За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Кампанията за Деня на Земята - 22 април тази година поставя акцент върху замърсяването с пластмаса

Ежегодно на 22 април хора от цял свят и от различни сфери на живота се обединяват в една обща кауза  по отношение на устойчивостта и климатичните действия, отбелязвайки Деня на Земята. Когато действията на милиони хора по целия свят се синхронизират, се създава приобщаващо и въздействащо движение, което е невъзможно да се игнорира.

Тази година Темата за Деня на Земята е „Планетата срещу пластмаси“

Темата насочва вниманието към формирането на колективен ангажимент за справяне с кризата с пластмасите, чрез намаляване на производството на пластмаса с 60% до 2040 г. и изграждане на бъдеще без пластмаса, защото само рециклирането не е достатъчно.

Повече за кампанията можете да прочетет тук:

Уведомление с Вх. № АО-2212/12.04.2024 г.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Русе обявява, че е  внесено уведомление с Вх. № АО-2212/12.04.2024 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за напояване на 1583 декара земеделски земи, засаждани с културни насаждения, посредством дъждуване с пивотни кръгови системи, в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле – масиви 19, 22 и 25.

Възложител –  „САФАРИ-М“ ЕООД.

Писмо до възложителя с изх. № И-1473/10.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1473/10.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Предписание за провеждане на принудителна сеч в гори, стопанисвани от Териториално поделение „Държавно горско стопанство „Сеслав”", с местоположение ПИ 77579.1.138 по КККР на с. Хърсово, ПИ 72578.3.53, 72578.14.125, 72578.17.129 по КККР на с. Тодорово, ПИ
24116.18.26, 24116.18.23, 24116.18.25, 24116.17.25, 24116.17.26 по КККР на с. Лудогорци, ПИ 44358.11.59, 44358.16.66, 44358.25.205, 44358.29.52,37010.73.41 по КККР на с. Лъвино, ПИ 37010.73.43, 37010.73.45, 37010.78.4, 37010.78.7, 37010.78.8 по КККР на с. Китанчево

Писмо до възложителя с изх. № И-1478/10.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1478/10.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Проектиране и изграждане на детска площадка за деца от 3 до 12 г., разположена в ЖК „Тракция“, ул. „Тракия“ № 25, гр. Русе", с местоположение ПИ 63427.8.693 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1477/10.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1477/10.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Проектиране и изграждане на детска площадка за деца от 0 до 12 г., разположена в двора на „Дом за медикосоциални грижи за деца“, ЖК „Дружба-3“, ул. „Никола Й. Вапцаров“ № 20, гр. Русе", с местоположение ПИ 63427.4.609 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1467/10.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1467/10.04.2024 г., относно ИП/ПП за "изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ на поземлен имот с идентификатор 61710.501.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1465/10.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1465/10.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект към Подробен устройствен план – план-схема (ПУП-ПС) за електрификация – кабелна линия ниско напрежение (НН) 1kV за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа с мощност 30 kW в поземлен имот с идентификатор 61710.501.663 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) X-663, кв. 9 по плана на гр. Разград, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1448/09.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1448/09.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на външно кабелно електрическо захранване за жилищна еднофамилна сграда", с местоположение сграда с идентификатор 63427.169.683.1 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1447/09.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1447/09.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Склад за селскостопанска продукция и инвентар в УПИ XI-347, кв. 2 по плана на с. Островче, община Разград"

Галерия