За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Диалог

Списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет и препратки към публичните регистри

Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за
сферата на дейност на РИОСВ – Русе

Списъкът предоставя актуална информация за административната структура, както и форматите, в които информацията е достъпна. Той се актуализира на основание чл. 15а, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация. 

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване Ред за достъп Наличен/публикуван
1. Описание на правомощията и данни за организацията, функциите и отговорностите на администрацията Интернет страница

Начална интернет страница/Секция „ Кои сме ние“

 /формат html/

2. Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на РИОСВ-Русе Интернет страница

Секция „Кои сме ние“/“Вътрешни актове“

 /формат html/

3. Описание на информационните масиви и ресурси, използвани в администрацията Интернет страница

Секция, „Диалог“/“Национален каталог“

 /формат html/

4. Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация Интернет страница

Секция "Достъп до информация"

 /формат html, pdf, doc/

5. Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите Интернет страница

Секция "Административни услуги"/Правилникът в момента се актуализира

 /формат html, pdf, doc/

6. Стратегии, планове, програми и отчети за дейността Интернет страница

Секция „Контролна дейност“

 /формат html/

       

7.

Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси Интернет страница

Секция „Кои сме ние“/“Вътрешни актове“

 /формат html, exl, doc/

     

 

8. Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки Интернет страница

Секция „Профил на купувача (Обществени поръчки)/Обществени поръчки по ОПОС

 /формат html, pdf, doc/

9. Проекти на нормативни актове, заедно с мотивите, съответно-доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта Интернет страница

Секция „Законодателство“/“Проекто-закони“

 /формат html/

10. Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административнен акт по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс Интернет страница

Секция „Кои сме ние“/“Вътрешни актове“

 /формат doc/

11. Информация за упражняване на правото на достъп до информация, реда и условията за повторното използване на информация, таксите по чл. 41 ж и формите, в които се поддържа информацията Интернет страница

Секция „Достъп до информация“

 /формат html/

12. Обявления за конкурси за държавни служители Интернет страница

Секция „Работа при нас“

 /формат html, doc/

13. Подлежаща на публикуване информация по Закона за за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Интернет страница

Секция „Кои сме ние“/“Декларации по ЗПУКИ“

 /формат html, pdf/

14. Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на на класифицираната информация и актовете за прилагането му  -  неприложимо
15. Информация по чл. 14, ал. 2, т. 1-3 Интернет страница

Секция „Новини“/ „Последни новини“, „Качество на атмосферния въздух“

 /формат html, doc/

16. Информация предоставена повече от три пъти по реда на глава трета Интернет страница  
17. Друга информация, определена със закон    
  Процедури по реда на глава шеста на ЗООС Интернет страница

Секция „Процедури ОВОС/ЕО/ОС“

 /формат html, pdf, doc/

 * Списъкът е актуализиран през декември 2020 г. 

Публични регистри


Ежедневен бюлетин за състоянието на въздуха  

Публичен регистър за процедури по ОВОС в национален обхват 

Публичен регистър с данни за извършване на процедури по ЕО

Регистър на защитените територии

Информационна система на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, в т.ч. и проведени процедури по ОС

Регистър на вековните дървета

Национален регистър на лицата извършващи дейности с отпадъци

Публичен регистър на  по чл. 12, т. 2, във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) по чл. 12, т. 2, във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (ЗПУКИ)

Продължава...

България в Юнеско

Галерия