За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1217/27.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1217/27.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Самостоятелно водопроводно отклонение /СВО/ за ПИ с идентификатор 66425.501.403 по КК и КР на гр. Силистра, ул. Места № 30, община Силистра, област Силистра", с местоположение ПИ 66425.501.403 по КККР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № И-1216/27.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1216/27.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на кабел НН от РК в ПИ с идентификатор 04666.501.693/стар № 04666.501.347/, в парцел с № II от кв. 48 до Т-2 с. Богданци в ПИ с идентификатор 04666.7.122, община Самуил, област Разград", с местоположение ПИ 04666.501.693 по КККР на с. Самуил

Писмо до възложителя с изх. № И-1215/27.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1215/27.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за ПИ с идентификатори 18589.501.28 и 18589.501.27 по КК и КР на с. Гецово, за които са отредени парцели с №№ XI-28 и XII-27, кв. 3 по плана на с. Гецово, община Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1214/27.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1214/27.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ III-7370, кв. 86 по плана на ЦГЧ – гр. Силистра, община Силистра", с местоположение УПИ III-7370, кв. 86 (идент. ПИ 66425.500.7370) по плана на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № И-1213/27.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1213/27.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на сградно водопроводно и канализационно отклонение (СВО и СКО) за поземлен имот с идентификатор 41143.500.59 по КККР на с. Калипетрово, общ. Силистра", с местоположение ПИ 41143.500.59 по КККР на с. Калипетрово, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № И-1212/27.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1212/27.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на кабелна линия НН за присъединяване на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с мощност 30 kW", с местоположение ПИ 05611.1.1008 (IV-1008, кв. 41) по КККР гр. Борово

Писмо до възложителя с изх. № И-1211/27.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1211/27.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 61710.505.2542.3 - гараж в смесен магазин за пакетирани стоки"

Писмо до възложителя с изх. № И-1206/26.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1206/26.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна на предназначението на помещение № 12 в Пекарна за закуски и продажба, намиращо се на 1 етаж в сграда в УПИ I, кв. 41 по плана на с. Голямо Враново, общ. Сливо поле", с местоположение УПИ I, кв. 41 по плана на с. Голямо Враново

Писмо до възложителя с изх. № И-1081/18.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1081/18.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на едноетажна жилищна сграда с гараж", с местоположение УПИ XIV-327, кв. 39 по плана на с. Сандрово

Писмо до възложителя с изх. № И-1205/26.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1205/26.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство на същестуващи навеси за разширение на производтсвената база на Алфа - хим ЕООД със застроена площ 211.00 кв.м", с местоположение ПИ 61710.505.7271 по КККР на гр. Разград

Галерия