За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1103/13.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1103/13.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 63427.152.16 и 63427.152.18, местност Нови Халваджи, гр. Русе, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-1076/10.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1076/10.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на сградно канализационно отклонение за същестуваща жилищна сграда" с местоположение ПИ 66425.501.1273 по КККР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-1074/10.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1074/10.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 250kW" с местоположение ПИ 63427.3.552 и 63427.3.553 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-1072/10.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1072/10.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с обща инсталирана мощност до 300 kW и на трафопост тип БКТП 20/04 kV" с местоположение УПИ I, кв. 74 (ул. Отец Паисий 15) по плана на с. Обретеник

Писмо до възложителя с изх. И-1065/10.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1065/10.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с АС мощност 30kW" с местоположение УПИ III-498, кв. 31 по плана на с. Батишница

Галерия