности с отпадъци;

- 5 регистрационни документа.

Издадените в периода 01.03.2022 -31.03.2022 г. документи по чл. 35 от ЗУО са въведени в Националната информационна система „отпадъци”

В НИСО са утвърдени 140 работни листи на 62 оператори

През периода е взето участие в заседания на общо 4 държавни приемателни комисии.

Обществеността

Със съвместна инициатива между РИОСВ-Русе,  Регионална лаборатория – Русе при ИАОС, Басейнова дирекция „Дунавски район“ и възпитаници на ОУ „Олимпи Панов“ – Русе бе отбелязан Световният ден на водата 22 март. Главни герои бяха участниците в Еко клуб „Приятели на природата“, от III а клас на ОУ „Олимпи Панов“ – Русе. Фокусът на занятието бяха подземните води – един „невидим“, но твърде важен ресурс, чието въздействие е  видимо навсякъде.

Участниците в клуба се превъплатиха в ролите на учени, хидро инженери и химични лаборанти.

Представител на РЛ-Русе  демонстрира изпитване на качеството на взетата проба подземни води от  пункта за мониторинг -  „Цветница“ в гр. Русе чрез експресни методи за анализ. 

Специален час на подземните води проведоха и децата от Подготвителна А група при ОУ „Отец Паисий“ в гр. Русе, с класен ръководител Мариана Цонева.

На 28 март 2022 г. два клуба – „Здравословен начин на живот“ и „Ние и природата“ при СУ „Христо Ботев“-гр. Русе, с ръководител Ирена Ганчева  посетиха Информационния център на РИОСВ-Русе. Занятието бе посветено на биологичното разнообразие на Поддържан резерват „Сребърна“. Чрез системата за видеонаблюдение  от пеликанската колония младите природолюбители наблюдаваха ежедневните занимания на защитените птици.


Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месеците януари и февруари 2022 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месеците януари и февруари 2022 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 114 проверки, в т.ч. планови 49 бр., извънредни 65 бр. Броят на проверените обекти е 105, като от тях 60 са планови, а 45 - извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 58 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 6 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 3 бр. наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лв. На основание чл. 58 г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил едно споразумение по съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН). Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 93, ал. 7, във вр. с чл. 95, ал. 1, изр. първо, предл. първо от Закона за опазване на околната среда в размер на 5 000 лева, която след редуциране на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 3 500 лева и е заплатена от наказаното дружество в предвиденият 14-дневен срок.

Във връзка с чл. 69б, от ЗООС на 02.12.2021 г. от „Ейч енд Ес транспорт България“ ЕООД, гр. Бургас е постъпило писмо – молба за повторно пробонабиране на отпадъчни води, формирани от базата на дружестовото в гр. Разград. На 07.12.2021 г. от пункт №1 – последна ревизионна шахта на площадката са взети проби отпадъчни води, преди включването им в колектор на Гарова промишлена зона на гр. Разград и заустване във водоприемник – „сухо дере“. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. Съставен и връчен е констативен протокол на оператора по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на текуща месечна санкция (ТМС), във връзка с установено намаляване на замърсяване на водния обект. Изготвена е заповед на Директора на РИОСВ – Русе за намаляване  на ТМС от 1 505 лв. на 20 лв.

Във връзка с чл. 69б, от ЗООС на 10.12.2021 г. от „Жити“ АД, гр. Русе е постъпило писмо – молба за повторно пробонабиране на отпадъчни води, формирани от производствената площадка в гр. Русе. На 15.12.2021 г. от Пункт №1 – последна ревизионна шахта преди заустване на смесен поток охлаждащи, битово-фекални и дъждовни води в река Русенски Лом, са взети проби отпадъчни води. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. На оператора е съставен и връчен констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на ТМС, във връзка с установено намаляване на замърсяване на водния обект. Изготвена е заповед на Директора на РИОСВ – Русе за намаляване  на ТМС от 171 лв. на 40 лв.

Във връзка с чл. 69б, от ЗООС на 13.01.2022 г. от Община Исперих е постъпило писмо – молба за повторно пробонабиране на отпадъчни води, формирани от ГПСОВ-Исперих. На 18.01.2022 г. от Пункт №2 – поток № 1 (пречистена отпадъчна вода) на изход ГПСОВ е взета съставна проба отпадъчна вода, преди заустване в сухо дере „Бейгир гьолджук“. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. На оператора е съставен и връчен  констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на ТМС, във връзка с установено намаляване на замърсяване на водния обект. Изготвена е заповед на Директора на РИОСВ – Русе за намаляване  на ТМС от 748 лв. на 727 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции са 82 627, 91 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 38 338,66 лв.

През месец януари по наложени санкции, включително и от предходни периоди са постъпили 29 569,19 лв. От получените суми през месец декември 2021 г., на общините през месец януари са преведени 520, 22 лв. По наказателни постановления събраната сума е 67 784,99 лв. 

През месец февруари по наложени санкции, включително и от предходни периоди са постъпили 8 769,47 лв. От постъпилите през месец януари суми по текущи санкии, 23 220,19 лв. са разпределени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Най–голяма сума е получила Община Иваново – 10 500,64 лв. По наказателни постановления събраната сума е 14 642, 92 лв.

