За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител „МЕГАТРОН” ЕАД

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец”, с местоположение ПИ с идентификатор 47336.63.371 по КК и КР на гр. Мартен, общ. Русе.

Възложител – „МЕГАТРОН” ЕАД

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42400                                 
  1. От общинската администрация.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Ситово.

 

Решение № РУ-17-ПР/2023 г.

Решение № РУ-17-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Изграждане на иновативна инсталация за термолитично трансформиране на въглеводороди, с мощност на вход 19.8 MWh, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.37 (сграда с идентификатор 63427.8.37.70) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе”, с разпоредителна част да се извърши ОВОС.

Възложител - „ФЛАЙ ПАУЪР“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 16.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41111

Писмо до възложителя с изх.И-1125/14.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх.И-1125/14.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация за ПИ с идентификатор 59416.64.10 по КК и КР на с. Пороище, общ. Разград и План за улична регулация"

Писмо до възложителя с изх.И-1116/14.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх.И-1116/14.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението на административна делова сграда в жилищна и пристройка за жилищни нужди" с местоположение ПИ 73496.501.3695 по КККР на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх.И-1115/14.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх.И-1115/14.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда за обществено обслужване - читалище в с. Зафирово" с местоположение УПИ II-общ., кв. 27 по плана на с. Зафирово

Експерти на РИОСВ – Русе проверяват на място нов пожар в защитена местност „Калимок-Бръшлен“

След получен сигнал за запалени два пожара край защитена местност „Калимок-Бръшлен“, в района на селата Бабово и Нова Черна, експерти от РИОСВ-Русе веднага реагираха и отидоха на място. И към момента те проверяват състоянието на местността и има ли заплахи за местообитанията и видовете там, предмет на опазване в защитената местност и защитените зони, които се припокриват с площта й.

На този етап е установено, че в района на с. Бабово горят около 400 дка треви в пасище между р. Дутав и селото. Каналът от изток спира разпространението на пожара в посока защитената зона. Отново беше създаден риск за защитените видове, обитаващи ценната влажна зона, в района на втория пожар край с. Нова Черна. Пожарът там е загасен, към момента експертите на РИОСВ-Русе констатираха, че пълните канали са спрели разпространението на пожара и изгаряне на вече създадени гнезда на водолюбиви и водообитаващи птици и животни. Това е вторият случай на пожар за настоящия месец в защитената зона.

Галерия