За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Такси

Информация и подаване на документи за административни услуги в РИОСВ - Русе се извършва в сградата на инспекцията, на  адрес гр. Русе, бул. "Придунавски " № 20 (партер)

 

Таксите се заплащат на място или по банков път, определени с ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите,
приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн., ДВ, бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г.
Работно време от 9:00 - 17:30 часа. (Почивни дни - събота и неделя)

 

"Първа Инвестиционна Банка" АД, клон Русе
IBAN: BG 30 FINV 9150 3104 2641 05
BIC: FINV BGSF

НОВО: РИОСВ - Русе разполага с ПОС терминално устройство (ПОС терминал) за приемане на директни плащания с дебитни и кредитни карти.

 

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите

ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка:
BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ – Централно управление

От 1 януари 2013 г. ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка:

Банкова сметка на ПУДООС : BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ

40010BIC код на БНБ : BNBG BGSD

Считано от 1 януари 2013 г. по сметката на Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда /ПУДООС/ се внасят:

 1. Дължими суми към ПУДООС въз основа на нормативни актове в областта на екологично законодателство;
 2. Продуктова такса по Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употреба на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с ПМС № 120/2008 г.;
 3. Дължими суми на ПУДООС въз основа на сключени договори за услуги и финансиране, включително за погасяване на отпуснати от ПУДООС временни безлихвени заеми и възстановяване на неусвоени трансфери.

Забележка: Платежните към ПУДООС са бюджетни. В тях не се попълва вид на плащане, тъй като приходите по сметката на ПУДООС  се различават от тези към държавния бюджет. При интернет банкиране, във формата за платежно към бюджета, на вид плащане от падащия списък от кодове се избира 000 000.

Във връзка с изпълнение разпоредбите на ПМС 120 от 30.05.2008 г. информацията в електронен вид, предназначена за ПУДООС, да се изпраща на email адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Съгласно изменения и допълнения  на Наредбата № 2 за класификация на отпадъците, обнародвани в ДВ, бр. 86/06.10.2020 г., услугата за утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъци от подгрупа 1801 (отпадъци от хуманната медицина), е комплексна.   

Дължима държавна такса по чл. 8, ал. 3 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците следва да бъде платена по банков път на съответното РЗИ на територията, контролирана от РИОСВ-Русе:

 

Регионална здравна инспекция - (РЗИ) – Силистра

Банкова сметка: IBAN BG72 STSA 9300 3149 0777 01

BIC: STSABGSF3

Банка ДСК  - Силистра 

Регионална здравна инспекция - (РЗИ) – Разград

Банкова сметка: IBAN BG25  STSA 9300 3148 5821 01

BIC: STSABGSF

Банка  ДСК – ЕАД

Регионална здравна инспекция - (РЗИ) – Русе

Банкова сметка: IBAN BG54UBBS80023110740010

BIC: UBBSBGSF

Банка  ОББ – ЕАД

Формуляри

Уведомление за  инвестиционно предложение изтегли

Образец на обява до заинтересованите лица изтегли

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) изтегли

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС изтегли

Искане за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) изтегли

Образец на обява за среща за обществено обсъждане изтегли

Обществен достъп община/кметство изтегли

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) изтегли

Искане за издаване на становище по екологична оценка (ЕО) изтегли

Уведомление за изготвяне на план/програма изтегли

Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 10 от Наредбата за оценката за съвместимостта изтегли

Уведомление за план/програма по чл. 10 от Наредбата за оценка на съвместимостта  изтегли

 НОВО: Приложение № 2, към чл. 11, ал. 1 за форма и съдържание на доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии изтегли

Заявление за получаване на достъп до обществена информация изтегли

Образец на протокол за приемане на устно заявление за достъп до информация изтегли

Формуляри, свързани с прилагане на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейности с отпадъците, както и реда за водене на пиблични регистри можете да намерите на интернет страницата на Изпълнителна агенция по околната среда и водите

Образци на заявления: Разрешения за дейности с отпадъци

Прекратяване действието на разрешение

Заявление за изменение и/или допълнение на разрешение

Образци на заявления:  Регистрационни документи за дейности по третиране на отпадъци 

Заявление за извършване на дейност по събиране и  транспортиране на отпадъци

Заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци

Заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за транспортиране на отпадъци

Заявление за прекратяване регистрацията и действието на регистрационен документ за дейности с отпадъци

Образци на заявления за Вписване в регистър на брокери и търговци на отпадъци

За улеснение на заинтересованите лица предоставяме образците на приложения  № № 5, 6 и 7 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. „За класификация на отпадъците”, обн. ДВ бр. 66 от 08.08.2014 г., както и текста на  Наредбата.