От НАП през м. февруари са приведени 200 лв. по наказателни постановления.

За периода е постъпила една писмена жалба за  системно заливане с течни животински екскременти на частна обработваема нива, намираща се в землището на с. Добротица, община Ситово от кравеферма в същото населено място. Същата е препратена по компетентност до кметство с. Добротица и ОДБХ- гр. Силистра.

За периода 01.01.2022 г. до 28.02.2022 г. са постъпили общо 55 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща, чрез контактната форма на Интернет страницата на Инспекцията и на централата на РИОСВ-Русе.

По всички сигнали са предприети действия. От тях 11 са препратени по компетентност; 18 са основателни и 26 са неоснователни.

Разпределението по общини на сигналите е както следва:

За проблеми на територията на община Русе са постъпили 43 сигнала; за община Силистра – 3 сигнала; за общините: Разград, Сливо поле и Тутракан – 2; за общините: Исперих, Цар Калоян и Лозница –  по 1 сигнал.

През месеците януари и февруари преобладаващи са сигналите за усетени неприятни миризми, оприличени на такива от химически вещества и/или въглища; 17 сигнала са за запалени сметища и нерегламентирани дейности с отпадъци, 3 сигнала са по Закона за водите за замърсяване на водни обекти и 1 сигнал по ЗБР за палеж на земеделска земя.

Общо сигналите са били в следните направления:

- неприятни миризми и замърсяване на въздуха;

- запалени отпадъци  и разкомплектоване на ИУМПС;                

- замърсяване на водите на река Дунав и р. Русенски Лом.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месеците януари и февруари беше изготвянето на годишния план и годишния отчет, проверките по изпълнението на годишния план, по постъпили сигнали и жалби, по писма на МОСВ.

Друг акцент в работата бе въвеждането на утвърдени работни листи по фактор „отпадъци“ в НИСО към ИАОС.

Превантивен контрол

През месеците януари и февруари 2022 г. експертите от дирекция „Превантивна дейност“ продължиха работа по стартиралите процедури по ОВОС и ЕО, както следва:

 1. За инвестиционното предложение за „Разработване на кариера за добив на варовици и производство на трошено-каменни фракции в находище „Тетово” – участък „Тетово-2” в землищата на с. Тетово, община Русе и с. Беловец, община Кубрат“ – внесеният през предходния отчетен период доклад за ОВОС е оценен с положителна оценка, но докладът за оценка на степента на въздействие е върнат с отрицателна оценка за доработване и допълване.
 2. За инвестиционното предложение за „Разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт с регионално значение Силистра-Лесил“ – внесен е доклад за ОВОС, който е оценен с положителна оценка.
 3. За Общ устройствен план на Община Ценово – проведено е заседание на експертния екологичен съвет към РИОСВ-Русе и е постановено Становище по Екологична оценка с разпоредителна част „съгласувам”.
 4. За Общ устройствен план на Община Ветово – проведени са консултации по чл. 20, ал. 3 от Наредбата за ЕО. Направени са предложения и бележки, които следва да бъдат отразени в доклада по ЕО и в окончателния вариант на ОУП, като са предложени Мерки за наблюдение и контрол при прилагането на ОУП, които следва да бъдат съгласувани от възложителя.

Tекущ контрол

През месеците януари и февруари 2022 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 18;
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени общо 55 бр. проверки: 32 планови, от които 3 са комплексни и 23 извънредни;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 8 планови и 2 извънредни;
 • Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 1 извънредна проверка;
 • Проверки по Закона за защитените територии – 60 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“;
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ – 1 планова проверка във връзка с проведеното Среднозимно преброяване на водолюбивите птици и 6 извънредни проверки на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от ЗБР и магазини за продажба на продукти от есетрови риби;
 • Проверки по Закона за лечебните растения /ЗЛР/: 20 извънредни проверки по документи на билкозаготвители,във връзка с неизпълнение на задължения по чл. 31, ал. 2, т. 6 от ЗЛР.

Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 4 проверки по дадени предписания, като е установено, че са предприети действия по изпълението им.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месеците януари и феврурари 2022 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра,  отчитат 22 денонощия с превишения на средноденощнaта норма на ФПЧ10 мкр. за град Русе, и 4 денонощия за град Силистра. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 мкр. в гр. Силистра превишенията касаят само периода 01.01.- 14.02.2022 г. Останалите данни до края на месец февруари, ще са налични към средата на м. март. Нивата на другите атмосферни замърсители се запазват трайно ниски, с изключение на азотните оксиди, въглеродния оксид и ФПЧ2.5 мкр.,  които имат завишени стойности в дните с превишения на нормата на ФПЧ10 мкр. Влошеното качество на атмосферния въздух през двата месеца е в следствие от използването на твърди горива за битово отопление (основно дърва и въглища). Голям брой превишения се отчитат именно през този период на годината, при липса на вятър и наличие на температурни инверсии, което спомага за по-трудно разсейване и задържане на замърсителите във въздуха над града. Най-неблагоприятно за разсейването на замърсителите на атмосферния въздух е тихото време и слабите ветрове със скорост от 0 до 2 m/s.

