За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение за обществен достъп на ДОВОС, за ИП с възложител „Ватия Кварц” АД

Съобщение по чл. 15, ал. 1 от Наредбата за ОВОС за осигурен обществен достъп до Доклад по ОВОС за ИП „Изграждане на производствена база на предприятие „Ватия Кварц“ АД”, с местоположение: ПИ с идентификатор 66229.80.13 по КК и КР на град Сеново, община Ветово, възложител „Ватия Кварц” АД

На основание чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до доклад по оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение - „Изграждане на производствена база на предприятие „Ватия Кварц“ АД”, с местоположение: ПИ с идентификатор 66229.80.13 по КК и КР на град Сеново, община Ветово. Възложител на инвестиционното предложение е „Ватия Кварц” АД.

Документацията по ОВОС е достъпна за преглед и запознаване всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа в Дирекция „Превантивна дейност“ на РИОСВ-Русе, както и чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40482

РИОСВ-Русе подаде сигнал до прокуратурата за фотоволтаична централа

Експертите на РИОСВ-Русе подадоха сигнал до Окръжна прокуратура Силистра във връзка с извършени дейности по изграждане на фотоволтаична централа в терена на  блатото при с. Пожарево, община Тутракан.

Инвестиционното намерение е депозирано от дружество в екоинспекцията месец, след като на терен са установени подготвителни дейности, свързани с изсичането на плътно разположени дървета, предимно от вида бяла върба (Salix alba). Внесената от инвеститора документация се отнася само до част от терените и не дава цялостната информация за изграждането на обекта. При поредна извънредна проверка е установено, че извършените дейности  възпрепятстват преминаването на води от река Дунав към блатото и обратно, което се отразява неблагоприятно на водния режим на водното тяло и създава риск от наводнения. Заявеното инвестиционното предложение не попада в зоните BG0000237 „Остров Пожарево“  по Директивата за птиците и BG0000530 „Пожарево-Гарван  по Директивата за хабитатите“ от НАТУРА 2000, но терените с извършените подготвителни дейности  попадат в тях.

Окръжна прокуратура Силистра е възложила разследване на случая, като след приключването му ще се предприемат необходимите действия.

Eкспертите на РИОСВ-Русе провериха 116 обекта от контролираната територия през март

Eкспертите на РИОСВ-Русе извършиха 141 проверки на 116 обекта от контролираната територия през март. От тях 89 са съгласно плана, а 52 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 49 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия с екологичното законодателство.

През март са съставени 4 акта за установяване на административни нарушения, от които 3 са на юридически лица, свързани с неизпълнение на задължения по Закона за чистота на атмосферния въздух, Закона за управление на отпадъците и Закона за опазване на околната среда. Физическо лице ще бъде санкционирано по Закона за лечебните растения за непредставена годишна справка за реализираните през предходната година билки и техния произход.

През март са издадени две наказателни постановления на обща стойност 27 000 лв. Собственикът на автоморга, извършваща дейност под Сарайския мост в Русе е санкциониран с 20 000 лв. за липса на разрешение за дейности по третиране на отпадъци, а на оператора на Регионално депо – Русе е издадено НП в размер на 7 000 лв. за допуснато нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 179,14 лв. и 10 280 лв. по еднократни и текущи санкции.

От получените суми през месец февруари 2024 г., на общините, през месец март 2024 г. са преведени 8 224 лв. Най-голяма сума е получила Община Разград в размер на 6 937,60 лв.

 

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност през  март е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.)., за ИП с възложител ЗП Цветомир Цветков.

В РИОСВ-Русе е внесена информация с вх. № АО-5910-(7)/05.04.2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното предлoжение за „Изграждане на сондажен кладенец за напояване на съществуваща овощна градина в ПИ с идентификатор 66158.59.113 по КККР на с. Семерджиево, общ. Русе, обл. Русе” с възложител ЗП Цветомир Цветков.

Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46340

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Уведомление с вх. № АО-1292/07.03.2024 г

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1292/07.03.2024 г. за инвестиционно предложение „Възстановяване производствената дейност на предприятие за месодобив и месопреработка (месокомбинат „Добруджа“)“, разположено в Индустриална зона на град Силистра, възложител „Месокомбинат Добруджа“ АД.

Решение № РУ-29-ПР/2024 г.