Приложение № 5 към чл. 7, ал. 1, т.1  - Работен лист за класификация на отпадъци 

Приложение № 6 към чл. 17, ал. 2 - Работен лист за класификация на отпадъци въз основа на изпитване

Приложение № 7  към чл. 21, ал. 1 - Уведомление

Книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки изтегли

Уведомление за организиран билкозаготвителен пункт и/или склад изтегли

Справка за изкупените, реализираните и наличните количества билки изтегли

Уведомление за организиран пункт за изкупуване на охлюви изтегли

Уведомление за изкупуване на неподложени на първична обработка билки за нуждите на производството изтегли

Заявление за регистрация на вид по CITES изтегли

Заявление за регистрация на екземпляри по чл. 22, ал. 1, във връзка с чл. 22а от Закона за защита на животните изтегли

 

Доклад за резултатите от извършени собствени периодични измервания на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници  изтегли

Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти  изтегли

Заявление за регистрация на средни горивни инсталации в регистъра по чл. 9 г, ал. 2 от ЗЧАВ изтегли

Заявление за вписване на промяна в обстоятелствата по чл. 9 г, ал. 13 от ЗЧАВ в регистъра по чл. 9 г, ал. 2 от ЗЧАВ изтегли 

 

Уведомление за инвестиционни предложения по параграф 14 от ЗИД н ЗБР  изтегли

Уведомление за планове-програми по параграф 14 от ЗИД н ЗБР изтегли

Приложение 15 - Месечна справка-декларация за пуснати на пазара опаковани стоки от Наредбата за продуктовите такси  изтегли

Приложение 3 - Размер на продуктовата такса за опаковки от наредбата за продуктовите такси  изтегли

Приложение № 4 Продуктова такса за пластмасови торбички  изтегли

Месечна справка – декларация за пуснатите на пазара пластмасови  торбички за пазаруване,  Приложение № 10 към чл. 8, ал. 1 изтегли

Заявление за предоставяне на уникални номера за маркиране на птици  изтегли

Служебна бележка при смяна на маркировка-микрочип за ветеринарни клиники  изтегли

Уведомление за извършено маркиране на екземпляри  изтегли

Процедури

Услуги, предоставяни от РИОСВ-Русе (на български и английски езици):

Процедури по издаване на разрешителни и регистрационни документи за дейности с отпадъци

Издаване на Регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци

Издаване на Регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци

Издаване на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

Утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъците

Издаване на мотивирано становище за несъответствие на кода с вида на отпадъка, произхода, използваната технология, влаганите суровини и материали

Заверяване на отчетни книги на лица , чиято дейност е свързана с образуване и/или третиране на производствени и/или опасни отпадъци, както и лицата,  извършващи дейности по третиране на битови и/или строителни отпадъци

Издаване на регистрационни карти на основание на чл. 91, за екземпляри от видове по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие

Регистрация на книги за изкупени, реализирани и налични количества билки по чл. 12 от Наредба № 5 от 19.07.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки

Издаване на Заповед за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване по реда на чл. 10 от Закона за лечебните растения

Решение по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения  с предмета и целите на опазване на съответните защитени зони, на основание  чл. 31,  ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие

Процедури по издаване на съгласувателни документи по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие

Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието въху околната среда  

Издаване на решение за оценка на въздействието върху околната среда

Издаване на писмо за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения и техните изменения или разширенияване на писмо за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения и техните изменения или разширения

Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) на планове и програми  

Издаване на Становище по ЕО на планове и програми 

Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителя на план/програма трябва да предприеме за издаване на решение за Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) или за издаване на Становище по ЕО

Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителя на инвестиционно предложение трябва да предприеме за издаване на решение за Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието въху околната среда (ОВОС) или за издаване на Решение по ОВОС

