За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-359/25.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-359/25.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за ПИ с планоснимачен номер 306, за който е отреден парцел IV-306, кв. 42 по плана на с. Мортагоново"

Писмо до възложителя с изх. И-358/25.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-358/25.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.150.322 по КК и КР на гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-346/25.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-346/25.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и промяна предназначението на селскостопанска сграда - навес в склад за съхранение на зърно", с местоположение УПИ XXII-143, кв. 4 по плана на с. Сърпово

Писмо до възложителя с изх. И-316/24.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-316/24.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда", с местоположение УПИ XIII-1664, кв. 96 по плана на гр.Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. И-315/24.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-315/24.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 195 kW, БКТП 20/0.4 kV - 250 kVA, кабел 20 kV и кабелен преход 20 kV от въздушно в кабелно захранване и кабел ниско напрежение от РТфец до ТНН на БКТП", с местоположение УПИ IX-626, 832, кв. 50 по плана на с. Цар Самуил

Галерия