Решение № РУ-29-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Монтиране на камера за нанасяне на мокро покритие, инсталация за електростатично нанасяне на прахови бои и камера за бластиране, на съществуващата производствена площадка на „Елика Процесинг“ ООД, с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.514.460 (стар номер 514.19) по КК и КР на гр. Силистра“, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „ЕЛИКА ПРОЦЕСИНГ“ ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 05.04.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46122

Започва XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

Конкурсът се провежда по инициатива на Министерство на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рисковите за здравето фактори, свързани с нездравословното хранене, ниската физическа активност, употребата на алкохол и тютюнопушенето.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е партньор за провеждането на конкурса заедно с Министерството на здравеопазването (МЗ), Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на културата (МК), Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), Регионалния офис на Световната здравна организация в България (РОСЗОБ) и Българския младежки Червен кръст (БМЧК).

Тазгодишното издание на конкурса започва през април и ще продължи до декември 2024 г., като се провежда в три възрастови категории: 1 – 4 клас, 5 – 7 клас и 8 – 12 клас. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1-и до 12-и клас от цялата страна. В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.

Конкурсът ще протече в две фази:

Първа фаза: от 5 април до 15 май 2024 г. участниците изпращат в Министерство на здравеопазването проекти в областта на превенцията на хроничните незаразни болести.

Втора фаза: от 20 май до 30 октомври 2024 г. участниците изпълняват и отчитат дейности, разписани в проектите.

Експертна комисия, съставена от представители на Министерството на здравеопазването и на институциите и организациите – партньори в инициативата, ще извърши класирането на участниците до 5 ноември 2024 г. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет страниците на Министерство на здравеопазването и на партньорите след 15 ноември 2024 г. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през декември 2024 г.

Съгласно функционалните си компетентности и приоритети, всяка институция (МЗ, МОН, ММС, МОСВ, НЦОЗА, ДАЗД, РОСЗОБ и БМЧК) номинира и осигурява предметни награди за 12-те най-добри проекта: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място (по 3 във всяка възрастова категория 1 – 4 клас, 5 – 7 клас и 8 – 12 клас) и 3 проекта, класирани за поощрителни награди – по една награда за всяка възрастова категория. Министерство на културата предоставя предметни награди за три проекта, класирани на първо място в трите възрастови категории.

Министерството на здравеопазването, Регионалният офис на СЗО в България и Българският младежки Червен кръст осигуряват по една предметна награда в категория „Специални постижения в областта на опазването на общественото здраве“.

Пълна информация за регламента на конкурса – условия за кандидатстване, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да намерите в прикачените файлове.

Както всяка година, така и през 2024 г. регионалните здравни инспекции, регионалните управления на образованието и регионалните инспекции по околната среда и водите са в готовност да окажат съдействие на участниците.

Регламент на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

Формуляр за кандидатстване „I фаза“

Формуляр за отчитане „II фаза“

29 март 2024 г. – Възпитаници на ОУ „Отец Паисий“ – гр. Русе отбелязват Световния ден на водата

На 29 март, ученици от III ти и IV ти клас, членуващи в Клуб по интереси „Моят свят“ при ОУ „Отец Паисий“ – гр. Русе посетиха Информационния център на екоинспекцията. Занятието премина под надслов: „Кръговратът на водата“ и бе посветено на Световния ден на водата 22 март. Непрекъснатият процес на движението на водните маси, свойствата на водата и важността й за съхраняване на живота бяха дискутирани по време на урока. Знанията бяха затвърдени в on-line викторини, в които участниците успяха да съберат почти максималния брой точки. За усърдието си децата получиха сертификат, който удостоверява, че се взели участие в международната кампания през 2024 г., проведена под мотото „Вода за мир.“

IMG 1972 IMG 1939 IMG 1963

 

Удължен е срокът за представяне на  годишни отчети за флуорсъдържащи парникови газове до 30 април тази година

Срокът за представяне на  годишни отчети за флуорсъдържащи парникови газове е удължен  до 30 април 2024 г., поради разработването на нови функционалности в Информационната система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове: https://fpg.eea.government.bg.

Повече информация можете да намерите тук. 

Писмо до възложителя с изх. № И-1218/27.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1218/27.03.2024 г., относно ИП/ПП за " Изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за улична регулация (ПУР) от о.т. 10986 до о.т. 10988 и изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ I-478 ,,nn" и ПИ 63427.8.4, кв.3015 по плана на Източна промишлена зона, град Русе"

Галерия