 


Издаване на становище по чл. 106, ал. 2 от ЗООС за потвърждаване пълнотата и съответствието на ДППГА

Издаване на становище за съгласуване  на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт

Процедури по издаване на съгласувателни документи по Закона за чистотата на атмосферния въздух

Съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени периодични измервания на атмосферни емисии по Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

Съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени непрекъснати измервания на атмосферни емисии по Наредба № 6 от 26.03.1999 г . за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

Утвърждаване на разположението и броя на точките за пробовземане и измерване на атмосферни емисии по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за пробовземане при собствени периодични изследвания по чл.12 ал. 2 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници при собствени периодични измервания

Утвърждаване на броят и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания

Утвърждаване на доклади за резултатите от извършените собствени непрекъснати измервания съгласно чл. 50, ал. 1 и представените резултати от измерванията съгласно чл. 50, ал. 2 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

Издаване на Решение по чл. 6, ал. 3 от Наредба № 7 от 21 октмври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации

Издаване на Удостоверение за регистрация по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух

Издаване на Удостоверение за промяна в обстоятелствата на инсталацията, регистрирана по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух

Издаване на Заповед за заличаване на регистрацията на инсталация, вписана в регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух


Издаване на Решение по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7 от 21 октмври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации

Издаване на Решение за утвърждаване на План за управление на разтворители по чл. 20, ал. 7 от Наредба № 7 за утвърждаване на допустими емисии на ЛОС , изпускани в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации

Становища за проекти за финансиране

Становище по проекти, кандидатстващи за финансиране по Оперативни програми и ПУДООС

Издаване на становище за унищожаване на лекарства по чл .10, ал . 2, т . 3 от Наредба № 28 от 14.12.2000 г . за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствата

Процедура за предоставяне на достъп до информация

Предоставяне на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация

Списък на актовете

Закон за опазване на околната среда

 

Закон за чистотата на атмосферния въздух 

Закон за водите

Закон за почвите

Закон за биологичното разнобразие

Закон за лечебните растения

 

Закон за управление на отпадъците

Закон за защита от шума в околната среда

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване последствията от тях

 

Наредба за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

 

Закон за държавния служител

 

Пълният списък на актовете е публикуван на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите

 

Списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет и препратки към публичните регистри

Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за
сферата на дейност на РИОСВ – Русе

Списъкът предоставя актуална информация за административната структура, както и форматите, в които информацията е достъпна. Той се актуализира на основание чл. 15а, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация. 

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване Ред за достъп Наличен/публикуван
1. Описание на правомощията и данни за организацията, функциите и отговорностите на администрацията Интернет страница

Начална интернет страница/Секция „ Кои сме ние“

 /формат html/

2. Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на РИОСВ-Русе Интернет страница

Секция „Кои сме ние“/“Вътрешни актове“

 /формат html/

3. Описание на информационните масиви и ресурси, използвани в администрацията Интернет страница

Секция, „Диалог“/“Национален каталог“

 /формат html/

4. Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация Интернет страница

Секция "Достъп до информация"

 /формат html, pdf, doc/

5. Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите Интернет страница

Секция "Административни услуги"/Правилникът в момента се актуализира

 /формат html, pdf, doc/

6. Стратегии, планове, програми и отчети за дейността Интернет страница

Секция „Контролна дейност“

 /формат html/

       

7.

Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси Интернет страница

Секция „Кои сме ние“/“Вътрешни актове“

 /формат html, exl, doc/

     

 

8. Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки Интернет страница

Секция „Профил на купувача (Обществени поръчки)/Обществени поръчки по ОПОС

 /формат html, pdf, doc/

9. Проекти на нормативни актове, заедно с мотивите, съответно-доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта Интернет страница

Секция „Законодателство“/“Проекто-закони“

 /формат html/

10. Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административнен акт по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс Интернет страница

Секция „Кои сме ние“/“Вътрешни актове“

 /формат doc/

11. Информация за упражняване на правото на достъп до информация, реда и условията за повторното използване на информация, таксите по чл. 41 ж и формите, в които се поддържа информацията Интернет страница

