За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Нормативни документи

ЗАКОН за обществените поръчки (Обн. - ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.; доп., бр. 34 от 03.05.2016 г.) изтегли

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки -  изтегли

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в РИОСВ - Русе изтегли

 

Конкурси

МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс „За чиста околна среда“ – 2017 с мото „Обичам природата – и аз участвам“.

Крайният срок за подаване на документите за училища, детски градини и обединени датски комплекси е 17 февруари 2017 г., а за общини и кметства -02.03.2017 г. 

Подават се заявления в свободна форма като се следва последователността по съдържанието на проекта, указана в поканите за кандидатстване за съответните групи бенефициенти.

Покана за участие в НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2017 г.“ за общини и кметства

Покана за участие в НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2017 г.“ училища, детски градини, Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси

Съобщения във връзка с проектите

Прес съобщение относно изпълнението на проект ОПОС

 Във връзка с изпълнението на проект „Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове и възстановяване на естествените местообитания чрез залесяване с местни видове в поддържан резерват „Сребърна” № 508301-19-439 по Процедура № BG161PO0005/08/3.0/01/05 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, на територията на резервата в момента се извършват следните дейности:

 1. Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове, включващо:
 • определяне и маркиране на дървесните инвазивни видове, които ще се пречупват/опръстеняват;
 • извършване на дейност по опръстеняване/пречупване на маркираните дървета.

Методът пречупване ще се осъществи върху площ от 64 дка, а опръстеняването върху площ от 343дка.

 Извършване на залесителни мероприятия на площ от 341 дка с видовете бяла върба, полски ясен, черна и бяла топола, бряст, летен дъб и др.

 Същите са регламентирани в действащия План за управление на ПР „Сребърна” (проект 1.2.2.), а именно: „Подмяна на хибридната топола от резервата”. Предвидена е смяна на хибридната топола, чер бор, миризлива върба, гледичия и акация (салкъм) с местна (автохтонна) дървесна и храстова растителност.

Хибридната топола е залесявана масово пред миналия век като бързорастящ стопански дървесен вид на мястото на изсечените естествени крайречни гори.

Премахването на хибридната топола в северната част на резервата е извършено в периода 2006-2007 г. В момента се извършва подготовка на терена и до края на настоящата година ще се залесят около 37 850 броя фиданки от видовете: полски бряст, полски ясен, бяла върба, бяла топола и летен дъб.

При проведени задълбочени теренни проучвания от специалисти през пролетта на 2011 г. е установено наличието на следните неместни (алохтонни) дървесни видове на територията на резервата: ясенолистен явор, пенсилвански ясен, айланд (див орех), акация, гледичия и аморфа.

Настоящият проект предвижда опръстеняване и пречупване единствено на дървета от видовете пенсилвански ясен и ясенолистен явор. Дървета от видовете: аморфа, айлант, акация и гледичия реално няма да се премахват от терена. Те не представляват заплаха за местообитание 91 Е0* “Алувиални гори с Alnus glutinosa (черна елша) и Frxinus excelsior (планински ясен), подтип В”.

Всички горскостопански дейности в ПР „Сребърна” се извършват от квалифицирани специалисти и обучен персонал.


 РИОСВ-Русе уведомява, че на 16 март 2012 г, от 10.30 часа в Информационния център на инспекцията, бул. "Придунавски" № 20  ще се състои първото заседание на Комисията за провеждане на открита процедура с предмет : "Изпълнение на дейности по премахване на инвазивни видове и провеждане на залесителни мероприятия на площ от 370 дка и осъществяване на поддържащи мерки за отглеждане на фиданките в Поддържан резерзат "Сребърна".


На заседание, провeдено на 6 юни 2011 година, Комисия, назначена със Заповед № ОПОС-1-ТИВ/30.06.2011 г. на Директора на РИОСВ-Русе разгледа представения Доклад  на „WWF Световен фонд за дивата природа” - „Провеждане на проучвателни дейности”.

Обществената поръчка е част от изпълнението на проект  „Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове (ИВ) и възстановяване на естествените местообитания чрез залесяване с местни видове в Поддържан резерват “Сребърна” по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013”. Проектът е  одобрен за финансиране със Заповед № РД-474/15.07.2009 г. на министъра на околната среда, по която Възложител е РИОСВ – Русе. Комисията ще се произнесе относно приемането на доклада в 10-дневен срок.

