За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1113/13.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1113/13.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на външна електрическа връзка с кабелна линия 20 kV за фотоволтаична електрическа централа" с местоположение ПИ 38830.601.544 по КККР на с. Костанденец

Писмо до възложителя с изх. И-1112/13.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1112/13.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Енергийно обновяване на публичен сграден фонд - Читалище в с. Алеково, общ. Алфатар" с местоположение УПИ XI-184, кв. 23 по плана на с. Алеково

Писмо до възложителя с изх. И-1111/13.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1111/13.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на уличен водопровод и водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 63427.8.801 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе" с местоположение ПИ 63427.8.801 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-1110/13.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1110/13.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на многофамилна жилищна сграда с гаражи" с местоположение ПИ 61710.502.3611 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-1109/13.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1109/13.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план за техническата инфраструктура извън урбанизираната територия - трасе ел. кабел за обект Вилна сграда - еднофамилна в ПИ с идентификатор 63427.169.863 в мастност Гълъбец, землище гр. Русе" с местоположение ПИ 63427.169.863 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-1108/13.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1108/13.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала и трасе на защитна тръба ф110 мм с кабел САВТ 4х95 мм2 от ФЕЦ, разположена в имот с УПИ IX-57, кв. 6, ул. Ал. Стамболийски 49, до ново електромерно табло, монтирано кум конструкцията на мачтов трафопост Т-5 Д. Абланово в с. Долно Абланово, общ. Русе" с местоположение УПИ IX-57, кв. 6 по плана на с. Долно Абланово

Писмо до възложителя с изх. И-1107/13.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1107/13.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала и трасе на защитна тръба ф110 мм с кабел САВТ 4х95 мм2 от ФЕЦ, разположена в имот с УПИ IV-1262, кв. 28, ул. Родопи 2, до ново електромерно табло, монтирано на фасадата на трафопост Т-1 Горичево в село Горичево, общ. Кубрат" с местоположение УПИ IV-1262, кв. 28 по плана на с. Горичево

Писмо до възложителя с изх. И-1106/13.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1106/13.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Преустройство и промяна предназначението на част от универсален магазин в магазин за хранителни стоки" с местоположение ПИ 66425.500.7207 по КККР на гр. Силистра

Галерия