Секция „Достъп до информация“

 /формат html/

12. Обявления за конкурси за държавни служители Интернет страница

Секция „Работа при нас“

 /формат html, doc/

13. Подлежаща на публикуване информация по Закона за за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Интернет страница

Секция „Кои сме ние“/“Декларации по ЗПУКИ“

 /формат html, pdf/

14. Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на на класифицираната информация и актовете за прилагането му  -  неприложимо
15. Информация по чл. 14, ал. 2, т. 1-3 Интернет страница

Секция „Новини“/ „Последни новини“, „Качество на атмосферния въздух“

 /формат html, doc/

16. Информация предоставена повече от три пъти по реда на глава трета Интернет страница  
17. Друга информация, определена със закон    
  Процедури по реда на глава шеста на ЗООС Интернет страница

Секция „Процедури ОВОС/ЕО/ОС“

 /формат html, pdf, doc/

 * Списъкът е актуализиран през декември 2020 г. 

Публични регистри


Ежедневен бюлетин за състоянието на въздуха  

Публичен регистър за процедури по ОВОС в национален обхват 

Публичен регистър с данни за извършване на процедури по ЕО

Регистър на защитените територии

Информационна система на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, в т.ч. и проведени процедури по ОС

Регистър на вековните дървета

Национален регистър на лицата извършващи дейности с отпадъци

Публичен регистър на  по чл. 12, т. 2, във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) по чл. 12, т. 2, във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (ЗПУКИ)

Жалби

През месец септември  2021 г. в РИОСВ-Русе  са  постъпили 2 писмени жалби.

 • Постъпила е писмена жалба от жител на с. Веселец, община Завет за неизправни ел. жици, преплетени в клоните на дърво, насъбрала се смет и миризми от животни от съседен имот. Жалбата е препратена по компетентност до кметството и енергоразпределетелното дружество.
 • Постъпила е писмена жалба от жител на гр. Мартен за безстопанствено дворно място в съседство, развъдник на змии, кърлежи и т.н. Жаблата е препратена към Община Русе за решаване по компетентност.

През месец август 2021 г. в РИОСВ-Русе е  постъпила 1 писмена жалба.

 • Постъпила е писмена жалба от жител на гр. Мартен за образувано нерегламенирано сметище и струпване на отпадъци в имота на друго лице, на ул. „Христо Ботев“ №31. Ще бъдат предприети мерки през месец септември, съвместно с РЗИ-Русе.

През месец юли 2021 г. в РИОСВ-Русе са  постъпили 3 писмени жалби.

 • Постъпила е писмена жалба от жител на кв. „Долапите“ в гр. Русе срещу съсед, който изхвърля битови и торови маси пред имота й. Жалбата е препратена по компетентност до Община Русе.
 • Постъпила е жалба от жител на с. Новград за нехуманно отглеждане на животни-крави в стопански двор, горене на отпадъци и пластмасови бутилки. Извършена е съвместна проверка с представители на Община Ценово относно нерегламенитраното тертиране на отпадъци. Установено е, че жалбата не е основателна.
 • Депозирана е писмена жалба за обгазяване на гр. Русе. Жалбоподателят твърди, че панелът за сигнали не работи. Предстои да се изпрати отговор. Извършени са тестове за работата на двата панела на интернет страницата. Не са установени дефекти.

През месец юни 2021 г. в РИОСВ-Русе е   постъпила 1 писмена жалба.

 • През месец юни в РИОСВ-Русе е постъпила 1 писмена жалба. Тя е препратена към РИОСВ-Шумен, тъй като обектът е в с. Светлен, Община Търговище, т.е. извън териториалния обхват на РИОСВ-Русе.

През месецмай 2021 г. в РИОСВ-Русе не са  постъпвали писмени жалби.


През месец април 2021 г. в РИОСВ-Русе са  постъпили 3 писмени жалби.

 • Постъпила е жалба от жител на гр. Русе за нерегламентирано разкомплектоване на автомобили. Предстои да се извърши проверка.
 • Постъпила е жалба за замърсяване на почвите вследствие на третиране на терени с препарати за растителна защита, в близост до детска градина. Сигналът е препратен към Областна дирекция „Земеделие“ в гр. Разград.
 • Постъпила е жалба от жител на с. Сушево, че негов съсед складира силаж от царевица в съседен двор, което причинява неприятни миризми и алергии. Сигналът е от компетентността на ОДБХ-Разград.