Източници на финансиране

Проекти на РИОСВ

logo-bg-center-no-backИнформация за проект: „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна”

Оперативна програма:  „Околна среда 2014 – 2020 г.”

Приоритетни оси: „НАТУРА2000 и биоразнообразие“

Наименование и код на процедурата: „Изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони“, BG16M1OP002-3.015

Име на проекта: „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна”.

Стойност:  8 532373,00 лева, от които 85 % средства на ЕФРР (7252517,05 лв.) и 15% (1279855,95 лв.) национално съфинансиране.

Срок на изпълнение: 48 месеца

Обща цел: Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Рамсарски обект с международно значение - влажна зона „Сребърна“, попадаща в НАТУРА 2000 и поддържан резерват „Сребърна“.

Специфични цели:

Възстановяване на водния режим в езерото Сребърна, ограничаване на притока на биогени и ограничаване на сукцесионните процеси чрез изграждане на „западен канал“, осигуряване на проточност на водата в езерото, отстраняване на тиня, кочки, детрит и косене на тръстика;

Изпълнение на консервационни мерки от плановете за действие на къдроглавия пеликан, големия воден бик и малкия корморан чрез проучване на стари гнездови

колонии на къдроглавия пеликан и извършване на поддържащи дейности за целевите видове;

Осъществяване на мониторинг на състоянието на екосистемата и на целевите видове.

Основни дейности на проекта:

ДЕЙНОСТ 1 „Спомагателни дейности”:

1.1. „Подготовка на проектно предложение”;

1.2.  Изготвяне на експертен анализ, в т.ч. анализ на остойностяване на разходите и определяне на мерки за изграждане на нови канали и/или шлюзове, реконструкция и основен ремонт на съществуващи канали и/или шлюзове, косене на тръстика, отстраняване на тиня и др. съпъстващи ги необходими дейности във влажна зона Сребърна; 

1.3. Провеждане на съгласувателни процедури във връзка със спазване изискванията на екологичното законодателство и закона за водите;

1.4. Изготвяне на експертни анализи и проучвания във връзка с подготовка и планиране на отделните дейности  и прогнозиране на очаквани резултати в т.ч. извършване на прединвестиционни проучвания за отстраняване на тиня; проучване на стари гнездилища  и определяне на най-подходящи места за оформяне на нови места за гнездене на къдроглавия пеликан; определяне на нови точки, възможности за синхронизация със съществуващата система система за видеонаблюдение и др.;

1.5. Строителен надзор за дейността по изграждане на канала, изграждане на вътрешни диги и прекъсване на части от тях;

1.6. Проектиране по дейност 2 „Изграждане на западен канал и съпътстващи дейности;

1.7. Авторски надзор.

ДЕЙНОСТ 2 „Изграждане на западен канал“

Предвидено е дейността да се възложи като инженеринг, в резултат на което конкретните параметри ще бъдат елемент на работното проектиране на по-късен етап. Каналът ще се изгради с бетонов преливник, който ще бъде обезопасен с метална ограда. При изпълнението на канала е възможно да бъдат засегнати екземпляри на бялата водна лилия Nymphaea alba, във връзка с което ще бъде извършено преместването им на подходящо място в тръстиковите масиви. След приключване на строителните дейности площадката/те и всички компрометирани площи ще бъдат възстановени и залесени с местни видове.

 ДЕЙНОСТ 3. „Дейности за намаляване на притока на биогени и ограничаване на сукцесията“:

3.1. Отстраняване на кочки, тиня и детрит;

3.2. „Косене на тръстика и отстраняване на сива върба“;

3.3. Закупуване на специализирана техника за косене на тръстика и отстраняване на тиня и провеждане на работно посещение за запознаване с възможностите на машината;

3.4. Изработване на инструкция за управление на водния режим.