Мобилната автоматична станция (МАС) на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) извърши измервания на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в западните части на град Русе.  Станцията бе разположена в двора на ОУ „Ангел Кънчев“ – гр. Русе и  продължи работа в рамките на 13 денонощия. Мястото бе определено въз основа на постъпилите сигнали за неприятни миризми, с произход Западна промишлена зона. Това бе първото от общо четири за тази година планирани измервания. МАС е регистрирала две превишения на нормата за фини прахови частици 10 микр. на 15 и 16 февруари, съответно 1,5 и 1,1 пъти над средноденонощната норма от 50 микрограма на кубичен метър. Успоредно с превишенията на фини прахови частици са регистрирани повишени нива на трите измервани органични съединения – бензен, толуен и ксилен.

През отчетния период са извършени 3 планови проверки. Извънредните проверки са 6, като три от тях касаят извършване на проверки по сигнали за наличие на миризми в градските части на град Русе и град Мартен. Експерт от направлението е взел участие в една държавна приемателна комисия. Не са съставяни АУАН за установени нарушения на ЗЧАВ и подзаконовата нормативна уредба.

Във връзка с констатирани несъответсвия относно инсталираните мощности на площадката на „АДМ Разград“ ЕАД и издаденото на оператора Разрешително за емисии парникови газове (РЕПГ), експерти на Инспекцията извършиха пломбиране на част от оборудването към технологичните съоръжения, използващи като гориво природен газ. Същото ще бъде разпломбирано след провеждане на необходимите процедури по Глава Шеста и Глава Седма от ЗООС и актуализиране на РЕПГ.

През двата месеца в РИОСВ-Русе са постъпили 20 броя Доклади на оператори, за извършени Собствени периодични измервания (СПИ) и 4 броя месечни Доклади на оператори, за извършени Собствени непрекъснати измервания (СНИ).

През отчетния период са постъпили два дневника на оператори на бензиностанции за заверяване, в изпълнение на изискванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

Съгласно изискванията на Регламент (EO) № 517/2014 г. и Наредба № 1 за флуорирани парникови газови (ФПГ), 199 оператори, ползватели и дистрибутори на ФПГ са представили  отчети за ФПГ за 2021 г.           

През м. януари и февруари е одобрен с Решение на Директора на РИОСВ-Русе един План за управление на разтворителите.

Шум

През месеците януари и февруари 2022 г. не са извършвани контролни проверки по фактор шум.

През отчетния период са постъпили четири Доклада за СПИ на шум на: „Емакс“ ООД, „Детелина 08“ ЕООД, СД „Марвас-90-Френкеви и с-ие“, „Агротайм“ ООД. При проверката им не са установени несъответствия.

Изготвено е едно вътрешно становище по ДОВОС на „Агротранс“ ЕООД.

Експертът от направлението е взел участие в заседания на шест ДПК.

Води

През месеците януари и февруари 2022 г. са извършени общо 18 бр. контролни проверки на планови обекти, както следва:

- 8 бр. планови проверки, с 8 бр. пробонабиране на: „Строително оборудване“ ЕООД, „Фибран България“ АД, „Топлофикация Русе“ ЕАД, „Свободна зона Русе“ ЕАД, ГПСОВ-Бяла, ГПСОВ-Кубрат, „Фешко фешън ФСК“ ЕООД, „Маклер комерс“ ЕООД.

Експертите от направлението са участвали в общо 3 бр. планови комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „Оргахим” АД и 2 бр. проверки на „Мартен мес” ЕООД в с. Семерджиево и в гр. Мартен, община Русе. Участие е взето в една извънредна комплексна проверка по сигнал,  на „Оргахим Резинс” ЕАД.

7 бр. извънредни на: „Топлофикация Русе” ЕАД, ГПСОВ-Исперих-2 бр. (КП и пробовземане), „Мартен мес” ЕООД, „Жити” ЕООД /КП/, „Ейч енд Ес транспорт България” ЕООД (КП), „Оргахим Резинс” АД-пробонабиране по сигнал.

Взето е участие в три заседания на три ДПК.

Проверени са условията по компонент „Води” в 2 бр. комплексни разрешителни на операторите: „Екогалваник” ЕООД и, „Оргахим Резинс” АД.

На операторите са дадени общо 11 бр. предписания. 

През отчетния период е съставен 1 бр. АУАН за нарушение на Закона за водите на „ВиК” ООД, гр. Русе по отношение на канализационен колектор „Трети март”.         

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през периода са издадени 3 бр. Заповеди за намаляване на ТМС.

През месец януари са постъпили в РИОСВ-Русе сигнали за усетени миризми на химикали в центъра на гр. Русе и в района на ЗПЗ.

Извършени са проверки на „Оргахим Резинс” АД и „Оргахим” АД.

Проверена е ЛПСОВ на „Оргахим Резинс” АД и заустването на пречистените отпадъчни води в канализационен колектор „Трети март” и река Русенски Лом. Установено е наличие на оцветени води в пречиствателното съоръжение и водите на реката. Обследвана е площадковата канализация от изход ЛПСОВ до заустването на отпадъчни води в градската канализация. Не е установено нерегламентирано отклонение от разрешените в Комплексното разрешително (КР) на дружеството точки на пробовземане и заустване. При проверката от представител на РЛ-Русе е взета проба отпадъчни води от точка, определена в КР. На взетата проба е направен физико-химичен анализ на отпадъчните води, като не са установени превишения на заложените в КР индивидуални емисионни ограничения по всички заявени показатели. Дадени са предписания за почистване на ЛПСОВ и недопускане заустване на цветни отпадъчни води в река Русенски Лом. Предписанието е изпълнено.