През месец март 2021 г. в РИОСВ-Русе са   постъпили 3 писмени жалби.

 •  Постъпила е жалба за струпани стъклени отпадъци на пасище в гр. Цар Калоян. Жалба е изпратена по компетентност до кмета на община Цар Калоян.
 • Постъпила е жалба срещу изграждане на фотоволтаична централа в с. Тетово, Община Русе. При проверка е установено, че за цитирания имот не е съгласувано инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична централа.
 • Постъпила е жалба за замърсяване на въздуха от дейността на „Брикетна фабрика“ в гр. Русе. Предстои да се извърши съвместна проверка с община Русе през месец април.

През месец февруари 2021 г. в РИОСВ-Русе не са постъпвали писмени жалби. 


През месец януари  2021 г. в РИОСВ-Русе е  постъпила 1  писмена жалба.

 Постъпила е жалба по е-поща срещу дейността на автомобилен сервиз и замърсяване с масла и др. отпадъци в гр. Русе. Извършена е контролна проверка, при която не са констатирани замърсени терени. От собственика са изискани документи и сключени договори с фирми за оползотворяване на отпадъци, които са представени в срок.


През месец декември  2020 г. в РИОСВ-Русе са постъпили 2  писмени жалби.

 • Постъпила е жалба от жител на с. Старо Средище, Община Исперих за отглеждане на кози в регулацията на населеното място. Жаблата е препратена към Община Исперих и ОДБХ-Разград.
 • Постъпила е писмена жалба за изпускане на непречистени отпадъчни води от млекопреработвателно предприятие в гр. Главиница. Предстои да се предприемат административно-наказателни мерки.

През месец ноември  2020 г. в РИОСВ-Русе е постъпила 1  писмена жалба.

 • Постъпила е жалба от жител на с. Юделник за незаконен пукт за разкомплектоване на коли (ИУМПС). Предстои проверка.

 През месец октомври 2020 г. в РИОСВ-Русе са  постъпили две писмени жалби.

 • Постъпила е писмена жалба за наличие на незаконна автоморга в гр. Цар Калоян. Извършена е контролна проверка на място, при която е установено, че жалбата е основателна. Предстои да се предприемат административно-наказателни мерки спрямо нарушителя.
 • Препратена е писмена жалба от Община Русе, че в жилищна кооперация се извършват определени дейности. Жалбата не е от компетентността на РИОСВ.

През месец септември 2020 г. в РИОСВ-Русе са  постъпили пет писмени жалби.

 • Постъпила е писмена жалба от жител на гр. Русе за обгазяване на града. Жалбоподателката е подала още два сигнала – чрез 112 и на „Зелен телефон“ за същите обстоятелства и час.
 • Жител на с. Пейчиново е подал писмена жалба срещу съседа си, че е изградил ограда от излезли от употреба автомобилни гуми. Жалбата е предадена на Община Бяла за решаване по компетентност.
 • Постъпила е писмена жалба за отглеждане на животни в регулацията на с. Пиперково.
 • Препратена е жалба за замърсяване на атмосферния въздух и шум в околната среда от дейността на зърносушилня в с. Тръстеник. Извършена е контролна проверка. Обектът не е функционирал. Площадката е била почистена.
 • Постъпила е писмена жалба от жители на гр. Силистра за шум, прах и миризми от производствена дейност, която се осъществява в близост до имотите им. Жалбата е препратена по компетентност към Община Силистра.

През месец ноември   2019 г. в РИОСВ-Русе  е постъпила 1  писмена жалба.

 • Постъпила е жалба от жител на с. Старо селище, Община Исперих за замърсяване на уличното платно и системно нерегламентирано  изгаряне на отпадъци. Жалбата е препратена към кмета на Община Исперих по компетентност.

През месец октомври  2019 г. в РИОСВ-Русе  не са  постъпвали  писмени жалби.


През месец август 2020 г. в РИОСВ-Русе е  постъпила една  писмена жалба.