ДЕЙНОСТ 4 „Проучване на хранителната база на голям воден бик и извършване на дейности по зарибяване на езерото „Сребърна” 

В етапа на подготовка на проекта е извършено предварително проучване на хранителната база на големия воден бик, за което е представен доклад от доц. д-р Лъчезар Пехливанов, ръководител на отдел „Водни екосистеми” в ИБЕИ-БАН, съгласно който в хранителната база на вида влизат бабушка, червеноперка, костур и див шаран. В процеса на подготовката на проектното предложение, провеждане на консултации и набиране на нарочна информация за отделните дейности е установено, че поради наличието в езерото „Сребърна" на значителен процент индивиди от вида американско бодливо сомче, който е голям хищник и силно инвазивен вид, не е удачно зарибяването да се извърши с малки рибки, т.к. същите ще бъдат изядени. В тази връзка, е взето решение, зарибяването да се извърши с отраснали индивиди, с размер 5-8 см , които са по-големи от стандартната храна на американското бодливо сомче.

ДЕЙНОСТ 5. Извършване на поддържащи дейности в колонията на къдроглавия пеликан:

5.1. Изграждане на дървена ограда около сегашната колония на пеликаните с дължина около 250 м.(Предвижда се изграждане на дървена ограда с минимална височина 3 м около наличните известни гнездови колонии. Тя ще бъде разположена между тръстиковия масив и гнездовата колония с цел предпазване на гнездата от достъп на хищниците.);

5.2. Изграждане на 5 бр. платформи за гнездене на пеликаните и извършване на ежегодни поддържащи дейности.(Предвижда се на определено ново място в тръстиковия масив да бъде извършено окосяване на тръстика и осигуряване на площи за гнездене. Мястото ще бъде определено в резултат на възложеното проучване на гнездовите навици на вида, местоположение на съществували в миналото гнездилища, анализ на факторите, определящи избора на места за гнездене от птиците.)

ДЕЙНОСТ 6. Надграждане на видеонаблюдение с цел мониторинг на целевите видове в ПР   „Сребърна”

Към момента в резервата има изградена система за наблюдение  и мониторинг. Предвид новите дейности – изграждането на западен канал, обособяване на ново пеликанско гнездилище с наколни платформи, извършване на поддържащи и консервационни дейности за целеви видове и местообитания и др., възниква необходимост от нейното надграждане. За целта ще бъдат определени около 9 нови точки за поставяне на специализирана техника за наблюдение, за което е необходимо и закупуването на допълнително оборудване на обработка и съхраняване на получената цифрова информация.

ДЕЙНОСТ 7. Мониторинг на ефективността от изпълнението на дейностите по отстраняване на тиня, кочки, косене на тръстика, поддържащите и консервационни дейности и изграждането на канала.

7.1. Извършване на биологичен, хидрологичен и физикохимичен анализ преди, и след и изпълнение на дейността и даване на насоки и изработване на програма за последващи дейности. Изготвяне на сравнителен анализ на отлагането на дънния субстрат в мястото на въздействие и на контролни площи извън него.

7.2. Извършване на мониторинг на ефективността от изпълнението на дейностите, заснемане и създаване на GIS базирана информация. 

Предвид това, че дейностите, включени в настоящото проектно предложение, са изцяло нови и не се изпълнявани в такъв мащаб и обхват на територията на Република България в защитени зони и територии, е необходимо да се извършва непрекъснат мониторинг на екосистемата. Това вслючва закупуване на високопроходим автомобил за обезпечаване на мониторинговите дейности и малка лодка с извънбордови двигател.

ДЕЙНОСТ 8. Организиране на мероприятия за популяризиране на влажната зона и защитените видове местообитания и обмяна на добри практики

 8.1. Провеждане на посещение в чужбина за проучване на световния опит в областта на драгиране на езера, изземване на тиня и тяхното въздействие върху видовете и местообитанията в защитените зони.

8.2. Провеждане на работно посещение в чужбина за обмяна на добри практики и запознаване с методи на поддържане на състоянието на влажните зони и постигане на устойчив ефект.

8.3. Провеждане на кръгла маса за обсъждане на възможни методи за намаляване на биогените във влажните зони, възможни решения, добри практики, иновационни подходи, световен опит и др., необходими за последващото изпълнение на основните дейности по проекта.

