За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1164/22.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1164/22.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението на съществуваща жилищна сграда с изграждане на ВиК и Ел връзки", с местоположение ПИ 56397.502.711 по КККР на с. Пиргово

Писмо до възложителя с изх. № И-1163/22.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1163/22.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ XX-3165 за безвредни производствени дейности, кв. 28 по плана на гр. Алфатар, общ. Алфатар", с местоположение ПИ 00415.501.3165 по КККР на гр. Алфатар

Писмо до възложителя с изх. № И-1162/22.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1162/22.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на спортна площадка за мини футбол", с местоположение УПИ I-11, кв. 20 по плана на с. Божурово

Писмо до възложителя с изх. № И-1133/20.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1133/20.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на нова многофамилна жилищна сграда с гаражи ", с местоположение УПИ VI-5894, кв. 313 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1131/20.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1131/20.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатори 61710.505.7317 и 61710.505.7316 по КК и КР на гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1117/20.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1117/20.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Влагане на отпадък, получен от работата на дестилатор в производството на грунд", с местоположение ПИ 63427.3.735 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1087/18.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1087/18.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението на селскостопанска аптека в магазин за хранителни стоки", с местоположение ПИ 61710.502.7222 по КККР по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-1084/18.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1084/18.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на склад за пакетирани стоки в негорими опаковки в ПИ с идентификатор 80460.285.470, местност Баламата по плана на с. Червена вода, общ. Русе", с местоположение ПИ 80460.285.470 по КККР на с. Червена вода

Писмо до възложителя с изх. № И-1084/18.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1084/18.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на склад за пакетирани стоки в негорими опаковки в ПИ с идентификатор 80460.285.470, местност Баламата по плана на с. Червена вода, общ. Русе", с местоположение ПИ 80460.285.470 по КККР на с. Червена вода

Галерия