За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение за прекрантено решение РУ-21-П/20204 г.

  • 10 Юни 2024 |

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

ДО

Г-ЖА АНТОАНЕТА ПЕТРОВА

УПРАВИТЕЛ НА

„НЕЛАС РУСЕ“ ЕООД

бул. „Тутракан“ №23

град Русе

  

Относно: Постановено решение за прекратяване на административно производство за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за събиране, предварително третиране и съхранение на ОЧЦМ, ИУМПС и ИУЕЕО в част от имот с идентификатор 63427.6.122 по КК и КР на град Русе“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТРОВА,

 

РИОСВ-Русе съобщава, че във връзка внесено уведомление за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране, предварително третиране и съхранение на ОЧЦМ, ИУМПС и ИУЕЕО в част от имот с идентификатор 63427.6.122 по КК и КР на град Русе“, възложител „Нелас Русе“ ЕООД, административното производство е прекратено с Решение №РУ-21-П/2024г. на основание чл.5, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

 

 

Още в тази категория: « Указания до г-н В.Ж., гр. Варна

Галерия