8.4. Заснемане на 4 бр. филма с времетраене до 15 мин. всеки за представяне на влажната зона и видовете, предмет на опазване в нея. Същите ще се ползват за представяне на ПР „Сребърна“ на различни национални и международни форуми и работни срещи,  със субтитри на английски език, по следните теми: значимост на резервата и международното признание; биологично разнообразие на ПР Сребърна; размножителен период и поведение на къдроглавите пеликани; четирите сезона и миграциите на птиците в защитената територия.

ДЕЙНОСТ 9. „Организация и управление, подготовка на документации и провеждане на обществени поръчки и информация и комуникация”


logo bg center no back

Име на проект: „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91 ЕО И 91 FO на територията на поддържан резерват Сребърна“.

Бенефициент: Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе (РИОСВ-Русе).

Приоритетни ос на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“: НАТУРА2000 и биоразнообразие.

Наименование на процедура: „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати;

Код на процедурата: BG16M1OP002-3.007.

Стойност на проекта: 898 823.53 лв., от които 764 000 лв. са от Европейския фонд за развитие, а 134 823,53 лв. съфинансиране от държавния бюджет .

Продължителност на проекта: 37 месеца.

Основни цели на проекта: Възстановяване и поддържане на местообитания, оценени Плана за управление в „неблагоприятно лошо състояние“. С изпълнението на дейностите по проекта ще се подобри природозащитното състояние на Алувиалните гори с черна елша и планински ясен, и на Крайречните смесени гори от обикновен дъб, бял бряст, планински ясен и полски ясен.

Основни дейности по проекта:

Дейност 1.: Изготвяне на проектно предложение.

Дейност 2.: Подготовка на документации за провеждане на обществени поръчки и избор на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки.

Дейност 3.: Обследване на проектните площи с цел идентифициране на конкретните мероприятия, срокове и начини за изпълнение на дейностите, необходими за възстановяването на местообитание 91 ЕО* и 91F0 в защитена зона „Сребърна“.

Дейност 4.: Възстановяване и поддържане на природни местообитания код 91 ЕО* - Алувиални гори и Крайречни смесени гори, които са предмет на опазване в защитена зона „Сребърна“.

Поддейност 4.1: Отстраняване и ограничаване разпространението на инвазивни видове чрез пречупване и опръстеняване.

Поддейност 4.2: Лесовъдски дейности за подобряване на благоприятното природозащитно състояние на целеви местообитания. Залесяване е предвидено да се извърши върху обща площ от 50-120 дка.

Дейност 5. Изпълнение на охранителни мерки за опазване на природни местообитания 91 ЕО* и 91F0 чрез ограничаване на достъпа до залесените площи чрез преграждане на възможните подходи. Монтиране на 600 предпазни съоръжения (габиони).

Дейност 6. Осигуряване на софтуер, хардуер и специализирана техника за изпълнение на дейностите по проекта.

Дейност 7. Информация и комуникация.

 България е на трето място в Европейският съюз (ЕС) по процент от национална територия, която е в Общоевропейската екологична мрежа  Натура 2000 -  общо 34,4%. Към момента съгласно Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици са определени и обявени 119 броя специални защитени зони. По Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна са определени 234 броя зони от значение за Общността, като 13 от тях се припокриват със специалните защитени зони.

С подкрепата на ОПОС 2007-2013 г. са картирани зоните от значение за Общността в сухоземната територия на България и е определен природозащитният статус на видовете и местообитанията. В резултат, през 2013 г. е извършено докладване до ЕК по чл. 17 от Директива 92/43/ЕИО. Приблизително 88% от оценките на природозащитното състояние на типовете природни местообитания са „неблагоприятно- незадоволително” състояние. Приблизително 36% от оценките на природозащитното състояние на видовете, предмет на докладване по чл. 17, са „неблагоприятно-незадоволително“, а 2.5% са „неблагоприятно-лошо“. Със средства от ОПОС 2007-2013 г. е разработена Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000 (НПРД). В документа са идентифицирани необходимите мерки по отношение на тези приоритетни видове и местообитания, както и мерки, насочени към останалите видове и местообитания от Натура 2000. ОПОС 2014-2020 г. ще продължи да надгражда резултатите от предходния програмен период (2007 – 2013 г.), като мерките, които ще се финансират, са включени в обхвата на Националната приоритетна рамка за действия в Натура 2000.