Проверена е работата на ЛПСОВ на „Оргахим” АД през един работен цикъл. Обследвана е вътрешната канализационна връзка между производствените цехове и пречиствателното съоръжение. Дадени са три предписания: да се организира отвеждането на производствени отпадъчни води, образувани от измиване на смесители за цветна боя, в ЛПСОВ;  да се определи оптимална стойност за контролиран параметър „мътност” в ЛПСОВ и да не се допуска изпускане на цветни води от ПСОВ на „Оргахим” АД. Две от предписанията са изпълнени, а третото е с постоянен срок.

През месеците приоритетите в направлението са били следните:

-  изготвяне на плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе през 2022 г.;

-  изготвяне на годишен отчет за контролната дейност на РИОСВ-Русе през 2021 г.;

- докладване в ГИС за изпълнението на Директива 91/271/ИЕО за пречистване на градските отпадъчни води за 2020 г. (Директива за ГПСОВ).

- изготвяне на становища по 2 бр. процедури по достъп до информация; изготвяне на 6 бр. вътрешни становища по Глава Шеста от ЗООС и по процедури за актуализация/преразглеждане на КР – 5 бр.;

- попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите;

- кореспонденция с други институции.

Почви

През месеците януари и февруари 2021 г. в направление „Почви” не са  извършени  планови проверки. Експертът от направлението е извършил проверки по фактор отпадъци. Изготвена е  информация относно съществуващи общински депа, които не са рекултивирани и закрити до момента, както и във връзка с инвентаризация на складове и ББ- кубове за съхранение на излезли от употреба препарати за растителна защита (ИУПРЗ).

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 28 броя контролни проверки от които 1 е планова, а останалите 27 са извънредни, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна“, които през месец януари са 31, а през месец февруари са 28.

Една от проверките е по сигнал за екземпляр в безпомощно състояние. Същият е от вида обикновен мишелов (Buteo buteo) и е изпратен за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове” на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора.

Извършена е планова проверка във връзка с провеждане на 47-то Среднозимно преброяване на водолюбивите птици. На 15.01.2022 г., съвместно с представители на Българското дружество за защита на птиците, е направено наблюдение и преброяване на водолюбивите птици по българския бряг на р. Дунав в участъка от речен километър 524 до км 492,5, както и в районите на рибарници „Мечка“, общини Борово и Иваново и при с. Басарбово, община Русе. Наблюдавани са следните видове екземпляри: голям корморан (Phalacrocorax carbo), посевна врана (Corvus frugilegus), чавка (Corvus monedula), речна чайка (Larus ridibundus), сива чапла (Ardea cinerea), зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), голям синигер (Parus major), голям пъстър кълвач (Dendrocopos major), сива патица (Anas strepera), малък корморан (Phalacrocorax pygmaeus), сврака (Pica pica), орехче (Troglodytes troglodytes), малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), гривяк (Columba palumbus), черен кълвач (Dryocopus martius), сива врана (Corvus cornix), зеленика (Carduelis chloris), горска зидарка (Sitta europaea), червенушка (Pyrrhula pyrrhula), къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), червен ангъч (Tadorna ferruginea), ням лебед (Cygnus olor), зеленоножка (Gallinula chloropus), обикновена чинка (Fringilla coelebs), щиглец (Carduelis carduelis), полско врабче (Passer montanus), син синигер (Parus caeruleus), сойка (Garrulus glandarius), земеродно рибарче (Alcedo atthis),  елшова скатия (Carduelis spinus), малък пъстър кълвач (Dendrocopos minor), тръстикова овесарка (Emberiza schoeniclus), морски орел (Haliaeetus albicilla), качулата потапница (Aythya fuligula), зелен кълвач (Picus viridis), гугутка (Streptopelia decaocto) и обикновен мишелов (Buteo buteo). Данните са изпратени в ИАОС за обобщаване.

Във връзка с писмо на МОСВ с вх. № ВСП-112/03.02.2022 г. за необходимостта от извършване на контрол върху търговията с черен хайвер и месо от есетри, по отношение на прилагането на изискванията на Регламент (ЕО) № 338/97 на СЪВЕТА от 9.12.1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (Регламент № 338/97) и съвместна Заповед № РД-09-1029/16.12.2020 и РД- 1066/23.12.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на околната среда и водите, относно въвеждането на забрана за извършване на риболов по р. Дунав на есетрови видове (Acipenseriformes spp.) са извършени 5 броя извънредни проверки. Посетени са следните обекти „Берьозка трейдинг“ ООД, хипермаркет „Кауфланд“, хипермаркет „Метро“, магазин „Лидл“ в гр. Русе. Освен това е проведено онлайн търсене в популярни платформи за публикуване на обяви olx.bg и bazar.bg. Констатирано е наличие на черен хайвер от есетри единствено в магазин на „Берьозка трейниднг“ ООД, като същият е бил описан в цитираното по-горе писмо от МОСВ. В останалите обекти не са били намерени продукти от есетрови риби. За констатациите от проверките е изпратено писмо до МОСВ.

