За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Структура и функции

Структура

 

Във връзка с изпълнение на функциите и задачите, отделите в Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе са организирани в обща и специализирана администрация.
Те са определени в Длъжностно разписание, утвърдено от Министъра на околната среда и водите, в сила от  1 юни 2015 година.

Регионална инспекция по околна среда и водите -Русе - структура

       Обща администрация

  • Дирекция: "Административни, финансови и правни дейности"

        Специализирана администрация

  • Дирекция: "Контрол на околната среда"

Отдел: "Управление на отпадъците и опазване на почвите"

Отдел: "Въздух, вредни физични фактори и води"

Отдел:  "Комплексно предотвратяване, контрол на замърсяването (КПКЗ) и опасни химични вещества  (ОХВ)"

  • Дирекция: "Превантивна дейност"
Продължава...

Галерия