С проекта на РИОСВ-Русе „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91 ЕО И 91 FO на територията на поддържан резерват Сребърна“ ще се изпълнят дейности, допринасящи за подобряване на природозащитното състояние на горски природни местообитания, срещащи се на територията на Поддържан резерват (ПР) „Сребърна", оценени съгласно проекта за „Картиране и определяне на природозащитното състояние на висши растения, мъхове и природни местообитания” в „неблагоприятно лошо състояние”:

 • Местообитание с код 91Е0٭ - Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior.

Към това природно местообитание се отнасят крайречните гори в низините и планините, развиващи се на богати алувиални почви, периодично наводнявани от реката. В рамките на местообитанието се разграничават няколко подтипа.

Местообитанието включва смесени крайречни галерийни съобщества с основен доминиращ дървесен вид черната елша. Крайречните гори от елши и планински ясен в България имат разпокъсано разпространение около реките в предпланините и в долния планински пояс на повечето планини в България при надморска височина от около 300 до около 1000 м.

Бялата елша е студоустойчива и непретенциозна по отношение на почвата и светлината, което позволява да се развива успешно при по-сурови климатични условия на по-големи надморски височини в сравнение със сходните гори от черна елша и планински ясен – от 800 до 1500 м н. в.

В това местообитание са включени смесените върбово-тополови гори (най-често), както и чистите върбови или тополови такива в низините и равнините, в условията на континентален климат в Северна България до около 800 (1000) м н. в.

Заливните гори от черна елша се срещат по долното течение на реките от Черно-морско-средиземноморския басейн. На места са с прекъснато, ивичесто разположе-ние край реките и имат характер на „галерии“. Отличават се от хигрофитните гори от лонгозен тип както по почвено-екологичните условия и по-голямото участие на ливадно-блатни видове, така и по ограниченото участие на увивни растения.

Подтип 1. Крайречни гори от елша и планински ясен

Подтип 2. Планински галерииот бяла елша

Подтип 3. Крайречни върбово-тополови гори

Подтип 4. Заливни гори от черна елша

 • Местообитание с код 91F0 - Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки.

Смесените низинни и крайречни гори и лонгози са елемент от разпространената в долините на редица реки в България растителност. Характерните им особености включват периодични заливания, а в някои случаи и висока въздушна влажност.

Доминиращите дървета се различават в зависимост от водния режим, но най-често принадлежат към видовете ясен, бряст и дъб.

Специфични са за климатични условия с мека и влажна зима. Това определя и наличието на някои вечнозелени и топлолюбиви видове в състава им, което ги различава от останалите крайречни гори в България. Многоетажни гори, доминирани от летен или дръжкоцветен дъб, с участие на увивни растения, което е по-малко в сравнение с това в лонгозните гори. Разпространени са на надморска височина от 40 до 70 м, на равни терени, като често граничат с крайречните гори от върби и тополи, но заемат по-сухи места от тях.

Подтип 1. Лонгозни гори.

Подтип 2. Влажни низинни, дъбови гори.

Подтип 3. Тракийски гори от дръжкоцветен дъб.

Целта на проекта „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91 ЕО И 91 FO на територията на поддържан резерват Сребърна“  е изпълнение на дейности, свързани с възстановяването и поддържането на гореописаните целеви местообитания, попадащи в обхвата на мярка 43 от Национална приоритетна рамка за действие в Натура 2000 (НПРД):

 • Отстраняване и ограничаване разпространението на инвазивни видове чрез пречупване и опръстеняване в наличните горски местообитания с код 91Е0* и 91F0;
 • Лесовъдски дейности за подобряване на благоприятния природозащитен статус (БПС) на целеви местообитания, чрез извършване на дейностите, посочени в Плана за управление (ПУ) на ПР „Сребърна“ от 2016 г. (залесяване и отглеждане на фиданки от местни дървесни видове и произходи под склопа на гората или в предварително оформени малки котли, залесяване на мястото на загиналите дървета, залесяване на осветените места и др.);
 • Охранителни мерки за опазване на природни местообитания 91E0* и 91F0 чрез ограничаване на достъпа до тях и преграждане на възможните подходи, чрез монтиране на габиони на западната граница на отдел 14;
 • Закупуване на софтуер, хардуер и специализирана техника.