Във връзка със задълженията, регламентирани в чл. 31, ал. 6 от Закона за лечебните растения са извършени 20 проверки по документи на билкозаготвители, които не са представили обобщена иформация за изкупените, обработените и реализираните през предходната 2021 г. билки и техния произход по позволително, както и за складовите наличности, в срок до 20 януари 2022 г. Изпратени са покани за съставяне на АУАН до всички нарушители. За отчетния период не са съставяни АУАН.

Извършена е една проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от ЗБР.

През първите два месеца на 2022 г. са издадени 5 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

През отчетния период е регистрирана 1 книга за билки и е организиран 1 нов билкозаготвителен пункт.

Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни проверки (31 за месец януари и 28 за февруари) на ПР „Сребърна“. Извършена е една извънредна проверка в ПР „Сребърна“ във връзка с изппълнението на сечта, възложена с Договор на „Княжевска гора“ ООД. При проверката се установи, че изпълнителят е нарушил разпоредбите на договора и на Закона за защитените територии и е извършил сеч в немаркирани територии. За установяване на размера на засегнатите площи е изпратено писмо до фирма, разполагаща с геодезисти, на които е възложено измерване на  площта и представяне на замерените географски координати. Други проверки на защитени територии не са извършвани.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 55 бр.  проверки: 32 планови, от които 3 са комплексни и 23 извънредни, от които 3 бр. – по изпълнение на предписания, 10 бр. по сигнали, 4 по писмо на МОСВ относно предварително третиране на смесени битови отпадъци преди депониране. Дадени са 10 задължителни предписания.

Приоритетно през месец януари и февруари са извършени проверки във връзка с плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе и по сигнали за нерегламентирани дейности с ИУМПС.            

Извършена е проверка във връзка с Условие 16.6.3. на КР на „Топлофикация – Русе“ ЕАД, относно изпълнение на план –график за изграждане на депо за неопасни отпадъци. Дейностите по проекта за привеждане в съответствие са приключили, положена е геомемрана, геотекстил, изградена е оросителна система на секция Б (депо), изградени са три утаителя за предварително третиране на отпадъците (пепел от котли).

Експерти от направлението са извършили и участвали в проверки на „Лубрика“ АД-Русе, във връзка с провеждане на процедура по нотификация за внос на отпадъци. За извършените проверки до МОСВ са изпратени становища и доклади.

Експерти от направлението са участвали в общо три комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда. На една от тях координатор е бил експерт от направлението.

При проверките са установени нарушения, за които през периода са съставени 4 АУАН, както следва: за нерегламентирани дейност с ИУМПС на три физически лица и на „Спартак 2018“ ЕООД.

В НИСО са въведени над 150 работни листа за класификация на отпадъците.

            През периода са изготвени и изпратени:

            -в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците – ЗУО;

            -ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;

            - писма до кметовете на община във връзка с предварително третиране на битови отпадъци, преди депониране;

            - информация от кооперациите, в които се съхраняват излезли от употреба ПРЗ;

            -информация относно депо за производствени отпадъци на „Топлофикация – Русе“ ЕАД;

            -информация относно депа, които не са в наказателна процедура и не са рекултивирани и закрити – Дулово, Ценово, Лозница, Тутракан и Иванов;.

            -информация за резултатите от извършен контрол на фирмите, относно спазване разпоредбите на Регламент 1013/2006 г.

През отчетния период са получени 12 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците. По пет сигнала са извършени проверки на място. В сигналите се визира нерегламентирана дейност с отпадъци от ИУМПС, нерегламентирано изгаряне на отпадъци в Западна промишлена зона, гр. Русе и гр. Силистра и нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци. При две от проверките е установено, че сигналите са основателни, като по единия е образувана административнонаказателна преписка. Другите два са неоснователни.  Останалите  7 броя са препратени за решаване по компетентност. В резултата на извършените проверки по сигнали, експертите от направлението са съставили 4 акта за нарушение на разпоредбите на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, три от които са на физически лица.

Химикали

През отчетния период, в изпълнение на годишния план за контролната дейност на РИОСВ – Русе, експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ извършили 3 самостоятелни проверки: на „Глобъл Линкс” ЕООД, „Бостик България” ЕООД  и „Авалон индъстри“ ЕООД, както и една комплексна по копоненти и фактори на околната среда на „Оргахим“ АД. Извършена е и една извънредна комплексна проверка на „Оргахим Резинс“ АД.  Дружествата са проверени относно спазването на изискванията на Регламент № (ЕО) 1907/2006 г. (REACH), Регламент № (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Дадени са общо 7 предписания на гореописаните оператори, като няма констатирани нарушения на законодателството по химикали. Не са съставяни АУАН.

През отчетния период експерти от направлението са взели участие в три държавни приемателни комисии.

ОВОС и ЕО

През отчетния период са извършени 5 броя извънредни проверки във връзка с участие в Държавни приемателни комисии на различни обекти.

Комплексни разрешителни

В изпълнение на годишния план за 2022 г. са извършени две планови проверки на: „Оргахим Резинс” АД и на „Екогалваник” ООД. На операторите са дадени общо 3 предписания. Не са съставяни АУАН.

За отчетния период, в РИОСВ-Русе са постъпили 8 броя Годишни доклади по околна среда, на оператори с издадени комплексни разрешителни.

