За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Указания до управителя на „ДАНИ-Н НИКОЛОВА”ЕООД

  • 17 Април 2024 |

ДО

Г-ЖА ЙОРДАНКА НИКОЛОВА

УПРАВИТЕЛ НА „ДАНИ-Н НИКОЛОВА”ЕООД, ЕИК 201172695

ул. „Слави Шкаров” № 7, град Русе

Относно: Постановено Решение за прекратяване на административно производство за Инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за извършване на дейности с ОЧЦМ и негодни акумулатори в част от ПИ с идентификатор 6347.3.225 по КК и КР на град Русе”

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА,

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, РИОСВ-Русе съобщава, че във връзка с внесеното от Вас искане с вх. № АО-2536-(4)/14.06.2022 г., административното производство, започнало по реда на Глава шеста на Закона за опазване на околната среда, вкл. съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционното предложение „Обособяване на площадка за извършване на дейности с ОЧЦМ и негодни акумулатори в част от ПИ с идентификатор 6347.3.225 по КК и КР на град Русе ”, възложител: „ДАНИ-Н-НИКОЛОВА” ЕООД, ЕИК 201172695, ул. „Слави Шкаров” № 7, град Русе , е прекратено с Решение № РУ-2-П/2024 г.

 

Галерия