 


 

 

Проекти на Регионална инспекция по околната среда и водите по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе кандидатства с проект по процедурата „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” (Референтен № на процедурата: BG161PO0005/11/3/3.2/05/26).

Тя е част от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Приоритетна ос 3 – „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

Проектът, който РИОСВ-Русе спечели е „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” (DIR-5113325-6-96).

Със заповед № РД-520/02.07.2012 година на министъра на околната среда и водите Нона Караджова на РИОСВ-Русе като бенефициент по проекта е одобрена безвъзмездна финансова помощ в размер на 4 180 053.60 лева, от които 3553 045.56 лева от Европейския фонд за регионално развитие, а 627 008.04 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Времетраенето на проекта е 2012-2014 година.

Проектът „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” (DIR-5113325-6-96) включва:

 • Поддържане на гнездовото местообитание на къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus) чрез косене на тръстика;
 • Изграждане на експертна система за автоматично отчитане на водното ниво на река Дунав, на двата шлюза и в езерото, с възможност за отчитане и на други видове параметри на водата;
 • Изграждане/възстановяване на съществуваща посетителска инфраструктура;
 • Информационно обезпечаване в т. ч. изработване на табели, информационни табла и билбордове и подмяна на съществуващите,                                     указателни табели и табла в Р „Бели Лом” и др.
 • Изграждане на понтонна лодкостоянка в местността „Пристана на лодките” на мястото на съществуваща полуразрушена наколна платформа;
 • Ремонтни дейности в Природонаучен музей - с. Сребърна и превръщането му в съвременен информационно-посетителски център;
 • Създаване на Център за непрекъснато видео наблюдение на резервата с осигурен дистанционен обществен достъп;
 • Ремонт (отстраняване на пропадания, прочистване на канавки и др.) на противопожарните пътища;
 • Изработване на самостоятелна Интернет страница на поддържан резерват „Сребърна”, която ще осигури информационно обезпечаване и прозрачност за състоянието на резервата;
 • Актуализиране на Плана за управление на ПР „Сребърна”;
 • Изготвяне на План за управление на Резерват „Бели Лом”, в т. ч и на Защитена местност „Ломия”;
 • Проучване/инвентаризация на видовия състав и здравословното състояние на горските екосистеми и на флората и фауната в Р „Бели Лом”.

 


РИОСВ-Русе кандидатства по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”- приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”- компонент 1
„Изпълнение на дейности в резервати и паркове” за реализацията на следните на четири проекта:

 

 1. „Извършване на поддържащи и възстановителни дейности в ПР „Сребърна” чрез отстраняване на част от тръстиката”;
 2. „Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове и възстановяване на естествени местообитания чрез залесяване с местни видове в Поддържан резерват Сребърна”;
 3. „Отстраняване на тинята от езерото Сребърна”;
 4. „Извършване на поддържащи и възстановителни дейности и информационно обезпечаване в защитена местност „Калимок-Бръшлен”.

Всички проекти са с продължителност 36 месеца.
След приключване на процедурите по административно съответствие, проверка за допустимост, техническа и финансова оценка са одобрени за финансиране и предстои подписване на заповед от Министъра на околната среда и водите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализацията на два от проектите:

 1. Извършване на поддържащи и възстановителни дейности в ПР „Сребърна” чрез отстраняване на част от тръстиката” и
 2. Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове и възстановяване на естествени местообитания чрез залесяване с местни видове в Поддържан резерват „Сребърна”.

С осъществяване на цитираните проекти Регионалната инспекция цели да разреши важни екологични проблеми в Поддържан резерват „Сребърна”.
Реализирането на двата одобрени проекта е свързано с извършване на поддържащи и възстановителни дейности в ПР „Сребърна”, които са включени в утвърдения и влезлия в сила през 2001 г. План за управление.
По първия проект „Отстраняване на част от тръстиката, която е причина за повишената еутрофикация в езерото” са заложени дейности по:

 1. Изършване на първоначални хидрохимични и биологични проучвания на езерото и изработване на работна фаза на проекта;
 2. Закупуване на специализирана техника и аксесоари към нея, с помощта на която ще се извърши косенето на тръстика, на площ от около 450 ха;
 3. Косене на тръстика и оползотворяване на добитата суровина от територията на водното огледало;
 4. Провеждане на последващи проучвания за установяване на благоприятната промяна в статуса на къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus) и други консервационно значими видове птици.