Изготвени са 4 становища във връзка със започнали процедури по издаване/актуализация на комплексни разрешителни.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месеците януари и февруари 2022 г. са извършени три контролни проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „Мартен мес” ЕООД - гр. Мартен, млекопреработвателно предприятие в с. Семерджиево, Община Русе (по компонент води и фактор отпадъци), „Мартен мес” ЕООД - гр. Мартен, цех за месопреработка в гр. Мартен, Община Русе (по компонент води и фактор отпадъци) „Оргахим” АД – гр. Русе (по компоненти въздух и води, фактори отпадъци и ОХВ и по ЗОПОЕЩ).

При проверките са дадени общо 8 предписания. Не са констатирани нарушения, съответно не са съставени АУАН.

Извършена е една извънредна проверка по изпълнение на предписание на „Мартен мес” ЕООД - гр. Мартен, млекопреработвателно с. Семерджиево, Община Русе, дадено по компонент „води“, На оператора е съставен констативен протокол с ново предписание – за предприемане на технически мерки за пломбиране заустването на отпадъчни води от предприятието в съществуващи земни лагуни.

СЕВЕЗО

През месец февруари е извършена една планова проверка по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда на едно предприятие, класифицирано с висок е рисков потенциал на територията на Област Русе: „Лукойл България“ ЕООД.

Във връзка с изискванията на чл. 106, ал. 1 от ЗООС, през месеците януари и февруари не са връщани и/или потвърдени Доклади за политика за предотвратяване на големи аварии ДППГА.

През отчетния период няма констатирани случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ.

През отчетния период са изготвени 2 броя вътрешни експертни становища по Глава шеста от ЗООС за две инвестиционни предложения.

През месец февруари е извършена една планова проверка по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда на едно предприятие, класифицирано с висок е рисков потенциал на територията на Област Русе: „Лукойл България“ ЕООД

АУАН, НП и ПАМ

1. „Злати - 333“ ЕООД, с. Горно Абланово, Община Борово, АУАН № 0002561/07.01.2022 г. – не е уведомил РИОСВ за промяна в параматрите на ИП – чл. 93, ал. 7 и чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда;  

2. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, АУАН № 0002555/10.01.2022 г. – изхвърля отпадъчни води в нарушение на ИЕО по РЗ – чл. 200, ал.1, т.6 от Закона за водите;

3. И.И., гр. Цар Калоян, АУАН № 0002521/26.01.2022 г. – не е предал ИУМПС на площадки за събиране и съхранение или центрове за разкомплектоване – чл. 18, ал. 1 от Наредба № 1 за ИУМПС, във връзка с чл. 13 от Закона за управление на отпадъците;  

4. П.И., гр. Русе, АУАН № 0002505/04.02.2022 г. – не е предал ИУМПС на площадки за събиране и съхранение или центрове за разкомплектоване – чл. 18, ал. 1 от Наредба № 1 за ИУМПС, във връзка с чл. 13 от Закона за управление на отпадъците;  

5. „Спартак – 2018“ ЕООД, гр. Габрово, АУАН № 0002506/10.02.2022 г. – съхранява  ИУМПС и като техен собственик не ги е предал на площадки за събиране и съхранение или центрове за разкомплектоване – чл. 18, ал. 1 от Наредба № 1 за ИУМПС, във връзка с чл. 13 от Закона за управление на отпадъците;  

6. С.П., с. Гороцвет, Община Лозница, АУАН № 0002458/24.02.2022 г. – съхранява  ИУМПС и като техен собственик не ги е предал на площадки за събиране и съхранение или центрове за разкомплектоване – чл. 18, ал. 1 от Наредба № 1 за ИУМПС, във връзка с чл. 13 от Закона за управление на отпадъците;             

Издадени Наказателни постановления

1. „Полибитум“ ЕООД, гр. Русе, НП № 1/25.02.2022 г. по чл. 35, ал. 3, т. 3 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси в размер на 1 000 лева – не е представило при поискване при проверка на площадката документи за употребата, съхранението на химични вещества всамостоятелен вид, в смеси или изделия и/или смеси, включително за количествата и състава им – нарушение на чл. 4а, т. 3а, във вр. с чл. 27, ал. 1, във вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси.

2. Н.Н., село Айдемир, НП № 2/25.02.2022 г. по чл. 81, ал. 1, т. 1 от от Закона за защитените територии в размер на 500 лева – извършва неразрешена дейност в ПР „Сребърна“ нарушение на чл. 27, ал. 1 от Закона за защитените територии;

3. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Русе, НП № 3/28.02.2022 г. по чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите в размер на 1 000 лева – изхвърля отпадъчни води във воден обект в нарушение на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени в издаденото разрешително за заустване.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил едно споразумение със „Злати – ЗЗЗ“ ЕООД, ЕИК 203492345, село Горно Абланово по съставен АУАН № 0002561/07.01.2022 г. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 93, ал. 7, във вр. с чл. 95, ал. 1, изр. първо, предл. първо от Закона за опазване на околната сред в размер на 5 000 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 3 500 лева и е заплатена от наказаното дружество в предвидения 14-дневен срок

През отчетния период не са налагани принудителни административни мерки.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

През отчетния период е  намалено замърсяването на водни обекти от оператори,  на които е била наложена ТМС. Предприетите от операторите мерки са довели до намаляване на концентрациите на замърсяващите вещества в отпадъчните води.

