За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Указания

Важно: Указания за кандидатстване по мярка 6.3. от Програмата за развитие на селските райони

Кандидатстването за финансиране по  мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия”, Подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”” от Програма за развитие на селските райони 2014- 2020 г.

За издаване на становище от компетентния орган по околна среда - РИОСВ-Русе за съответствие на режимите на защитените територии, въведени със закона за защитените територии или режимите на защитените зони, въведени със Закона за биологичното разнообразие кандидатите трябва да представят следния набор от документи:

  1. Попълнено уведомление за план/програма по чл. 10 от Наредбата за оценка на съвместимостта  по образец /www.riosv-ruse.org/ административно обслужване/формуляри/;
  2. Актуална скица/и на имота/тите;
  3. Документ за собственост или право на ползване на имота (нотариален акт, договор за наем и/или аренда);
  4. Копие на изготвен бизнес план или описание на намеренията;
  5. Когато се касае за съществуващ животновъден обект, следва да се приложи и копие на удостоверението за регистрация на обекта, издадено от съответната Областна дирекция по безопасност на храните.

Ново: Екологична оценка на стратегии за Водено от общностите местно развитие

Ново: Екологична оценка на стратегии за Водено от общностите местно развитие

По повод на изготвените проекти на стратегии за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на Местните инициатични групи /МИГ/ на територията на цялата страна и предвид, че крайните срокове за подаване на стратегиите по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. са до края на месец май, се допуска едновременно подаване от МИГ на бланка за уведомление по чл. 8 и искане по чл. 8а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми – Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. ДВ, бр. 12/2016 г.), за възможно произнасяне на РИОСВ в едномесечния срок по процедурата по Глава шеста от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 101/2015 г.).

При попълване на Искането за преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) – Приложение № 4 към чл. 8а от Наредба за ЕО, следва коректно да се отбележи, че органът по одобряване на стратегията е Общото събрание на МИГ. 

Ръководството на Европейската комисия относно обхвата на Анекс I и Анекс II на Директивата за ОВОС -2015 г.

Ръководството на Европейската комисия относно обхвата на Анекс I и Анекс  II на Директивата за ОВОС -2015 г. , е преведено на български език. Публикувано е на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите на адрес: http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=637

Указания за кандидатстване по мярка 6.1. от Програмата за развитие на селските райони

Кандидатстването за финансиране по  мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия”, Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопанства от Програма за развитие на селските райони 2014- 2020.

За издаване на становище от компетентния орган по околна среда- РИОСВ-Русе за съответствие на режимите на защитените територии, въведени със закона за защитените територии или режимите на защитените зони, въведени със Закона за биологичното разнообразие кандидатите трябва да представят следния набор от документи:

  1. Попълнено уведомление за план/програма по образец /www.riosv-ruse.org/ административно обслужване/формуляри/;
  2. Копие на изготвен бизнес план;
  3. Актуална скица/и на имота/тите;
  4. Аренден договор /при наличие на такъв/ и др.

Съобщение относно участие на НПО в заседания на ЕЕС при РИОСВ-Русе

Съобщение относно участие на НПО в заседания на ЕЕС при РИОСВ-Русе отвори

Становище относно закупуване на земеделска техника по мярка 4.1. от ПРСС

Становище относно закупуване на земеделска техника по мярка 4.1. от ПРСС отвори

ПИД на Правилника за функциите, задачите и състава на Експертните екологични съвети към РИОСВ

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и състава на Експертните екологични съвети към Регионалните инспекции по околната среда и водите отвори

 

 

България в Юнеско

Галерия