За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Процедури ОВОС/ЕО/ОС

В този раздел можете да намерите информация за проведени процедури по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (екологична оценка на планове и програми и оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения) и съвместени или самостоятелни процедури по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони), както и издадените във връзка с това административни актове на Директора на РИОСВ – Русе.

Галерия