По постъпилите сигнали за нерегламетирано съхранение и третиране на ИУМПС в часни имоти са предприети административно– наказателни мерки по Закона за управление на опадъците.

В резултат на осъществения засилен контрол на източниците на интензивно миришещи вещества, броят на сигналите за неприятни миризми в град Русе силно намаля, като спрямо предходните години, той спаднал с над 50 %.

Бизнеса

През месеците януари и февруари 2022 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 332 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 3 указателни писма за последваща процедура по ОС;
 • 90 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 33 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 25 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 8 указателно писмо за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 129 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, в т.ч.:
 • 41 писма до възложител за представяне на допълнителна информация;
 • 33 писма за консултация с РЗИ;
 • 16 писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС;
 • 28 писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 4 писма до БДДР;
 • 7 писма до: ИАОС, БДЗП, РДНСК, РИМ-Русе и общини за становища или с напомнителен/информативен характер;
 • 26 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 2 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да се извършва ОВОС”;
 • 5 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 5 решения за прекратяване на процедури по глава шеста от ЗООС;
 • 1 становище по ЕО с разпоредителна част „Съгласувам”;
 • 2 решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОС, с разпоредителна част „Съгласува“;
 • 59 писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”.

През отчетния период са издадени:

- 3 разрешения за дейности с отпадъци;

- 22 регистрационни документа.

Издадените в периода 01.01.2022 -28.02.2022 г. документи по чл. 35 от ЗУО са въведени в Националната информационна система „отпадъци”

          В НИСО са утвърдени 150 работни листи на 40 оператори

      През периода е взето участие в заседания на общо 19 ДПК – 10 през месец януари и 9 през месец февруари, за приемане на строежи.

Обществеността

 През месец януари ръководството на РИОСВ-Русе се срещна с граждани и представители на НПО, на която бяха обсъдени проблемите, свързани с околната среда в град Русе.

На 3 февруари експерт на РИОСВ-Русе взе участие в заседание на новоучредяващия се Обществен съвет под егидата на кмета на община Русе. По време на заседанието бяха коментирани въпроси, свързани с устройствения правилник, условията за членство, проблеми, чийто решения ще се търсят  и др. въпроси.

По повод Световния ден на влажните зони - 2 февруари РИОСВ-Русе обяви  конкурс за детска рисунка с тема: „Сребърна през четирите годишни сезона“. Екип на екоинспекцията, в който се включиха специалисти по биологично разнообразие внимателно оцени постъпилите 187  рисунки, като адмирира тези, които изобразяват местни животински и растителни видове. Победителите получиха грамоти и предметни награди. Отличените автори от ОУ „Олимпи Панов“ – гр. Русе бяха наградени лично от директора на РИОСВ-Русе. С най-добрите рисунки е подредена изложба в Информационния център на инспекцията. Пълният списък с победителите в конкурса е публикуван на интернет страницата на РИОСВ – Русе.


Архив на месечните справки по години: 2014 г. - 2015 г. - 2016 - 2017 - 2018 г. - 2019 г. - 2020 г. - 2021 г. 

План за контролна дейност

План за контролната дейност на РИОСВ – Русе през 2022 г. изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2022 г. изтегли


План за контролната дейност на РИОСВ – Русе през 2021 г. изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2021 г. изтегли


План за контролната дейност на РИОСВ – Русе през 2020 г.изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2020 г.изтегли


 План за контролната дейност на РИОСВ – гр. Русе през2019 г. изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2019 г. изтегли


План за контролната дейност на РИОСВ – гр. Русе през  2018 г. изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2018 г. изтегли


 План за контролната дейност на РИОСВ – гр. Русе през2017 г. изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2017 г. изтегли

Годишен план за контролната дейност на комисията за извършване на съвместни проверки на операторите, но които е издадено разрешително по чл.104, ал. 1 и/или по чл.116д, ал.1 от ЗООС на територията   на РИОСВ-Русе за 2017 г.  - Заповед № РД 143/24.02.2017 г. за изменение на Заповед № 30/17.01.2017 г. 


План за контролната дейност на РИОСВ – гр. Русе през 2016 г. изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2016 г. изтегли


План за контролната дейност на РИОСВ – гр. Русе през 2015 г. изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2015 г. изтегли


План за контролната дейност на РИОСВ – гр. Русе през 2014 г.

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2014 г. изтегли


 План за контролната дейност на РИОСВ – гр. Русе през 2013 г.  изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2013 г. изтегли


План за контролната дейност на РИОСВ – гр. Русе през 2012 г. изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2012 г. изтегли

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 8 – ПР/2013                                                                          

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието

върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002г., … изм. и доп. ДВ, бр. 82/2012г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС(ДВ, бр.25/2003г., ... изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие - ЗБР(ДВ, бр. 77/2002г. ... изм. и доп. ДВ, бр. 77/2012г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007г., ... изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012г.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС,

 

Р Е Ш И Х

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно прeдложение - Създаване на трайни насаждения от ягоди на обща площ 33 дка и изграждане на система за капково напояване, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

 

Възложител – “Братя Костадинови” ООД представлявано от Венцислав Димитров Костадинов, ЕИК 118040195, ж.к. Север 11, с. Айдемир, общ. Силистра

 

Местоположение – поземлени имоти с идентификатори 66425.15.1, 66425.14.65, 66425.14.75 и 66425.14.77 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра

 

Кратко описание на инвестиционното предложение:

    Проектът предвижда създаване на трайни насаждения от ягоди върху земеделска земя с начин на трайно ползване – нива. Общата площ на описаните по-горе имоти е 33 дка. Същите ще се стопанисват съгласно представени договори за аренда на недвижими имоти.