Вторият проект предвижда отстраняване на инвазивните видове и намаляване на тяхното негативно въздействие върху местните популации, чрез механично отстраняване на аморфа, айлант и други, (които ще бъдат установени след провеждането на първоначално теренно изследване) и залесяване на свободни терени на площ от 380 дка, разположени в северната част на резервата с местни дървесни видове, характерни за заливни местообитания и влажни зони. В рамките на този проект ще се извърши теренно обследване на чуждите растителни видове на територията на ПР „Сребърна” и тяхното постепенно премахване. При осъществяване на тази част от проекта ще се извърши инвентаризация на естествените гори в резервата, ще се изготви програма за залесяване с местни видове на площите, освободени при изсичане на хибридната топола и възстановяване на местообитание с код 91 ЕО* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae), чрез залесяване. В проекта са предвидени също поддържащи мерки за отглеждане на залесените фиданки.
С реализацията на проекта „Извършване на поддържащи и възстановителни дейности в ПР „Сребърна” чрез отстраняване на част от тръстиката”, ще се постигне:

 • Намаляване на количеството на биомаса, произведена от тръстиката, както и намаляване на органичната материя, която ежегодно се утаява на дъното на езерото и причинява гнилостни процеси. Отстраняването на част от тръстиката намали негативните процеси, които нарушават естествените условия в езерото;
 • Възстановяване на естествения водообмен на езерото, чрез възстановяване и почистване на канала, който го свързва с р. Дунав. Проектът ще има положителен ефект върху химичния състав на водата в езерото, чрез намаляване на количеството на биогените и оптимизиране на водообмена;
 • Подобряване на благоприятния природозащитен статус на: местообитания с код 3130 „Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition” и Местообитание с код 3130 „Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-nanojuncetea”, на консервационно значими видове птици, в това число и на къдроглавия пеликан, използващи територията на ПР „Сребърна” при размножаване и миграция. Подобряването на състоянието на езерото, ще подобри условията за гнездене и хранене на видовете птици с консервационно значение.

Реализацията на проект „Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове и възстановяване на естествените местообитания чрез залесяване с местни видове в Поддържан резерват „Сребърна” ще допринесе до възстановяване на местообитание с код 91 ЕО* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae), подтип „В” (приоритетен за опазване, съгласно Директива 92/43/ЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приложение 1), чрез залесяване на фиданки от местни видове: бяла, червена и др. видове върби, полски ясен, черна и бяла топола и бряст, летен дъб и др.
Отстраняване на част от инвазивните видове на територията на резервата е изпълнение на общоевропейски директиви и ангажименти, поети от Република България, и ще доведе до намаляване на загубата на биологичното разнообразие, чрез намаляване на отрицателното въздействие на инвазивните видове в защитената територия.
Като резултат от проекта ще бъде подобрено състоянието на хидротехническите съоръжения в ПР „Сребърна”, осигуряващо достъп воден ресурс от река Дунав, което ще спомогне за опазването на езерото.
Залесяването с местни дървесни видове на освободени от хибридна топола терени ще доведе до възстановяване на приоритетно природно местообитание с код91 ЕО* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae), подтип “В”. Създават се предпоставки за възвръщане на частично загубени популации от видовете малък корморан, всички видове чаплови птици, морски орел, вечерна ветрушка, късопръст ястреб и др.
Чрез отстраняване на инвазивните видове, които конкурират местните видове по отношение на вода и хранителни вещества, като ги изместват, хибридизират или изцяло променят хабитата, ще се възстановят естествените или полуестествените местообитания, характерни за ПР “Сребърна” с код 6250 „Панонски льосови степни тревни съобщества” и видовете в местообитание с код 3150 „Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydroharition”.

Вътрешни правила за административно обслужване и ПОС-терминални устройства

Вътрешни правила за обслужване на гражданите, утвърдени със Заповед № 392/23.10.2009 г. на Директора на РИОСВ-Русе

Вътрешни правила за ползване на ПОС-терминални устройства, утвърдени със Заповед № 453/01.11.2017 г. на Директора на РИОСВ-Русе

България в Юнеско

Галерия