За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител СНЦ „МИГ Завет-Кубратˮ.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Проект на  Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група /МИГ/ - “Завет - Кубрат” за периода 2023-2027 г.ˮ

Възложител – СНЦ „МИГ Завет-Кубратˮ

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-4540-(2)/27.09.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45472

 

 

 

 

 

 

 

Изходящ № АО-4703-(1)/19.09.2023 г.

Съобщение за изработване проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват УПИ III и УПИ IV, кв. 4 по плана на с. Голям Поровец, общ. Исперих (идентични с поземлени имоти с идентификатори 15953.65.607 и 15953.65.608 по КК и КР на с. Голям Поровец, общ. Исперих )

Решение № РУ-64-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-64-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за опазване на околната среда на Община Сливо поле 2022-2028 г., включително раздел „Лечебни растения” и Програма за управление на отпадъците на Община Сливо поле 2022-2028 г.,

Възложител – Община Сливо поле.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.09.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43668

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2022 г.), за ИП с възложител „РАК-2019ˮ АД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за изготвяне на ПУП-ПЗ в обхват ПИ с идентификатори 41143.175.27 и 41143.11.342 по КК и КР на село Калипетрово, община Силистра с цел обединяването им за последващо проектиране и изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 4.99MW и ползване на вода от водностопанско съоръжение

Възложител – „РАК-2019ˮ АД

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейностˮ;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:

registers.moew.government.bg/ovos/lot/45308

  1. От общинската администрация на община Силистра и кметство Калипетрово.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавскиˮ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Силистра и кметство Калипетрово.

 

Решение № РУ-67-ПР/2023 г.

Решение № РУ-67-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Преустройство на склад в цех за производство на пелетиˮ, с местоположение сграда с идентификатор 32874.201.216.21, разположена в поземлен имот с идентификатор 32874.201.216 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих, с разпоредителна част: да не се извършва ОВОС.

Възложител – „ЕКОЛЕС-90ˮ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 29.09.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43674

Писмо до възложителя с изх. И-3964/19.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3964/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Исперих, Подобект: Улица "Йордан Йовков" (от ОТ 58 до ОТ 61) в с. Китанчево, общ. Исперих"

Писмо до възложителя с изх. И-3963/19.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3963/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Исперих, Подобект: Улица "Арда" (от ОТ 41 до ОТ 50) в с. Бърдоква, общ. Исперих"

Писмо до възложителя с изх. И-3962/19.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3962/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на трансформаторен пост тип БКТП 20/0.4 kV, 2х1000 кVA, кабели 20 kV и кабели НН от БКТП 20/0.4 kV до електромерни табла", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.4837 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3961/19.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3961/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на кабел 20 kV и трансформаторен пост тип БКТП 20/0.4 kV, 160 кVA", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.258.72 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3960/19.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3960/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Исперих, Подобект: Улица "Мургаш" (от ОТ 47 до ОТ 58) и улица "Васил Левски" (от ОТ 47 до ОТ 52) в с. Яким Груево, общ. Исперих"

Галерия