За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1627/23.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1627/23.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Премахване на над 20 броя дървета във връзка с изпълнение на проект: Реконструкция и рехабилитация на път RSE 1022/II-51, Бяла-Копривец/-Бистренци-Дряновец с дължина на участъка 10.850 км", с местоположение ПИ 04162.501.506, 04162.501.508, 04162.16.124 по КККР на с. Бистренци и ПИ 55988.261.102 по КККР на с. Пет кладенци

Писмо до възложителя с изх. № И-1626/23.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1626/23.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за ПИ с планоснимачен номер 691, за който е отреден парцел № I-343, кв. 24 по плана на с. Пороище, община Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1625/23.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1625/23.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане въздушно електрозахранване ниско напрежение (ВМрНН) от ТП1 Киченица, общ. Разград, обл. Разград за обект „Стопанска сграда” с. Киченица, общ. Разград, обл. Разград, Стопански двор, кв. 41, УПИ II-407"

Писмо до възложителя с изх. № И-1624/23.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1624/23.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на въздушно електрозахранване ниско напрежение (НН) от СТП1 Ножарово, общ. Самуил, обл. Разград за обект „Сграда с идентификатор 52341.501.357.1” с. Ножарово, общ. Самуил, обл. Разград, ПИ 52341.501.357"

Писмо до възложителя с изх. № И-1623/23.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1623/23.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на кабелна линия ниско напрежение (НН) от новомонтиран шкаф кабелен (ШК), част от кабелна мрежа НН към СТП „РТС” гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград до новомонтирано електромерно табло (ЕМТ) за обект „Обществено обслужващ обект” гр. Исперих, обл. Разград, ул. „Христо Смирненски” № 24, кв. 120, УПИ II-2887 (ПИ 32874.502.2887)"

Писмо до възложителя с изх. № И-1622/23.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1622/23.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Рехабилитация и реконструкция на общински път RSE 3056 /III-2001/ Ветово - м. Лагера Смирненски /RSE 1135/, град Ветово, община Ветово", с местоположение от ул. ,,Трети март” до края на регулацията, от км 0+045.00 до км 1+220.00 в гр. Ветово

Писмо до възложителя с изх. № И-1613/22.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1613/22.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда", с местоположение УПИ II, кв. 47а по плана на с. Красен

Писмо до възложителя с изх. № И-1610/22.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1610/22.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на двуетажна жилищна сграда и гараж", с местоположение УПИ XXVI-307, кв. 40 по плана на с. Табачка

Писмо до възложителя с изх. № И-1606/22.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1606/22.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на пристройка и преустройство на съществуваща сграда в база за съхранение и ремонт на техника", с местоположение ПИ 63668.139.102 по КККР на с. Ряхово

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, за ИП с възложител ЕТ „Атанасов – Атанас Атанасов“.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми /Наредбата за ЕО/:

Днес, 08.05.2024 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Русе оповестява за постъпило искане и внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за застрояване /ИПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 63427.183.26 и 63427.183.24 и план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с проектен идентификатор 63427.183.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, получен от обединяването на имоти с идентификатори 63427.183.26, 63427.183.24, 63427.183.13 и 63427.183.15.

Възложител – ЕТ „Атанасов – Атанас Атанасов“.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-2124-2/29.04.2024 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47402

Галерия