 • Препратена е писмена жалба от жители на град Русе за нерегламентирано сметище в кв. „Тракция“, гр. Русе. Предстои извършване на съвместна проверка с представители на Община Русе.

През месец септември  2019 г. в РИОСВ-Русе  не са  постъпвали  писмени жалби.


През месец  август  2019 г. в РИОСВ-Русе  е постъпила 1 писмена жалба.

 • Постъпила  е писмена жалба от жители на с. Табачка за отглеждане на биволи в регулацията на населеното място, замърсяване с торови маси и неприятни миризми. Сигналът ще бъде препратен към Община Иваново и Областна дирекция по безопасност на храните-Русе.

През месец  юли  2019 г. в РИОСВ-Русе  не са   постъпвали писмени  жалби


През месец  юни 2019 г. в РИОСВ-Русе е постъпила една  писмена  жалба

Постъпила е писмена жалба от жител на гр. Исперих за незаконно изграден обор, отглеждане на животни в регулацията на населеното място и замърсяване с торови маси. Жалбата ще бъде препратена по компетентност към общината.


През месец  май  2019 г. в РИОСВ-Русе  са   постъпили две писмени  жалби

 •  Постъпила е писмена жалба  от жител на с. Пиперково (Община Ценово) за замърсяване с торови маси в регулацията на населеното място. Жалбата ще бъде препратена по компетентност към общината.
 • Постъпила е писмена жалба от жители на с. Червена вода (Община Русе), че големи селскостопански машини минават през черен път и включвайки се в пътната мрежа на селото запрашават въздуха.

През месец  април  2019 г. в РИОСВ-Русе  са   постъпили две писмени  жалби

 •  Постъпила е писмена жалба за замърсяване на терени с торови маси в с. Зебил (Община Главиница). Жалбата е препратена към РЗИ-Силистра за решаване по компетентност.
 • Постъпила е писмена жалба за отглеждане на животни в регулацията на с. Вазово (Община Исперих). Жалбата е препратена по компетентност към ОДБХ-Разград и кмета на населеното място.

През месец  март 2019 г. в РИОСВ-Русе е  постъпила една писмена  жалба

 • Постъпила е писмена жалба за замърсяване на терени с торови маси в района на „Фазанарията“, гр. Русе. Предстои контролна проверка по жалбата.

През месец  февруари   2019 г. в РИОСВ-Русе е  постъпила една писмена  жалба

 • Препратена е писмена жалба от РЗИ-Русе на жител от гр. Русе за замърсяване на атмосферния въздух с прахови частици, причинено от биотво отопление, в кв. „Възраждане“. Жалбата е препратена за решаване по компетентност в Община Русе.

През месец януари 2019 г. в РИОСВ-Русе не са постъпвали писмени жалби. 


 Архив на съобщенията за постъпилите в РИОСВ-Русе писмени жалби по години: 2011 г. - 2012 г. - 2013 г. - 2014 г. - 2015 г. - 2016 г. - 2017 г. - 2018 г. 

Зелен телефон

Предприети действия

2021 година: януари - февруари - март - април - май - юни  - юли - август - септември

2020 година.: януари - февруари - март - април - май - юни - юли - август - септември - октомври - ноември - декември

2019 година: януари - февруари - март - април - май - юни - юли - август - септември - октомври - ноември - декември

2018 година: януари - февруари - март - април - май - юни - юли - август - септември - октомври - ноември - декември

2017 година: януари - февруари - март - април - май - юни - юли - август - септември - октомври - ноември - декември

2016 година: януари - февруари - март- април - май - юни - юли -август - септември - октомври - ноември - декември

2015 година: януари - февруари - март  - април - май - юни - юли - август - септември - октомври - ноември - декември

2014 година: януари и февруари-март-април-май-юни-юли-август-септември-октомври-ноември-декември

2013 година: януари - февруари - март - април - май - юни - юли - август - септември - октомври - ноември - декември

2012 година: януари - февруари - март - април - май - юни - юли - август - септември - октомври - ноември - декември

2011 година: януари - февруари - март - април - май - юни - юли - август - септември - октомври - ноември - декември


2010 година:

март - април - май - юни - юли - август - септември - oктомври - ноември - декември

България в Юнеско

Галерия