    Поливането на насажденията ще се извършва чрез капкова напоителна система. За целите на инвестиционното предложение ще бъде закупена специализирана техника.

    Не се предвижда изграждане на съпътстваща инфраструктура. Имотите са разположени в съседство на път от Републиканската пътна мрежа и път достигащ до Регионално депо – Силистра. По същия минава водопровод, от който ще се реализира отклонение за захранване на капковата напоителна система. Не се планира изграждане на собствен водоизточник.

    В хода на процедурата и по реда на Наредбата за ОВОС е проведена консултация с Регионална здравна инспекция – Силистра по отношение на риска за човешкото здраве, в резултат от осъществяването на проекта.

    Засегнатите имоти не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г. изм. и доп. ДВ, бр. 38/2012г.) или в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е “Лудогорие-Сребърна” с код BG 0000169 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007г.), която отстои на около 4.140 км.

 

 

    Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС, т. 1, буква “в” – Мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

    Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 отНаредбата за ОС, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

 

м о т и в и:

 

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:  

Предвид характеристиките на предложението, не се очаква реализирането му да окаже отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. Не възниква необходимост от процедури за промяна на предназначението на земята за разглежданите имоти.

Изграждането и експлоатацията на капковата напоителна система не формира отпадъчни продукти, които да създадат дискомфорт на околната среда.

Рискът от възникване на инциденти е ограничен.

Създаването на насаждения от ягоди и изграждането на напоителна система не е обстоятелство за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на отрицателен кумулатиивен ефект, разглеждано в съвкупност с други дейности осъществявани в района.

 

II.   Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Засегнатата територия представлява обработваеми площи. Средата не може да се окачестви като особено чувствителна към антропогенно влияние.

Не се предполага неблагоприятно влияние върху регенеративната способност на природните ресурси в разглеждания район.

Не се засягат граници на санитарно-охранителни пояси на водоизточници.

 

III.  Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

  Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитените зони е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видове и природни местообитания, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони, поради следното:

за фазите на строителство и експлоатация на поливната система не се очаква да настъпят преки или косвени негативни въздействия върху видове и местообитания, предмет на опазване в защитени зони;

не се създават предпоставки за изменение на числеността, плътността и възрастовата структура на популациите на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа “Натура 2000”;

към момента територията е антропогенно повлияна и не представлява ценна трофична база.

 

IV.  Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Силистра с изх. № 20-05-613/15.02.2013г., реализацията на проекта не създава здравен риск за населението.

• Не възниква необходимост от специално приспособяване на съседни ползватели на терени.

За фазата на експлоатация въздействията са без значим характер.

 

 

 

 

V.  Обществен интерес към инвестиционното предложение:

Възложителят е уведомил населението на община Силистра за предвижданията наинвестиционното предложение, чрез обява, поставена на информационното табло в сградата на общината. До информацията свързана с проекта е осигурен обществен достъп чрез интернет страницата на община Силистра.

В деловодството на РИОСВ - Русе не е постъпвала информация от общинската администрация за депозирани възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение, както и не са постъпвали становища от засегнатото население.

 

 

 

         Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Същото не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

         При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) РИОСВ - Русе.

         На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

         Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ - Русе в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на Административно-процесуалния кодекс.

 

 

         Дата: 22.02.2013г.

 

 

           

 

                                                                           ДИРЕКТОР РИОСВ    /п/

 

                                                                                                             (инж. Лилия Атанасова)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REACH

Актуално

Ново: Обобщен актуален списък на кандидат-веществата за разрешаване по Регламент REACH

важно Нотификации по чл. 66 от REACH: След предоставяне на разрешение за употреба на дадено вещество, което е включено в Приложение ХІV, потребителите надолу по веригата, които употребяват това вещество, трябва да нотифицират ЕСНА в рамките на 3 месеца от първата доставка.

Налице е електронен формуляр за подаване на нотификации по чл. 66 от REACH на интернет страницата на ЕСНА.

Списък с вещества, предмет на разрешаванеот приложение ХІV на Регламент REACHот приложение ХІV на Регламент REACH

 reach-2018-campaign-banner

 

 

Актуална информация за процедурите по регистрация, разрешаване и ограничаване на вещества съгласно Регламент REACH

 

Опасни химични вещества и СЕВЕЗО


 Актуална информация за извършени проверки на предприятия с висок и нисък рисков потенциал съгласно чл. 157а, ал. 2, от ЗООС. 

Актуализирана страница на МОСВ "Химични вещества"

Указания за извършване и документиране на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси изтегли

На страницата на Министерството на околната среда и водите е публикувано новото Ръковдство за класификация на предприятия с рисков потенциал - отвори

Галерия